SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: RUDARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

SONARAVNI RAZVOJ
 

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela:

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Skupaj

Teorija

Vaje

2.

102

68

34

Skupaj

102

68

34

* delitev dijakov v skupine

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijaki:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

KROŽENJE SNOVI IN ENERGIJE V NARAVI

Pomen trajnostnega razvoja v zemeljskih okoljskih razmerah, vplivi okolja na človeka,, posledice na okolju, kroženje snovi in energije v naravi.

Dijak:

 • razume definicijo trajnostnega razvoja v povezavi z rudarstvom
 • upošteva omejenost naravnega okolja in naravnih virov.
 • zaveda se povezanosti med naravo in rudniškimi dejavnostmi

Dijak:

 • dviguje svojo okoljsko zavest
 • Video prikazi različnih okolij v industrijskih območjih in razprava.

OKOLJE KOT IZVOR SUROVIN

Izvor mineralnih surovin, okolje kot sprejemnik in oddajnik emisij in imisij, Pridobivanje mineralnih surovin v povezavi z družbenim okoljem, kot enim od temeljev trajnostnega razvoja

 • upošteva osnovne sestavine na katerih temelji trajnostni razvoj
 • primerja zakonitosti posameznih sestavin trajnostnega razvoja.
 • razume povezave med sestavinami trajnostnega razvoja

 • zave se posledic prehitrega razvoja človeške družbe in negativnih posledic na okolje.

 • terenski ogled domačega življenjskega okolja, izdelava poročila in razprava.

VPLIV RUDARJENJA NA OKOLJE

Površinsko in podzemno rudarjenje, kamnolomi, gramoznice, premogovniki, njihovi glavni vplivi in moderne tehnologije.

 • v povezavi s predmetom rudarstvo spozna rudarske tehnolgije, ki vplivajo na okolje

 • spozna vpliv tehnologih na okolje in se zave njihovih posledic

 • terenski ogled različnih postopkov rudarjenja na površini in pod zemljo, izdelava poročila in razprava.

TRAJNOSTNI PRISTOP K RUDARJENJU IN PREMOGOVNIŠTVU

Bolj trajnostni pristop k premogovništvu in rudarjenju, upoštevanje naravnih omejitev, iskanje alternativnih virov kot nadomestilo za premog in nafto.

 • primerja možnosti sonaravnih posegov v okolje pri rudarstvu in premogovništvu
 • ugotovlja povezave med okoljem in antropogenimi procesi, ki se odvijajo pri premogovništvu, rudarstvu in izrabi alternativnih virov

 • spozna, da nobene zadeve ne moreš obravnavati brez, da preučiš okoljske, socialne in gospodarske posledice

 • terenski ogled sekundarnega biotopa na premogovniških usedlinah, izdelava poročila in razprava.

PREDELAVA IN UPORABA RUDARSKIH RPODUKTOV IN NJIHOV VPLIV NA OKOLJE

Postopki predelave mineralnih surovin in njihova uporaba, ki vpliva na okolje in pretvorba energije – premoga v električno kot pomemben dejavnih obremenjevanja okolja.

 • spozna postopke predelave mineralnih surovin in njihovo pretvorbo v druge produkte kot obremenilne dejavnike okolja
 • spozna moderne metode, ki manj obremenjujejo okolje

 • zave se posledic uporabe neprimernih tehnologij,
 • razvija inovativnost ter osebno in poklicno odgovornost

 • ogled primera ekološke sanacije Termoelektrarne Šoštanj in pozitivne okoljske posege Premogovnika Velenje, izdelava poročila in razprava.

BIODIVERZITETA NOVIH HABITATOV

Principi nastajanja novih habitatov po zaključku odkopavanja.

 

 • upošteva značilnosti habitatov pri načrtovanju in izvajanju posegov, predvsem pa preventivne ukrepe za preprečevanje okoljskih škod

 • spozna pomen poznavanja stroke
 • razvija osebno in poklicno odgovornost
 • razvija inovativnost

 • Ogled krajinskega parka Škale, izdelava poročila in razprava

MONITORING RUDARSKIH DEL

Meritve vode, zraka, hrupa, tresljajev in premikov, Geofizikalne in geomehanske meritve, Zasledovanje in spremljanje rudarskih procesov pred, med in po rudarjenju.

 • seznani se s postopki meritev in njihovim pomenom
 • zna izračunati potrebne parametre
 • zna spremljati rudarske procese in njihov vpliv na površino ter okolje

 • zave se potrebnosti merjenja, spremljanja in analiziranja procesov
 • spozna pomembnost natančnih meritev

 • Meritve na terenu z različnimi inštrumenti, vrednotenje rezultatov in izdelava poročila
 • Ogled saniranih in rekultiviranih površinskih rudnikov in deponij

EVROPSKA ZAKONODAJA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Pomen trajnostnega pristopa v evropski zakonodaji, Zakon o varstvu okolja, Zakon o rudarstvu.

 • seznani se z evropsko zakonodajo
 • pozna temeljne principe evropskega Zakona o varstvu okolja in Zakona o rudarstvu

 • spozna pomen poznavanja zakonodaje
 • se zaveda, da je pri vsakem posegu potrebno upoštevanje zakonodaje

 • Komentar Zakona o varstvu okolja in razprava.

 

5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV

6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJE ZNANJA

Ustno, vaje.
 

7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Povezava s predmetom

Predmet

Znanje
RUDARSTVO Postopki rudarjenja in vplivi

GOGRAFIJA

Kroženje snovi v naravi

GEOLOGIJA

Zgradba zemlje, tektonika, nastanek preperin

KEMIJA

Kemijske lastnosti snovi

FIZIKA

Pretok energije v okolju

INFORMATIKA

Informacijski sistem

PRAKTIČNI POUK

Spremljanje procesov teoretično pridobljene