SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: RUDARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

VRTALNA TEHNIKA
 

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela:

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Skupaj

Teorija

Vaje

2.

102

68

34

Skupaj

102

68

34

* delitev dijakov v skupine

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijaki:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI PRI IZVEDBI

UVOD

Dijak:

 • se seznani z namenom predmeta, z učnim načrtom in posebnimi obveznostmi

Dijak:

 • spozna namen, razvoj in pomembnost vrtanja
 

VRTALNI PRIBOR, STANDARDI IN TIPI VRTIN

Švedski standard. API standard. Tipi vrtalnih kron. Stabilizatorji. Dleta.

 • se seznani z vrtalnim drogovjem, vrtalnimi dleti, vrtalnimi kronami, jedrniki in drugo opremo, ki se uporablja pri vrtanju
 • spozna vlogo in pregled glavnih standardov pri globinskem vrtanju
 • spozna razdelitev vrtin glede na globino in namen

 • spozna vrtalne postopke, opremo in pribor, delovanje sklopov in njihovo vzdrževanje
 

UDARNO VRTANJE

Tehnologija udarnega vrtanja. Pribor za udarno vrtanje. Prednosti in pomanjkljivosti tehnologije udarnega vrtanja.

 • spozna vrtanje z vrvjo in udarno vrtanje

 • seznani se s tehničnimi zmogljivostmi vrtalnih postrojenj

 • Ogled posameznih tehnologij vrtanja in vrtalne opreme z videokasetami in razprava.

ROTACIJSKO VRTANJE

Tehnologija in delitev rotacijskega vrtanja. Sistemi izpiranja pri rotacijskem vrtanju. Vrtalni stroji. Vrtanje z jedrniki. Oprema za manevriranje.

 • spozna postrojenje in opremo za rotacijsko vrtanje
 • seznani se s sodobno tehnologijo vrtanja
 • Ogled posameznih tehnologij vrtanja in vrtalne opreme z videokasetami in razprava.

IZPIRANJE VRTINE IN IZPLAKE

Vrste in naloge vrtalne tekočine. Parametri izplake. Iznos delcev.

 • spozna namen in pomembnost izplake
 • spozna značilnosti, funkcije, lastnosti in vrste izplak
 • spozna vrste izpiranja vrtin
 • spozna mehanske in kemične načine obdelave izplak
 • spozna osnove izpihovanja vrtine, aerizirane izplake, pene in penila
 • spozna vzroke, posledice

 • ugotovi pomembnost kontrole v tehnološkem procesu;
 • Ogled posameznih tehnologij vrtanja in vrtalne opreme z videokasetamiin razprava.

SLOJNI PRITISKI IN IZBRUHI

Vzroki za nastanek izbruhov. Sistemi saniranja izbruhov. Preventorji.

 • spozna tekočine in pline v sloju
 • spozna obvladovanje pritiskov v vrtini
 • spozna postopek zapiranja vrtine pri erupciji ter naprave za zaščito pred njimi

 • spozna osnovne varstvene ukrepe za projektiranje in vodenje vrtalnih delovišč

 • Ogled posameznih tehnologij vrtanja in vrtalne opreme z videokasetami.

CEVITEV VRTINE IN CEMENTIRANJE

Vrste zaščitnih cevi. Tipi cementiranja vrtin. Določitev parametrov za cementiranje.

 • spozna namen cevitve vrtine in načine cevljenja
 • spozna osnove izračuna in dimenzioniranja zaščitnih in eksploatacijskih kolon
 • spozna namen kolon, tehnike cevljenja in pribor
 • spozna namen in vlogo cementiranja, opremo za izvajanje cementiranja in načine cementiranja
 • spozna načine kontrole procesa cementiranja in kvalitete izvedenega cementiranja

 • spozna opremo in spremljanje – monitoring eksploatacijskih vrtin
 • Strokoven ogled različnih tipov mehanizacije in opreme za izvajanje vrtalnih del.

VERTIKALNOST VRTINE IN USMERJENO VRTANJE (HORIZONTALNO VRTANJE)

Določitev mehanskih vrtalnih faktorjev. Določitev hidravličnih vrtalnih faktorjev. Globinski motorji. Oprema za meritev vertikalnosti.

 • spozna geološke in tehnološke vzroke pri odklanjanju vrtine
 • spozna vpliv odklonov na vrtalni pribor
 • spozna preprečevanje odklonov
 • spozna načine usmerjanja vrtanja, pribor in orodje za izvajanje tega
 • horizontalno vrtanje

 • se seznani z meritvami in vzorčevanjem pri raziskovalnem vrtanju, predvsem z natančnostjo pri tem delu

 • Ogled posameznih tehnologij vrtanja in vrtalne opreme z videokasetami.

METODE VRTANJA ZA POTREBE GEOTEHNOLOGIJE

Raziskovalno vrtanje. Vrtanje z tehnologijo ODEX. Vrtanje z rotiranjem zaščitne kolone. Visokotlačno vrtanje.

 • spozna načine in metode vrtanja za klasične pilote, uvrtane pilote, zabite pilote, peščene kole
 • seznani se z metodami izdelave mikropilotov, jet-grouting pilotov in vrtin za injektiranje
 • spozna način izdelave vrtin za potrebe sidranja in način vrtanja geomehanskih vrtin

 • se nauči glavnih osnov za projektiranje vrtin, organizacijo delovišč od priprave do likvidacije;
 • Strokovna ekskurzija – ogled izdelave globoke vrtine.

VARSTVO PRI DELU

Organizacija delovišča. Dodatni varstveni ukrepi. Postopki v primeru nesreč pri delu.

 • se seznani z osnovami za urejanje varnosti pri delu
 • spozna sanitarno ureditev delovišča, organizacijo prve pomoči, razsvetljavo in varstvo pri delu pri posebnih pogojih
 • se seznani z delovnimi in življenjskimi razmerami, varovanjem okolja, poklicnimi obolenji in poškodbami, ki nastanejo na delovnem mestu

 • zave se pomembnosti pravilne metode vrtanja glede na ekonomičnost vrtanja, na varnostne predpise in možnosti onesnaževanja okolja
 

TERENSKE IN LABORATORIJSKE VAJE

 • spozna izdelavo izplak;
 • spozna merjenje lastnosti izplak

 • pri spremljanju vrtanja imajo pomembno delo laboratoriji
 • Strokovno voden ogled izplačnega laboratorija, izdelava poročila in razprava.

5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV

6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA

Ustno, vaje.

7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Povezava s predmetom

Predmet

Znanje
GEOLOGIJA Zgradba zemlje, tektonika

KEMIJA

Kemijske lastnosti snovi in materialov
FIZIKA

Gravitacija, sile pri vrtanju, pretakanje, plini,

STROJI IN NAPRAVE Hidravlika, pnevmatika, vrtalni stroji, črpalke
TEHNIČNO RISANJE Projektna dokumentacija, risanje in branje načrtov
INFORMATIKA Informacijski sistem
PRAKTIČNI POUK Praktično izvajanje teoretično pridobljenega znanja