B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK RUDARSKI TEHNIK / PTI

P R E D M E T I   

1. letnik

2. letnik

SKUPNO
št. ur v
programu

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

A – Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

2

70

3

102

172

Tuji jezik I

3

105

3

102

207

Umetnost

1

35

     

35

Matematika

2

70

3

102

172

Psihologija ali sociologija

2

70

     

70

Fizika

3

105

     

105

Kemija

2

70

     

70

Športna vzgoja

2

70

3

102

172

Skupaj A

17

595

12

408

1003

            

B – Strokovnoteoretični predmeti

Geologija

2

70

2

68

138

Stroji in naprave

2

70

2

68

138

Rudarstvo

2

70

4

136

206

Mehanika

2

70

     

70

Geomehanika

     

3

102

102

Rudarska merjenja

3

105

3

102

207

Podjetništvo ali poslovna komunikacija

2

70

     

70

Izbirni predmeti *

     

3

102

102

Skupaj B

13

455

17

578

1033

            

C – Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

3

105

3

102

207

            

Č – Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Delovna praksa

  

108

     

108

            

D – Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

  

64

  

32

96

            

Skupno število ur pouka (A+B+C)

33

1155

32

1088

2243

Št. ur praktičnega izobraževanja (C+Č)

  

213

  

102

315

Št. ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

  

1219

  

1120

2339

Skupno št. ur izobraževanja (A+B+C+Č+D)

  

1327

  

1120

2447

            

Št. tednov pouka

  

35

  

34

69

Št. tednov praktičnega izobraževanja v delovnem procesu

  

3

     

3

Št. tednov interesnih dejavnosti

  

2

  

1

3

Skupno število tednov izobraževanja

  

40

  

35

75

*Preglednica izbirnih predmetov

PREDMETI   

1. letnik

2. letnik

SKUPNO
št. ur v
programu

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

Miniranje in pirotehnika ali vrtalna tehnika ali sonaravni razvoj

     

3

102

102

Delitev dijakov v skupine in sodelovanje laborantov pri strokovnih predmetih

Letnik

Predmet

Izvajalec

Letno št. ur za vaje*

Število dijakov v skupini

Letno št.ur za laboranta

na oddelek na skupino

1.

Fizika

učitelj

laborant

9

do 17

19

9

Kemija

učitelj

laborant

9

do 17

12

9

Geologija

učitelj

17

do 17

 

Stroji in naprave

učitelj

35

do 17

 

Rudarstvo

učitelj

17

do 17

 

Mehanika

učitelj

35

do 17

 

Rudarska merjenja

učitelj

17

do 17

 

Podjetništvo

učitelj

17

do 17

 

Praktični pouk

učitelj

7

do 17

 

Praktični pouk

učitelj

98

do 4

 

2.

Geologija

učitelj

17

do 17

 

Stroji in naprave

učitelj

17

do 17

 

Rudarstvo

učitelj

34

do 17

 

Geomehanika

učitelj

34

do 17

 

Rudarska merjenja

učitelj

17

do 17

 

Miniranje in pirotehnika ali
Vrtalna tehnika ali
Sonaravni razvoj

učitelj

17

do 17

 
 
 

Praktični pouk

učitelj

7

do17

 

Praktični pouk

učitelj

95

do 4

 

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik I

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po izobraževalnem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur fizike ali drugih predmetov s fizikalnega področja

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po izobraževalnem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur kemije ali drugih predmetov s kemijskega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Geologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geologije, geotehnologije ali rudarstva

Stroji in naprave

učitelj

visokošolska izobrazba iz rudarstva, geotehnologije, strojništva ali elektrotehnike

Rudarstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz rudarstva ali geotehnologije

Mehanika

učitelj

visokošolska izobrazba iz rudarstva, geotehnologije, strojništva, gradbeništva, geologije ali fizike

Geomehanika

učitelj

visokošolska izobrazba iz rudarstva, geotehnologije, geologije ali gradbeništva

Rudarska merjenja

učitelj

visokošolska izobrazba iz rudarstva ali geotehnologije

Podjetništvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije, organizacije dela, rudarstva ali geotehnologije

Poslovna komunikacija

učitelj

visokošolska izobrazba iz komunikologije ali psihologije

Miniranje in pirotehnika

učitelj

visokošolska izobrazba iz rudarstva ali geotehnologije

Vrtalna tehnika

učitelj

visokošolska izobrazba iz rudarstva, geotehnologije ali inženirske geologije

Sonaravni razvoj

učitelj

visokošolska izobrazba iz rudarstva, geotehnologije, geologije, geografije ali kemije

Praktični pouk

učitelj

višja ali srednja strokovna izobrazba iz rudarstva