SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: STROJNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

MERILNA TEHNIKA

 

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela:

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Skupaj

Teorija

Vaje

1.

70

17

53

2.

     

Skupaj

70

17

53

* delitev dijakov v skupine

 

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijaki:

Napotilo:
Poglavja lahko delno prilagajamo glede na razpoložljivo merilno opremo in specifične potrebe posameznih okolij.

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

1. letnik

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Meroslovje in zagotavljanje kakovosti

 • obvlada in pretvarja osnovne merske enote po SI sistemu,
 • razume pomen meritev v tehniki,
 • obvlada kvaliteto merilnega procesa,
 • pozna vrednotenje – statistično obdelavo meril, rezultatov,
 • pozna razvoj in sodoben način pojmovanja kakovosti,
 • spozna pojem celovito obvladovanje kakovosti,
 • spozna nacionalni program kakovosti;

Dijak:

 • spozna uporabo različnih vrst meritev v stroki,
 • določa osnovne tolerance in ujeme,
 • analizira vplive okolice, merilca in merjenca na meritev,
 • prepoznava in določa pogreške oziroma korekture merilnih rezultatov,
 • ve, da se kakovost izraža z zahtevami, ne z vrednostjo ali stroški,
 • razume potrebo po odstranitvi napake čim bliže njenega nastanka,
 • spozna pristop k filozofiji TQM in najpogostejše aktivnosti;  

Dijak:

 • zaveda se pomena merilne tehnike in zagotavljanja kakovosti v sodobni družbi,
 • razvija povezave z ostalimi področji tehnike (interdisciplinarnost),
 • razvija natančnost in doslednost pri meritvah,
 • razvije komunikacijske in strokovne sposobnosti in se privaja timskemu delu,
 • se zave pomembnosti hitre informacije o napaki,
 • povečuje interes za spremljanje novosti,
 • razvija občutek za uporabo teoretičnih znanj v praksi,
 • dojame pomen stalnega izboljševanja in osebnega razvoja;
 • vaja - statistično vrednotenje merilnih rezultatov z mikroprocesorjem (zajemanje, prenos, obdelava in prikaz),
 • vaja - izračun absolutnih in relativnih pogreškov,
 • vaja - verižni vplivi pogreškov pri merjenju oziroma izračunu vrednosti;

Standardi za kakovost

 • pozna razvoj mednarodnih standardov za vodenje in ocenjevanje kakovosti serije ISO 9000 (9000 –9004),
 • pozna pomen standarda ISO 9001 za podjetje in kupca,
 • pozna elemente standardov SIST ISO 9001 in SIST ISO 9002,
 • razume prednosti in omejitve sistema kakovosti,
 • spozna osnovne zahteve standarda ISO 14000 (sistem varovanja z okoljem);
 • sprejme standard kot zahtevo oziroma navodilo za organizacijo sistema zagotavljanja kakovosti,
 • razume standard za kakovost kot enotni jezik med proizvajalci in kupci,
 • zna našteti prednosti urejenega sistema kakovosti tako za kupca kot proizvajalca,
 • opiše razvoj standarda ISO 9001 (sistem kakovosti v razvoju, konstrukciji, proizvodnji, instalaciji),
 • opredeli svojo vlogo v zagotavljanju kakovosti izdelka/storitve ali procesa,
 • zna razložiti posamezen element standarda,
 • razume strošek kakovosti kot dobiček (stroški Q<stroški nekakovosti),
 • našteje primere raziskav vplivov na izboljšanje poslovanja podjetij po uvedbi sistema kakovosti;

 

 

 • se zave pomembnosti urejenega sistema kakovosti in njenega vpliva na poslovne rezultate podjetja,
 • razvija odnos za vestno in natančno delo,
 • dobiva zaupanje v kakovost lastnega dela;

Vaja:

 • Ogled filmov: ISO 9001 in 9002,
 • ogled izvajanja vhodne in procesne kontrole;

Merjenje dolžin

 • obvlada etalonska merila,
 • obvlada osnovna mehanska merila:
 • pomična merila,
 • mikrometer,
 • merilna ura,
 • vzvodni merilniki,
 • Abbe-jev merilnik,
 • pozna merila za velikoserijsko proizvodnjo (kalibri),
 • pozna merilnike dolžin v avtomatiziranih sistemih:
 • pnevmatski,
 • električni-uporovni,
 • elektronski,
 • optoelektronski,
 • laserski;
 • zna uporabljati merilne kladice pri umerjanju dolžinskih meril,
 • upošteva navodila za kvalitetno izvedbo meritev,
 • primerja analogna in digitalna merila med seboj,
 • spozna prednosti uporabe in merilni princip teh meril,
 • izračuna osnovne mere merila za izvrtine in čepe,
 • opiše delovanje in uporabo različnih pretvornikov (senzorjev) dolžinskih veličin v električne,
 • nariše blokovno shemo delovanja avtomatskega merilnega sistema;

 

 • razvija pravilen odnos pri uporabi meril,
 • razvija sposobnost natančnega opazovanja in analiziranja demonstracij, prikazov meritev,
 • se zaveda pomena standardizacije, tipizacije in klasifikacijskih sistemov v družbi;

 

 

 

 

 

 

 • prikaz, demonstracija uporabe teh merilnikov,
 • prikaz: merjenje mehanskih veličin s pomočjo računalnika,
 • vaja – kontrola merilnih kladic na Abbe-jevem merilniku
 • vaja - merjenje z navadnim in digitalnim kljunastim merilom, kontrola merila (vpliv merilne sile),
 • vaja - merjenje z navadnim in digitalnim mikrometrom, kontrola merila,
 • vaja - merjenje z merilno urico in vzvodnimi merilniki,
 • prikaz, demonstracija uporabe meril za velikoserijsko proizvodnjo,
 • prikaz, demonstracija uporabe teh merilnikov;
 • pozna 3-koordinatni merilni stroj;
 • spozna prednost in univerzalnost 3-koordinatnega merilniga stroja pri tehnoloških meritvah,
 • spremlja razvoj merilne tehnike v stroki;
 • poklicno se motivira za interdisciplinarno delo v stroki;
 • vaja - ogled, predstavitev, demonstracija meritev, prednosti na 3-koordinatnem merilnem stroju;

Merjenje kotov in nagibov

 • obvlada mere in tolerance za kote,
 • obvlada mere in tolerance za nagibe,
 • pozna merila, merilne naprave in merilne metode;

 

 

 • pravilno meri in odčituje z mehanskim kotomerjem,
 • zna izračunati komplementarne oziroma suplementarne kote pri meritvi,
 • pravilno meri in odčituje nagibe z uporabo strojne, kotne in koincidenčne libele;

 

 • spozna nujno povezavo med teoretičnimi in praktičnimi znanji,
 • zaveda se pomena atestiranja in stalne kontrole merilnih naprav;
 • prikazi, predstavitve, demonstracije merilnikov (panoji),
 • vaja - merjenje kota z mehanskim kotomerjem,
 • vaja - merjenje kota z uporabo profil projektorja in orodnega mikroskopa,
 • vaja - merjenje nagiba s strojno, kotno in koincidenčno libelo,
 • niveliranje tuširne plošče,

vaja - merjenje in kontrola nagiba vodil na obdelovalnem stroju;

Merjenje profilov in navojev

 • pozna osnovne optične merilne naprave in merilne metode:
 • profil projektor,
 • orodni mikroskop,
 • optični delilnik,
 • pozna prednosti merjenja s 3-koordinatnim merilnim strojem,
 • obvlada tolerance in ujeme navojnih zvez,
 • pozna osnovne mehanske in optične merilne naprave in merilne metode:
 • kontrola s šablonami,
 • merjenje z mikrometrom z vložki,
 • metoda treh žic,
 • uporaba profil projektorja, orodnega mikroskopa;
 • spozna metode merjenja najbolj razširjenih profilov v stroki,
 • primerja dejanski in teoretični profil in določa odstopanja,
 • spozna tolerance in ujeme navojnih zvez,
 • razume merilne metode za merjenje navojev,
 • spozna prednosti in slabosti posameznih metod merjenja;
 • razvija sposobnost za poenostavitev,
 • razvija čut za ekonomičnost, natančnost in ustvarjalnost,
 • krepi osebno odgovornost;
 • demonstracija delovanja merjenja (tudi s pomočjo računalnika),
 • vaja – merjenje koraka navoja za vijak ,
 • vaja – merjenje imenskega, srednjega in malega premera navoja vijaka in matice,
 • vaja – merjenje koraka navoja za matico;

Merjenje zobnikov

 • obvlada osnovno geometrijo in oblike valjastih evolventnih zobnikov,
 • obvlada osnovne tolerance zobnikov,
 • obvlada merjenje debeline zoba,
 • obvlada merjenje mere preko zob in
 • pozna merjenje zobnikov s 3- koordinatnim merilnim strojem;
 • spozna merjenje debeline zoba,
 • spozna merjenje preko zob,
 • spozna merjenje profila, bočne linije, krožnega teka;
 • spozna povezavo med teoretičnimi in praktičnimi znanji,
 • razvija sposobnost za poenostavitve;
 • vaja – merjenje tetivne debeline zoba,
 • vaja – merjenje mere čez zobe;

Merjenje hrapavosti površine

 • pozna pomen hrapavosti pri zagotavljanju kvalitete izdelkov,
 • obvlada povezave hrapavosti z osnovno tolerančno stopnjo IT in stopnjo hrapavosti,
 • pozna parametre hrapavosti,
 • pozna merilnike hrapavosti:
 • induktivni,
 • laserski;
 • spozna pojme mikrogeometričnih nepravilnosti na površini,
 • razume soodvisnost obdelovalnega postopka, referenčne dolžine in odstopanja profila hrapavosti,
 • spozna tribološke zakonitosti;

 

 • razvija zanesljivost,
 • krepi ekološko zavest,
 • razvija strokovnost,
 • motovira se za interdisciplinarno delo v stroki;
 • vaja – merjenje srednjega odstopanja profila Ra,
 • vaja - merjenje srednje višine neravnin Rz,
 • vaja – merjenje največje višine neravnin Rmax;

Merjenje mase in volumna

 • pozna tehnične izvedbe naprav, merilne metode,
 • pozna tehnične izvedbe števcev, merilne metode;
 • spoznava tehnične aplikacije osnovnih fizikalnih merilnikov,
 • povezuje tehnične meritve s stroko;
 • spoznava vplive tega znanja na kvaliteto življenja in okolico;
 • demonstracija merjenja s pomočjo video kasete;

Merjenje in izračun gostote in masnih in volumskih pretokov

 • pozna tehnične izvedbe naprav in merilne metode za merjenje;
 • spozna uporabo, natančnost in zanesljivost naprav,
 • spozna uporabo tabel, korekturnih faktorjev,
 • razume delovanje in razliko posameznih merilnih metod;
 • razvija sposobnost poenostavitev,
 • zaveda se pomena atestiranja in stalne kontrole merilnih naprav,
 • motivira se za interdisciplinarno delo v stroki;
 • vaja – merjenje toka tekočin,
 • demonstracija delovanja s pomočjo elektronskih prosojnic;

Merjenje kinematičnih veličin

 • pozna tehnične izvedbe naprav in merilne metode za merjenje:
 • časa,
 • pomikov, zasukov,
 • induktivna tipala,
 • kapacitivna tipala,
 • hitrosti, vrtilne hitrosti,obodne hitrosti, frekvence,
 • tahometri,
 • stroboskopi,
 • pospeška, kotnega pospeška;
 • pozna naprave in merilnemetode za merjenje,
 • ponovi uporabo tabel in korekturnih faktorjev,
 • spozna pomen merjenje kinematičnih veličin;
 • razvija inovativnost,
 • krepi osebno odgovornost,
 • razvija zanesljivost in strokovnost;
 • vaja – merjenje pomikov,
 • demonstracija delovanja s pomočjo elektronskih prosojnic,
 • demonstracija merjenja s pomočjo video kasete;

Merjenje kinetičnih veličin

 • pozna tehnične izvedbe naprav in merilne metode za merjenje:
 • sile, momenta,
 • mehanske moči (hidravlične in električne zavore);
 • spozna tehnične izvedbe naprav za merjenje,
 • spozna analogijo med posameznimi sistemi;
 • motivira se za interdisciplinarno delo v stroki,
 • razvija sposobnost poenostavitve;
 • vaja – meritev sil z dinamometrom;

Merjenje energetskih veličin:

 • pozna tehnične izvedbe naprav in merilne metode za merjenje:
 • tlaka,
 • tekočinski,
 • mehanski,
 • piezo-električni,
 • kapacitivni,
 • temperature,
 • tekočinski termometri,
 • uporovni termometri,
 • termočleni,
 • IR senzorji, pirometri;

Preizkusi na pogonskih in delovnih strojih

 • pozna tehnične izvedbe naprav, merilne metode za preizkus:
 • motorjev na notranje zgorevanje,
 • električnih motorjev,
 • kompresorjev, ventilatorjev,
 • črpalk;
 • spozna uporabo, natančnost in zanesljivost merilnikov,
 • spozna pomen prenosa toplote pri merjenju temperature,
 • razlikuje med statičnimi in dinamičnimi meritvami,
 • spozna pretvorbo posameznih merilnih veličin,
 • spozna različne merilne metode,
 • razlikuje princip delovanja in aplikacije analognih in digitalnih merilnikov,
 • razume namen preizkusov pogonskih in delovnih strojev;
 • razvija zanesljivost in strokovnost,
 • zaveda se pomena uvajanja standarda ISO9000,
 • zaveda se pomena atestiranja in stalne kontrole merilnih naprav,
 • krepi osebno odgovornost,
 • razvija sposobnost za poenostavitve,
 • motivira se za interdisciplinarno delo v stroki,
 • nameni posebno pozornost presoji stanja opreme;
 • vaja – meritev tlaka z analognim merilnikom,
 • vaja – meritev tlaka z digitalnim merilnikom,
 • vaja – meritev temperature s tekočinskim tremometrom,
 • vaja – meritev temperature z uporovnim termometrom,
 • vaja – meritev temperature s termočlenom,
 • računalniška simulacija preizkusov na pogonskih in delovnih strojih;

Merjenje hrupnosti

 • pozna tehnične izvedbe naprav in merilne metode;
 • razume merilne metode;
 • krepi ekološko zavest,
 • krepi osebno odgovornost;
 • vaje se izvajajo v kabinetni učilnici, občasno pa tudi v računalniški učilnici s poudarkom na računalniških simulacijah danih vsebin in interaktivnosti dijakov..;

Merjenje vibracij na del. strojih

 • pozna tehnične izvedbe naprav, merilne metode;

 

 • analizira vzroke za nastanek vibracij,
 • išče načine za odpravo vibracij,
 • razume merilne metode;
 • krepi ekološko zavest,
 • krepi osebno odgovornost;
 • demonstracija delovanja z elektronskimi prosojnicami;

Merjenje emisij plinov

 • pozna tehnične izvedbe naprav, merilne metode.
 • analizira sestavo dimnih plinov,
 • določa posamezne merilne metode.
 • krepi ekološko zavest,
 • krepi osebno odgovornost.
 • demonstracija delovanja z elektronskimi prosojnicami.

5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV

za učitelja:

za dijake:

6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

7.POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Splošno: znanja tega predmeta se vsebinsko povezujejo z naslednjimi predmeti:

Konkretno:

ZNANJE

POVEZAVA S PREDMETOM

  PREDMET ZNANJE
Merjenje kinematičnih, kinetičnih veličin fizika, mehanika; raztezanje prožnih teles, ravnovesje sil – statika, dinamika, merjenje sil, momenta, časa, hitrosti, pospeška, napetosti, ..
Meritve praktični pouk; merjenje dolžin, kotov, nagibov, navojev, hrapavosti,.hrupnosti, .
Tehnične meritve energetika, krmilna tehnika. merjenje mase, volumna, gostote, pretokov, tlaka, temperature, emisij, ..