SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: STROJNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

KRMILNA TEHNIKA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Skupaj

Teorija

Vaje

1.

35

18

17

2.

68

34

34

Skupaj

103

52

51

*delitev dijakov v skupine

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijaki:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

1. letnik

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

FLUIDNA TEHNIKA

 • Definicije, delitev
 • Mediji in pomožna oprema v fluidni tehniki

PNEVMATIKA

 • Pridobivanje stisnjenega zraka, način priprave, razdelilna mreža, tlačne postaje, pnevmatski vodi, gradiva, spajanje, dimenzioniranje razvodnega omrežja

Dijaki:

 • ponovijo definicijo in aplikacijo fluidne tehnike, hidravlike, pnevmatike,
 • razlikujejo dobre in slabe lastnosti pnevmatike in hidravlike,
 • poznajo kriterije za izbiro kompresorjev, opišejo shranjevalnik stisnjenega zraka, opredelijo izvedbo omrežja,
 • razložijo postopke čiščenja, sušenja, naoljevanja in regulacije zraka;

 • razvijajo čut za ekonomičnost, natančnost in ustvarjalnost,
 • osvajajo sposobnost komuniciranja,
 • krepijo ekološko zavest,
 • razvijajo poklicno odgovornost,
 • se zavedajo, da je potrebno varčevati z energijo;
 • ogled kompresorske postaje,
 • računalnik,
 • programski paket za prikaz fizikalnih postopkov pridobivanja, sušenja, naoljevanja in regulacije stisnjenega zraka, vrste in načini izvedbe omrežij,,
 • prikaz in delovanje kompresorja,
 • vaja: s pomočjo diagramov izberi pravilen premer cevovoda;

Pnevmatski valji in motorji

 • Način vgradnje delovnih valjev
 • Standardne dimenzije
 • Izbira po katalogih proizvajalcev
 • opišejo delovanje enosmernih in dvosmernih valjev,
 • spoznajo sestavne dele valja,
 • spoznajo načine vgradnje valjev,
 • predvidijo standardne dimenzije po katalogih glede na potrebe,
 • razumejo pomen tesnjenja;
 • zavedajo se pomembnosti delovanja naprav v posameznem procesu,
 • namenijo posebno pozornost presojanju stanja opreme,
 • razvijajo delovno odgovornost,
 • razvijajo sposobnost komuniciranja;
 • delo z računalnikom,
 • programska oprema,
 • simulacija delovanja enosmernega in dvosmernega valja,
 • krmiljenje enosmernega in dvosmernega valja na pnevmatskem delovnem mestu (PDM);

Krmilni elementi

 • Standardna simbolika
 • Načini preklopa ventila

 • razlikujejo priključke in lege,
 • utemeljijo standardne simbole in vezalne sheme;
 • zavedajo se pomembnosti delovne in tehnološke discipline,
 • razvijajo delovno odgovornost,
 • razvijajo strokovnost,
 • razvijajo sposobnost komuniciranja;
 • simulacije delovanja ventilov s pomočjo programa,
 • animacija ventila, pogled v prerezu,
 • vaja: neposredno in posredno krmiljenje valja z ventili 3/2, 4/2, 5/2 na PDM;
 • Krmilniki toka,
 • Krmilniki tlaka
 • Protipovratni krmilniki

 • razumejo pretvorbo tlačne energije,
 • spoznajo konstrukcijske izvedbe, uporabo in simbole;
 • zavedajo se pomembnosti delovne in tehnološke discipline,
 • razvijajo delovno odgovornost,
 • razvijajo sposobnost komuniciranja,
 • simulacije in animacije,
 • tlačno odvisno krmiljenje brez dodatne kontrole in z dodatno kontrolo končnega položaja,
 • časovno odvisno krmiljenje;
 • Osnove projektiranja pnevmatičnih krmilnih shem
 • Postopek
 • Vzdrževanje

 • spoznajo osnovne metode in zakonitosti projektiranja pnevmatičnih krmilnih shem – VDMA metoda, kaskadna in koračna metoda; sistemsko ugašanje;
 • ravnajo v skladu z dogovorom,
 • razvijajo ustvarjalnost,
 • razvijajo vztrajnost,
 • razvijajo inovativnost,
 • krepijo osebno odgovornost,
 • računalnik,
 • animacije in simulacije giba valjev A+B+A-B-,
 • animacije in simulacije giba valjev A+B+B-A-, A+B+B-C+C-A-,
 • vaje: izvedba vaj na PDM;

ELEKTROPNEVMATIKA

 • Teoretične osnove relejne krmilne tehnike
 • Standardna simbolika
 • Osnovna vezja v relejni krmilni tehniki
 • Logične funkcije v elektro-pnevmatiki

 • obnovijo osnovne značilnosti električne napetosti, toka in upornosti,
 • razložijo relejno krmiljenje elektromagnetnih ventilov,
 • narišejo in spoznajo simbole senzorjev,
 • narišejo osnovna EP in relejna logična vezja IN, ALI, NE;
 • razvijajo tehnološko disciplino glede pogojev v krmilni tehniki in se zavedajo pomena upoštevanja navodil za delo,
 • razvijajo varčnost,
 • krepijo skrbnost
 • krepijo inovativnost;

 • vaja: prikaz osnovnih EP shem z uporabo IN ALI ter NE funkcije,
 • uporaba računalnika,
 • animacije in simulacije,
 • elektropnevmatično delovno mesto;

HIDRAVLIČNO POSTROJENJE

 • Pridobivanje hidravlične energije
 • Črpalke
 • Hidravlični pogonski agregat
 • Izračuni
 • spoznajo načine delovanja hidravličnih komponent,
 • spoznajo njihove konstrukcijske izvedbe,
 • spoznajo standardno simboliko po DIN, ISO, CETOP;
 • razvijajo ekološko zavest, se navajajo na natančno upoštevanje higienskih predpisov in dojamejo pomembnost le – teh,
 • razvijajo tehnološko zavest,
 • razvijajo odnos do vestnega, natančnega in točnega dela,
 • krepijo vztrajnost in osebno odgovornost;
 • računalnik,
 • simulacije in animacije oljno hidravličnih (OH) elementov s pomočjo računalnika,
 • demonstracija delovanja črpalke s pomočjo računalnika,
 • vaja: ogled delovanja hidravličnega učnega pripomočka (HUP);

2. letnik

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

HIDRAVLIČNI VALJI IN MOTORJI

 • Dušenje končnih leg
 • Posebne izvedbe
 • Hidravlični motorji
 • Preračuni
 • se naučijo osnovnih pravil pri risanju vezalnih shem z uporabo standardne simbolike,
 • spoznajo pomen dušenja v končnih legah,
 • izračunajo hitrost delovnega gibanja;
 • zavedajo se osebne odgovornosti,
 • razvijajo zanesljivost,
 • krepijo poklicno odgovornost,
 • razvijajo osebno odgovornost;
 • računalnik,
 • simulacije in animacije dušenja končnih leg,
 • vaje: izvedba na HUP;

POTNI VENTILI V OHK

 • Delitev
 • Načini vkrmiljenja
 • razlikujejo značilnosti posameznih izvedb krmilnikov poti,
 • narišejo dejanski in simbolni prikaz za tlačna vkrmiljenja;
 • razvijajo natančnost,
 • razvijajo strokovnost;
 • računalnik,
 • simulacije in animacije potnih ventilov,
 • pogled v prerezu,
 • izvedba vaj na HUP;

KRMILNIKI TOKA, KRMILNIK TLAKA

 • Delitev
 • Način vkrmiljenja
 • narišejo ventil z zaslonko,
 • razložijo delovanje regulatorja toka,
 • narišejo simbole tokovnih ventilov,
 • narišejo konstrukcijske izvedbe in simbole hidravličnih tlačnih ventilov;
 • razvijajo ustvarjalnost,
 • razvijajo delovno odgovornost;
 • računalnik,
 • simulacije in animacije krmilnikov toka, tlaka,
 • pogled v prerezu,
 • izvedba vaj na HUP;

HIDRAVLIČNI PROTIPOVRATNI VENTILI

 • Delitev
 • Načini vkrmiljenja
 • narišejo konstrukcijske izvedbe in simbole hidravličnih protipovratnih ventilov;
 • razvijajo ustvarjalnost,
 • razvijajo delovno odgovornost;
 • simulacije in animacije krmilnikov tlaka,
 • pogled v prerezu,
 • izvedba vaj na HUP;

PROJEKTIRANJE HIDRAVLIČNIH NAPRAV

 • Osnovna krmilna vezja za krmiljenje hitrosti, za prenos sile, za blokado
 • položaja, za sinhronizacijo gibanj
 • izdelajo zasnovo za projektiranje hidravličnih naprav,
 • samostojno rešujejo nove naloge;
 • krepijo vztrajnost,
 • razvijajo varčnost in ekološko zavest,
 • razvijajo delovno odgovornost,
 • krepijo inovativnost;
 • izvedba vaj na HUP,
 • vaja: krmiljenje hitrosti delovnega valja,
 • vaja: zagotavljanje pozicij toka in tlaka,
 • vaja: sinhronizacija gibov več cilindrov;

ELEKROHIDRAVLIKA

 • Osnovna vezja v relejni krmilni tehniki
 • Logične funkcije v elektro-hidravliki
 • definirajo osnove EH,
 • narišejo logična vezja IN, ALI, NE,
 • obnovijo standardno simboliko;
 • razvijajo tehnološko disciplino glede pogojev,
 • razvijajo varčnost,
 • krepijo skrbnost;
 • vaja: prikaz delovanja elektrohidravličnega signala na ventil;

MIKROPROCESORSKA KRMILJA ( PPK )

 • Pomnilniško programirana krmilja
 • Sestav PPK
 • Krmilni sistemi v programabilni krmilni tehniki
 • Programski jezik za krmilnik
 • Navodila za krmilnik
 • Obdelava programa v krmilniku
 • Izdelava krmilja
 • Programiranje in prenos v krmilnik
 • Uporaba

 • spoznajo simboliko pri risanju,
 • narišejo in utemeljijo vezalne sheme,
 • izdelajo praktične rešitve pnevmatskih krmilij na primerih iz prakse,
 • naučijo se risati in brati vezalne sheme ter odkrivati napake, ki se pojavljajo pri povezavah,
 • utemeljijo način delovanja posameznih komponent,
 • razumejo soodvisnost delovanja med komponentami,
 • spoznajo in razumejo diagram gibov,
 • ponazorijo osnovne logične funkcije,
 • upoštevajo zakonitosti varstva pri delu,
 • spoznajo uporabo računalnika.
 • razvijajo tehnološko disciplino glede pogojev tehnoloških procesov in pomena upoštevanja navodil za delo,
 • razvijajo strokovnost,
 • razvijajo ustvarjalnost,
 • se zavedajo poklicne odgovornosti,
 • osvajajo sposobnost komuniciranja,
 • krepijo vztrajnost,
 • krepijo inovativnost.
 • krmilniki,
 • uporaba programskih paketov,
 • zaporedno krmiljenje (vodenje) dveh valjev s pomočjo prosto programabilnih krmilnikov (PPK),
 • vključevanje dodatnih zahtev – časovnih členov ,…
 • programiranje koračnih krmilij,
 • semaforizirano križišče,
 • garažna hiša;

VAJE: Osnovna vezja:

 • krmiljenje enosmernega cilindra in dvosmernega cilindra,
 • posredno krmiljenje enosmernega cilindra in dvosmernega cilindra (pomnilniška funkcija),
 • samodejno prekrmiljenje dvosmernega cilindra s končnim stikalom,
 • tlačno odvisno krmiljenje brez dodatne kontrole in z dodatno kontrolo končnega položaja,
 • časovno odvisno krmiljenje brez kontrole in s kontrolo končnega položaja,
 • krmiljenje gibanja naprej z dveh različnih mest,
 • počasi naprej - hitro nazaj.

 

5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV

6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Znanja, ki se povezujejo z KRMILNO TEHNIKO

Znanje

Povezava s predmetom

Predmet

Znanje

 • osnove avtomatizacije in krmilne tehnike

tehnologija

 • tehnološki procesi v avtomatizirani proizvodnji,
 • odrezovanje,
 • preoblikovanje: stiskalnice, preše, valjarske proge,
 • kontinuirana proizvodnja v železarnah, livarstvo,
 • specifični tehnološki procesi v kovinski industriji;

fizika

 • SI- sistem;

matematika

 • aritmetika, geometrija;

računalništvo

 • Boolova algebra;
 • pnevmatika

tehnologija

 • avtomatizacija, transport, vpenjalne naprave,
 • kontinuirana proizvodnja,
 • postopki izdelave pnev. el.,
 • materiali za pnevmatske elemente;

energetika

 • SI- sistem, Newtonovi zakoni, plinska enačba, gibanje, sile, tlak,....

matematika

 • aritmetika, geometrija;
 • elektro-pnevmatika

tehnologija

 • mešanje barv, transport, avtomobilska industrija,
 • tehnološki procesi priprave, kontinuirana proizvodnja
 • tehnologije vpenjalnih naprav,……

kemija

elektrotehnika

 • ioni;
 • polprevodniška dioda, tranzistor, tiristor,

elektrotehnika

 • napetost, tuljava;
 • hidravlika

tehnologija

 • preoblikovanje, transport, kontinuirana proizvodnja;

mehanika: hidrostatika,

hidromehanika

 • Newtonovi zakoni, gibanje, sile, tlak, hidravlična stiskalnica, hidrostatični tok in njegove zakonitosti, Re;

matematika

 • aritmetika, geometrija;

energetika

 • plinska enačba, tlak, vrste kompresorjev, ekologija;

praktični pouk

 • uporaba nekaterih merilnih naprav, rokovanje in upravljanje strojev, skladiščenje in transport,
 • nadzor, regulacija in avtomatizacija v proizvodnji.