SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: STROJNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

MEHATRONIKA

 2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela:

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Skupaj

Teorija

Vaje

2.

102

17

85

Skupaj

102

17

85

* delitev dijakov v skupine

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijaki:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

OSNOVNA DEFINICIJA TEHNIŠKEGA POJMA MEHATRONIKE

 • Mehatronika in proizvodnja
 • Mehatronika in tehnologija
 • Modelna predstavitev pojmovanja mehatronike

NAČELO ODPRTO ZANČNEGA SISTEMA VODENJA ALI NAČELO KRMILJENJA

NAČELO ZAPRTO ZANČNEGA SISTEMA VODENJA ALI NAČELO REGULACIJE

 • Primerjava obeh postopkov vodenja
 • Tehniških sistemov in opis osnovnih opravil, ki se izvajajo pri obeh postopkih:
  • Merjenje informacij
  • Obdelava informacij
  • Izvajanje obdelanih informacij

OBDELAVA PODATKOV

PROCESIRANJE SIGNALOV

 • Principi obdelave podatkov pri digitalnih krmiljih

Dijaki:

 • Spoznajo nova interdisciplinarna tehnična področja
 • Spoznajo dva osnovna načela optimalnega vodenja tehniških sistemov
 • Spoznajo načine obdelave informacij pri obeh pomembnih načelih vodenja tehniških sistemov

Dijaki:

 • Pridobijo občutek tesne povezanosti in kompleksnosti sodobnih tehniških sistemov
 • Razvijajo čut za ekonomičnost racionalnost in zahtevnost tehniških sistemov
 • Spoznajo pomembnost brezdotičnega načina zaznamovanja sprememb v okolju krmilnih in regulacijskih mehanizmov ter naprav
 • Zavedajo se pomembnosti odločanja, ki je osrednja naloga pri postopkih vodenja sistemov

 

MOČNOSTNI OJAČEVALNIKI IN NJIHOVA VLOGA V KRMILNIH IN REGULACIJSKIH POSTOPKIH VODENJA;

 • Komponente močnostne elektronike:
 • Usmerniška
 • Presmerniška in razsmerniška vezja
 • Pnevmatični ojačevalniki
 • Hidravlični ojačevalniki
 • Elektronski močnostni ojačevalniki
 • Elektropnevmatični, elektrohidravlični
 • Razvodniški
 • Proporcionalni in servoventili
 • Močnostni releji ali kontaktorji
 • načrtovanje krmilnih vezalnih shem (pnevmatičnih, hidravličnih,kombiniranih…)
 • osnove avtomatizirane strege
 • robotizacija
 • naprave za avtomatizirano vpenjanje, skladiščenje in transport materiala
 • fleksibilna avtomatizacija 
 • projektna naloga (izbirate sami glede na možnosti vašega laboratorija)
 • Spoznajo tehniške naprave, ki povezujejo umski del in fizični del pri postopku vodenja
 • Spoznajo pnevmatični, hidravlični, elektronski ojačevalnik
 • Spoznajo proporcionalne ventile
 • Spoznajo servoventile
 • Spoznajo močnostne releje
 • spoznajo možnosti računalniškega načrtovanja krmilnih vezalnih shem (pnevmatičnih, hidravličnih,…)
 • spoznajo osnove avtomatizirane strege in robotizacije
 • spoznajo naprave, avtomatizirano vpenjanje, skladiščenje in transport izdelkov
 • spoznajo osnove delovanja in pomen sistemov fleksibilne avtomatizacije
 • projektna naloga (izbirate sami glede na možnosti)
 • Ločijo pojma umskega opravila in fizičnega opravila, ki sta osnovni nalogi pri vsakem postopku vodenja tehniškega sistema
 • Zavedajo se pomembnosti delovanja naprav v posameznem procesu
 • Razvijajo delovno odgovornost
 • Razvijajo strokovnost
 • Razvijajo sposobnost komuniciranja
 • Razvijajo varčnost
 • Razvijajo čut za ekonomičnost natančnost in ustvarjalnost
 • Krepijo ekološko zavest
 • Zavedajo se, da je optrebno varčevati z energijo
 • Simulacije delovanja ojačevalnikov
 • Animacije delovanja ojačevalnikov
 • Načrtovanje krmilnih vezalnih shem s pomočjo računalniškega programa
 • Krmilnik
 • Računalnik
 • Programski paket
 • Izdelava projektne naloge

  5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV

6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Znanja se povezujejo z KRMILNO TEHNIKO, tehnologijo, energetiko,……