SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: STROJNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

TEHNOLOGIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela:

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

Skupaj

Teorija

Vaje

1.

70

48

22

2.

68

48

20

Skupaj

138

96

42

 

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Predmet TEHNOLOGIJA posreduje temeljna strokovno-teoretična znanja, ki omogočajo obvladovati osnove tehnologije v strojništvu. Je osnova in dopolnilo praktičnemu pouku in delovni praksi, povezuje pa tudi vsa ostala strokovno-teoretična in praktična znanja v programu STROJNI TEHNIK.

Pri predmetu dijaki:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

1. letnik

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Teoretične osnove preoblikovanja

 • pomen preoblikovanja
 • spozna pomen preoblikovanja v okviru obdelovalne tehnike,
 • razlikuje med toplim in hladnim preoblikovanjem;
 • razvija strokovnost in sposobnost povezovanja teorije s prakso;

Valjanje

 • postopek valjanja
 • uporabnost valjanja
 • orodje in stroji za valjanje
 • razloži tehnologijo valjanja,
 • razlikuje valjarske stroje in orodja,
 • prepozna posebne postopke valjanja,
 • primerja valjanje z ostalimi postopki izdelave;
 • razvija sposobnost povezovanja teorije s prakso,
 • razvija logično mišljenje, varčnost, poklicno odgovornost;
 • ogled valjarne ali video filma;

Vlečenje

 • postopek vlečenja žic in profilov
 • orodja in stroji za vlečenje
 • spozna tehnologijo vlečenja,
 • razlikuje orodja in stroje za vlečenje,
 • primerja vlečenje z ostalimi obdelovalnimi tehnologijami;
 • razvija sposobnost povezovanja teorije s prakso;
 • ogled proizvodnje ali video filma;

Prešanje

 • toplo in hladno iztiskovanje
 • nakrčevanje in reduciranje
 • spozna tehnologijo iztiskovanja profilov,
 • razlikuje med nakrčevanjem in reduciranjem;
 • razvija sposobnost povezovanja teorije s prakso;
 • ogled proizvodnje ali video filma;

Striženje

 • postopki striženja
 • striženje na škarjah
 • rezanje z rezilnimi orodji
 • razlikuje različne postopke striženja,
 • spozna škarje in rezilna orodja,
 • razloži proces striženja,
 • predvidi razporeditev rezov;
 • razvija sposobnost povezovanja teorije s prakso;
 • ogled risb strižnih orodij,
 • vaja: razporeditev rezov na traku, izračun strižne sile in izkoristka;

Upogibanje pločevine in profilov

 • proces upogibanja
 • orodja za upogibanje
 • razloži pojave pri upogibanju,
 • izračuna velikost prireza oziroma dolžino pločevine pred upogibanjem;
 • razvija sposobnost povezovanja teorije s prakso;
 • ogled risb upogibnih orodij,
 • vaja: izračun prireza;

Globoko vlečenje pločevine

 • proces globokega vlečenja
 • orodja za globoko vlečenje in vlečenje v več stopnjah
 • kombinirana orodja
 • razloži pojave pri globokem vlečenju,
 • izračuna velikost prireza,
 • prepozna orodje za vlečenje v eni stopnji in orodje za vlečenje v več stopnjah,
 • prepozna kombinirano orodje;
 • razvija sposobnost povezovanja teorije s prakso,
 • razvija zavest, logično mišljenje, varčnost, natančnost in poklicno odgovornost;
 • ogled risb orodij za globoko vlečenje in kombiniranih orodij,
 • vaja: izračun velikosti prireza,
 • ogled slikovne in tekstovne literature;

Posebni postopki preoblikovanja

 • štancanje, ovijanje, oblikovalno stiskanje …
 • razlikuje posebne preoblikovalne postopke;
 • razvija sposobnost povezovanja teorije s prakso,
 • razvija zavest, logično mišljenje;
 • ogled slikovne in tekstovne literature

Postopki predelave umetnih mas

 • postopki tlačnega litja
 • postopki iztiskovanja izdelkov iz umetnih mas
 • postopek vakuumskega modeliranja
 • spozna postopke predelave umetnih mas,
 • primerja izdelavo izdelkov iz plastičnih mas z izdelavo kovinskih izdelkov,
 • primerja lastnosti kovinskih gradiv in umetnih mas;
 • razvija sposobnost povezovanja teorije s prakso,
 • razvija zavest, logično mišljenje, varčnost, natančnost in poklicno odgovornost;
 • ogled slikovne in tekstovne literature;

Splošno o odrezavanju

 • rezalni materiali
 • gibanja pri odrezovanju
 • geometrija orodja
 • parametri odrezovanja
 • sile pri odrezovanju
 • odrezki
 • površina po odrezovanju
 • obraba in obstojnost ter hlajenje in mazanje orodja
 • elementi obdelovalnih strojev

 

 

 • spozna lastnosti rezalnih materialov in sklepa o njihovi uporabi,
 • spozna osnovne elemente orodja in kote ter njihovo označevanje,
 • spozna rezalne parametre, jih samostojno izbira in optimira za ekonomično in kvalitetno rezanje,
 • analizira rezalne razmere,
 • prepozna vrsto odrezkov, geometrijo odrezka in pozna njihove značilnosti,
 • spozna osnovne značilnosti površine po odrezovanju in vpliv rezalnih razmer nanjo,
 • spozna značilne obrabe orodja in vpliv rezalnih parametrov, toplote ter hlajenja na obstojnost orodja,
 • spozna elemente obdelovalnih strojev;
 • razvija in uveljavlja strokovnost,
 • spozna pomen natančnosti,
 • razvija sposobnost komunikacije,
 • razvija odnos do ekonomičnosti in kvalitete,
 • razvija sposobnost analiziranja rezalnih razmer in predvideva njihove posledice,
 • pridobiva sposobnost analitičnega povezovanja znanja;

Vaja: S pomočjo zbirke različnega rezalnega orodja in materialov dijak:

 • prepoznava rezalne materiale,
 • spoznava geometrijo orodja.

Vaja: S pomočjo katalogov, strojno- tehnološkega priročnika in podatkovne baze dijak:

 • izbira rezalne veličine,
 • analizira rezalne razmere,
 • spoznava vpliv na obstojnost orodja.

Vaja: S pomočjo zbirke karakterističnih odrezkov dijak:

 • prepoznava vrste odrezkov,
 • ocenjuje rezalne veličine,
 • predvideva vpliv na obdelavo.

Enorezilni postopki odrezovanja: struženje, skobljanje in pehanje

 • načini struženja in vrste stružnic
 • značilna dela in struženi izdelki
 • rezilna in vpenjalna orodja ter obdelovalni pripomočki
 • izbira rezalnega režima in izračun sil, moči ter časa struženja
 • spozna in prepozna načine struženja, značilna dela in izdelke,
 • pozna izvedbe stružnih nožev in jih je sposoben samostojno izbirati,
 • sposoben je samostojno izbirati rezalne parametre in določiti sile, moč ter čas obdelave,
 • seznani se s posebnostmi skobljanja in pehanja s stroji, orodjem in uporabo obeh postopkov;
 • spozna pomembnost struženja v serijski in posamični proizvodnji,
 • ugotovi vpliv skrbnega določanja rezalnega režima na ekonomičnost proizvodnje,
 • razvija strokovno in osebno odgovornost;

S pomočjo strojno-tehnološkega priročnika in katalogov dijak:

 • izbere orodje,
 • izbere rezalne parametre,
 • izračuna sile, moč in čas struženja.

Vaja:Dijak s pomočjo podatkovne baze določi in optimira rezalni režim.

Postopki obdelave izvrtin

 • vrtanje
 • grezenje
 • povrtavanje
 • vrezovanje navojev
 • stroji, orodja, vpenjala in obdelovalni pripomočki
 • izbira režima dela
 • loči postopke obdelave izvrtin in pozna njihovo funkcionalnost,
 • prepozna orodja in stroje ter sklepa o njihovi uporabnosti,
 • samostojno izbira rezalne parametre in izračuna sile, moč in čas obdelave,
 • sposoben je samostojno načrtovati tehnologijo obdelave izvrtine,
 • spozna poklicne posebnosti in uporabnost tehnoloških postopkov,
 • razvija strokovno in osebno odgovornost,
 • razvija odnos do kvalitete izdelka;

S pomočjo strojno-tehnološkega priročnika, katalogov in podatkovne baze dijak:

 • izbere orodja,
 • izbere rezalne parametre in jih optimira ter izračuna sile, moč in čas struženja.

Frezanje

 • načini frezanja in vrste frezalnih strojev
 • značilna dela in frezani izdelki
 • rezilna in vpenjalna orodja ter obdelovalni pripomočki
 • izbira režima dela
 • prepozna načine frezanja in pozna njihove posebnosti,
 • loči frezalna orodja in stroje ter sklepa o njihovi uporabi,
 • pozna značilna dela in zna samostojno izbrati režime dela;
 • spozna raznolikost in pomen frezanja v serijski in posamični proizvodnji,
 • razvija strokovno in osebno odgovornost,
 • razvija odnos do kvalitete izdelka;

S pomočjo strojno-tehnološkega priročnika, katalogov in podatkovne baze dijak:

 • izbere orodja,
 • izbere rezalne parametre in jih optimira ter izračuna sile, moč in čas struženja.

Brušenje

 • načini brušenja in vrste brusilnih strojev
 • značilna dela in brušeni izdelki
 • orodja za brušenje, vpenjala in obdelovalni pripomočki
 • režim dela
 • pozna načine brušenja in njihove posebnosti,
 • prepozna brusilne stroje, orodja in pripomočke ter sklepa o njihovi uporabnosti,
 • samostojno izbira rezalne parametre;
 • razvija strokovno in osebno odgovornost,
 • razvija odnos do kvalitete izdelka;

S pomočjo -tehnološkega priročnika, katalogov in podatkovne baze dijak izbere orodja in rezalne parametre.

2. letnik

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

Postopki fine obdelave

 • posnemanje
 • honanje
 • superfiniš
 • stroji in orodja
 • pozna postopek in sklepa o njegovi uporabnosti,
 • okvirno pozna delovanje stroja in orodja,
 • seznani se z rezalnimi veličinami in z mejno kvaliteto površine, ki jo dosežemo s postopkom;
 • spozna povezavo med kvaliteto obdelave, ekonomičnostjo obdelave in ceno izdelka,
 • razvija sposobnost odločanja in gospodarjenja;

Vaja: S pomočjo zbirke izdelkov dijak na osnovi površine prepoznava uporabljeni tehnološki postopek odrezovanja.

Postopki obdelave z nevezanim orodjem

 • peskanje in obdelava v bobnih
 • lepanje in poliranje
 • lepanje s peščenim curkom
 • stroji, orodja in obdelovalni pripomočki ter tipični izdelki
 • pozna postopek in sklepa o njegovi uporabnosti,
 • okvirno pozna delovanje stroja in orodja,
 • seznani se s kvaliteto površine, ki jo dosežemo s postopkom, in tipičnimi izdelki;
 • spoznava poklicne posebnosti in sodobno tehnologijo,
 • razvija strokovnost;

možnost seminarskih ali raziskovalnih nalog;

Postopki odrezovanja z odnašanjem materiala

 • obdelava z mehansko energijo
 • obdelava z ultrazvokom
 • elektroerozijska obdelava
 • elektrokemična obdelava
 • obdelava z žarki
 • obdel. pripomočki ter tipični izdelki
 • pozna postopek in sklepa o njegovi uporabnosti,
 • okvirno pozna delovanje stroja in orodja,
 • seznani se s kvaliteto površine, ki jo dosežemo s postopkom, in tipičnimi izdelki.
 • spoznava poklicne posebnosti in sodobno tehnologijo,
 • razvija strokovnost;

možnost seminarskih ali raziskovalnih nalog;

Izdelava ozobij z odrezovanjem

 • pehanje in frezanje zobnikov
 • posnemanje zobnikov
 • brušenje in luščenje zobnikov
 • strganje in lepanje zobnikov
 • spoznajo postopke in njihovo uporabnost,
 • prepozna stroje in orodja za izdelavo različnih vrst zobnikov;

 • spozna specifična znanja,
 • analitično povezuje znanje,
 • razvija strokovnost;

strokovna ekskurzija;

Avtomatizacija strege orodij in obdelovancev

 • splošno o avtomatizaciji
 • vpenjanje orodij in obdelovancev
 • kodiranje orodij
 • nastavitev in prednastavitev orodij
 • spozna sisteme avtomatizacije in njen pomen v sodobni proizvodnji,
 • spozna načine vpenjanja orodij, ki se uporabljajo pri avtomatizaciji,
 • spozna principe kodiranja orodij in njihov pomen pri stregi in hranjenju orodij,
 • spozna principe prednastavitev orodij;
 • spozna specifična znanja,
 • analitično povezuje znanje
 • razvija strokovnost,
 • razvija inovativnost;

strokovna ekskurzija;

Preizkušanje gradiv

 • preizkusi trdnosti
 • preizkusi trdote
 • preizkus žilavosti
 • tehnološki preizkusi
 • neporušitvene preiskave gradiv
 • razloži mehanske preizkuse in njihov pomen,
 • opazuje preizkuse in izdela poročilo,
 • prepozna tehnološke preizkuse,
 • spozna neporušitvene preiskave gradiv in njihov pomen za definiranje uporabnosti strojnega dela;
 • razvija strokovnost, osebno odgovornost in natančnost,
 • razvija sposobnost povezovanja teorije s prakso,
 • krepi pripadnost skupini;
 • vaja: natezni preizkus, merjenje sile in podaljška, merjenje malih raztezkov, konstrukcija diagrama napetost – raztezek;
 • vaja: merjenje trdote po Brinellu, Vickersu, Rockwellu, dinamično merjenje trdote;

Toplotna obdelava kovin

 • postopki kaljenja
 • poboljšanje jekel
 • cementiranje, nitriranje in karbonitriranje jekel
 • postopki žarjenja
 • spozna namen kaljenja, faze kaljenja, kalilna sredstva in načine kaljenja,
 • razloži pomen poboljšanja jekel,
 • razlikuje med postopki globinske in površinske utrditve gradiv,
 • ponazori različne načine žarjenja jekel in spremembe lastnosti gradiv, ki jih dosežemo z žarjenjem;
 • razvija sposobnost povezovanja teorije s prakso,
 • spoznava poklicne posebnosti in razvija strokovnost,
 • osvaja vpliv toplotne obdelave na lastnosti;
 • demonstracija toplotne obdelave jekla,
 • vaja: merjenje trdnosti in trdote pred in po toplotni obdelavi,
 • ogled slikovne in tekstovne literature, video filma in računalniških simulacij;

Varjenje

 • splošno o varjenju in pomen varjenja
 • postopki varjenja z električno energijo
 • postopki varjenja z mehansko energijo
 • postopki varjenja s kemično energijo
 • posebni postopki varjenja
 • nauči se definicijo varjenja,
 • primerja varjenje z drugimi postopki spajanja in oblikovanja,
 • razlikuje med različnimi postopki varjenja s pritiskom in talilnim varjenjem,
 • razloži nastanek električnega obloka,
 • spozna dodajne materiale,
 • predvidi ustrezno pripravo zvarnega mesta,
 • spozna uporabo posameznega postopka varjenja;
 • razvija sposobnost povezovanja teorije s prakso,
 • spoznava poklicne posebnosti in razvija strokovnost,
 • zaveda se pomena varilne tehnike v strojništvu;
 • vaja: načrtovanje tehnološkega postopka varjenja,
 • ogled slikovne in tekstovne literature in video filma;

Varjenju sorodni postopki

 • pozna plamensko in plazemsko rezanje ter posebne postopke rezanja
 • pozna spajkanje in lepljenje
 • pozna metalizacijo
 • prepozna postopke rezanja kovin,
 • razlikuje med mehkim in trdim spajkanjem,
 • spozna postopke metaliziranja;
 • spoznava poklicne posebnosti in razvija strokovnost,
 • zaveda se pomena omenjenih postopkov v praksi;

Načrtovanje tehnoloških procesov

 • načrtovanje tehnoloških in proizvodnjih procesov
 • tipi proizvodnje
 • tehniško-tehnološka dokumentacija o proizvodnji
 • mrežno načrtovanje
 • izračun stroškov proizvodnje
 • ugotavljanje izdelovalnega časa
 • normativni čas dela
 • človek in okolica v procesu izdelave-ergonomija
 • spozna metode načrtovanja delovnih in tehnoloških procesov,
 • loči posamezne segmente avtomatske obdelave tehnoloških podatkov,
 • zna izdelati tehnološko dokumentacijo za proizvodnjo,
 • zna časovno načrtovati predvideno tehnološko delo,
 • zna izračunati stroške proizvodnje in njene ekonomske učinke.
 • razvija tehniško samozavest,
 • razvija integralni pogled na tehnologijo in tehniko ter skupne vplive v proizvodnji,
 • kreativno aplicira teoretična znanja v tehnološki dokumentaciji,
 • razvija materialno odgovornost in ekološko zavest.
 • ogled video filma o CIM tehnologiji,
 • ogled katalogov sodobnih strojev in naprav ter FMS sistemov,
 • vaja: izdelava tehnološkega načrta za izbrani izdelek.

5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV

6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

Ustno preverjanje in ocenjevanje znanja ter sprotno ocenjevanje vaj in seminarskih oziroma projektnih nalog.

7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Znanja tega predmeta se vsebinsko povezujejo z naslednjimi predmeti: matematika, fizika, mehanika, kemija z gradivi, krmilna tehnika, računalniško podprte tehnologije, praktični pouk, snovanje in konstruiranje, merilna tehnika.

ZNANJE

POVEZAVA S PREDMETOM

 

PREDMET

ZNANJE

Striženje, upogibanje, globoko vlečenje

mehanika

 • izračun sil, velikosti prireza, izkoristek;

Kovanje, striženje, upogibanje, globoko vlečenje

snovanje in konstruiranje

 • geometrija orodja;

Rezalni materiali

kemija z gradivi

 • kemična sestava, pridobivanje in uporaba;

Sile pri odrezovanju

fizika

mehanika

 • nastanek sil,
 • deformacije;

Gibanja pri odrezovanju

fizika

mehanika

 • premočrtno gibanje in kroženje
 • hitrost, vrtljaji

Orodja za odrezovanje

snovanje in konstruiranje

 • geometrija orodja;

Struženje, vrtanje, frezanje, brušenje

mehanika

računalniško podprte tehnologije

 • izračun sil, moči in obdelovalnih časov,
 • izbira rezalnih veličin iz podatkovnih baz;

Struženje, vrtanje, frezanje, brušenje, postopki fine obdelave

praktični pouk

 • obdelava izdelkov;

Avtomatizacija strege orodij in obdelovancev

krmilna tehnika

računalniško podprte tehnologije

 • vpenjanje, strega, transport,
 • kodiranje, nastavitve orodij;

Toplotna obdelava

praktični pouk

 • uporaba postopkov;

Varjenje

praktični pouk

 • spajanje z varjenjem;

Preizkušanje gradiv

merilna tehnika

 • postopki merjenja.