B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK STROJNI TEHNIK / PTI

  P R E D M E T I   

1. letnik

2. letnik

SKUPNO
št. ur v programu

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

2

70

3

102

172

Tuji jezik I

3

105

3

102

207

Umetnost

1

35

     

35

Matematika

3

105

3

102

207

Psihologija ali sociologija

2

70

     

70

Fizika

2

70

2

68

138

Športna vzgoja

3

105

2

68

173

Skupaj A

16

560

13

442

1002

            

B – Strokovno-teoretični predmeti

Mehanika

2

70

2

68

138

Snovanje in konstruiranje

2

70

2

68

138

Merilna tehnika

2

70

     

70

Energetika

2

70

2

68

138

Krmilna tehnika

1

35

2

68

103

Tehnologija

2

70

2

68

138

Računalniško podprte tehnologije

2

70

     

70

Osnove podjetništva

     

2

68

68

Izbirni predmeti*

     

3

102

102

Skupaj B

13

455

15

510

965

            

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

3

105

2

68

173

            

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Delovna praksa

  

72

     

72

            

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

  

64

  

32

96

            

Skupno število ur pouka (A+B+C)

32

1120

30

1020

2140

Št. ur praktičnega izobraževanja (C+Č)

  

177

  

68

245

Št. ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

  

1184

  

1052

2236

Skupno št. ur izobraževanja (A+B+C+Č+D)

  

1256

  

1052

2308

            

Št. tednov pouka

  

35

  

34

69

Št. tednov prakt. izobr. v del. procesu

  

2

     

2

Št. tednov interesnih dejavnosti

  

2

  

1

3

Skupno število tednov izobraževanja

  

39

  

35

74

*Preglednica izbirnih predmetov

  

1. letnik

2. letnik

SKUPNO
št. ur v
programu

PREDMETI

št. ur na

št. ur na

  

teden

leto

teden

leto

  

Računalniško podprte tehnologije ali energetski sistemi ali mehatronika

     

3

102

102

Delitev dijakov v skupine in sodelovanje laborantov pri strokovnih predmetih

letnik

Predmet

izvajalec

Letno št.
ur za vaje*

Št. dijakov
v skupini

Letno št.ur za laboranta

na oddelek na skupino

1.

Fizika

učitelj

laborant

6

do 17

13

6

Mehanika

učitelj

17

do 17

 

Snovanje in konstruiranje

učitelj

35

do 17

 

Merilna tehnika

učitelj

17

do 17

 

Energetika

učitelj

17

do 17

 

Tehnologija

učitelj

17

do 17

 

Krmilna tehnika

učitelj

17

do 17

 

Računalniško podprte tehnologije

učitelj

35

do 17

 

Praktični pouk

učitelj

105

do 10

 

2.

Fizika

učitelj

laborant

8

do 17

 

12

8

Mehanika

učitelj

17

do 17

 

Snovanje in konstruiranje

učitelj

17

do 17

 

Energetika

učitelj

17

do 17

 

Krmilna tehnika

učitelj

34

do 17

 

Tehnologija

učitelj

17

do 17

 

Računalniško podprte tehnologije ali energetski sistemi ali mehatronika

učitelj

68

do 17

 

Praktični pouk

učitelj

68

do 17

 

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik I

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po izobraževalnem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur fizike ali drugih predmetov s fizikalnega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Mehanika

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

Snovanje in konstruiranje

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

Merilna tehnika

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva ali fizike

Energetika

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva ali elektrotehnike

Krmilna tehnika

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

Tehnologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

Osnove podjetništva

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva, organizacije dela ali ekonomije

Računalniško podprte tehnologije

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

Energetski sistemi

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

Mehatronika

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva

Praktični pouk 1. letnik

2. letnik

učitelj

višja ali srednja strokovna izobrazba iz strojništva ali proizvodno tehniškega področja (strojništvo).

visokošolska izobrazba iz strojništva