SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 43.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 11. 2000

1. IME PREDMETA

BIOLOGIJA IN MIKROBIOLOGIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

56

14

70

2.

56

14

70

skupaj

112

28

140

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

 • pozna skupine mikroorganizmov, njihovo zgradbo, osnovno delovanje;

 • razume delovanje človekovega imunskega sistema ter pomen aktivne in pasivne imunosti ter preobčutljivosti reakcij;

 • pozna glavne medicinsko pomembne povzročitelje bolezni posameznih organskih sistemov, njihov način prenosa in možnosti preprečevanja tega prenosa ter osnovne mikrobiološke diagnostike;

 • pozna osnovne metode nadzora rasti in uničevanja mikroorganizmov;

 • pozna osnovne poti širjenja mikroorganizmov ter preprečevanja njihovega prenosa pri delu v zdravstvenih ustanovah in domačem življenskem okolju;

 • je pripravljen za izobraževanje pri sorodnih predmetih;

 • zna povezovati teoretično znanje s praktičnim delom, razvije sposobnosti za posploševanje in uporabo pridobljenih znanj;

 • doseže razumevanje pojmov, dejstev in zakonitosti s področja celice, osnovnih življenjskih procesov, organizacijskih tipov živih bitij in biologije človeka;

 • razvije sposobnosti za proučevanje življenjskih procesov in pojavov;

 • z lastnim iskanjem in proučevanjem pride do določenih spoznanj in si oblikuje odnos do narave;

 • razume soodvisnost bioloških znanj z znanji iz drugih področij.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  UVOD V BIOLOGIJO

  Dijak

  Dijak

  Vaja

  Bilogija kot znanost in veda

   

   

   

 • se seznani z mestom biologije v znanosti in njenim pomenom v vsakdanjem življenju

 • pozna značilnosti živega

 • umesti biologijo v znanost in pojasni njen pomen v vsakdanjem življenju

 • poveže biološka spoznanja s spoznanji drugih naravoslovnih, družboslovnih ter tehniških ved in znanosti

 • Razumevanje dela raziskovalca-znanstvenika mu odpre pomembnost raziskovalnega dela v biologiji.

   

  Načrtovanje biološke raziskave

   

   

   

 • se seznani s kvantitativnimi in kvalitativnimi meritvam

 • spozna grafikone za prikaz rezultatov in za potrditev hipotez

 • pozna kaj je dejstvo, podatek, hipoteza, teorija in nauk

 • spozna bazične in aplikativne znanosti

 • samostojno izvede laboratorijsko delo

 • interpretira rezultate raziskave in formulira zaključke

 • Na delovnem mestu razvija delovno disciplino in odgovornost.

  Kako merimo

  Laboratorijsko delo: raziskovanje neznanih snovi.

  Mikroskopiranje

   

   

   

 • pozna delovanje svetlobnega mikroskopa

 • pozna postopke mikroskopiranja

 • pozna dele svetlobnega mikroskopa

 • se seznani z izdelovanjem skic

 • zna pravilno uporabljati mikroskop

 • obvlada tehnike mikroskopiranj

 • zna pripraviti mokre mikroskopske preparate

 • zna natančno opazovati in skicirati kar vidi

 •  

  Mikroskop in mikroskopiranje

  CELICA

   

   

   

  Celica – osnovna življenjska enota

   

   

   

 • pozna hipoteze o razvoju življenja na zemlji in se seznani s kemo in bioevolucijo

 • definira pojem celice

 • spozna prokariontsko celico

 • pravilno uporablja osnovne pojme

 • razlikuje med zgradbo rastlinske in živalske celice

 •  

  Mikroskopiranje rastlinskih in živalskih celic.

 • pozna osnovno zgradbo celice

 • pozna zgradbo rastlinske in živalske celice

 • presodi o pomenu specializacije in diferenciacije

 •  

   

 • pozna pojma specializacije in diferenciacija celic

 • se navaja skicirati mikroskopske preparate

 •      

  Zgradba in vloga celične membrane

   

   

   

 • pozna osnovno zgradbo

 • se seznani s plazmolizo in deplazmolizo rastlinske celice

 • pozna pomen celične membrane

 • razume pojem selektivne prepustnosti celične membrane

 • loči med pasivnim in aktivnim transportom

 • pravilno uporablja pojem selektivne prepustnosti celične membrane

 • razlikuje med plazmolizo in deplazmolizo

 • pozna razliko med aktivnim in pasivnim transportom

 • Razume pomen aktivnega transporta ob različnih koncentracijah naravnega okolja

  Lastnosti plazmaleme

  Celična stena

   

   

   

 • pozna osnovno zgradbo in vlogo celične stene

 • opiše pomen celične stene za rastline

 • sklepa o pomenu celične stene

 •    

  Celični organeli

   

   

   

 • se seznani z celičnimi strukturami in organeli

 • pozna vlogo: vakuol, plastidov, mitohondrijev, ribosomov in lizosomov

 • opiše pomen jedra za celico

 • definira vlogo kromosomov

 • sklepa o pomenu celičnih organelov za celico

 • sklepa o pomenu jedra za celico

 •  

  Opazovanje slik celic fotografiranih z elektronskim mikroskopom

  Celični cikel

   

   

   

 • se seznani s stopnjami celične delitve in spozna delitev

 • spozna cepitev

 • razlikuje in pozna pomen mitoze in mejoze za živa bitja

 • razlikuje pojma diploidnost in haploidnost in pojasni njun pomen

 •  

  Delitev rastlinske celice

  Kemijska zgradba celice

   

   

   

 • pozna kemijsko sestavo celice

 • pozna biogene elemente

 • pozna osnovne fizikalne in kemijske lastnosti vode

 • pozna glavne skupine organskih spojin, ki gradijo celice in organizme

 • pozna osnovno zgradbo, lastnosti in pomen ogljikovih hidratov, lipidov in beljakovin za življenje

 • razume pomen kemijske sestave za celico

 • razume pomen vode za celico in organizem

 • sklepa o pomenu posameznih organskih spojin, ki gradijo celice

 •    

  OSNOVNI ŽIVLJENJSKI PROCESI

   

   

   

  Energijsko bogate molekule

   

   

   

 • pozna zgradbo molekule ATP

 • razume proces pretvorbe energije v celic

 •  pojasni katabolizem in anabolizem

 • pozna pomen molekule ATP in energijskih dogajanj v celici

 • sklepa o pomenu energije za organizem

 • ve, kaj je molekula ATP

 • razloži nastanek in zgradbo ATP

 •    

  Encimi

   

   

   

 • spozna zgradbo encimov in razume potek encimatsko vodene reakcije

 • se seznani z razlikami in podobnostmi v delovanju anorganskega in organskega katalizatorja – encima

 • pozna dejavnike, ki vplivajo na delovanje encimov (pH, temperatura)

 • pozna pomen encimov v celici,

 • definira pomen encimov v celici

 • načrtuje poskus z encimi

 • sklepa o pomenu encimov v živih celicah

 • izvede poskus z encimi

 • Se zave pomena encimatskih reakcij.

  Delovanje enostavnih katalizatorjev.

  Vrenje

   

   

   

 • pozna potek alkoholnega vrenja, pozna razlike med alkoholnim, ocetnokislinskim in mlečnokislinskim vrenjem

 • razloži glikolizo

 • razlikuje med posameznimi vrenji

 • sklepa, da so v procesu vrenja udeleženi encimi

 • sklepa, da se pri vrenju sprošča toplota

 • pravilno razume vrenje, kot proces biokemijskih in energijskih pretvorb in njegov pomen za organizme

 • Se zave pomena različnih vrenj v živilski industriji.

  Proučevanje alkoholnega vrenja.

  Celično dihanje

   

   

   

 • pozna pojem celično dihanje

 • pozna proces aerobne razgradnje ogljikovih hidratov, pri katerem se porablja kisik, sproščajo pa se ogljikov dioksid, voda in energija

 • spozna anaerobno in aerobno dihanje

 • primerja vrenje z celičnim dihanjem

 • pojasni pomen celičnega dihanja za živa bitja

 •  

  Raziskovanje neznane snovi ali vpliv kisika na rast bakterij.

  Fotosinteza

   

   

   

 • pozna pomen vezave ogljikovega dioksida in vode med fotosintezo za rastline

 • ve, da se v procesu fotosinteze tvorita glukoza in kisik

 • spozna različna rastlinska barvila,

 • opiše vlogo klorofila in kloroplastov pri fotosintezi

 • spozna, da potekajo svetlobne in temotne reakcije

 • sklepa o pomenu fotosinteze za vsa živa bitja na Zemlji

 • sklepa o pomenu ogljikovih hidratov kot enega osnovnih virov energije za živa bitja

 •  

  Fotosinteza

  Nastajanje škroba v rastlinah.

  ORGANIZACIJSKI TIPI ŽIVIH BITIJ

   

   

   

  Sistemi živih bitij

   

   

   

 • pozna strokovne kriterije za razvrščanje organizmov v sisteme

 • zna definirati pojem vrsta

 • pozna višje taksonomske enote

 • seznani se z dvojnim poimenovanje

 • pozna določevalne ključe

 • zna uporabljati določevalne ključe

 • Razvije ustrezen odnos do vseh živih bitij.

  Preprosti ključi in njihova uporaba.

  Osnove razmnoževanja pri živih bitjih

   

   

   

 • definira osnovne tipe razmnoževanja in navede primere.

 •      

  GLIVE

   

   

   

  Lišaji

   

   

   

 • spozna osnovne značilnosti gliv

 • se seznani s pojmom mikoriza

 • spozna zgradbo lišajev

 • spozna pomen lišajev pri ugotavljanju onesnaženosti zraka

 • razume pomen gliv v naravnem okolju

 • opredeli pomen gliv za človekovo zdravje

 • Razume pomen mikorize.

  Prepoznavanje predstavnikov gliv.

  RASTLINE

   

   

   

  Alge

   

   

   

 • spozna zgradbo alg in steljčnic

 • spozna nekatere značilnosti alg

 • seznani se z nekaterimi predstavniki alg in njihovim življenskim prostorom

 •  

  Pojasni vlogo alg pri proizvodnji atmosferskega kisika.

  Prepoznavanje predstavnikov alg.

  Mahovi

   

   

   

 • spozna osnovno zgradbo mahov

 • spozna oploditev mahov

 • se seznani s predstavniki mahov

 • razloži oploditev mahov

 •  

  Prepoznavanje predstavnikov mahov.

  Praprotnice

   

   

   

 • spozna osnovno zgradbo praprotnic

 • spozna razmnoževanje praprotnic

 • se seznani s posameznimi predstavniki praprotnic.

 •    

  Prepoznavanje predstavnikov praprotnic.

  Semenke

   

   

   

  Golosemenke

   

   

   

  Kritosemenke

   

   

   

 • spozna osnovno zgradbo semenk in s tem brstnic

 • spozna zgradbo in funkcijo lista, stebla, korenine in cveta

 • definira oprašitev in oploditev

 • spozna zgradbo semen in njihovo vlogo

 • poveže in pojasni funkcijo posameznih rastlinskih organov z delovanjem celotnega rastlinskega organizma

 •  

  Prepoznavanje predstavnikov golosemenk in kritosemenk.

  ŽIVALI

   

   

   

  Praživali

   

   

   

 • spozna praživali

 • se seznani z zgradbo praživali

 • spozna nekaj predstavnikov

 • pozna pomen praživali v naravi in prepozna organizme, ki lahko škodljivo vplivajo na človekovo zdravje

 • Se seznanja s parazitskimi enoceličarji, ki so nevarni človeku

  Prepoznavanje predstavnikov praživali

  Spužve

   

   

   

 • našteje značilnosti spužev

 •      

  Pravi mnogoceličarji

   

   

   

 • spozna značilnosti pravih mnogoceličarjev in njihov nastanek

 •      

  Nečlenarji

   

   

   

  Ožigalkarji

   

   

   

  Ploski črvi

  Valjasti črvi

   

   

   

  Mehkužci

   

   

   

 • spozna značilnosti skupin

 • se seznani s predstavniki

 • pozna pomen nečlenarjev v naravi

 • Oblikuje odgovoren odnos do živih bitij.

  Prepoznavanje predstavnikov nečlenarjev.

  Mnogočlenarji

   

   

   

  Kolobarniki

   

   

   

  Členonožci

   

   

   

 • se seznani z členjenostjo telesa

 • spozna kolobarnike in členonožce

 • se seznani s tipičnimi predstavniki

 • pozna pomen kolobarnikov in členonožcev v naravi

 •  

  Prepoznavanje posameznih predstavnikov kolobarnikov.

  Prepoznavanje posameznih predstavnikov členonožcev.

  Maločlenarji

   

   

   

  Iglokožci

   

   

   

 • spozna nekaj osnovnih značilnosti,

 • spozna nekaj skupin iglokožcev

 •  

 •  

  Prepoznavanje predstavnikov iglokožcev.

  Strunarji

   

   

   

  Brezglavci

   

   

   

  Plaščarji

   

   

   

  Vretenčarji

   

   

   

 • spozna osnovne strunarske znake

 • se seznani s škrgoustko in plaščarjem

 • spozna, da so vretenčarji strunarji

 • našteje značilnosti vretenčarjev

 • spozna glavne skupine vretenčarjev

 • pozna pomen vretenčarjev v naravi

 •  

  Prepoznavanje posameznih predstavnikov vretenčarjev.

  GENETIKA

   

   

   

  Dedovanje

   

   

   

 • se seznani s pojmoma fenotip in genotip

 • pozna osnovne tipe križanj in princip dedovanja

 • zna definirati pojem genske modifikacije

 • se seznanja z razlikami in podobnostmi med organizmi, ter vzroki zanje

 • razume zakonitosti osnovnih tipov križanj

 • pravilno uporablja pojme fenotip, genotip in modifikacije

 •  

  Monohibridno in dihibridno križanje.

  Geni in kromosomi

   

   

   

 • loči pojem alel in kromosom

 • pozna zgradbo kromosoma

 • razume pomen kloniranja in predvsem možne posledice

 • sklepa o pomenu kromosomov in alelov

 •    

  Populacijska genetika

   

   

   

 • zna definirati pojem klona in čiste linije

 • pozna pomen Hardy- Weinbergovega načela

 • pozna pojem genski sklad

 • pozna pomen selekcije, selitve, izolacije in mutacije za nastanek novih vrst

 • na primeru razloži selekcijo, selitev, izolacijo in mutacijo

 • sklepa o nastanku novih vrst

 • Oblikuje kritičen odnos do poskusov, ki spreminjajo zgradbo DNK.

  Se zaveda etičnih problemov pri vzgoji in vzreji gospodarsko pomemvnih živih bitij.

  Dedovanje barvne slepote.

  Genetika in človek

   

   

   

 • pozna dedovanje spola pri človeku

 • pozna primere dednih bolezni pri človeku

 • pozna kariogram človeka

 • pozna pomen rodovnikov za poznavanje dednih bolezni

 • pozna dedovanje krvnih skupin

 • se seznani s pomenom genetike pri izboljševanju lastnosti gospodarsko pomembnih živih bitij

 • sklepa o nastanku genetike pri izboljševanju lastnosti gospodarsko pomembnih živih bitij in našteje primere

 • razloži dedovanje krvnih skupin

 • razume pomen genskega svetovanja

 •    

  Nukleinske kisline

   

   

   

 • razume zgradbo nukleotida

 • seznani se z načini povezovanja nukleotidov v verigo

 • razume zgradbo DNK

 • razume podvajanje DNK

 • opiše razliko me DNK in RNK

 • zna definirati genski kod

 • razume sintezo beljakovin

 • na modelu ali shemi polinukleotidne verige razloži način povezovanja nukleotidov v verigo

 • sklepa o zvezi med DNK in nastankom beljakovin

 • sklepa o nalogi ribosomov

 • samostojno opiše sintezo beljakovin

 •  

  Model DNK

  Mutacije

   

   

   

 • se seznani s pojmom mutacij in mutagenih dejavnikov

 • pozna gensko, kromosomsko in genomsko mutacijo

 • sklepa o posledicah mutacij

 • razloži razlike med posameznimi vrstami mutacij

 •    

  Biotehnologija

   

   

    

 • se seznani s postopki biotehnologije in genskim inženiringom

 • pozna pomen biotehnologije in genskega inženiringa v vsakdanjem življenju

 •    

  Medicinska mikrobiologija z epidemiologijo

   

   

   

 • se seznani z cilji predmeta mikrobiologija z epidemiologijo

 • razume pomen predmeta in je sposoben vzpostaviti korelacije z drugimi predmeti

 • Se zaveda pomena znanj iz medicinske mikrobiologije z epidemiologijo za uspešno opravljanje njegovega poklica

   

  Razdelitev mikroorganizmov in njihove osnovne značilnosti

   

   

   

 • pozna zgradbo prokariontskih celic

 • našteje skupine prokariontskih in evkariontskih mikroorganizmov

 • pozna zgradbo in razmnoževanje virusov, bakterij in gliv

 • pozna osnovne značilnosti posameznih parazitskih živalskih predstavnikov

 • skicira prokariontsko celico

 • sklepa o izvoru virusov in razume, zakaj so most med živim in neživim

 • sklepa o pomenu sporulacije bakterij

 • loči med neposrenim in posrednim življenskim krogom parazitskih živali

 • Se zaveda pomena uporabe teoretičnega znanja v prakso

  Ogled različnih oblik bakterij

  Barvanje po gramu

  Ogled kvasovk in plesni na gojišču

  Naravna in pridobljena odpornost proti mikroorganizmom

   

   

   

 • Nespecifična odpornost:

 • ve, kaj je nespecifična odpornost in ve, kako jo pridobimo

 • razume proces vnetja

 • Imunost :

 • se seznani z vrstami imunosti

 • pozna osnovne značilnosti antigenov in protiteles

 • Preobčutljivostne reakcije:

 • pozna osnovne tipe preobčutljivostnih reakcij

 • sklepa o delovanju imunskega sistema

 • razume, zakaj in kdaj lahko določene snovi v okolju delujejo kot antigeni

 • loči med reakcijami hitrega in kasnega tipa

 •    

  Dokazovanje mikrobnih okužb

   

   

   

 • neposredno dokazovanje mikrobnih okužb:

 • se seznani z vrstami kužnih materialov in gojišči za različne kužnine

 • spozna postopke odvzema in transporta kužnih materialov

 • posredni dokazi za mikrobne infekcije:

 • spozna postopke za posredno dokazovanje mikrobnih okužb in njihove značilnosti

 • upošteva splošna pravila pri ravnanju s kužninami

 • Razvije osebno odgovornost pri ravnanju s kužninami in zna ravnati z njimi.

  Ogled mikrobiološkega laboratorija.

  Prepoznavanje in delo s posodicami za odvzem kužnin, priprava transportnih gojišč.

  Načini širjenja okužb

   

   

   

 • pozna pojme infekcija, patogenost, virulence

 • pozna načine povzročanja bolezenskih sprememb, načine širjenja in možnosti prenosa

 • je sposoben pravilno ukrepati ob nevarnosti razšititve različnih okužb

 •    

  Preprečevanje rasti in uničevanje mikroorganizmov

   

   

   

 • čiščenje, razkuževanje, sterilizacija:

 • se seznani s postopki za preprečevanje rasti in uničevanje mikroorganizmov

 • kemoterapevtiki:

 • pozna glavne skupine kemoterapevtikov in njihovo delovanje na mikroorganizme

 • sklepa o dobrih in slabih učinkih razkuževanja in sterilizacije

 • je sposoben izbrati ustrezno metodo razkuževanja ali sterilizacije glede na material

 • je sposoben po navodilu izvesti razkuževanje in sterilizacijo

 • Se zaveda pomena skrbi za red in higieno delovnih prostorov in bolniških sob.

  Se zaveda pomena nadzorovanja števila in vrst mikroorganizmov v okolju in telesu.

  Pravilno delo z razkužili, razkuževanje inštrumentov, postopek razkuževanja in čiščenja površine ob razlitju kužnine.

  Antibiogram

  Preprečevanje prenosa mikroorganizmov v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah

   

   

   

 • zaščita osebja pred okužbo:

 • razume, zakaj je potrebno zaščitno cepljenje prebivalstva in zakaj osebja v zdravstvenih ustanovah

 • razume uporabo zaščitnih imunoglobulinov

 • razume zakaj, kako in kdaj je potrebno umivati roke ter kako in kdaj razkuževati roke

 • različni načini prenosa in nadzorovanja okužb v zdravstvenih ustanovah:

 • pozna ukrepe za preprečevanje okužb v zdravstvenih ustanovah

 •  pozna osnovne načine sanitarno mikrobiološkega nadzora

 • odgovorno preprečuje prenos in širjenja okužb pri delu in pazi na osebno higieno in higieno rok

 • si zna pravilno umiti in razkužiti roke in uporabljati medicinske rokavice

 • ve, kako ravnati ob izbruhu bolnišnične okužbe

 • ve, kako ravnati ob vbodu, vreznini, brizgu in razlitju kužnine, zlasti krvi

 • Se zaveda odgovornosti preprečevanja prenosa in širjenja okužb pri delu in pazi na osebno higieno in higieno rok.

  Se zaveda pomena navodil, ki jih posreduje enota za preprečevanje bolnišničnih okužb in okužb v drugih zdravstvenih ustanovah.

  Se zaveda pomembnosti upoštevanja higienskih predpisov pri delu v bolnišnici.

  Spoznavanje pripomočkov za higiensko kontrolo bolnikovega okolja in rok:

 • mokri brisi,

 • rodac ploščice,

 • gojišča za kontrolo zraka,

 • spore za kontrolo sterilizatorjev.

 • Okužbe kože

   

   

   

 • našteje najpogostejše bakterijske, virusne in glivičneokužbe kože ter okužbe s parazitskimi živalmi

 • pozna način okužbe, preprečevanje prenosa okužbe, glavne bolezenske oblike, možnost mikrobiološkega dokazovanja bolezni

 • sklepa na fiziološke pregrade kože

 • na primeru črnih koz se zaveda pomena cepljenj za itkoreninjenje nalezljivih bolezni

 • upošteva navodila za preprečevanje prenosa okužb kože

 • Se zaveda pomena cepljenja

   

  Okužbe ran

   

   

   

 • pozna najpogostejše povzročitelje okužbe ran

 • je seznanjen s povzročitelji tetanusa in plinske gangrene

 • razume pravila, ki ščitijo bolnika pred okužbo rane

 • Se zaveda pomena aseptičnega previjanja in oskrbovanja rane

   

  Okužbe dihal

   

   

   

 • našteje najpogostejše bakterijske, virusne in glivne okužbe dihal ter okužbe s parazitskimi živalmi

 • pozna način okužbe, preprečevanje prenosa okužbe, glavne bolezenske oblike, možnost mikrobiološkega dokazovanja bolezni

 • pozna fiziološke pregrade dihal

 • razume pravila za preprečevanje epidemije in pandemije

 •    

  Okužbe prebavil

   

   

   

 • našteje najpogostejše bakterijske in virusne okužbe prebavil ter okužbe s parazitskimi živalmi

 • pozna način okužbe, preprečevanje prenosa okužbe, glavne bolezenske oblike, možnost mikrobiološkega dokazovanja bolezni

 • pozna pomen normalne bakterijske populacije v prebavilih in najpogostejše zastrupitve in okužbe z živili in vodo

 • pozna fiziološke varovalne mehanizme v prebavilih

 • razume pomen higienske priprave hrane in zagotovitve zdrave pitne vode ter nadzora nad živili in vodo

 • Razume pomen umivanja rok po stiku z iztrebki, po uporabi stranišča, pred hranjenjem.

  Ogled trajnih mikroskopkih preparatov parazitov v prebavilih.

  Okužbe sečil, rodil in spolovil ter spolno prenosljive bolezni

   

   

   

 • našteje najpogostejše bakterijske, virusne in glivne okužbe sečil, rodil in spolovil ter okužbe s parazitskimi živalmi

 • pozna način okužbe, preprečevanje prenosa okužbe, glavne bolezenske oblike, možnost mikrobiološkega dokazovanja bolezni

 • pozna pomen normalne bakterijske populacije v področju spolovil

 • pozna fiziološke pregrade in varovalne mehanizme pred okužbo v sečilih, rodilih in spolovilih

 • pozna postopek odvzema urina za mikrobiološko preiskavo

 • razume pomen preiskave urina

 • zna se zaščititi pred okužbo pri delu s kužninami

 • Se zaveda pomena zaščitnih ukrepov pred okužbami pri spolnih odnosih.

  Preiskava urina po sanfordu.

  Urinokultura

  Okužbe osrednjega živčevja

   

   

   

 • našteje najpogostejše bakterijske, virusne in glivične okužbe osrednjega živčevja ter okužbe s parazitskimi živalmi

 • pozna načine okužbe, preprečevanje prenosa okužbe, glavne bolezenske oblike, možnost mikrobiološkega dokazovanja bolezni

 • pozna fiziološke pregrade živčevja

 • se zna zaščititi pred epidemičnim meningitisom

 • pozna pomen preventivnega cepljenja

 • zna ukrepati ob ugrizu živali

 •    

  Zoonoze

   

   

   

 • našteje najpomembnejše prenašalce povzročiteljev bolezni z živali na človeka ali s človeka na človeka

 • razume, kaj je zoonoza

 • pozna v našem okolju (Srednja Evropa in Mediteran) najpogostejše zoonoze

 • zna preprečevati prenos parazitov iz človeka na človeka

 • Se zna pravilno obleči in zaščititi pred klopi in drugimi piki, ter ugrizi žuželk.

   

  Parazitske bolezni krvnega obtoka in mezgovnic

   

   

   

 • našteje parazitske bolezni in njihove prenašalce s človeka na človeka

 • pozna način okužbe, preprečevanje prenosa okužbe, glavne bolezenske oblike, možnost dokazovanja bolezni

 •      

  Virusne bolezni, ki prizadenejo mezgovnice

   

   

   

 • pozna lastnosti herpesnih virusov, ki povzročajo okvare ploda, možganov, jeter ter nastanek novotvorb

 • pozna ukrepe in zaščito pri herpesu na sluznicah

 •    

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • preprečevanje okužb

 • Etika in psihologija 2. letnik

 • socialna medicina

 • okužbe prebavil, zastrupitve z živili

 • Patologija in patološka fiziologija z osnovami interne medicine
  1. letnik

  Osnove kliničnih predmetov
  2. letnik

  Farmakologija 2. letnik

 • zastrupitve

 • bolezni prebavil

 • bolezni prebavil

 • zastrupitev z zdravili in strupi

 • okužbe živčevja

 • Patologija in patološka fiziologija z osnovami interne medicine
  1. letnik

  Osnove kliničnih predmetov
  2. letnik

 • motnje v delovanju osrednjega

 • živčevja

 • bolezni živčevja

 • parazitske bolezni krvnega obtoka

 • Patologija in patološka fiziologija z osnovami interne medicine
  1. letnik

  Osnove kliničnih predmetov
  2. letnik

 • bolezni srca in ožilja

 • bolezni krvi

 • okužbe dihal

 • Patologija in patološka fiziologija z osnoavmi interne medicine
  1. letnik

  Osnove kliničnih predmetov
  2. Letnik

  Zdravstvena nega otroka

 • bolezni dihal

 • bolezni dihal

 • soor

 • okužbe sečil

 • Patologija in patološka fiziologija z osnoavmi interne medicine
  1. Letnik

  Osnove kliničnih predmetov
  2. Letnik

 • bolezni ledvic

 • bolezni sečil

 • okužbe spolovil

 • Patologija in patološka fiziologija z osnoavmi interne medicine
  1. letnik

  Zdravstvena nega žene

 • bolezni žlez z notranjim

 • izločanjem

 • obolenja v ginekologiji

 • okužbe kože

 • Osnove kliničnih predmetov
  2. letnik

  Zdravstvena nega otroka

 • bolezni kože

 • sednost

 • glive, bakterije, virusi

 • Patologija in patološka fiziologija z osnoavmi interne medicine
  2. letnik

  Farmakologija 2. letnik

 • vpliv dednosti in okolja na

 • nastanek bolezni

 • antimikrobna zdravila

 • preobčutljivostne reakcije

 • Farmakologija 2. letnik

 • citostatiki

 • nepričakovane reakcije na zdravila

 • encimi

 • Osnove kliničnih predmetov
  2. letnik

 • bolezni krvi

 • transport snovi v celici

 • Farmakologija 2. letnik

 • osnovni biokemijski procesi

 • vrenje

 • Zdrava prehrana in dietetika
  1. letnik

 • živila

 • celično dihanje

 • Zdrava prehrana in dietetika
  1. letnik

 • prebava in presnova

 • genetika

 • Patologija in patološka fiziologija z osnovami interne medicine
  1. letnik

  Osnove kliničnih predmetov
  2. letnik

 • vpliv dednosti in okolja na nastanek bolezni

 • prirojene bolezni