SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 43.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 11. 2000

1. IME PREDMETA

ETIKA IN PSIHOLOGIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

105

 

105

skupaj

105

 

105

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Vzgoja za zdravje in socialna medicina s statistiko

 • si prizadeva za promocijo zdravja v družbi;

 • pozna zdravstveno statistiko in jo zna uporabljati pri delu;

 • analizira družbeno ekonomske dejavnike v odnosu s socialno patologijo;

 • odgovorno širi znanje o zdravju in izžareva pozitivno življensko naravnanost.

  Etika in psihologija

 • razume pojme etika, morala, deontologija;

 • spozna etične kodekse;

 • razvija spoštovanje do življenja od rojstva do smrti;

 • razvija toleranco v frustracijskih situacijah;

 • razvije odgovornost, vzgaja vest;

 • razvija humanost in zdrave medčloveške odnose;

 • pozna bistvene človeške odnose med bolnikom in zdravstvenim delavcem;

 • razume človeka s posebnimi potrebami;

 • razume sebe in druge ter upošteva razlike med ljudmi;

 • pridobi osnovna psihološka znanja o osebnosti in duševnosti;

 • pridobi osnovna teoretska znanja o zakonitostih duševnega razvoja;

 • usposobi se za prepoznavanje psihološkega stanja pri bolniku;

 • usposobi se za opazovanje bolnika in zna ustrezno ukrepati.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  VZGOJA ZA ZDRAVJE IN SOCIALNA MEDICINA S STATISTIKO (35 ur)

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJ

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Promocija zdravja

  Dijak

  Dijak

   

 • definira promocijo zdravja

 • spozna projekte: zdrav vrtec, zdrava šola, zdravo mesto

 • definira zdravje in njegove determinante

 • pozna pomen zdravja kot osebne in družbene vrednote

 • je seznanjen z možnostmi krepitve zdravja

 • pozna pomen učenja za doseganje zdravja

 • pozna vzgojne metode dela

 • spozna učne metode in oblike dela

 • spozna sodobne učne pripomočke

 • razloži definicijo promocije zdravja

 • razume pomen teh projektov

 • razloži definicijo zdravja

 • ocenjuje lastni življenski slog,

 • razume pomen zdravja vseh prebivalcev v odnosu do ustvarjanja skupne blaginje

 • razume pomen informiranosti o zdravem načinu življenja

 • širi znanje za dosego boljšega zdravja

 • povezuje se z različnimi strokovnjaki

 • zna pojasniti pozitiven pristop vzgoje za zdravje v zdravstveni negi

 • pozna učne metode in oblike dela v izobraževanju za zdravje

 • poudarja individualno obliko dela v vzgoji za zdravje v zdravstveni negi

 • zna uporabljati metodo razgovora in demonstracije

 • zna uporabljati avdiovizuelna sredstva

 • Razvija osebno odgovornost za promocijo zdravja v družbi.

  Je pripravljen in sposoben sodelovati pri širjenju in sprejemanju informacij o zdravju.

  Je motiviran za timsko delo

  Je zanesljiv, natančen, delaven.

  Razvija občutek in odgovornost za kvaliteto opravljenega dela.

  Spremlja aktivnosti, ki potekajo na šoli v okviru projekta “zdrava šola”.

  Izdela osebno lestvico vrednot

  Primerja vrednote v skupini.

  Statistika v zdravstvu

   

   

   

 • spozna pomen in namen statistike v zdravstvu

 • razloži kaj je statistika in njen namen

 • opiše demografsko, populacijsko, vitalno, migracijsko in zdravstveno statistiko

 • spozna vrste statistike

 • spozna dokumentacijo in informacijski sistem v zdravstvu

 • spozna faze dela v statistiki

 • opredeli pozitivne in negativne kazalce zdravstvenega stanja prebivalstva

 • pozna in razume pomen dokumentacije v statistiki

 • pozna vlogo računalnika v statistiki

 • zna zbirati podatke za statistično obdelavo

 • zna prikazati in vrednotiti statistične podatke

 • zna prikazati podatke v tabelah in grafikonih

 • pozna kazalce zdravstvenega stanja prebivalstva

 • Je motiviran za natančno in pošteno delo.

  Upošteva moralno - etična načela.

  Je motiviran za sodelovanje in seznanjanje z dejstvi.

  Razvija kreativnost in iznajdljivost.

  Izvaja metodo razgovora in demonstracije.

  Skupinsko delo: izdelava ankete.

  Socialna medicina

   

   

   

 • definira socialno medicino

 • spozna socialno etiologijo in patologijo

 • spozna moderne in klasične socialne bolezni

 • opredeli rizične skupine prebivalstva

 • pozna možnosti preprečevanja socialnih bolezni

 • razloži pojem socialna medicina

 • opredeli vzroke socialnih bolezni

 • razume pomen multisektorskega delovanja socialne medicine v zdravstvu in družbi

 • opisuje posamezne socialne bolezni

 • razloži načine skrbi za rizične skupine

 • poudarja pomen poučevanja prebivalstva o socialnih boleznih

 • Je motiviran za promocijo zdravja.

  Se zaveda dolžnosti in pravic pri izvajanju zdravstvene nege.

  Se zaveda varovančevih in bolnikovih pravic.

  Skupinsko delo: izdelava plakata za posamezne socialne bolezni.

   

  ETIKA IN PSIHOLOGIJA (70 ur)

  ETIKA

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJ

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

   

  Dijak

  Dijak

   

  Etika, morala

 • razlikuje pojma etika in morala

 • Razvija etični, nravni čut.

  Se zaveda pomena izreka: 'delaj dobro!'.

  Odkriva etični, nravni čut, kakor je izražen v ljudski modrosti in v slovenski literaturi.

  Vest

 • razume razlike med moralno-etično in pravno odgovornostjo

 • razume, zakaj se pojem vest pojavlja v vseh etičnih listinah in zakaj etični čut presega politično, ideološko, strankarsko pripadnost

 • Oblikuje lastno vest in lastno osebnost.

   

  Deontologija

   

   

   

 • vrste odgovornosti

 • razloži posamezne pojme

 •  

  Razvija poklicno odgovornost.

   

  Etične listine in pravna zakonodaja Slovenije

 •  

 •    

 • pozna ustavo, zakon o zdravstveni dejavnosti, Hipokratovo prisego, Maimonidovo zdravniško molitev, Ženevsko zdravniško zaobljubo, Kodeks medicinske deontologije Slovenije, Helsinško deklaracijo o biomedicinskih raziskavah, Deklaracijo o pravicah bolnika, Deklaracija o slabem ravnanju s starostniki

 • pozna veljavno zakonodajo v Sloveniji

 • pozna temeljne listine medicinske etike, ki so namenjene zdravnikom

 • primerja, kako je v navedenih zdravstvenih etičnih listinah izražen zdravnikov odnos do bolnika, do življenja

 • Prepoznava pomen etičnih listin in pravnih predpisov za delo z bolniki.

  Natančneje prouči posamezne člene zakonodaje in posamezne načela etičnih listin.

  Etične listine, namenjene medicinskim sestram

   

   

   

 • pozna babiško zaprisego, Kodeks za medicinske sestre, Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije

 • opiše vsebine etičnih listin, veljavnih nekoč in danes

 • primerja starejše in danes veljavne etične listine, namenjene medicinskim sestram

 • pozna listino etičnih načel, ki naj bi bila vodilo pri njihovem delu

 • Oblikuje svoj odnos do bolnikov, do soljudi.

  Spoznava, da nobeno znanje in nobena aparatura ne more nadomestiti humanega odnosa do človeka.

  Razvija osebno, poklicno in delovno odgovornost do sebe in do vsakega sočloveka.

  Odkriva etično naravnanost do bolnika iz virov zgodovine sestrinstva (npr. Delo florence nightingale, pesem kosovska devojka ipd.).

  Pri obravnavi izhaja iz lastnih izkušenj, iz prebrane literature in obstoječih listin.

  Lik tehnika zdravstvene nege

   

   

   

 • opiše lik tehnika zdravstvene nege

 • pozna temeljne naloge in odgovornosti tehnika zdravstvene nege

 • Spoštuje in razvija humane vrednote poklica.

   

  Avtonomija bolnika oziroma varovanca

   

   

   

 • razloži pravice bolnikov oziroma varovancev v skladu z veljavno zakonodajo

 • zna zagovarjati pravice varovancev do izbire, svobodnega odločanja

 • Oblikuje svojo poklicno vlogo.

  Spoznavanje etičnih načel naj temelji na primerih, ki jih dijaki sami pripravijo.

  Odnos do bolnikovih svojcev in obiskovalcev

   

   

   

 • opiše vlogo tehnika zdravstvene nege v odnosu do bolnikovih svojcev in obiskovalcev.

 • se zaveda, da je tehnik zdravstvene nege vez med bolnikom in obiskovalci,

 • Razvija sposobnost komuniciranja.

   

  Tehniki zdravstvene nege in sodelavci

   

   

   

 • razloži pomen timskega dela in vlogo tehnika zdravstvene nege v timu

 • se zaveda nevarnosti, da strokovne razlike lahko prerastejo v osebne in socialne

 • Razvija sposobnost komuniciranja.

  Se uči priznavati delo sodelavcev.

   

  Varovanje poklicne skrivnosti

   

   

   

 • definira poklicno skrivnost

 • razume pomen varovanja nekaterih vrst podatkov

 • Razvija zavest odgovornosti ob posredovanju informacij.

  Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

  Spoštovanje človekovega življenja

 • se zaveda, da je življenje vrednota v vseh starostnih obdobjih od rojstva do smrti

 • Razvija čut za spoštovanje osebnosti, človekove enkratnosti, dostojanstva in različnosti.

  Pri obravnavi naslednjih tem izhajamo iz izkušenj dijakov, prebrane literature in obstoječih listin, deklaracij, izjav, zakonov.

  Srečanje s smrtjo

   

   

   

  Evtanazija

  Samomor

   

   

   

 • opiše veljavna etična načela, ki se nanašajo na spoštovanje človekovega življenja v različnih življenjskih položajih

 • spoznava dejstvo smrti kot naravni konec življenja

 • spozna filozofijo 'hospica' in bistvo spremljanja umirajočih in njihovih svojcev

 • Razvija čut za spoštovanje življenje od rojstva do smrti.

  Zna zastopati svoje stališče.

  Prepoznava pomen spoštljivega spremljanja umirajočih do naravnega konca.

  Razvija empatijo ob srečanju s svojci umrlega.

  Debatni razgovor pripravijo dijaki.

  Obvezna čtiva, ki jih dijaki z različnimi metodami predstavijo v razredu: frankl: kljub vsemu rečem življenju da; kuebler-ross: o smrti in življenju po njej idr.

  Otrok bolnik

   

   

   

 • razloži specifične potrebe bolnih otrok

 • se zaveda, kakšen je problem hospitalizma otrok in razumejo etičnost vključevanja staršev v proces zdravljenja

 • Razvija spoštljiv odnos do bolnih otrok in do njihovih staršev.

   

  Starostnik

   

   

   

 • razloži potrebe ljudi v različnih življenjskih obdobjih, povezanih s spremembo zdravstvenega stanja in bivanja

 • se zaveda problemov staranja in značilnosti tega obdobja življenja

 • razume pomen etičnega ravnanja s starostniki

 • Razvija spoštljiv odnos do starejših.

   

  Odnos do oseb s specifičnimi potrebami

  Osebe z motnjami v duševnem razvoju

  Osebe s telesno prizadetostjo

  Sprejemanje bolezni, invalidnosti

   

   

   

 • opiše potrebe ljudi, ki so nastale zaradi duševnih oziroma telesnih sprememb

 • prepozna probleme, povezane s telesno in duševno prizadetostjo

 • Prepoznava, kako pomembno je, da enakovredno sprejemamo vse ljudi, ne glede na njihovo drugačnost.

  Razvija spoštljiv in strpen odnos do teh ljudi.

  Obvezna čtiva, ki jih dijaki z različnimi metodami predstavijo v razredu: iz ljudskega slovstva dagmar, keller: zgodba mojega življenja; buck: moja punčka ne bo nikoli odrasla; klemenc: fant, nikoli ne boš hodil; černe: koncert za raka idr.

  Izobraževanje tehnika zdravstvene nege

 • razume potrebo po kontinuiranem izobraževanju in prenosu znanja na kolege

 • Prepoznava svoje pristojnosti na delovnem mestu glede na stopnjo izobrazbe in naloge, ki so jim dodeljene.

  Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov slovenije.

  Dolžnost prve pomoči

 • razume dolžnost prve pomoči kot poklicno in moralno dolžnost

 • Razvija zavest odgovornosti nudenja prve pomoči.

  Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov slovenije.

  Poskusi na ljudeh

 • prepozna etične dileme in probleme ob poskusih na ljudeh in transplantaciji organov

 • Prepoznava pomen teh posegov.

  Zna zastopati svoje stališče.

  Okrogla miza, debatni razgovor (zakonodaja, mednarodne listine).

  Presaditve organov

   

   

   

 • razloži veljavna etična načela, po katerih se mora ravnati tehnik zdravstvene nege

 •      

   

  PSIHOLOGIJA

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBIN

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Predmet in metode psihologije

  Dijak

  Dijak

   

 • zna opredeliti duševne procese, vedenje in osebnost kot predmet psihologije

 • zna pojasniti osnovne metode

 • opredeli psihologijo kot stroko

 • razvije sposobnost razlikovanja razumskega in znanstvenega pogleda na duševnost, duševne procese, lastnosti in stanja

 • Razume pomen poznavanja osnovnih psiholoških znanj pri delu z ljudmi.

   

  Temelji duševnega delovanja

   

   

   

 • zna opredeliti osnovne dejavnike doživljanja in obnašanja

 • spozna in pojasni interakcijo med dednostjo, okoljem in samodejavnostjo

 • zna kritično presoditi vplive dednosti, okolja in samodejavnosti

 • Razume vpliv dejavnikov na osebnost.

   

  Dednost

 • opredeli in pojasni pojem dednosti

 • Razume pomen dednosti na posamezne lastnosti človeka.

   

  Okolje

 • opredeli in pojasni pojem okolja

 • zna presoditi vpliv okolja na razvoj človeka

 • Razume vpliv socialnega okolja na posameznika in njegovo obnašanje.

   

  Samodejavnost

 • opredeli in pojasni pojem samodejavnost

 • Analizira lastno vsakdanje doživljanje in ravnanje.

  Interakcijske vaje

  Procesi

   

   

   

  Duševni procesi

 • pridobiti osnovna znanja o vrstah in funkcijah duševnih procesov

 • Razvija poklicno odgovornost za strokovno delo z bolniki.

   

  Čutenje in zaznavanje

   

   

   

 • opredeli čutne zaznave

 • zna opredeliti pojme dražljaj, čutila

 • razlikuje ed občutki in zaznavami

 • obvlada model oblikovanja zaznav

 • spozna odvisnost zaznav od objektivnih in subjektivnih dejavnikov

 • zna presoditi vpliv psiholoških in socialnih dejavnikov na zaznavanje

 • spozna motnje zaznav in prepozna patologijo

 • Razvija tolerantnost do subjektivnosti zaznavanja.

  Razgovor

  Učenje in pomnjenje

   

   

   

 • definira kognitivne procese

 • opredeli in razloži pojem učenja

 • spozna značilnosti uspešnega učenja

 • spozna metode uspešnega učenja

 • izdela poročila o dejavnikih in metodah uspešnega učenja

 • Oblikuje odnos do učenja in znanja v življenju.

  Oceni pomen učenja za uspešnost posameznika.

  Interakcijske igre

  Mišljenje in govor

   

   

   

 • opredeli kot najvišje razviti kognitivni proces

 • opredeli pojem mišljenje

 • spozna in analizirati posamezne miselne operacije

 • ponazori oblikovanje pojma kot osnovne miselne operacije

 • razčleni stopnje ustvarjalnega procesa

 • Razume značilnosti in vlogo miselnih operacij v procesu spoznavanja.

  Razvija sposobnost za odkrivanje ustvarjalnih rešitev.

  Razvija ustvarjalno mišljenje.

  Razgovor

  Čustvovanje

   

   

   

 • ga definira kot pomemben duševni proces

 • spozna značilnosti in sestavine čustvenega doživljanja

 • pridobi osnovna spoznanja o fizioloških osnovah čustvovanja

 • razlikuje čustveno zrelo obnašanje od nezrelega

 • spozna posledice socialne in čustvene prikrajšanosti

 • zna prepoznati čustvene izraze

 • Razume pomen čustvenega doživljanja v življenju posameznika.

  Se zaveda pomena zadovoljenih čustvenih potreb za zdrav duševni razvoj.

  Zna prepoznavati čustveni izraz.

  Se uči verbalizirati negativna čustva.

   

  Čustvovanje bolnikov

   

   

   

 • pozna osnovna čustva hospitalizirane osebe

 • razčleniti gibalne silnice človekove aktivnosti

 • poznajo psihosomatske motnje in dejavnike, ki vplivajo na čustvene motnje

 • Razume pomen čustvenega doživljanja v življenju bolnikov in svojcev

  Interakcijske igre

  Čustvovanje zdravstvenih delavcev

   

   

   

 • opredeli čustvovanje terapevtskih delavcev

 • spozna spremembe čustev bolnikov in odziv zdravstvenih delavcev

 • Kot bodoči zdravstveni delavec zna prepoznati čustvene izraze.

  Se uči soočiti z realnostmi poklica.

   

  Motivacija

   

   

   

 • opredeli motivacijo kot duševni proces

 • opredeli pojem potrebe, motiva in cilja

 • spozna zakonitosti motivacijskega procesa

 • spozna mehanizme motivacije za učenje in delo

 • Razume vlogo zavednih in podzavestnih motivov v zastavljanju motivacijskih ciljev.

  Se zaveda pomena motivacije za učenje in delo.

   

  Osebnost

   

   

   

  Pojmovanje osebnosti

   

   

   

 • pozna definicijo osebnosti kot celote

 • opredeli pojem osebnosti

 • Si oblikuje strokoven odnos do znanstvenega spoznavanja osebnosti.

   

  Struktura osebnosti

   

   

   

 • definira strukturo in osnovne razlike

 • spozna osnovne pojme opisovanja osebnosti - lastnosti, tipi, dimenzije in poteze

 • razlikuje osnovna področja osebnostne strukture – temperament, značaj, sposobnosti, telesna konstitucija

 • loči tipe osebnosti

 • Razvije spoznanje o povezanosti duševnih procesov in funkcij v osebno enkratno in neponovljivo integriteto.

  Razume izvore konsistentnega doživljanja in vedenja posameznika.

   

  Dinamika osebnosti

   

   

   

 • definira osebnost v kontekstu življenjske vpetosti v specifičnih situacijah

 • razlikuje frustracijo in konflikt,

 • spozna pozitivni pomen konflikta kot možnost za osebnostno rast

 • spozna zakonitosti soočanja z obremenitvami

 • razlikuje oblike konstruktivnega in nekonstruktivnega reagiranja na obremenitve

 • Razume osebno pogojenost odzivanja na frustracije in konflikte.

  Se usposobi za uspešno reagiranje v različnih obremenilnih situacijah.

  Razgovor

  Interakcijske igre

  Razvoj osebnosti

   

   

   

 • definira osebnost v razvojnih obdobjih

 • spozna različne poglede na razvoj osebnosti

 • razlikuje stopnje in področja osebnostnega razvoja

 • spozna kriterije osebnostne zrelosti

 • razčleni osnovne oblike osebnostnih in vedenjskih motenj

 • Se zaveda kriterijev osebnostne zrelosti.

  Razume osebnosti z motnjami.

   

  Posameznik v družbenem okolju

   

   

   

 • definira osebnost v družbenem kontekstu

 • spozna potek socializacije in individualizacije osebnosti

 • spozna teoretične osnove sodelovanja in sporazumevanja

 • razvije konstruktivno komuniciranje

 • Oblikuje strokoven pogled na pomen ožjega in širšega socialnega okolja za razvoj osebnosti.

  Razvije sposobnost konstruktivnega sodelovanja.

  Razume pomen medsebojnega sodelovanja in komunikacije za kvaliteto življenja.

  Razgovor

  Pomoč ljudem v stiski

   

   

   

 • pozna potrebe ljudi v stiski

 • našteje osnovne pristope pomoči

 • spozna probleme približevanja ljudem v stiski

 • spozna principe komunikacije za ljudi v stiski

 • Razume potrebe ljudi v stiski.

  Se angažira za pomoč ljudem v stiski.

  Interakcijske vaje


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • promocija zdravja

 • Etika in psihologija 2.letnik

 • odgovornost zdravstvenih delavcev

 • vzgoja za zdravje

 • vzgojne metode dela

 • Zdravstvena nega in prva pomoč 1. in 2.letnik

  Etika in psihologija 2.letnik

 • zdravstvena vzgoja v nosečnosti

 • zdravstvena vzgoja otroka

 • zdravstveno varstvo mater in žensk

 • obvladovanje stresa

 • izobraževalno delo

 • vloga preventivne zdravstvene nege

 • učne metode in oblike dela

 • Etika in psihologija 2.letnik

 • komunikacija

 • samopodoba

 • pouk in učila

 • statistika v zdravstvu

 • Zdravstvena nega in prva pomoč 1. in 2.letnik

 • zdravstvena vzgoja kot element zdravstvene nege

 • dokumentacija v zdravstvu

 • statistične metode

 • Osnove kliničnih predmetov 2.letnik

  Farmakologija 2. Letnik

 • obolevnost rizičnih skupin

 • poraba zdravil

 • vrste statistike

 • Zdravstvena nega in prva pomoč 1. in 2.letnik

  Osnove kliničnih predmetov 2.letnik

 • organiziranost zdravstvene nege

 • proces zdravstvene nege

 • organiziranost zdravstvenega varstva

 • prenatalno, perinatalno in postnatalno zdravstveno varstvo

 • socialna medicina

 • Patologija in patološka fiziologija z osnovami interne medicine 1.letnik

  Biologija z mikrobiologijo

  Zdravstvena nega in prva pomoč 1. in 2.letnik

 • zdravje in bolezen

 • vpliv okolja na bolezen

 • dedovanje in bolezni

 • preprečevanje okužb

 • skrb za duševno zdravje

 • etične listine

 • lik tehnika zdravstvene nege

 • Zdravstvena nega in prva pomoč 1.letnik

 • zgodovina nege bolnika

 • zdravstveni delavci

 • vloga in meje tehnika zdravstvene nege

 • tehnik zdravstvene nege in sodelavci

 • Komunikacija 1.letnik

 • komunikacija v zdravstvenem timu

 • spoštovanje človekovega življenja

 • Zdravstvena nega in prva pomoč 1.letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč 2.letnik

  Komunikacija 1.letnik

 • sprejem, premestitev, odpust bolnika, priprava na vizito

 • zdravstvena nega umirajočega, oskrba umrlega

 • komunikacija z umirajočim bolnikom

 • starostnik

 • Zdravstvena nega in prva pomoč 1.letnik

 • gerontologija

 • odnos do oseb s specifičnimi potrebami

 • Zdravstvena nega in prva pomoč 1.letnik

  Komunikacija 1.letnik

 • zdravstvena nega bolnika z motnjami v razvoju

 • vpliv psihofizične prizadetosti na ljudi s posebnimi potrebami

 • dolžnost prve pomoči

 • Zdravstvena nega in prva pomoč 1.letnik

 • prva pomoč in nujna medicinska pomoč

 • presaditve organov

 • Osnove kliničnih predmetov 2.letnik

 • principi, načini kirurškega zdravljenja

 • temelji duševnega delovanja

 • duševni procesi

 • čutenje in zaznavanje

 • Patologija in patološka fiziologija z osnovami interne medicine 1.letnik

  Anatomija in fiziologija 1.letnik

 • vpliv dednosti in okolja na nastanek bolezni

 • živčevje

 • motnje v delovanju osrednjega živčnega sistema

 • čutila

 • mišljenje in govor

 • Anatomija in fiziologija 1.letnik

 • čutila

 • čustvovanje bolnikov

 • čustvovanje zdravstvenih delavcev

 • motivacija

 • osebnost

 • Komunikacija 1.letnik

 • komunikacija z umirajočim bolnikom

 • komunikacija z umirajočim bolnikom

 • vzpostavljanje komunikacijskega kanala

 • komunikacija z bolnikom

 • dinamika osebnosti

 • Zdravstvena nega in prva pomoč 2.letnik

 • zdravstvena nega bolnika

 • razvoj osebnosti

 • Zdravstvena nega in prva pomoč 2.letnik

  Komunikacija 1.letnik

 • zdravstvena nega otroka

 • komunikacija z bolnikom

 • osebnost v družbenem okolju

 • pomoč ljudem v stiski

 • Komunikacija 1.letnik

 • pravila komunikacije

 • komunikacija z ljudmi v stiski

 • komunikacija z mentalno prizadetim bolnikom

 • komunikacija s psihiatričnim bolnikom

 • empatija