SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 43.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 11. 2000

1. IME PREDMETA

KOMUNIKACIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

18

17

35

2.

   

 

skupaj

18

17

35

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

 • pozna pomen komunikacije;

 • obvlada spretnosti in prepozna pasti komunikacije;

 • razvija humanost in zdrave medčloveške odnose;

 • pozna bistvene človeške odnose med bolnikom in zdravstvenim delavcem;

 • razume človeka s posebnimi potrebami in zna z njim komunicirati.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  INORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Komunikacija

  Dijak

  Dijak

   

 • razume in definira pojem komunikacija

 • se zavestno vključuje v komunikacijski kanal

 • Se zave, da je dobra komunikacija cilj medsebojnih odnosov.

   

  Vrste in pravila komunikacije

   

   

   

 • spozna pojem in vrste komunikacije

 • razlikuje in zna našteti bistvene elemente

 • prepozna vrste komunikacij:

 • besedna – nebesedna

 • odprta – zaprta

 • intrapersonalna – interpersonalna

 • pozitivna – negativna

 • se nauči usklajenosti verbalne in neverbalne govorice

 • se nauči kulturno izražati svoje misli

 • razume in uporablja govorico telesa

 • upošteva pravila urejenosti za opravljanje poklica

 • Pozna in se zavzema za konstruktivno, uspešno komunikacijo.

  Se zaveda pomena in teže izrečenih besed (uči se odgovornosti za izražanje svojih misli).

  Se uči holističnega pogleda na človeka.

  Interakcijska vaja: govorjenje – poslušanje.

  Različno razumevanje sporočila glede na naslovnika in okoliščine.

  Prepoznavanje čustev, izraženih neverbalno.

  Pravila komunikacije

   

   

   

 • zna našteti osnovna pravila komunikacije

 • zna uporabiti oblike, metode in ravnanje v konkretni komunikacijski situaciji

 • Prepozna ovire pretogih pravil v komunikaciji in razume potrebo po pravilih, ki naj bodo prilagodljiva.

   

  Negativni komunikacijski vzorec

   

   

   

 • pozna negativne komunikacijske vzorce

 • zna našteti primere negativne komunikacije

 • prepozna negativne stereotipne načine komunikacije

 • Razume destruktivnost negativne komunikacije.

   

  Dialog

   

   

   

 • definira pojem dialog

 • poznamo model dvosmerne komunikacije

 • Se uči poslušati drugega in govoriti drugemu.

   

  Empatija

   

   

   

 • definira pojem empatija

 • opredeli empatijo kot temeljno potezo zdravstvenih delavcev z bolnik

 • se vživlja v posamezne primere bolnikov

 • se vzgaja za empatijo

 • Hoče biti ljudem blizu.

  Razgovor

  Komunikacija z ljudmi v stiski

   

   

   

 • zna razložiti pomen pomoči ljudem v stiski

 • zna našteti temeljne principe komunikacije z ljudmi v stiski

 • razume in zna uporabljati osnovne principe za uspešno komuniciranje s človekom v stiski

 • Se uči prepoznavati lastne motive v nudenju pomoči.

  Avtorefleksije

  Komunikacija z ljudmi s posebnimi potrebami

   

   

   

 • zna razložiti pojem komunikacije z ljudmi s posebnimi potrebami

 • zna razložiti, kdo so osebe s specifičnimi potrebami

 • se zave pomena komunikacije z ljudmi s posebnimi potrebami

 • uporablja različne komunikacijske stile

 • zna komunicirati z osebami s posebnimi potrebami

 • V komunikaciji je strpen in spoštljiv.

  Interakcijske vaje

  Komunikacija z bolnikom

   

   

   

 • zna našteti specifične elemente komunikacije z bolnikom

 • razume pomen in zna uporabljati pravila dobre komunikacije v pogovoru z bolnikom

 • nauči se modela organiziranega pogovora z bolnikom

 • Si prizadeva za uspešno, oprto in dvosmerno komunikacijo v hospitalni situaciji.

  Interakcijske vaje

  Vpliv psihofizične prizadetosti na komunikacijo

   

   

   

 • zna opredeliti in razume vpliv psihofizične prizadetosti bolnika na komunikacijo

 • prepozna duševno stisko bolnika in najpogostejše manifestacije

 • Razume holistično doživljanje in dojema človeka kot celoto.

  Interakcijske vaje

  Vzpostavljanje komunikacijskega kanala med bolnikom in tehnikom zdravstvene nege

   

   

   

 • razloži specifike komunikacijskega kanala

 • prepozna elemente v komunikacijskem kanalu med bolnikom in tehnikom zdravstvene nege

 • Se uči potrpežljivosti in strpnosti v odnosu do bolnika.

   

  Problemi psihofizičnega hospitalizma

   

   

   

 • pozna pojem

 • razloži elementa hospitalizma

 • prepozna simptome psihofizičnega hospitalizma

 • Preprečuje psihični hospitalizem.

  Razgovor

  Komunikacija z bolnikovimi svojci

   

   

   

 • definira človeka kot socialno bitje

 • definira pravico svojcev do konkretnih informacij

 • zna pristopiti k svojcem

 • pozna in upošteva svoje kompetence pri dajanju informacij

 • pozna pravila telefonske komunikacije

 • Se uči aktivno vključevati svojce v proces zdravstvene nege.

  Razgovor

  Komunikacija v zdravstvenem timu

   

   

   

 • definira timsko delo

 • zna vključevati svoje delo v interakcijo z delom drugih

 • pozna pravila telefonske komunikacije v timu

 • Prizadeva si za konstruktivno sodelovanje.

  Razgovor

  Komunikacija z nemim in govorno prizadetim bolnikom

   

   

   

 • pozna osnove govorne prizadetosti in potrebe teh oseb.

 • pozna probleme v komunikaciji z govorno prizadeto osebo

 • Vzgaja se za empatijo.

  Spoštuje drugačnost.

  Osvaja pozitivne principe neverbalne komunikacije.

  Prizadeva si za komunikacijo kljub oviranosti.

  Interakcijske vaje

  Komunikacija z gluhim in naglušnim bolnikom

   

   

   

 • pozna osnove slušne prizadetosti in potrebe teh oseb

 • pozna probleme v komunikaciji s slušno prizadeto osebo

 • Vzgaja se za empatijo.

  Spoštuje drugačnost.

  Osvaja pozitivne principe neverbalne komunikacije.

  Prizadeva si za komunikacijo kljub oviranosti.

  Interakcijske vaje

  Komunikacija z mentalno prizadetim bolnikom

   

   

   

 • pozna bistvo mentalne prizadetosti in potrebe mentalno prizadetih oseb

 • pozna problematiko vzpostavljanja komunikacijskega kanala z mentalno prizadeto osebo

 • Vzgaja se za empatijo.

  Spoštuje drugačnost.

  Osvaja pozitivne principe neverbalne komunikacije.

  Prizadeva si za komunikacijo kljub oviranosti.

  Interakcijske vaje

  Komunikacija s psihiatričnim bolnikom

   

   

   

 • pozna bistvo psihiatrične obravnave bolnika

 • pozna problematiko vzpostavljanja terapevtskega odnosa z duševnim bolnikom

 •  

  Interakcijske vaje

 • Komunikacija s pediatričnim bolnikom

 •  

 •    

 • pozna specifike doživljanja hospitalne situacije otroka

 • pozna problematiko vzpostavljanja odnosa z bolnikom – otrokom

 • Vzgaja se za empatijo.

  Spoštuje drugačnost.

  Osvaja pozitivne principe neverbalne komunikacije.

  Prizadeva si za komunikacijo kljub oviranosti.

  Interakcijske vaje

  Komunikacija z bolnikom z nalezljivo boleznijo

   

   

   

 • pozna specifiko infekcijskega bolnika in ustrezno vzpostavljanje odnosa

 • pozna ovire zaradi preventivnih zahtev

 • Vzgaja se za empatijo.

  Spoštuje drugačnost.

  Osvaja pozitivne principe neverbalne komunikacije.

  Prizadeva si za komunikacijo kljub oviranosti.

  Interakcijske vaje

  Komunikacija z umirajočim bolnikom

   

   

   

 • opiše etična načela, ki se nanašajo na obdobje neozdravljive bolezni in umiranja

 • spoznava filozofijo »hospica« in bistvo spremljanja umirajočih bolnikov

 • Razvija čut za spoštovanje življenja od rojstva do smrti.

  Prepoznava pomen spoštljivega spremljanja bolnika do naravnega konca.

  Razgovor

  Komunikacija z napovedanim bolnikom ob sprejemu

   

   

   

 • pozna principe uspešne komunikacije z napovedanim bolnikom

 • zna voditi razgovor z bolnikom po principu odprte komunikacije

 • Prepozna komunikacijski vzorec bolnika.

  Razume pomen vzpodbude.

  Zna voditi anamnestični pogovor.

  Interakcijske vaje

  Komunikacija z bolnikom v urgentnem stanju ob sprejemu

   

   

   

 • pozna principe uspešne komunikacije z urgentnim bolnikom ob sprejemu

 • zna vzpostaviti odnos s prestrašenim bolnikom

 • prepozna specifiko komunikacije v urgentni situaciji

 • Prepozna komunikacijski vzorec bolnika in lasten komunikacijski vzorec.

  Spodbuja komunikacijo.

  Si prizadeva za obvladovanje lastnega strahu.

  Zna pomiriti bolnika.

  Razgovor

  Posebnosti komunikacije s kroničnim bolnikom

   

   

   

 • pozna specifiko doživljanja in komuniciranja kroničnega bolnika

 • aktivno vključuje kroničnega bolnika v proces zdravstvene nege in vzdržuje pozitivno komunikacijo

 • Vzpostavlja profesionalen empatičen odnos

  Razgovor

  Posebnosti komunikacije z akutnim bolnikom

   

   

   

 • pozna specifično situacijo akutnega bolnika

 • pozna ovire komunikacije v urgentni situaciji.

 • Zna pomiriti bolnika.

  Razgovor


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • komunikacija

 • vrste komunikacije

 • verbalna komunikacija

 • neverbalna komunikacija

 • Zdravstvena nega in prva pomoč

 • osnove komuniciranja kot dela terapije

 • komunikacija z bolnikom in svojci

 • komunikacija z ljudmi s posebnimi potrebami

 • Zdravstvena nega in prva pomoč 2. Letnik

  Anatomija in fiziologija 1.letnik

 • gerontologija

 • zdravstvena nega umirujočega in oskrba umrlega

 • čutila

 • komunikacija z bolnikom

 • Zdravstvena nega in prva pomoč 1.letnik

  Praktični pouk 2.letnik

 • sprejem, premestitev, odpust

 • odnosi z ljudmi in komunikacija

 • komunikacija z urgentnim bolnikom

 • psihični hospitalizem

 • posebnosti komunikacije s kroničnim bolnikom

 • komunikacija z napovedanim bolnikom ob sprejemu

 • komunikacija z bolnikom v urgentem stanju

 • komunikacija s pediatričnim bolnikom

 • komunikacija z urgentnim bolnikom

 • komunikacija z duševnim bolnikom

 • komunikacija z bolnikom z nalezljivimi boleznimi

 • Zdravstvena nega in prva pomoč 2.letnik

  Zdravstvena nega in prva pomoč 1.letnik

 • zdravstvena nega urgentnega bolnika

 • krizne intervence

 • anksioznost in zdravstvena nega

 • hospitalizacija otroka in njegove pravice

 • humana hospitalizacija

 • sprejem, premestitev, odpust bolnika

 • sprejem, premestitev, odpust bolnika

 • priprava bolnika na operativni poseg

 • nega zdravega otroka

 • prva pomoč in nujna medicinska pomoč

 • zdravstvena nega duševnega bolnika

 • zdravstvena nega infekcijskega bolnika