SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 43.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 11. 2000

1. IME PREDMETA

ZDRAVSTVENA TERMINOLOGIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

70

 

70

2.

   

 

skupaj

70

 

70

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

 • spozna osnovne pojme latinskega oblikoslovja v obsegu, ki mu omogoča razumevanje strukture in pomena latinskih nominalnih sintagem, s katerimi se srečuje v strokovnih učbenikih in priročnikih;

 • osvoji osnovne zakonitosti tvorbe zloženih medicinskih terminov;

 • se uči natančnosti v mišljenju in logičnega sklepanja;

 • se usposobi za smiselno uporabo strokovnih slovarjev in samostojno razreševanje terminoloških problemov;

 • razvija zmožnost komuniciranja s strokovnim zdravstvenim osebjem.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  FONETIKA

  Dijak

  Dijak

  Vaja

 • se seznani z latinsko pisavo

 • se seznani z latinsko izgovorjavo (delitev glasov, tradicionalna izgovorjava)

 • se seznani z latinskim naglasom (kvantiteta zlogov, pravila latinskega akcenta)

 • prepoznava glasove in zna besede razlogovati

 • zna brati strokovne latinske izraze v skladu s pravili tradicionalne izgovorjave

 • zna pravilno naglašati latinske termine

 •  

  Dijak na primeru latinskih strokovnih tekstov (npr. : obdukcijski zapisniki) vadi pravilno naglašanje in izgovorjavo.

  MORFOLOGIJA

   

   

   

  Samostalnik

   

   

   

 • prva deklinacija

 • druga deklinacija

 • tretja deklinacija (enakozložnice, neenakozložnice sr. sp.)

 • četrta in peta sklanjatev

 • pozna gramatikalne lastnosti latinskih substantivov in adjektivov do te mere, da jih sklanja v nominativu in genetivu singulara in plurala,

 • analizira njihove oblik

 •  

  Dijak sklanja adjektive in substantive vseh deklinacij v nom. In gen. Singulara in plurala. (N. B. Ostali skloni za razumevanje nominalnih sintagem, s katerimi se srečujejo dijaki v strokovnih učbenikih, niso potrebni, zato naj jih dijaki spoznajo le informativno).

  Pridevnik

   

   

   

 • pridevniki prve in druge sklanjatve

 • tretja sklanjatev: (pridevniki na -is,-e, pridevniki enega končaja, najpogostejši komparativ).

 • razume latinske nominalne sintagme strokovne vsebine in jih prevaja v slovenščino

 •  

  Prevaja latinske medicinske sintagme v slovenščino, lažje sintagme prevaja tudi v latinščino.

  Števnik (vrstilni števniki do dvanajst)

   

   

  Pokaže naučene izraze iz anatomije na modelih.

  BESEDOTVORJE

   

   

   

 • zloženi termini

 • najfrekventnejše določilnice in predpone grškega in latinskega izvora (stomato-, myo-, gastro-, prokto-, cyto-, neuro-, itd.)

 • najpogostejše osnovnice in pripone (-itis, -osis, -oma, -penia, -rrhoea,- aemia, -lysis, scopia, itd. )

 • dobi uvid v strukturo zloženih medicinskih terminov in spozna njihove najpogostejše sesavne elemente

 • je sposoben analizirati tudi daljše sestavljene termine ter jih ustrezno interpretirati

 • se usposobi za smiselno uporabo strokovnih besednjakov in za samostojno razreševanje terminoloških problemov

 •  

  Analizira kompleksne zložene termine in jih prevaja v slovenščino.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  Morfologija in besedotvorje

  Zdravstvena nega in prva pomoč
  1. in 2.letnik

  Anatomija in fiziologija -1.letnik

 • vse vsebine

 • skelet

 • mišičje

 • prebavila

 • živčevje

 • prebavila

 • obtočila

 • dihala

 • izločala

 • čutila

 • endokrine žleze

 • spolovila

 •  

  Biologija in mikrobiologija
  2.letnik

 • dokazovanje mikrobnih okužb

 • načini širjenja okužb

 • preprečevanje rasti in uničevanje mikroorganizmov

 • okužbe kože

 • okužbe ran

 • okužbe prebavil

 • okužbe sečil, rodil in spolovil

 • okužbe osrednjega živčevja

 • revmatične bolezni, kosti in sklepov

 •  

  Patologija in patološka fiziologija z osnovami interne medicine
  1.letnik

 • zastrupitev in motnje v delovanju osrednjega živčevja

 • bolezni prebavil

 • bolezni dihal

 • motnje v delovanju sečil

 • bolezni ledvic

 •  

  Osnove kliničnih predmetov 2.letnik

 • neoplazme

 • tumorji

 • abdominalna kirurgija

 •  

  Zdravstvena nega in prva pomoč
  2.letnik

 • izvin, izpah, zlom

 • vsebine, ki zajemajo anatomijo in patologijo