B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE/PTI

PREDMETI

1. letnik 2. letnik SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

2

70

3

105

175

Tuji jezik I

3

105

3

105

210

Matematika

2

70

3

105

175

Zgodovina

 

 

2

70

70

Informatika

2

70

 

 

70

Kemija

2

70

 

 

70

Fizika

 

 

2

70

70

Športna vzgoja

3

105

3

105

210

Skupaj A

14

490

16

560

1050

 

B - Strokovno-teoretični predmeti

Biologija in mikrobiologija

2

70

2

70

140

Anatomija in fiziologija

2

70

 

 

70

Zdravstvena terminologija

2

70

 

 

70

Zdravstvena nega in prva pomoč

5

175

4

140

315

Etika in psihologija

 

 

3

105

105

Patologija in patološka fiziologija z osnovami interne medicine

2

70

 

 

70

Osnove kliničnih predmetov

 

 

2

70

70

Farmakologija

 

 

1

35

35

Zdrava prehrana in dietetika ali

1

35

 

 

35

Komunikacija

 

 

 

 

 

Skupaj B

14

490

12

420

910

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

6

210

7

245

455

 

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

96

 

 

96

 

Skupno število ur pouka (A+B+C)

34

1190

35

1225

2415

Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

1286

 

1225

2511

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

70

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

 

3

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

35

73

 

Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

 

 

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letno štev. ur za sodelavca na

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini

oddelek

skupino

1.

Informatika

učitelj

52

do 17

   

Kemija

učitelj

9

do 17

 

 

laborant     12 9

Anatomija in fiziologija

učitelj

14

do 17

 

 

laborant       14

Zdravstvena nega in prva pomoč

učitelj

70

do 17

   

Komunikacija

učitelj

17

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

210

do 11

   

2.

Fizika

učitelj

6

do 17

 

 

laborant     13 6

Biologija in mikrobiologija

učitelj

14

do 17

 

 

laborant       14

Praktični pouk

učitelj

245

do 11

   

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik I

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva in informatike

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz kemije ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije oziroma drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike ali strojništvo ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur fizike oziroma drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Biologija in mikrobiologija

učitelj

visokošolska izobrazbe iz biologije ali medicine za mikrobiologijo

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz zdravstva ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 biologije oziroma drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

Anatomija in fiziologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije ali medicine

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz zdravstva ali srednja strokovna izobrazba pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 biologije oziroma drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

Zdravstvena terminologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz latinščine ali medicine

Zdravstvena nega in prva pomoč

učitelj

visokošolska izobrazba po višješolski izobrazbi iz zdravstva ali visokošolska izobrazba iz zdravstva ali zdravstvene vzgoje

Etika in psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba po višješolski izobrazbi iz zdravstva ali visokošolska izobrazba iz zdravstva ali zdravstvene vzgoje, za etiko in psihologijo lahko tudi visokošolska izobrazba iz psihologije, sociologije, komunikologije, pedagogike, defektologije, andragogike, organizacije dela

Patologija in patološka fiziologija z osnovami interne medicine

učitelj

visokošolska izobrazba iz medicine

Osnove kliničnih predmetov

učitelj

visokošolska izobrazba iz medicine

Farmakologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz farmacije ali medicine

Zdrava prehrana in dietetika

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva ali gospodinjstva ali visokošolska izobrazba po višješolski izobrazbi iz zdravstva ali visokošolska izobrazba iz zdravstva

Komunikacija

učitelj

visokošolska izobrazba po višješolski izobrazbi iz zdravstva ali visokošolska izobrazba iz zdravstva ali psihologije, sociologije, komunikologije, pedagogike, socialne pedagogike, andragogike, organizacije dela

Praktični pouk

učitelj

visokošolska izobrazba ali višja izobrazba iz zdravstvene nege