A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE poklicno-tehniško izobraževanje

Naziv strokovne izobrazbe: tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege

Trajanje izobraževanja: dve leti

Posebni vpisni pogoji: končano triletno poklicno izobraževanje po programu bolničar-negovalec, bolničar-negovalec (ds) ali enakovredni program po prejšnjih predpisih;

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program dijakom omogoča, da:

 • si pridobijo teoretično in praktično znanje, ki jim omogoča samostojno opravljanje dela v okviru poklicnih kompetenc,
 • si sistematično razširjajo in poglabljajo splošnoizobrazbo pri temeljnih splošnoizobraževalnih predmetih,
 • si pridobijo splošno teoretično znanje, ki je podlaga za razumevanje stroke,
 • si razvijajo analitično mišljenje, ki je potrebno za razvoj poklicne spretnosti,
 • spoznajo področja dela in organizacijo dela v zdravstvenem varstvu,
 • se usposobijo za kompleksnejše delovne naloge pri zdravstveni negi v okviru kompetenc tehnika zdravstvene nege,
 • se usposobijo prenašati poklicno znanje o zdravstveni negi in prvi pomoči v netipične okoliščine,
 • si razvijejo sposobnost za reševanje problemov pri zdravstveni negi in prvi pomoči v okviru kompetenc tehnika zdravstvene nege,
 • se usposobijo za povezovanje teoretičnega in praktičnega znanja,
 • se usposobijo za uporabo teoretičnega in praktičnega znanja v novih razmerah,
 • si pridobijo teoretično in praktično znanje za strokovno izobrazbo, ki je potrebno za poklicno delo in nadaljnje izobraževanje v svoji stroki,
 • si razvijejo odgovornost do dela ter privzgojijo moralno-etično zavest in human odnos do dela z ljudmi,
 • se usposobijo za odprto komunikacijo,
 • si pridobijo znanje iz varstva pri delu in si razvijejo ekološko zavest,
 • si razvijejo skrb za lastno zdravje in pozitivno samopodobo,
 • si pridobijo sposobnost za hitro prilagajanje razmeram na delovnem mestu in večjo delovno mobilnost med delovnimi mesti,
 • si razvijejo sposobnost dela v skupini.

  Naloge, ki jih uresničujemo s programom, so še:

 • priprava delovnih prostorov in pripomočkov za zdravstveno nego,
 • pomoč pri triaži in sprejemu bolnika,
 • priprava in vzdrževanje pripomočkov za zdravstveno nego,
 • etika in psihologija v skupini,
 • sprejem bolnika v bolnišnico in druge socialno zdravstvene zavode,
 • zdravstvena nega bolnika ob različnih boleznih in akutnih obolenjih v različnih življenjskih obdobjih,
 • opazovanje in merjenje, zapisovanje življenjskih funkcij in poročanje,
 • priprava bolnika na diagnostične in terapevtske posege,
 • temeljni postopki oživljanja,
 • ravnanje pri poškodbah, ki ogrožajo življenje.

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Biologija in mikrobiologija

  ustno

  Anatomija in fiziologija

  ustno

  Zdravstvena terminologija

  ustno

  Zdravstvena nega in prva pomoč

  ustno, vaje

  Etika in psihologija

  ustno

  Patologija in patološka fiziologija z

  ustno

  osnovami interne medicine

   

  Osnove kliničnih predmetov

  ustno

  Farmakologija

  ustno

  Zdrava prehrana in dietetika

  ustno, vaje

  Komunikacija

  ustno

  Praktični pouk

  storitev in zagovor, dokumentacija zdravstvene nege

  Vsebina (predmeti) poklicne mature

  Skupni del:

 • slovenščina,
 • zdravstvena nega in prva pomoč.

  Izbirni del

 • matematika ali tuji jezik I (po izbiri dijaka),
 • praktični del izpita in zagovor.