SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ŽIVILSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 44.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 1. 12. 2000

1. IME PREDMETA

DIETETIKA IN GASTRONOMIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

70

70

70

skupaj

70

70

70

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

 • spozna zdravo in pravilno sestavljeno prehrano v posameznih življenjskih obdobjih,

 • spozna alternativno prehrano in živila, ki se uporabljajo,

 • se nauči pravilno hranilno in energijsko sestaviti jedilnik,

 • zna uporabiti antropometrične metode za ocenitev stanja hranjenosti,

 • spozna bolezni enolične, preobilne in neustrezno sestavljene in pripravljene prehrane,

 • se nauči sestaviti pravilne diete za izboljšanje zdravstvenega stanja pri civilizacijskih boleznih,

 • razume temeljne pojme gastronomije in enogastronomije,

 • spozna pomen fiziologije čutil v gastronomiji in hedonsko lestvico,

 • spozna kulturo prehranjevanja in način ponudbe jedi in pijač,

 • razume zaporedje pisanja jedi na jedilne liste in pijač na vinske karte,

 • spozna značilne jedi svetovnih kuhinj,

 • razume priporočene količine živil v jedilniku odraslega človeka,

 • razume pomen ohranjanja slovenske kulturne dediščine pri pripravi narodnih jedi in pogrinjkov.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  VSEBINE IN INFORMACIJSKI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  UVOD V DIETETIKO

  Dijak

  Dijak

   

 • spozna temeljne pojme iz dietetike in prehrane

 • spozna uravnoteženo, polnovredno, varovalno in dietno prehrano

 • pojasni razlike med prehrano, dieto, hranilnimi in esencialnimi snovmi

 • razloži dietoprofilaktično in dietoterapevtično prehrano

 • zna našteti merila za vrednotenje posameznih prehranskih pojmov

 • Se zave pomembnosti temeljnih pojmov za nadaljnje razumevanje dietetike.

   

  PREHRANA POSAMEZNIH SKUPIN PREBIVALSTVA

   

   

   

 • spozna prehrano zdravega odraslega človeka

 • spozna prehrano otrok in mladine

 • spozna prehrano nosečnic

 • spozna prehrano dojenčkov in malčkov

 • spozna prehrano starostnikov

 • spozna prehrano športnikov

 • razloži značilnosti prehrane posameznih skupin prebivalstva

 • pojasni energijske in hranilne potrebe zdravega odraslega človeka

 • izdela piramide živil za posamezne prehrane

 • pripravi shemo zaželenih in neustreznih živil pri posameznih prehranah

 • pozna posledice napačne prehrane v posameznih življenjskih obdobjih

 • razloži razlike med fiziološko- prehrambeno vrednostjo materinega in kravjega mleka

 • Razvije občutek pomena pravilne prehrane v posameznih življenjskih obdobjih.

  Se zave nevarnosti, ki pretijo njegovemu zdravju.

  Skupinsko delo: izdelava plakatov.

  ALTERNATIVNA PREHRANA

   

   

   

 • spozna vegetarijanstvo

 • spozna makrobiotiko

 • pozna hitro prehrano

 • pozna surovo prehrano

 • pozna ribjo prehrano

 • pridobi znanje o bioživilih

 • zna značilnosti posamezne alternativne prehrane

 • pojasni prednosti in slabosti posamezne prehrane za človekovo zdravje

 • razloži vzroke alternativnega načina prehranjevanja

 • izdela piramido živil za posamezno prehrano

 • pripravi sheme nezaželenih in ustreznih živil

 • Razvije sposobnost pravilnejše odločitve glede alternativnega prehranjevanja.

  Oblikuje pravilen odnos do ljudi, ki se alternativno prehranjujejo.

  Se zave koristnosti uporabe nekaterih neznanih ali manj znanih živil v prehrani.

  Se zave pomena čim bolj naravnega načina pridelovanja in predelave hrane ter pomena za zdravje.

  Skupinsko delo: izdelava plakatov.

  DIETNA PREHRANA

   

   

   

 • pozna razdelitev diet

 • spozna vrste diet

 • spozna režim prehrane

 • pridobi znanje o različnih načinih hranjenja bolnika

 • pojasni razdelitev diet

 • razloži značilnosti posameznih diet

 • pojasni režim prehrane pri zdravem in bolnem človeku

 • razloži različne načine hranjenja bolnika in vzroke zanje

 • Se zave pomembnosti pravilne razporeditve dnevnih obrokov.

  Se zave pomena diet za izboljšanje ali pa ohranitve zdravstvenega stanja.

  Slikovni material

  KLASIČNE DEFICITARNE BOLEZNI

   

   

   

 • spozna kvašiorkor, marazem, slabokrvnost, golšavost in avitaminoze

 • pozna vzroke in posledice neustrezne prehrane

 • Se zave posledic neustrezne in enolične prehrane.

  Slikovni material

  CIVILIZACIJSKE BOLEZNI IN USTREZNA DIETA

   

   

   

 • spozna debelost in shujševalne diete

 • spozna motnje stanja hranjenosti

 • spozna zobno gnilobo in prehrano, ki jo preprečuje

 • spozna bolezni srca in ožilja in ustrezne diete

 • pridobi si znanje o holesterolu in lipidih v krvi

 • spozna sladkorno bolezen in pravila, ki veljajo za dieto diabetikov

 • pridobi si znanje o glikemičnem indeksu živil

 • spozna bolezni prebavnega trakta in ustrezne diete

 • spozna jetrna in žolčna obolenja in dieto pri žolčnih kamnih

 • spozna bolezen ledvičnih kamnov in dieto

 • spozna živila, ki pogosto izzovejo alergične reakcije

 • pozna vrste in vzroke posameznih bolezni

 • pozna značilnosti diet pri posamezni bolezni

 • opredeli živila, ki ustrezajo dieti pri posamezni bolezni

 • pripravi diete za posamezno bolezen

 • pojasni alergene sestavine v živilih

 • Razvije občutek odgovornosti za opravljeno nalogo.

  Razvije sposobnost oblikovanja pravilnih rešitev.

  Se zave pomembnosti zdrave prehrane in zdravega načina življenja za preprečevanje civilizacijskih bolezni.

  Slikovni material

  Skupinsko delo

  Ogled priprave dietne hrane v bolnišnici.

  TEMELJNI POJMI O GASTRONOMIJI

   

   

   

 • spozna strokovno izrazoslovje

 • pozna hladne in tople začetne jedi

 • spozna različne juhe, mesne jedi in jedi iz perutnine in divjačine

 • spozna jedi iz rib in morskih sadežev

 • pozna priloge iz moke, riža, krompirja, testenin in zelenjave

 • spozna solate in solatne prelive

 • razlikuje poobedke

 • ugotovi pomen strokovnih izrazov

 • spozna hladne in tople začetne jedi

 • razume razlike v pripravi juh in enolončnic

 • se zave primernosti posameznih kategorij mesa za pripravo jedi

 • razume tehniko priprave rib

 • spozna raznolikost in tehniko

 • priprave prilog

 • pozna surove in kuhane solate

 • spozna poobedke

 • Spozna strokovne izraze v kulinariki.

  Spremlja novosti na strokovnem področju.

  Razvije inovativnost na strokovnem področju.

  Pridobi zavest o strokovni odgovornosti.

  Spozna interdisciplinarnost kulture.

  Prehranjevanja.

  Razume pomen primernega izražanja, nastopa in nagovora gosta.

   

  TEHNOLOGIJA PRIPRAVE JEDI

   

   

   

 • spozna vrste mehanske obdelave živil

 • razume različne toplotne postopke

 • spozna dopolnilne postopke

 • spozna razlike v mehanski obdelavi

 • razlikuje toplotne postopke priprave

 • razume dopolnilne postopke

 • Se zave pomena pravilne priprave jedi za dobro zdravje in počutje gostov.

  Skupinsko delo

  FIZIOLOGIJA ČUTIL

   

   

   

 • spozna hedonsko lestvico in čustvene izraze v gastronomiji

 • razlikuje različne izraze ob uživanju jedi

 • Se zave pomena dobrega počutja ob uživanju jedi.

  Vaja: analiza izrazov po hedonski lestvici.

 • razume senzoriko in upošteva videz, barvo, obliko in teksturo jedi

 • razlikuje temeljne okuse

 • pozna nosilce okusov

 • razume oblikovanje okusov med toplotno obdelavo

 • Se zave pomena okusov pri uživanju jedi.

   

  KULTURA PREHRANJEVANJA

   

   

   

 • spozna kriterije za oblikovanje jedilnih listov in vinske karte

 • spozna pogrinjke za različne priložnosti

 • spozna različne načine postrežbe

 • razume zaporedje jedi v jedilnem listu in zaporedje pijač v vinski karti

 • razume različne načine pripravljanja pogrinjkov

 • razlikuje načine postrežbe

 • Se zave pomena medsebojne odvisnosti ureditve prostora, sprejema naročil in postrežbe gosta.

  Spozna usklajenost dekoriranja prostora in mize.

  Ogled razstav in strokovnih sejmov.

  DOMAČE JEDI PO POKRAJINAH

   

   

   

 • spozna značilne jedi slovenskih pokrajin

 • pozna ustreznost izbire značilnih jedi ob praznikih in posebnih priložnostih

 • razlikuje med jedmi slovenskih pokrajin

 • razlikuje značilne praznične jedi in jedi ob posebnih priložnostih

 • Pridobi znanje o etnoloških posebnostih slovenskih pokrajin in jedeh povezanih z njimi.

  Se zave pomena ohranjanja slovenske kulturne dediščine.

  Seminarske naloge

  Spremljanje strokovne literature.

  ZNAČILNE JEDI SVETOVNE KUHINJE

   

   

   

 • pozna jedi srednjeevropskih, mediteranskih, skandinavskih, indijskih, azijskih, afriških in arabskih dežel

 • razlikuje najbolj pogoste jedi svetovne kuhinje

 • Se zave, da je gastronomija več kot samo umetnost pripravljanja jedi.

  Seminarske naloge

  Spremljanje strokovne literature.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • uvod v dietetiko

 • prehrana posameznih skupin prebivalstva

 • alternativna in dietna prehrana

 • Prehrana

  Tehnologija

 • hranilne snovi

 • hranilna in energijska vrednost živil

 • vrste živil

 • sestava jedilnika

 • Biologija

  Prehrana

  Matematika

 • presnova

 • sistematika živil

 • preračunavanje

 • klasične deficitarne bolezni

 • Geografija

  Prehrana

 • kmetijstvo in gospodarstvo v svetu

 • bolezni zaradi pomanjkanja hranilnih snovi

 • civilizacijske bolezni in ustrezne diete

 • Mikrobiologija

  Prehrana

  Biologija

 • aditivi

 • načrtovanje in analiza prehrane

 • delovanje človekovega telesa

 • temeljni pojmi gastronomije

 • tehnologija priprave jedi

 • Prehrana

  Tehnologija

 • hranilne snovi in živila

 • tehnološki postopki

 • fiziologija čutil

 • Biologija

  Prehrana

  Tehnologija

  Praktični pouk

  Mikrobiologija

 • senzorične analize

 • kultura prehranjevanja

 • Prehrana

  Tehnologija

 • dekoracija in prodaja živil

 • domače jedi po pokrajinah

 • Prehrana

  Geografija

  Zgodovina

  Tehnologija

 • slovenske pokrajine

 • razvoj slovenskih pokrajin

 • tehnološki postopki

 • značilne jedi svetovne kuhinje

 • Prehrana

  Geografija

 • kmetijstvo v svetu

 • kuharstvo