SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ŽIVILSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 44.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 1. 12. 2000

1. IME PREDMETA

MIKROBIOLOGIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

35

35

70

2.

   

 

skupaj

35

35

70

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

 • pozna uporabo mikroorganizmov v živilski industriji,

 • pozna metode mikrobiološke analize živil,

 • pozna metode analiz za ugotavljanje zdravstvene neoporečnosti živil,

 • pozna metode za identifikacijo mikroorganizmov,

 • razvije zavest o poklicni odgovornosti,

 • razvije sposobnost timskega dela in komunikativnost,

 • razume osebno odgovornost zaposlenih v živilski industriji za kakovost živil,

 • s samostojnim opravljanjem vaj pridobi rutino,

 • razvije sposobnost povezovanja znanja.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Oprema mikrobiološkega laboratorija

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna opremo mikrobiloškega laboratorija

 • zna uporabljati naprave

 • zna napisati poročilo (delovni protokol) o svojem delu

 • prepozna različne naprave v mikrobiološkem laboratoriju

 • se nauči uporabljati opremo

 • razvije ročne spretnosti pri ravnanju z opremo

 • razume namen pisanja delovnih protokolov

 • izdela poročila o svojem delu

 • zna izbrati primerno opremo za določeno analizo

 • Razume pomen natančnosti pri delu.

  Razvije natančnost.

  Se zave osebne odgovornosti.

  Krepi odgovoren odnos do opreme v laboratoriju.

  Razvije poklicno odgovornost.

  Pouk poteka v obliki vaj.

  Delitev dijakov na skupine.

  Prisotnost učitelja in laboranta pri vajah.

  Varnost v mikrobiološkem laboratoriju

   

   

   

 • pozna pravila za varno delo v mikrobiološkem laboratoriju

 • zna pravilno reagirati ob nesreči v laboratoriju

 • razume pomen pravil za varno delo v laboratoriju

 • dosledno upošteva pravila za varno delo v laboratoriju

 • oceni možnost nesreče ob upoštevanju pravil za varno delo

 • sposoben je samostojno in odgovorno ukrepati v primeru poškodbe

 • zna uporabljati pripomočke za prvo pomoč

 • Se zave osebne odgovornosti za svojo varnost in varnost skupine.

  Razvije zanesljivost.

  Krepi poklicno odgovornost.

  Krepi delovno odgovornost.

  Se zave potrebe po doslednem upoštevanju pravil za varno delo.

  Pouk poteka v obliki vaj.

  Delitev dijakov na skupine.

  Prisotnost učitelja in laboranta pri vajah.

  Mikrobiološki preparat

   

   

   

 • zna pripraviti nativne preparate

 • zna pripraviti fiksirane preparate

 • zna mikroskopirati

 • se nauči pripravljati različne mikrobiološke preparate

 • pozna njihovo uporabo

 • zna uporabljati mikroskop

 • pozna osnovne morfološke značilnosti bakterij, kvasovk in plesni

 • pridobi rutino za laboratorijsko delo

 • samostojno izvaja vaje

 • napiše poročila o svojem delu

 • Razvije natančnost in zanesljivost.

  Krepi osebno odgovornost.

  Krepi poklicno odgovornost.

  Razvije odgovoren odnos do dela.

  Pouk poteka v obliki vaj.

  Delitev dijakov na skupine.

  Prisotnost učitelja in laboranta pri vajah.

  Barvanje mikrobiološkega preparata

   

   

   

 • pozna metode enostavnega  barvanja mikroorganizemskih celic

 • pozna metode sestavljenega barvanja

 • zna meriti velikosti mikroorganizemskih celic

 • razume namen uporabe posameznih metod dela

 • se nauči različnih metod barvanja

 • se nauči merjenja velikosti mikroorganizemskih celic

 • samostojno izvaja tehnike dela

 • izdela poročilo

 • razvije ročne spretnosti

 • napiše poročila o svojem delu

 • Razvije natančnost.

  Krepi osebno in delovno odgovornost.

  Razvije vztrajnost.

  Pouk poteka v obliki vaj.

  Delitev dijakov na skupine.

  Prisotnost učitelja in laboranta pri vajah.

  Gojenje mikroorganizmov

   

   

   

 • pozna delitev in sestavo hranilnih podlag (gojišč)

 • zna pripraviti gojišča po recepturi

 • zna inokulirati mikroorganizme

 • razume namen inokulacije in inkubacije mikroorganizmov

 • pozna naprave in načine za inkubacijo mikroorganizmov (aerobnih in anaerobnih)

 • se nauči vseh delovnih operacij, potrebnih za pripravo hranilnih podlag

 • samostojno pripravlja gojišča

 • izbere primerno gojišče za določeno vrsto mikroorganizma

 • izbere primeren režim inkubacije za določeno vrsto mikroorganizmov

 • nariše shemo delovnih faz priprave gojišča

 • samostojno napiše kriterije za izbiro gojišča in režim inkubacije (povezava znanj)

 • napiše poročila o svojem delu

 • Krepi zanesljivost in natančnost.

  Razvije sposobnost komuniciranja.

  Se zave osebne odgovornosti za točnost analiz.

  Razvije sposobnost za timsko delo.

  Razvije ročne spretnosti

  Se zave poklicne odgovornosti delavcev v mikrobiološkem laboratoriju (nadzor kakovosti).

  Pouk poteka v obliki vaj.

  Delitev dijakov na skupine.

  Prisotnost učitelja in laboranta pri vajah.

  Vaje lahko izvajajo posamezno ali v skupinah do 3 dijakov.

  Izolacija čiste kulture

   

   

   

 • razume namen izolacije čiste kulture

 • pozna načine uporabe čistih kultur

 • pozna metode izolacije čiste kulture

 • razume pojava antibioze in sinergizma

 • zna poiskati informacije o kulturi in njeni izolaciji

 • razlikuje čisto in mešano kulturo

 • primerja različne metode izolacije mikrobnih kultur

 • samostojno pripravi in izpelje izolacijo mikrobnih kultur iz določenega živila

 • pripravi shemo delovnih faz izolacije mikrobnih kultur iz določenega živila

 • napiše poročilo o svojem delu

 • Razvije ročne spretnosti.

  Se zave osebne odgovornosti za rezultate analiz.

  Krepi poklicno in delovno odgovornost.

  Krepi sposobnost za timsko delo.

  Razvije sposobnost komuniciranja.

  Pouk poteka v obliki vaj v laboratoriju.

  Delitev dijakov na skupine.

  Prisotnost učitelja in laboranta pri vajah.

  Vaje lahko izvajajo posamezno ali v skupinah do 3 dijakov.

  Identifikacija mikroorganizmov

   

   

   

 • pozna kriterije za določanje morfoloških lastnosti kultur

 • pozna metode za določanje biokemijskih lastnosti mikrobnih kultur

 • razume pomen in uporabnost identifikacije mikrobnih kultur

 • zna uporabljati ključ za identifikacijo mikrobnih kultur

 • zna samostojno opraviti identifikacijo mikrobne kulture po predloženem ključu

 • zna uporabljati ključ za identifikacijo mikroorganizmov

 • definira kriterije za identifikacijo mikrobnih kultur

 • opiše metode za določanje morfoloških lastnosti mikroorg. kultur

 • opiše metode za določanje biokemijskih lastnosti mikroorg. kultur

 • napiše poročilo o svojem delu

 • Razvije ročne spretnosti in natančnost (aseptično delo).

  Se zave poklicne in osebne odgovornosti delavcev v laboratoriju (nadzor kakovosti, zdravstvena neoporečnost) za zdravje potrošnikov.

  Krepi vztrajnost.

  Pouk poteka v obliki vaj.

  Delitev dijakov na skupine.

  Prisotnost učitelja in laboranta med vajami.

  Vaje lahko izvajajo posamezno ali v skupini do 3 dijakov.

  Štetje mikroorganizemskih celic

   

   

   

 • razume namen štetja mikroorganizemskih celic

 • pozna kvalitativne metode štetja celic

 • pozna kvantitativne metode štetja celic

 • zna izvesti osnovne metode štetja celic

 • razlikuje kvalitativne in kvantitativne metode štetja mikroorganizemskih celic

 • zna opisati metode štetja celic

 • izbere primerno metodo štetja za določen vzorec

 • definira kriterije za izbiro metode štetja

 • samostojno izvede najbolj uporabljane metode štetja mikrobnih celic v vzorcu

 • napiše poročilo o svojem delu

 • Se zave osebne in poklicne odgovornosti za zdravje potrošnikov.

  Krepi natančnost, zanesljivost in vztrajnost.

  Razvije sposobnost komuniciranja.

  Pouk poteka v obliki vaj.

  Delitev dijakov na skupine.

  Prisotnost učitelja in laboranta pri vajah.

  Vaje lahko dijaki izvajajo posamezno ali v skupinah do 3 dijakov.

  Nadzor kakovosti in standardi kakovosti

   

   

   

 • pozna pojem kakovosti in različne vidike kakovosti

 • razume pojme kakovostna storitev/izdelek, kakovosten proces, TQM

 • razume pojem karakteristika kakovosti

 • pozna načine preverjanja kakovosti

 • pozna merila za ocenjevanje ravni kakovosti

 • pozna pomen mednarodnih standardov za vodenje in ocenjevanje kakovosti  (ISO) za podjetje in kupca

 • definira vidike kakovosti

 • opiše blagovno znamko, znak kakovosti, odlično kakovost

 • determinira elemente, ki vplivajo na kakovost izdelka in storitve

 • definira pomembnejša merila za ocenjevanje kakovosti

 • razume razmerje med mikrobiološko analizo in kakovostjo živil

 • opiše posamezne elemente mednarodnih standardov za vodenje in ocenjevanje kakovosti (ISO)

 • definira strošek kakovosti kot dobiček

 • zave se vpliva urejenega sistema kakovosti na poslovne rezultate podjetja

 • napiše poročilo

 • Se nauči strokovnih izrazov.

  Razvije občutek za uporabo teoretičnih znanj v praksi.

  Se zave pomena hitre informacije o napaki.

  Se zave, da je kakovost izdelka rezultat vseh aktivnosti v podjetju.

  Se zave pomena identifikacije posameznika s cilji podjetja (pripadnost).

  Razvije odgovornost za svoje delo in delo skupine.

  Ogled filmov: iso 9001 in 9002.

  Ogled izvajanja vhodnega, procesnega in končnega nadzora v izbranem podjetju.

  Zakonski akti, ki urejajo zdravstveno in higiensko neoporečnost živil

   

   

   

 • pozna vire za zakonske akte, ki urejajo zdravstveno neoporečnost živil

 • zna poiskati zakonske in podzakonske akte, ki urejajo zagotavljanje in nadzor zdravstvene neoporečnosti živil

 • zna poiskati mikrobiološke norme za določena živila

 • izbere metode za nadzor higienske neoporečnosti določenega živila

 • napiše poročilo

 • Se zave pomena zagotavljanja in nadzora zdravstvene neoporečnosti živil.

  Razvije poklicno odgovornost.

   

  Mikrobiološka analiza vzorca

   

   

   

  Jemanje vzorca

   

   

   

 • razume namen jemanja vzorcev

 • pozna načine jemanja vzorcev

 • zna opremiti odvzete vzorce glede na vrsto analize, za katero so namenjeni

 • opiše načine in postopke jemanja vzorcev

 • izbere primeren načina jemanja vzorca za določeno živilo ali surovino

 • samostojno odvzame vzorec in ga opremi za različne vrste analiz ter za transport v laboratorij

 • napiše poročilo o svojem delu

 • zna načrtovati mikrobiološko analizo

 • Se zave vpliva natančnosti in strokovnosti pri jemanju vzorcev in transportu na rezultate analiz.

  Razvije zanesljivost.

  Razvije osebno odgovornost.

  Pouk poteka v obliki vaj.

  Delitev dijakov na skupine.

  Prisotnost učitelja in laboranta pri vajah.

  Mikrobiološka analiza vzorca

   

   

   

 • pozna metode za določanje vrst in števila mikroorganizmov v vzorcu

 • zna določiti vrsto in število mikroorganizemskih celic, pomembnih za določen vzorec

 • zna poiskati in uporabiti ključe za identifikacijo mikroorganizmov

 • napiše poročilo o svojem delu

 • Razvije natančnost in zanesljivost.

  Se zave osebne odgovornosti za rezultate analiz.

  Pouk poteka v obliki vaj.

  Delitev dijakov na skupine.

  Prisotnost učitelja in laboranta pri vajah.

  Mikrobiološka analiza brisa

   

   

   

  Jemanje brisa

   

   

   

 • pozna postopke jemanja brisa za mikrobiološko analizo

 • razume namen jemanja brisov z rok delavcev, delovnih površin in drugod

 • zna vzeti bris in ga primerno opremiti za transport v laboratorij

 • napiše poročilo o svojem delu

 • Razvije natančnost in strokovnost.

  Razvije osebno odgovornost.

  Pouk poteka v obliki vaj.

  Delitev dijakov na skupine.

  Prisotnost učitelja in laboranta pri vajah.

  Mikrobiološka analiza brisa

   

   

   

 • pozna metode za določanje vrst in števila mikroorganizmov  v vzorcu (brisu)

 • zna načrtovati mikrobiološko analizo brisa

 • zna poiskati informacijo o vrstah in številu mikroorganizmov , ki jih je potrebno določiti  v vzorcu

 • napiše poročilo o svojem delu

 • Razvije natančnost in vztrajnost.

  Krepi osebno in poklicno odgovornost.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (vaje),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • oprema mikrobiološkega laboratorija

 • varnost v laboratoriju

 • Praktični pouk (4. letnik)

 • oprema kemijskega  laboratorija

 • mikrobiološki preparat

 • barvanje mikrobiološkega preparata

 • gojenje mikroorganizmov

 • identifikacija mikroorganizmov

 • jemanje brisov in vzorcev

 • mikrobiološka analiza

 • Biologija

  Tehnologija

 • zgradba celice

 • oblika mikroorganizemskih celic

 • podaljšanje obstojnosti in kvar živil

 • kvar živil

 • HACCP

 • zakonodaja o zdravstveni in higienski neoporečnosti živil

 • Tehnologija

 • zdravstvena neoporečnost in kakovost živil