SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ŽIVILSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 44.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 1. 12. 2000

1. IME PREDMETA

ORGANIZACIJA IN VODENJE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

60

10

70

skupaj

60

10

70

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

 • spozna temeljne pojme organizacije in vodenja,

 • usvoji temeljne organizacijske strukture in elemente organizacijske strukture,

 • spozna temeljne postopke v gospodarskih in družbenih dejavnostih,

 • usvoji pomen osebnosti, motivacije medosebnih odnosov, prilagajanje človeka delu,

 • zna načrtovati kadrovski potencial in razvoj,

 • spozna pomen izobraževanja in spopolnjevanja delavcev,

 • usvoji temelje sistematizacije dela, vrednotenje dela, ugotavljanje uspešnosti, nagrajevanje zaposlenih,

 • se seznani z oblikovanjem delovnega mesta, tehnološkega procesa, pripomočkov in tehnologije,

 • usvoji pomen sistemov vodenja,

 • usvoji pomen odločanja za organizacijo,

 • zna ločiti med vodenjem, avtoriteto, odgovornostjo, koordinacijo in svetovanjem,

 • spozna pomen celovitega obvladovanja kakovosti, estetike izdelkov, vzdrževanja in varovanja okolja.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  TEMELJI ORGANIZACIJE

  Dijak

  Dijak

   

 • razume vlogo in pomen organizacije v sodobni družbi

 • obvlada oblike organizacije

 • obvlada pomen organizacije in menedžmenta

 • zna ločiti med zunanjimi in notranjimi dejavniki oblikovanja organizacije

 • razume temeljne pojme organizacije

 • pozna pomen poslovnega odločanja

 • opredeli povezanost človeka in organizacije

 • prepozna mesto organizacije v sodobni družbi

 • razume različne načine označevanja organizacije

 • ponazori različne opredelitve organizacije

 • definira izhodišča organizacije dela

 • razume povezavo med organizacijo in upravljanjem ter med upravljanjem in menedžmentom

 • Razvije sposobnost opazovanja organizacije v sodobni družbi.

  Razvije zavest o pomenu organizacije in menedžmenta v podjetju.

  Usvaji pomen temeljnih pojmov organizacije in poslovnega odločanja.

  Vaja: organiziranje šolske zabave.

  TEMELJNI POSTOPKI V GOSPODARSKIH IN DRUŽBENIH DEJAVNOSTIH

   

   

   

 • obvlada elemente proizvodnega procesa

 • razume pomen delovne naloge

 • pozna delovna sredstva od predmeta dela

 • obvlada tako tehnološke kot proizvodne procese

 • spozna vrsto proizvodnih procesov

 • razume različne tipe proizvodnih procesov

 • se nauči ločiti med delovnimi sredstvi in predmeti dela

 • prepozna pomen delavcev v proizvodnji

 • razlikuje faze dela, operacije, prijeme in celo gibe

 • prepozna obrtniški, industrijski in manufakturni način proizvodnje

 • prepozna razliko med delom za eno delovno mizo, delavniško proizvodnjo, tekočo proizvodnjo, avtomatizirano in procesno proizvodnjo

 • Razvije pravilen odnos do različnosti med proizvodnimi procesi.

  Se zave pomena različnih načinov proizvodnje.

  Ogled: obisk podjetij z različnimi načini proizvodnje.

  ČLOVEK KOT DEJAVNIK DELOVNEGA PROCESA

   

   

   

 • razume pomen osebnosti za delovni proces

 • obvlada pomen motivacije za delovni proces

 • spozna nujnost prilagajanja človeka delu

 • pozna elemente, ki vplivajo na človekovo delo in učinek dela

 • razume, kako pomembno je prilagajanje dela človeku

 • spozna pomen poklicnih nesreč in varnosti pri delu

 • spozna pojem osebnosti in njen razvoj ter strukturo osebnosti

 • prepozna vplive na motivacijo in medsebojne odnose

 • razume pomen izbire poklica, izbire delavca za določeno delo

 • prepozna vrste človekovih del in vplive na učinek dela

 • se nauči, kako prilagajati delovno mesto človeku in kako vplivajo ekološki dejavniki na delo

 • razume vzroke poklicnih nesreč in obolenj

 • Razvije čut odgovornosti do dela.

  Se zave pomena motivacije in medosebnih odnosov za uspešno delo.

  Krepi čut odgovornosti do varnosti pri delu.

  Razvije ekološko zavest v delovnem procesu.

  Razvije sposobnost komuniciranja.

  Vaja: izdelava plakata na temo "vplivi na človekovo delo in učinek dela".

  ŠTUDIJ DELA

   

   

   

 • obvlada pomen racionalizacije dela

 • pozna značilnosti normiranja časa

 • razume cilje in namen študija dela

 • pozna predpise iz varstva pri delu

 • analizira stanje gibov, stabilizacijo delovnega mesta

 • ugotavlja, kako izboljšati postopke dela

 • spozna normative časa s snemanjem…

 • razume namen študija časa

 • Se zave lastne ustvarjalnosti, poklicne odgovornosti in sistematičnosti.

  Razvije občutek varčnosti in pripadnosti.

   

  VODENJE

   

   

   

 • razume osrednjo vlogo človeka pri vodenju drugih

 • obvlada vlogo človeka v timu

 • pozna potrebne lastnosti članov tima

 • obvlada lastnosti organiziranega in neorganiziranega vodje

 • razume razliko med centralizacijo, decentralizacijo in delegiranjem

 • pozna načela obvladovanja časa

 • prepozna osrednjo vlogo človeka pri vodenju drugih

 • razume novo vlogo človeka v timskem delu

 • opazuje lastnosti članov tima

 • razume razliko med organiziranim in neorganiziranim vodjem

 • prepozna razliko med centralizacijo, decentralizacijo in delegiranjem

 • opiše najpomembnejša načela obvladovanja časa

 • Usvoji pomen timskega dela.

  Razvije čut odgovornosti, zanesljivosti, osebne odgovornosti, tolerantnosti, pripadnosti in inovativnosti.

  Vaja: "igra vlog" organiziranega in neorganiziranega vodje.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • proizvodni proces

 • elementi proizvodnega procesa

 • človek kot dejavnik proizvodnega procesa

 • vodenje in organiziranje

 • Podjetništvo

  Gospodarsko poslovanje

  Praktični pouk

 • najpomembnejše faza gospodarskega procesa

 • vrste proizvodnje

 • tipi proizvodnih procesov

 • delo

 • sredstva za delo

 • predmeti dela

 • timsko delo

 • vplivi na rezultate dela

 • medsebojni odnosi

 • motivacija

 • vodenje sestankov

 • vodenje timskega dela

 • vodenje dela v delavnicah