SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ŽIVILSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 44.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 1. 12. 2000

1. IME PREDMETA

PODJETNIŠTVO

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

50

20

70

skupaj

50

20

70

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

 • spozna temelje podjetništva,

 • zna razvijati podjetniške ideje,

 • usvoji znanja na področju raziskave trga,

 • usvoji pomen razvoja proizvoda/storitve,

 • zna oblikovati prodajno strategijo,

 • se zave pomena razvijanja osebnostnih lastnosti,

 • razume pomen medosebnih odnosov, dela v timu in medsebojnega prilagajanja,

 • zna načrtovati kadrovski potencial in razvoj,

 • se seznani z oblikovanjem delovnega mesta in tehnološkim procesom,

 • spozna funkcije menedžmenta,

 • usvoji pomen odločanja za podjetje,

 • spozna nujnost pripraviti se za uspešno življenje sredi vedno bolj negotovih okoliščin,

 • zna pripraviti pogoje za samozaposlitev,

 • usvoji pomen skupinskega in projektnega dela.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  PODJETNIŠTVO

  Dijak

  Dijak

   

 • razume pomen in bistvo podjetništva

 • pozna pogoje za uspešno podjetje

 • obvlada pozitivne in negativne lastnosti podjetništva

 • pozna lastnosti uspešnih podjetnikov

 • pozna pomen osebnostnih odlik, potrebnih za uspeh in uspešno delo v skupini

 • razume pomen drobnega gospodarstva za razvoj družbe

 • razvija spretnosti organiziranja, vodenja, upravljanja, nadzora

 • se nauči temeljne pojme v podjetništvu

 • opiše lastne sposobnosti, prednosti, pomanjkljivosti

 • prepozna pomen tveganja, videnja vnaprej, elastičnosti za podjetnika

 • Razvija pozitiven odnos do podjetništva.

  Krepi prilagajanje v timu, delovno vzdušje v skupini.

  Se zave pomena pogajalskih sposobnosti, kooperacije, pripadnosti skupini in doseganja konsenza.

  Ogled: obisk pri podjetniku in intervju s podjetnikom.

  Vaja:

 • "nesreča na luni"

 • "vaja vodenja"

  Izdelava plakata: ponazoritev lastnosti uspešnih podjetnikov.

 • ISKANJE IDEJ

   

   

   

 • razume pomen lastne ideje

 • spozna tehnike in metode generiranja idej (brain storming)

 • obvlada tehnike in metode podjetnega reševanja problemov

 • zna uporabljati kriterije za vrednotenje poslovnih zamisli

 • pozna način preverjanja idej na trgu

 • obvlada poti od ideje k priložnosti

 • prepozna pomen načrtovanega posla

 • je sposoben izbrati dobre ideje v skupini in jih preveri ter ovrednoti na trgu

 • razume pomen timskega dela pri iskanju idej

 • pridobi rutino za reševanje problemov

 • prepozna različnosti skupine

 • Razvije inovativnost, ustvarjalnost, logično razmišljanje in je sposoben reševati problemov.

  Razvije medsebojno sodelovanje in prilagajanje.

  Se zave pomena medsebojnega ocenjevanja in hkrati lastnega ocenjevanja.

  Vaja:

 • "viharjenje idej",

 • "kanibal in misijonar",

 • iskanje poslovne zamisli in izbira najboljših,

 • "vaja z opeko".

 • NAČRTOVANJE ORGANIZACIJA DELA

   

   

   

 • razume pomen načrtovanja proizvodnje in izbire primerne lokacije

 • pozna pomen razvoja proizvoda in pomen dobrega oblikovanja izdelka, storitve, ideje, organizacije

 • spozna različne organizacijske oblike podjetij

 • se nauči načrtovati tloris poslovne lokacije

 • zna voditi sestanke, pisati zapisnike, vabila, zahvale

 • izdela model izdelka

 • izbere najprimernejšo organizacijsko obliko podjetja za lastno poslovno zamisel

 • Razvije osebno in delovno odgovornost, sposobnost komuniciranja, vztrajnost, pripadnost, inovativnost, tolerantnost, doslednost.

  Razvije ročne spretnosti.

  Obisk: skupinski obisk GZS, OZS, svetovalne agencije.

  Obisk strokovnjakov iz različnih gospodarskih in negospodarskih organizacij v šoli.

  RAZISKAVA TRGA

   

   

   

 • razume pomen raziskave trga

 • obvlada sestavine trženjskega spleta

 • pozna načine segmentiranja trga

 • spozna konkurenco

 • pozna svoj tržni prostor

 • zna oblikovati vprašalnik in izvesti anketo

 • prepozna različne ciljne skupine kupcev, njihov življenjski cilj in navade

 • oceni kupno moč kupcev

 • razlikuje prednosti in slabosti konkurence

 • oblikuje ceno proizvodu/storitvi

 • zna sklepati na podlagi raziskave

 • določi svojo tržno nišo na trgu

 • Razvije sposobnost komuniciranja.

  Krepi lastno odgovornost.

  Razvije ekološko zavest.

  Se zave pomena kritičnosti.

  Razvije ekološko zavest.

  Vaja:

 • izdelava ankete.

 • "kitajska restavracija".

  Terenska vaja: dijaki anketirajo naključno izbrane potencialne kupce njihovih izdelkov.

 • OGLAŠEVANJE IN PROMOCIJA

   

   

   

 • pozna metode prodajne strategije

 • obvlada metode in tehnike tržnega komuniciranja

 • razume pomen oglaševanja in promocije

 • spozna metode pospeševanja prodaje

 • razume kodeks oglaševalske etike

 • zna izbrati najprimernejše medije za oglaševanje

 • spozna distribucijske kanale

 • nariše in oblikuje logotip podjetja

 • loči dobre oglaševalske akcije od slabih

 • razvije miselne sposobnosti

 • razvije ročne spretnosti

 • prepozna različne poti prodaje

 • Razvije čut za estetiko.

  Usvoji sposobnost izražanja in komuniciranja.

  Se zave strokovnosti in resničnosti pri oglaševanju.

  Razvije ekološko zavest in moralno etične lastnosti.

  Vaja:

 • oblikovanje logotipa, letaka,

 • izdelava plakata.

 • FINANCE

   

   

   

 • razume temeljni pomen stroškov v poslovanju

 • obvlada temelje knjigovodstva in računovodstva

 • zna prikazati sredstva in njihove vire

 • pozna možnosti, poti in pogoje za financiranje podjetništva

 • razume pomen izdelave praga rentabilnosti

 • se nauči izdelati kalkulacijo za posamezen izdelek, storitev

 • ponazorijo in utemeljijo prag rentabilnosti

 • izdela plan potrebnih sredstev za začetek poslovanja

 • razloži, od kod bo pridobil potrebna sredstva

 • se nauči izdelati bilanco stanja in bilanco uspeha

 • spozna izračunavanje osnovnih kazalcev uspešnosti poslovanja

 • Razvije delovno odgovornost, natančnost, varčnost, strokovnost.

  Se zave pomena ekonomičnosti, produktivnosti, donosnosti, likvidnosti pri poslu.

  Krepi občutek za koordinacijo.

  Vaja: izdelava kalkulacij na prosojnice in predstavitev le-teh.

  Obisk: obisk banke in poročanje v razredu.

  Obisk: povabilo bančnega strokovnjaka v razred,

  PREDSTAVITEV POSLOVNEGA NAČRTA

   

   

   

 • razume pomen izdelave poslovnega načrta

 • obvlada vsebino poslovnega načrta

 • razume namen izdelave poslovnega načrta

 • obvlada načine javne predstavitve poslovnega načrta

 • se nauči izdelati poslovni načrt

 • razvije sposobnost pisnega izražanja

 • razvije način verbalnega in neverbalnega komuniciranja

 • je sposoben javno predstaviti svoj projekt

 • Se zave pomena pripadati skupini in se ji prilagajati.

  Pridobi krog poslušalcev.

  Se zave pomena pozitivne tekmovalnosti med poročevalci.

  Krepi sposobnost soočanja in obvladovanja neprijetnih občutkov.

  Razvije osebno in delovno odgovornost.

  Se zave pomena samostojnega projektnega dela.

  Prikaz: dijak samostojno organizira in pripravi javno predstavitev poslovnih načrtov.

  Priprava dijakov na državno tekmovanje, če se izkaže, da so poslovni načrti primerni za to vrsto tekmovanja.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno,

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • podjetje

 • Računalništvo

 • obvladovanje programskih orodij

 • merila uspešnosti poslovanja

 • stroški

 • Praktični pouk

 • ekonomičnost, produktivnost

 • izdelava kalkulacij

 • človek kot dejavnik proizvodnega procesa

 • Slovenski jezik

  Praktični pouk

 • timsko delo

 • vplivi na rezultate dela

 • medsebojni odnosi

 • motivacija

 • vodenje, organiziranje in načrtovanje

 • Praktični pouk

 • vodenje timskega dela

 • vodenje dela v delavnicah

 • organiziranje, vodenje in načrtovanje poslovnega procesa