SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ŽIVILSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 44.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 1. 12. 2000

1. IME PREDMETA

Računalništvo

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

18

52

70

skupaj

18

52

70

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

 • dopolni in nadgradi svoje temeljno znanje iz informatike in računalništva ter živilskih tehnologij

 • spozna uporabo računalnika v živilski industriji

 • spozna uporabo računalniške opreme za pripravo in nadzor proizvodnje živil

 • se nauči iskati in uporabljati informacije o živilih in živilski industriji na internetu in drugih elektronskih medijih

 • usvoji temelje za uporabo računalniških preglednic

 • zna izdelati preglednice in grafične prikaze podatkov

 • se nauči pripraviti računalniško predstavitev svojega dela

 • zna uporabljati informacijske storitve omrežja Internet

 • razvije smisel za natančno in interdisciplinarno delo

 • spozna pomen uporabe sodobne informacijske tehnologije za celotno poslovanje podjetij

 • razvije tehnično kulturo in smisel za izdelavo kakovostnih izdelkov in storitev

 • razume zahteve po hitrem in zanesljivem zajemanju in obdelavi podatkov

 • sprejme zahteve po gospodarnosti in preudarni porabi časa in uporabi drugih virov

 • razvije samostojnost.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Dijak

  Dijak

  Dijak

   

 • spozna uporabo računalnika na različnih področjih poslovanja podjetij (trženja, proizvodnje, zagotavljanja kakovosti, projektov, skladiščenja…)

 • obnovi urejanje besedila z računalnikom

 • izdela opis živila in pripravi navodila za  pripravo živila z računalnikom

 • oceni, katere vrste podatkov potrebujemo  v podjetju glede na vrsto in nivo dela, ki ga opravljamo

 • spozna pomen računalniških mrež

 • Se zave pomena novih tehnologij.

  sprejme potrebo po vseživljenjskem učenju.

  Vaja: priprava opisov živil v urejevalniku besedila.

  Demonstracija: programi za dokumentacijo v poslovanju.

 •      razume možnosti za uporabo sodobne informacijske  tehnologije v živilski industriji

 • spozna uporabo računalnika v različnih živilskih tehnologijah (računalniško spremljanje proizvodnje)

 • razume pomen programiranja peči v pekarnah, zajemanje in spremljanje podatkov o masi ali volumnu (v mesni industriji, mlekarnah, …), avtomatsko spremljanje parametrov, kot so: temperatura in pritisk

 • primerja in ugotovi prednosti in težave, ki jih prinaša uvedba sodobne računalniške podpore v prakso glede na klasično proizvodnjo

 • Razume pomembnost povezovanja različnih znanj in spretnosti.

  spoznavanje sodobnih pripomočkov za delo.

  Vaja:

 • uporaba cd-romov,

 • uporaba digitalnega fotoaparata (kamere).

  Ogled: računalniško podprte živilske proizvodnje.

  Demonstracija uporabe računalniško podprtih naprav na šoli (peči, tehtnice,…).

 • spozna informacijske storitve o živilih in živilski industriji na internetu

 • spozna storitve omrežja Internet

 • se nauči iskanja podatkov po internetu

 • predvidi uporabo interneta v živilski industriji

 • izdela poročila o živilskih podjetjih v Sloveniji ali v drugih državah

 • Razvije radovednost.

  Razvije motivacijo za uporabo sodobnih virov informacij.

  Prikaz: uporaba različnih brskalnikov.

  Vaja: iskanje z iskalnimi strežniki.

 • se nauči osnov dela s programi za računalniške preglednice

 • spozna temelje uporabe računalniških preglednic.

 • Želi poglobiti strokovna znanja.

  Prikaz: delo s preglednicami

 • obvlada izdelavo preprostih preglednic

 • izdela tabele o energijskih in prehrambenih vrednostih različnih vrst živil

 • Se zave pomena nazornosti in natančnosti.

  Vaja: delo s preglednicami

 • se nauči pripravljati optimalne jedilnike za posamezne vrste prebivalstva s pomočjo računalniške podpore

 • poglobi znanje iz prehrane in dietetike

 • se nauči uporabljati preračunavanje energetskih potreb z računalnikom

 • Sprejme osebno odgovornost za kakovostno delo in izdelke.

  Vaja:

 • urejanje in razvrščanje podatkov,

 • računanje s preglednicami.

 • zna pripraviti preproste kalkulacije stroškov za proizvodnjo  različnih živil

 • izdela preglednico surovin z nabavnimi cenami in potrebnimi količinami ter naredi predračun stroškov za porabljene surovine z računalnikom

 • utrdi in dopolni znanje iz poznavanja surovin in postopkov v živilski industriji in jih poveže z ekonomskimi znanji

 • izdela grafične prikaze posameznih stroškov

 • Se zave potrebe po racionalizaciji in zmanjševanju stroškov pri poslovanju.

  razvije poklicno pripadnost in identifikacijo.

  Vaja: kalkulacije (klasični izračuni in s pomočjo računalnika).

 • pripravi recepture in preprosta tehnološka navodila za izdelavo posameznih živil

 • izdela recepture za proizvodnjo posameznih vrst živil (kruha, peciva, mesnih, zelenjavnih ali sadnih izdelkov, …)

 • izdela tehnološka navodila za izdelavo

 • Razume pomen jasnih in razumljivih navodil.

  Prikaz: računalniško oblikovanje tehnoloških navodil in receptur.

  Vaja: priprava dokumentov z računalnikom.

 • se nauči pripraviti predstavitev svojega dela

 • se nauči osnov oblikovanja računalniške predstavitve ali izdelave spletne strani

 • pripravi računalniško predstavitev ali izdelajo spletno stran

 • razume pomen dobre predstavitve svojega dela

 • Se zave pomena predstavitev.

  se zave pomena estetskega izgleda opravljenega dela.

  Vaja: oblikovanje rezultatov za predstavitev.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (vaje),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • uporaba računalnika pri poslovanju podjetij

 • Podjetništvo

  Tehnologija

  Praktični pouk

 • poslovne funkcije v podjetjih

 • stroški

 • dokumenti

 • proizvodnja

 • skladišča

 • uporaba računalniške tehnologije v živilski industriji

 • Tehnologija

  Praktični pouk

 • nadzor in avtomatizacija proizvodnje

 • sodobna tehnološka oprema

 • uporaba interneta

 • Tehnologija

  Praktični pouk

  Tuji jezik

 • živila

 • živilska podjetja

 • strokovna terminologija

 • baze podatkov o živilih

 • Prehrana

 • sestava živil

 • energetske vrednosti

 • dietna živila

 • priprava kalkulacij z računalnikom

 • Tehnologija

  Praktični pouk

 • živila in kmetijski proizvodi

 • priprava tehnoloških dokumentov

 • Tehnologija

  Praktični pouk

  Podjetništvo

 • tehnološki procesi

 • dokumentacija

 • računalniško oblikovana predstavitev

 • Podjetništvo

 • trženje

 • reklama