SREDNJE POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ŽIVILSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 44.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 1. 12. 2000

1. IME PREDMETA

TEHNOLOGIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

175

 

175

2.

175

 

175

skupaj

350

 

350

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

 • se seznani s procesno tehniko v živilstvu,

 • pozna temeljna znanja s področja živilskih tehnologij,

 • pozna pomen higiene v živilski industriji,

 • pozna posamezne tehnološke operacije in se seznani z vlogo posameznih procesov v proizvodnji,

 • spozna pomen embaliranja in se seznani s sodobnimi materiali in postopki embaliranja,

 • pozna skladiščenje in transport v živilski industriji,

 • spozna načine uporabe in značilnosti surovin, zaveda se odgovornosti pri nadzoru surovin, polizdelkov in izdelkov,

 • se seznani s predpisi o kakovosti živil v živilski industriji,

 • razume tehnološke sheme in pozna tehnološke procese,

 • spozna vrste strojev in naprav ter značilnosti posameznih tehnoloških postopkov,

 • pozna vrste in značilnosti vseh živilskih izdelkov,

 • se zave nevarnosti mikrobioloških okužb,

 • razvije logično mišljenje, iznajdljivost, natančnost, delovno disciplino in red,

 • razvije občutek za varčevanje z energijo in odgovoren odnos do varstva okolja,

 • razvije sposobnost dela v skupini,

 • pozna pomen neprestanega strokovnega izobraževanja in spremljanja novosti,

 • se seznani z uporabo strokovne literature od proizvodnje do laboratorijskega nadzora kakovosti.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  MLINARSTVO

  Dijak

  Dijak

   

  ŽITA

       

 • spozna vrste žit in njihovo delitev

 • spozna botanično in biokemijsko zgradbo žitnega zrna

 • opredeli skupine žit glede na uporabo v pekarstvu, času setve in socvetju

 • seznani se z značilnostmi in uporabnostjo posameznih vrst žit

 • razloži botanično in biokemijsko zgradbo žitnega zrna

 • Razvije odgovoren odnos do osnovne surovine.

  Razvije poklicno identiteto.

  Se nauči opazovati.

  Shema in model prereza žitnega zrna.

  Vzorci različnih vrst žit in žitu podobnih poljščin.

  PRIPRAVA ŽITA NA MLETJE IN SKLADIŠČENJE

   

   

   

 • definira parametre kakovosti žit*

 • spozna postopke črnega in belega čiščenja, kondicioniranje, načine sušenja in skladiščenja žit

 • našteje in razloži vrste analiz pri sprejemu žita

 • navede namen in opiše načine sušenja, črnega in belega čiščenja, kondicioniranja in skladiščenja žita

 • našteje optimalne pogoje skladiščenja žita

 • pozna stroje v teh postopkih in njihovo delovanje

 • Razvije natančnost pri delu.

  Razvije odgovoren odnos do dela, strojev in naprav.

  Razvije zavest o povezavi med kakovostjo surovine in kakovostjo končnega izdelka.

  Pravilnik o kakovosti žit in mlevskih izdelkov.

  Sheme in prospekti strojev in naprav za čiščenje.

  Ogled laboratorija, čistilnih naprav v mlinu in silosa.

  Vaja: določanje hektolitrske in absolutne teže, primesi, vlage v žitu in organoleptične analize.

  MLETJE ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI

   

   

   

 • našteje vrste mlevskih izdelkov in spozna parametre kakovosti*

 • spozna parametre skladiščenja mlevskih izdelkov

 • definira embalažo mlevskih izdelkov

 • spozna zakonodajo

 • spozna značilnosti nizke, polvisoke in visoke meljave žit

 • opiše sestavo in princip delovanja naprav pri mletju žit

 • navede mlevske izdelke glede na vrsto žita in pozna kakovostne parametre in analize

 • razume pomen pravilnega skladiščenja mlevskih izdelkov in opredeli optimalne pogoje skladiščenja le-teh

 • spozna pomen embaliranja, deklariranja mlevskih izdelkov

 • Presodi ekonomičnost posameznih postopkov.

  Razvije odgovoren odnos do naprav.

  Upošteva predpise.

  Se nauči opazovati.

  Sheme in prospekti naprav pri visoki meljavi.

  Ogled mlina in naprav za izvedbo reoloških analiz moke.

  Pravilnik o kakovosti žit in mlevskih izdelkov.

  Vzorci deklaracij in embalaže različnih mlevskih izdelkov.

  Vaja: mletje žit na laboratorijskem mlinu, število padanja, določanje vlažnega lepka.

  PEKARSTVO

   

   

   

  SUROVINE IN PRIPRAVA TESTA

   

   

   

 • definira osnovne in pomožne surovine

 • pozna normative porabe surovin

 • spozna tehnološki postopek priprave testa

 • opredeli osnovne in pomožne surovine, njihove parametre kakovosti in zahtevane lastnosti, spozna hranilno vrednost surovin in vpliv le-teh na končni izdelek

 • zna izračunati randman testa in kruha, upeko in količino surovin

 • navede in razloži neposredne in posredne postopke priprave testa, ugotovi razlike med postopki

 • našteje stroje za pripravo testa, spozna njihovo delovanje

 • Razvije odgovoren odnos do surovine.

  Razvije samostojnost in natančnost pri delu.

  Presodi ekonomičnost porabe surovin in tehnoloških postopkov.

  Se zave pomena predpisov varstva pri delu.

  Vzorci osnovnih in pomožnih surovin.

  Vzorci in prospekti strojev za pripravo testa.

 • Vaja: računanje randmana testa in kruha, upeke in količin surovin po recepturah za različne vrste testa.

 • PREDELAVA TESTA, PEKARSKI IZDELKI

   

   

   

 • spozna postopke oblikovanja, vzhajanja, priprave izdelkov za pečenje, ohlajanje

 • našteje vrste skladišč končnih izdelkov, parametre skladiščenja, spremembe v izdelkih med skladiščenjem

 • pozna zakonodajo*

 • razume pomen oblikovanja, opiše postopke in naprave za oblikovanje testa, pogoje vzhajanja in vzhajalne naprave, našteje načine priprave kosov testa na peko, razume spremembe med pečenjem, razloži delovanje različnih vrst peči

 • našteje in opiše vrste skladišč, embalaže, pogoje skladiščenja, razume spremembe v končnih izdelkih med skladiščenjem

 • spozna senzorične, kemične in mikrobiološke analize za določanje kakovosti končnih izdelkov

 • Presodi ekonomičnost tehnoloških postopkov.

  Se zave pomena predpisov varstva pri delu.

  Razvije občutek za kakovosten končni izdelek.

  Razvije tehnološko zavest.

  Se zave pomena higiene pri delu.

  Spozna pomen upoštevanja zakonodaje.

  Sheme in prospekti strojev za oblikovanje testa, vzhajalnih naprav, zamrzovalnikov in peči.

  Pravilnik

  Vzorci embalažnih materialov.

  Ogled pekarne.

 • Vaja: senzorična analiza različnih pekarskih izdelkov.

 • TESTENINARSTVO

   

   

   

 • našteje surovine

 • definira proizvodni postopek izdelave testenin

 • spozna pogoje skladiščenja in postopke embaliranja testenin

 • pozna zakonodajo*

 • spozna surovine in razume vpliv surovin na končni izdelek

 • spozna kontinuirano proizvodnjo testenin in stroje

 • razume pomen pravilnega skladiščenja testenin in pomen embaliranja

 • našteje vrste svežih in suhih testenin

 • Razvije občutek za kakovosten končni izdelek.

  Razvije tehnološko zavest.

  Presodi ekonomičnost tehnoloških postopkov.

  Sheme proizvodnje testenin, sheme in prospekti strojev in naprav

  Vzorci različnih vrst testenin.

  Ogled industrijske proizvodnje testenin.

  Vaja: izdelava in senzorična analiza različnih vrst svežih testenin.

  SLAŠČIČARSTVO IN KONDITORSTVO

   

   

   

  SUROVINE IN POLIZDELKI

   

   

   

 • našteje in opredeli osnovne in pomožne surovine

 • pozna in opredeli različne vrste testa, mase, polnila, nadeve, prevleke in kakavovo maso

 • pozna parametre skladiščenja surovin in polizdelkov

 • navede in opiše izvor, značilnosti, pripravo, namen uporabe osnovnih in pomožnih surovin ter njihov vpliv na izdelke

 • razloži kontinuirane in diskontinuirane postopke izdelave polizdelkov, opiše stroje in naprave

 • spozna namen uporabe in značilnosti različnih polizdelkov

 • razume pomen pravilnega skladiščenja surovin in polizdelkov

 • Spozna pomembnost kakovostne surovine.

  Zna opazovati.

  Presodi ekonomičnost tehnoloških postopkov.

  Se zave pomena higiene pri delu

  Sheme proizvodnje surovin, polizdelkov, prospekti strojev in naprav.

  Vzorci različnih surovin in polizdelkov.

  Vaja: izdelava in primerjava lastnosti različnih polizdelkov.

  SLAŠČIČARSKI IN KONDITORSKI IZDELKI

   

   

   

 • našteje vrste mehkega in trajnega peciva, dekorativnih izdelkov, kakavovih izdelkov, bonbonov in žvečilnega gumija

 • definira tehnološke postopke proizvodnje mehkega in trajnega peciva, dekorativnih izdelkov, kakavovih izdelkov, bonbonov in žvečilnega gumija

 • spozna vrste embalažnih materialov in pogoje skladiščenja slaščičarskih in konditorskih izdelkov

 • pozna zakonodajo*

 • navede vrste in opiše značilnosti slaščičarskih in konditorskih izdelkov

 • opiše in razloži kontinuirane in diskontinuirane postopke izdelave slaščičarskih in konditorskih izdelkov, opiše stroje in naprave

 • razume pomen pravilnega skladiščenja slaščičarskih in konditorskih izdelkov

 • pozna zahteve, ki jih določa zakonodaja

 • Razvije tehnološko zavest.

  Se zave pomena higiene pri delu.

  Presodi ekonomičnost tehnoloških postopkov.

  Zna opazovati.

  Razvije natančnost pri delu.

  Se zave pomena upoštevanja predpisov.

  Vzorci slaščičarskih in konditorskih izdelkov.

  Sheme tehnoloških postopkov, prospekti strojev in naprav.

  Ogled slaščičarske delavnice.

  Izdelava nekaterih slaščičarskih izdelkov.

  TEHNOLOGIJA OLJA

   

   

   

 • pozna oljnice in sestavo olja

 • spozna pripravo oljnic za stiskanje, ekstrakcijo in tehnološki postopek stiskanja, ekstrakcije

 • spozna mehansko in kemijsko čiščenje surovega olja

 • razume kvarjenje maščob

 • našteje najpomembnejše oljnice in se seznani s sestavo olja

 • razloži potek priprave semen in potek stiskanja, ekstrakcije

 • seznani se s stroji in napravami pri predelavi oljnic

 • opiše mehanske načine čiščenja olja in rafinacijo olja

 • pojasni potek kvarjenja maščob in našteje načine zaščite olj pred kvarjenjem

 • Prenaša splošno znanje v konkretna delovna okolja.

  Spozna odgovornost pri vodenju tehnoloških procesov.

  Spremlja strokovno literaturo od proizvodnje do laboratorijskega nadzora gotovih proizvodov.

  Vaja:

 • sheme postopkov, strojev in naprav,

 • senzorična analiza različnih vrst olj.

  Vzorci semen oljnic in olj.

  Vzorci etiket različnih olj.

  Vzorec žarke masti in žarkega olja.

 • TEHNOLOGIJA SADJA IN VRTNIN

   

   

   

 • razume delitev sadja, sadne vrste in sadne sorte, skladiščenje sadja

 • spozna postopke konzerviranja sadja in različne vrste sadnih izdelkov

 • (kompot, džem, marmelado,suho sadje, sadni žele, kandirano sadje)

 • spozna različne vrtnine in razume postopke skladiščenja vrtnin

 • se seznani z delitvijo sadja

 • pojasni razliko med sadnimi vrstami in sadnimi sortami

 • spozna načine skladiščenja sadja, bolezni sadja v skladišču in njihovo preprečevanje

 • se seznani s postopki konzerviranja sadja

 • našteje vrste proizvodov iz sadja

 • se seznani s potekom proizvodnje različnih vrst sadnih izdelkov

 • razume razdelitev vrtnin po uporabnem delu v prehrani

 • pozna razlike med vrstami krompirja za predelavo

 • Razvije občutek za ocenjevanje.

  Pazi, da s svojim ravnanjem ne povzroča nezaželenih sprememb.

  Dojame pomen pravilne izbire predelovalnih postopkov za ohranjanje posameznih hranilnih snovi v izdelkih.

  Uporabi postopke, ki zagotavljajo boljšo kakovost živil.

  Se zave odgovornosti pri vodenju procesov.

  Vaja:

 • ugotavljanje posledic negativnega skladiščenja sadja,

 • degustacija različnih sort jabolk,hrušk in eksotičnega sadja,

 • uporaba penetrometra in refraktometra,

 • opravi postopek sušenja sadja z žveplanjem in brez žveplanja.

  Sheme strojev in naprav.

  Slikovni material in vzorci posameznih vrtnin.

 • razlikuje različne postopke konzerviranja vrtnin, vrste konzerviranih vrtnin (marinirane, sterilizirane vrtnine, biološko konzervirane vrtnine, …)

 • spozna različne vrste kisov

 • pozna postopke konzerviranja vrtnin

 • seznani se z vrstami proizvodov iz vrtnin

 • našteje vrste kisov

 • pojasni potek proizvodnje kisa

 • Se zave, da moramo za kakovostne živilske proizvode upoštevati pravilnike in zakone.

  Prenese splošno znanje v konkretna delovna okolja.

  Vaja:

 • s pomočjo slikovnega materiala prepoznava gobe,

 • degustacija proizvodov iz vrtnin,

 • izdelava jabolčnega kisa,

 • degustacija različnih vrst kisov.

 • TEHNOLOGIJA BREZALKOHOLNIH PIJAČ

   

   

   

 • razume delitev in pomen brezalkoholnih pijač

 • pozna vire in kakovostne razrede pitne vode in sestavo mineralne vode

 • spozna proizvodnjo bistrih in motnih sokov, kašastih sokov, sadnih sirupov, osvežilnih brezalkoholnih pijač

 • spozna pomen čajev, kave in kakava

 • našteje in opiše vrste brezalkoholnih pijač

 • spozna kriterije za določanje kakovosti pitne vode in sestavo mineralne vode

 • seznani se s surovinami za proizvodnjo brezalkoholnih pijač

 • spozna tehnološke postopke in njihov vpliv na kakovost brezalkoholnih pijač

 • Zna utemeljiti proizvodnjo in porabo naravnih napitkov.

  Se zave odgovornosti pri nadzoru surovin.

  Spozna, da je komercializiranost pri teh proizvodih velika.

  Spozna pomen točnosti in natančnosti pri delu z aditivi.

  Vzorci izdelkov.

  Vaja:

 • analiza vode,

 • proizvodnja sokov,

 • senzorično ocenjevanje brezalkoholnih pijač.

  Shema: prikaz proizvodnje posameznih brezalkoholnih pijač.

 • TEHNOLOGIJA SLADA IN PIVA

   

   

   

 • spozna osnovne surovine za proizvodnjo piva

 • pozna tehnološki postopek proizvodnje slada

 • razume pomen vode, ječmena, nadomestkov sladu, kvasa in hmelja pri proizvodnji piva

 • našteje faze proizvodnje slada

 • pozna pomen posameznih faz in stroje in naprave, ki se uporabljajo v sladarni

 • Se zave odgovornosti pri nadzoru surovin.

  Se zave odgovornosti in natančnosti pri izvedbi posameznih faz.

  Vzorci:

 • ječmena, sladu, nadomestkov sladu, kvasa, hmelja in senzorična,

 • analiza vzorcev slada in ječmena,

 • kaljenega ječmena.

  Sheme in slike strojev in naprav.

  Vzorci različnih sladov.

 • pozna tehnološke faze varjenja piva

 • pozna alkoholno fermentacijo in zorenje piva

 • spozna filtracijo, pasterizacijo, polnjenje piva, napake in tipe piva

 • opiše potek mletja, zaslajevanja, odcejanja sladice, kuhanja

 • spozna delovanje naprav v varilnici

 • opiše potek alkoholne fermentacije in zorenja piva

 • se seznani s filtracijo, pasterizacijo in polnjenjem piva

 • se seznani s tipi in degustacijo piva

 • Spozna odgovornost pri vodenju tehnoloških procesov.

  Razvije spretnost v komuniciranju.

  Razvije občutek za ocenjevanje.

  Se zave pomena natančnosti pri uporabi fizikalnih parametrov.

  Vaja:

 • nadzor razgradnje škroba z jodovico,

 • določanje višine in stabilnosti pene in degustacija vzorcev piva.

  Sheme in slikovni material naprav v varilnici.

 •  

  2.letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  TEHNOLOGIJA VINA

  Dijak

  Dijak

   

 • spozna grozdje kot osnovo za proizvodnjo vina

 • pozna vinski zakon , vinogradniška območja v Sloveniji, razvrstitev vin po kakovosti, načinu

 • predelave in po času trgatve...

 • pozna pomen žveplanja

 • pozna sestavo mošta in mikrobiologijo mošta

 • spozna tehnološke postopke proizvodnje belega in rdečega vina

 • pozna bolezni, napake vin in čiščenje vin

 • našteje pomembnejše rdeče in bele vinske sorte

 • našteje vinorodne dežele in okoliše v Sloveniji

 • razvrsti vina po kakovosti, po času trgatve in načinu predelave

 • se seznani z načini žveplanja

 • opiše potek žveplanja

 • se seznani s sestavo mošta in spozna mikroorganizme, ki se nahajajo v moštu

 • se seznani s pomenom posameznih faz predelave belega in rdečega grozdja in stroji in napravami, ki se uporabljajo pri predelavi

 • našteje bolezni, napake vin in sredstva za čiščenje vin

 • Spozna točnost in natančnost pri delu.

  Se zave vpliva delavcev na kakovost.

  Dojame pomembnost kakovostno izvedenih posameznih faz predelave.

  Se zave pomena zanesljivosti pri delu.

  Slikovni material: bele in rdeče vinske sorte.

  Zemljevid Slovenije z vrisanimi vinorodnimi deželami in okoliši.

  Vaja:

 • razumevanje deklaracije vin in razvrščanje vin v kakovostne razrede,

 • merjenje vsebnosti sladkorja in izračunavanje zrelostnega faktorja.

  Vzorci različnih oblik žvepla in prikaz žveplanja, vrelnih veh, čistilnih sredstev.

  Shema: prikaz predelave belega in rdečega grozdja

  Prospekti strojev.

 • pozna peneča in posebna vina

 • pozna senzorično ocenjevanje vina

 • opiše proizvodnjo penečega vina

 • se seznani s potekom degustacije vina

 • Zna motivirati sebe in svoje sodelavce za proizvodnjo kakovostnih izdelkov

  Shema: prikaz proizvodnje penečih in posebnih vin.

  Vaja: degustacija vin.

  TEHNOLOGIJA MOČNIH ALKOHOLNIH PIJAČ

   

   

   

 • definira pomen in delitev močnih alkoholnih pijač

 • pozna osnovne surovine za proizvodnjo močnih alkoholnih pijač

 • spozna tehnološke faze proizvodnje: alkoholno fermentacijo, destilacijo, staranje in pripravo za polnjenje močnih alkoholnih pijač

 • pozna vrste močnih alkoholnih pijač: naravna žganja, žitna žganja, likerje, druge alkoholne pijače

 • pozna pomen zagotavljanja kakovosti v tehnologijah proizvodnje rastlinskih olj, sadja in vrtnin, pijač

 • razume vpliv posameznih surovin na kakovost izdelka

 • našteje močne alkoholne pijače

 • našteje in opiše surovine za proizvodnjo močnih alkoholnih pijač

 • razloži potek proizvodnje močnih alkoholnih pijač, od sprejema surovine do polnjenja

 • našteje vrste močnih alkoholnih pijač

 • razloži potek proizvodnje močnih alkoholnih pijač

 • pozna obstoječo standardizacijo kakovosti in razume pomen standardov

 • našteje najpomembnejša merila za ocenjevanje kakovosti

 • Se zave odgovornosti pri nadzoru surovin.

  Razvije natančnost pri merjenju.

  Razvije odnos do vestnega, natančnega dela.

  Poveže teoretično znanje s praktičnim eksperimentalnim delom.

  Zna izbrati ustrezne finalizacijske postopke v proizvodnji posameznih alkoholnih pijač.

  Se zave pomembnosti urejenega sistema kakovosti.

  Se zave, da je kakovost izdelka rezultat vseh aktivnosti v podjetju.

  Shema: delitev močnih alkoholnih pijač.

  Vaja:

 • redčenje žganja z uporabo tabele,

 • merjenje vol. % alkohola z alkoholometrom,

 • ugotavljanje prisotnosti naravnih in umetnih barvil,

 • degustacija močnih alkoholnih pijač,

 • ocenjevanje kakovosti poljubnega izdelka.

  Shema: delitev naravnih žganj, proizvodnja posameznih žitnih žganj, delitev likerjev.

  Seznanitev z oblikami proizvodne dokumentacije.

 • se seznani z viri onesnaževanja okolja v tehnologijah proizvodnje rastlinskih olj, sadja, vrtnin in pijač

 • pozna kriterije ugotavljanja kakovosti, HACCP

 • pojasni načine onesnaževanja in čiščenja odpadnih vod in zraka v tehnologijah proizvodnje rastlinskih olj, sadja, vrtnin in pijač

 • Razvije pravilen občutek do problema onesnaževanja okolja.

   

  TEHNOLOGIJA MESA IN IZDELKOV IZ MESA

   

   

   

  Živinoreja, anatomija in histologija klavnih živali

   

   

   

 • spozna vrste klavnih živali, lastnosti in gospodarski pomen

 • pozna tkiva: kostno, hrustančno, vezivno, mišično, mastno

 • pozna prebavila in prebavo hrane

 • pozna vrste živinorejskih panog in njihov gospodarski pomen v Sloveniji in svetu

 • spozna značilnosti različnih živinorejskih panog

 • pozna osnovno anatomsko zgradbo klavnih živali,zgradbo in funkcijo telesnih tkiv ter njihovo uporabnost v živilski industriji

 • pozna uporabnost posameznih tkiv v živilski industriji

 • Se zave pomena živinoreje.

  Razvije human odnos do živali.

  Razvije sposobnost za timsko delo.

  Razvije komunikativnost in sposobnost prenašati svoje znanje na druge.

  Razvije sposobnost opazovanja in razlikovanja,kritično ocenjuje kakovost in pomen posameznih organov v živilski industriji.

  Projektno delo: dijaki v skupinah obdelajo posamezno panogo živinoreje, pripravijo plakate, referate in jih predstavijo.

  Kategorizacija živali, mesa, razsek in prodaja

   

   

   

 • pozna kategorije klavnih živali

 • pozna kategorije mesa

 • pozna načine razseka klavnih živali

 • pozna vrste mesa v prodaji in mesno kulinariko

 • spozna embalažne materiale in načine pakiranja

 • našteje in opiše kriterije za kategorizacijo živali

 • našteje in opiše kriterije za kategorizacijo mesa

 • opredeli uporabnost različnih kategorij mesa

 • pripravi sheme kategorij živali in mesa

 • Razvije sposobnost opazovanja in razlikovanja.

  Se zave pomena pravilne kategorizacije mesa.

  Skupinsko delo: dijaki pripravijo sheme razseka in tabele kategorij mesa in živali ter opišejo kriterije za kategorizacijo.

  Veterinarsko sanitarni nadzor nad klavnimi živalmi in mesom

   

   

   

 • pozna nadzor nad klavnimi živalmi, veterinarski pregled v klavnici, ocenjevanje in označevanje trupov

 • pozna metode presoje uporabnosti mesa

 • pozna kriterije za ocenjevanje trupov na klavni liniji

 • našteje in opiše kriterije za ocenjevanje trupov na klavni liniji

  pojasni pomen nadzora nad živalmi

  zna opisati metode za pregled trupov in mesa ter metode za presojo uporabnosti mesa

  izdela sheme žigov in opiše uporabo in pomen

 • Razvije sposobnost analiziranja in kritičnega presojanja.

 • Se zave pomena nadzora nad živalmi in mesom za zdravje potrošnika.

 • Vaja: presoja uporabnosti mesa in prepoznavanje žigov za označevanje mesa in trupov.

  Bakteriologija mesa

   

   

   

 • pozna patogene mikroorganizme v mesu in mesnih izdelkih

 • pozna mikroorganizme, ki kvarijo meso in mesne izdelke

 • spozna zoonoze, ki se prenašajo z mesom

 • pozna posledice toksikoinfekcij z mesom in mesnimi izdelki

 • opiše načine okužbe mesa in mesnih izdelkov

 • poišče najprimernejše načine za preprečevanje okužb mesa in mesnih izdelkov

 • Se zave škode, ki jo povzroči nevestno ravnanje z mesom in mesnimi izdelki.

  Razvije poklicno odgovornost.

  Se zave nujnosti spremljanja strokovne literature in stalnega izobraževanja.

  Skupinsko delo: dijaki pripravijo sheme, miselne vzorce in plakate na temo bakteriologija mesa in jih predstavijo.

  Predelava mesa

   

   

   

 • spozna senzorične lastnosti mesa

 • pozna kemično sestavo in hranilno vrednost mesa

 • pozna potek posmrtnih procesov v mesu (zorenje mesa)

 • pozna procese kvarjenja mesa (gnitje, smrdljivo zorenje, kislo vrenje)

 • pozna tehnološke operacije v predelavi mesa: hlajenje, zamrzovanje in tajanje; toplotno obdelavo; izkoščevanje; soljenje in razsoljevanje; dimljenje; sušenje

 • razlikuje procese zorenja in kvarjenja mesa

 • pozna vzroke in posledice procesov kvarjenja mesa

 • pozna dejavnike, ki vplivajo na zorenje mesa

 • pozna spremembe sestavin mesa med posameznimi tehnološkimi operacijami

 • pozna potek tehnoloških operacij v predelavi mesa in stroje, ki jih uporabljajo

 • zna uporabiti posamezne postopke pri različnih izdelkih

 • Razvije sposobnost opazovanja in prepoznavanja.

  Razvije sposobnost ocenjevanja senzoričnih lastnosti.

  Se zave pomembnosti pravilne izbire surovin in strojev za kakovost izdelkov.

  Razvije odgovoren odnos do vrednotenja kakovosti.

  Razvije poklicno odgovornost.

  Vaja:

 • senzorična analiza različnih vrst mesa (primerjava senzoričnih lastnosti različnih vrst mesa),

 • zorenje in kvarjenje mesa (vpliv na senzorične lastnosti mesa),

 • tehnološke operacije v predelavi mesa.

 • Svinjska mast

   

   

   

 • pozna surovine in tehnološke postopke izdelave svinjske masti in vzroke za kvarjenje svinjske masti

 • izdela tehnološke sheme postopkov pridobivanja svinjske masti in pozna kriterije za ocenjevanje kakovosti masti

 • pozna vplive na kakovost masti

 • Razvija občutek odgovornosti za kakovost izdelkov.

  Vaja: ocenjevanje kakovosti masti.

  Nadzor kakovosti v mesni industriji

   

   

   

 • se seznani s sistemom nadzora kakovosti mesa in mesnih izdelkov

 • spozna pravilnike o kakovosti mesa in mesnih izdelkov

 • se seznani z različnimi načini nadzora v mesni industriji

 • preverja in vrednoti svoje znanje

 • Razvije pozitiven in odgovoren odnos do kakovosti.

  Z zanimanjem spremlja novosti in prenese svoje znanje na druge.

   

  TEHNOLOGIJA RIB, RAKOV, ŠKOLJK IN MEHKUŽCEV

   

   

   

  Sladkovodne in morske ribe

   

   

   

 • spozna vrste rib, primernih za prehrano ljudi

 • pozna pripravo (obdelavo) rib za prodajo in različne izdelke iz rib

 • pripravi tabele s kemijsko sestavo in hranilno vrednostjo ribjega mesa (primerjava)

 •  uporabi kriterije za določanje svežosti rib

 • Razvije sposobnost opazovanja in razlikovanja.

  Razvije sposobnost za timsko delo in komunikativnost.

  Skupinsko delo: dijaki pripravijo plakate, miselne vzorce in referate ter jih predstavijo (vrste rib)

  Ogled ribogojnice: delovni listi, poročila

  Mehkužci, raki, školjke

   

   

   

 • spozna vrste, primerne za prehrano ljudi

 • spozna pripravo za prodajo

 • pozna izdelke in proces izdelave

 • poišče informacije o hranilni vrednosti in kemični sestavi

 • določi kriterije za ocenjevanje svežosti

 • spozna bolezenske znake, ki so posledica uživanja okuženih morskih sadežev

 • Razvije sposobnost za iskanje informacij v različnih medijih.

  Se zave pomena določanja svežosti.

  Ogled ribarnice: delovni listi, poročila.

  TEHNOLOGIJA MLEKA IN MLEČNIH IZDELKOV

   

   

   

  Pridobivanje mleka

   

   

   

 • pozna zgradbo in delovanje mlečne žleze ter molžo

 • pozna dejavnike, ki vplivajo na kakovost mleka

 • pozna kemijsko sestavo in prehranski pomen mleka

 • pozna primarno obdelavo mleka

 • odkup mleka

 • zakonodaja in nadzor kakovosti

 • spozna pomen higienskega pridobivanja mleka, ureditve hlevov in ravnanje s stroji

 • oblikuje tabele za primerjavo kemične sestave in senzoričnih lastnosti različnih vrst mleka

 • razloži vplive na kakovost mleka

 • uporabi kriterije za določanje kakovostnih razredov mleka

 • spozna način odkupa mleka, načine transportiranja in nadzor surovega mleka ter plačevanje mleka

 • Razvije poklicno odgovornost.

  Se zave gospodarske škode zaradi nepravilne primarne obdelave mleka.

  Vaja:

 • potvorbe mleka,

 • primerjava senzoričnih lastnosti različnih vrst mleka.

 • Konzumno mleko

   

   

   

 • spozna sekundarno obdelavo mleka:

 • sprejem, analize, hlajenje, skladiščenje

 • separacijo, tipizacijo, homogenizacijo, toplotno obdelavo - polnjenje, skladiščenje

 • pozna napake konzumnega mleka

 • izdela tehnološko shemo sekundarne obdelave mleka (različne vrste konzumnega mleka)

 • razloži dejavnike, ki v posameznih fazah vplivajo na kakovost konzumnega mleka

 • opiše vzroke za napake konzumnega mleka

 • Se zave pomena natančnosti in vestnosti v proizvodnji.

  Razvije poklicno odgovornost.

  Vaja: primerjava lastnosti konzumnega mleka različnih proizvajalcev.

  Mlečne pijače

   

   

   

 • spozna vrste modificirana mleka

 • pozna zamenjave za mleko (imitacije, sintetično mleko)

 • razloži razliko med modificiranim mlekom in zamenjavo za mleko

 • Razvije sposobnost za timsko delo.

  Skupinsko delo: mlečne pijače (vrste, razlike, uporaba).

  Smetana

   

   

   

 • pozna vrste smetane in vplive na kakovost (glede na surovine in postopek izdelave)

 • pozna lastnosti, kriterije za kakovost in napake

 • razloži proizvodni proces in vplive na kakovost

 • poišče kriterije za oceno kakovosti smetane

 •    

  Maslo

   

   

   

 • pozna surovine in tehnološki proces izdelave

 • pozna kriterije za ocenjevanje kakovosti masla

 • pozna pinjenec

 • spozna vplive na kakovost masla

 • spozna lastnosti in napake masla

 • Razvije sposobnost strokovnega razmišljanja.

   

  Fermentirani mlečni izdelki

   

   

   

 • pozna surovine (mleko, mlekarske kulture, dodatke) in postopke v procesu izdelave

 • pozna vrste fermentiranega mleka:

 • jogurte, kefir, acidofilno mleko, probiotične vrste fermentiranega mleka

 • pozna lastnosti, kakovost in napake različnih vrst fermentiranih mlek

 • pozna kislo smetano

 • pojasni razlike med različnimi vrstami fermentiranega mleka

 • opiše tehnološke postopke izdelave

 • poišče kriterije za ocenjevanje kakovosti fermentiranega mleka

 • pozna vrste fermentirane smetane in postopek izdelave

 • Razvije poklicno odgovornost.

  Se zave odgovornosti za kakovost izdelkov.

  Razvije sposobnost za senzorično analizo.

  Vaja: senzorično ocenjevanje in primerjava vrst fermentiranega mleka različnih proizvajalcev.

  Siri

   

   

   

 • pozna kriterije za razdelitev sirov

 • pozna postopke v tehnološkem procesu izdelave različnih sirov in surovine

 • pozna nadzor tehnoloških postopkov

 • pozna topljene sire: surovine in postopke izdelave

 • pozna vrste in napake topljenih sirov

 • pozna vplive surovin in postopkov izdelave na kakovost sira

 • ugotovi najprimernejše načine za nadzor tehnoloških postopkov

 • za izdelavo tabele z vrstami sira uporabi kriterije za razdelitev

 • pozna vplive na kakovost topljenih sirov in kriterije za ocenjevanje

 • Se navadi na vestno in natančno delo.

  Razvije sposobnost opazovanja in prepoznavanja.

  Razvije poklicno odgovornost.

  Vaja:

 • degustacija manj znanih vrst sirov,

 • prikaz senzoričnega ocenjevanja sira.

 • Sirotka

   

   

   

 • spozna postopek predelave, izdelke in uporabo

 • pozna postopke v procesu predelave in načine uporabe

 •  

  Vaja: izdelava napitkov iz sirotke (dodatek sadja) in degustacija.

  Dehidrirani mlečni izdelki

   

   

   

 • spozna procese izdelave zgoščenega mleka in mleka v prahu

 • pozna lastnosti

 • pozna vplive na kakovost izdelkov

 • opiše razlike med izdelki (zaradi različnih postopkov izdelave)

 • Razvije osebno odgovornost za strokovno izvajanje tehnoloških postopkov.

   

  Sladoledi

   

   

   

 • zna razlikovati različne vrste sladoledov

 • pozna surovine in tehnološke procese za izdelavo sladoledov

 • pozna dejavnike, ki vplivajo na kakovost sladoledov

 • razlikuje mlečne in kremne sladolede ter kremni desert

 • Se zave poklicne odgovornosti za kakovost izdelka.

  Vaja:

 • merjenje volumna vpihanega zraka,

 • senzorična analiza sladoleda.

 • Laktoza

   

   

   

 • pozna surovine, postopek proizvodnje in uporabo

 • poišče možne načine uporabe v živilski industriji

 • Se zave pomena predelave stranskih produktov.

   

  Nadzor kakovosti

   

   

   

 • pozna načine nadzora v mlekarski proizvodnji (surovega mleka, mlečnih izdelkov)

 • se seznani s pravilniki o kakovosti mleka in mlečnih izdelkov

 • zna našteti in opisati najpogostejše analize pri nadzoru kakovosti mleka in mlečnih izdelkov

 • Razvije sposobnost za zagotavljanje in vrednotenje kakovosti.

   

  Ekologija

   

   

   

 • se seznani z mednarodno konvencijo na področju okolja in s slovensko zakonodajo na področju varstva okolja

 • pozna vzroke onesnaženja voda z organskimi in anorganskimi snovmi (v klavnicah, mlekarnah)

 • spozna čistilne naprave za čiščenje odpadnih vod

 • se zave pomena upoštevanja zakonodaje s področja varstva okolja

 • opredeli glavne onesnaževalce voda

 • se seznani z naravnimi in biološko razgradljivimi čistili

 • Razvije ekološko zavest glede problematike onesnaženosti voda.

   razvije odgovoren odnos do varstva okolja.

  Ogled čistilne naprave.

  Ogled filma o čiščenju odpadnih vod.

  Učitelj lahko spremeni obseg in vrstni red obravnave posameznih živilskih tehnologij glede na predznanje dijakov.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • proizvodnja, tehnika, tehnologija

 • Podjetništvo

  Tehnologija

 • temeljni pojmi gospodarjenja

 • tehnološki procesi

 • gradiva v živilski industriji

 • Kemija

  Tehnologija

 • vrste in lastnosti gradiv

 • čistila in razkužila

 • surovine in materiali v industriji

 • merilne naprave in najpomembnejše procesne meritve

 • Fizika

  Tehnologija

 • definicija posameznih količin in opis naprav

 • stroji in naprave

 • osnove embalaže

 • Praktični pouk

  Tehnologija

 • embaliranje živil

 • embaliranje živil

 • skladiščenje

 • Podjetništvo

  Praktični pouk

  Tehnologija

 • skladiščno poslovanje

 • spremembe na živilih med skladiščenjem

 • skladiščenje živil

 • transport

 • Tehnologija

 • transportne naprave

 • fizikalni postopki in naprave za konzerviranje živil

 • Fizika

  Praktični pouk

  Mikrobiologija

  Tehnologija

 • načini prenosa toplote, deli naprav

 • konzerviranje posameznih živil

 • mikrobiologija konzerviranih živil

 • konzerviranje živil pri posameznih tehnologijah

 • kemijski postopki konzerviranja živil

 • Tehnologija

 • konzerviranje živil pri posameznih tehnologijah

 • tehnološki procesi ločevanja snovi

 • Tehnologija

  Praktični pouk

 • delovanje naprav, uporaba procesov v živilski industriji

 • delovanje naprav, uporaba procesov v živilski industriji

 • žita

 • Biologija

 • celica

 • priprava in predelava žit

 • Tehnologija

  Analiza živil

  Praktični pouk

 • mešanje, drobljenje in mletje

 • določanje vlage in primesi

 • embalaža in pakiranje, mlin

 • surovine v pekarstvu

 • Analiza živil

  Praktični pouk

 • določanje vsebnosti hranilnih snovi

 • osnovne recepture

 • priprava in predelava testa

 • Tehnologija

  Praktični pouk

  Mikrobiologija

  Podjetništvo

 • mešanje, toplotna obdelava, hlajenje in zamrzovanje

 • fizikalne analize testa

 • mikrobna rast, kultivacija in metabolizem

 • izračun lastne cene in kala

 • pekovski izdelki in testenine

 • Praktični pouk

  Dietetika in gastronomija

  Analiza živil

 • izdelava svežih in suhih testenin, embaliranje

 • senzorika živil

 • določanje hranilnih snovi

 • surovine in polizdelki v slaščičarstvu in konditorstvu

 • mehko in trajno pecivo

 • Praktični pouk

 • priprava slaščičarskih izdelkov

 • izdelava različnih keksov in desertov

 • kakavovi izdelki

 • Praktični pouk

  Dietetika in gastronomija

 • izdelava čokolade

 • hranilne snovi, vrste živil

 • bonboni in žvečilni gumi

 • Praktični pouk

  Dietetika in gastronomija

 • izdelava bonbonske mase, embalaža in pakiranje

 • hranilne snovi, vrste živil

 • tehnologija olja, sadja in vrtnin, brezalkoholnih pijač, slada in piva, vina in močnih alkoholnih pijač

 • Praktični pouk

  Dietetika in gastronomija

  Kemija

  Mikrobiologija

  Biotehnologija

  Analiza živil

  Tehnologija

 • priprava izdelkov, ravnanje, upravljanje strojev in naprav, analize živil

 • hranoslovje, živila

 • senzorika živil

 • pomen in vloga organskih spojin za življenje

 • mikroorganizmi v hrani, mikrobna rast, kultivacija in metabolizem

 • biotehnologija (bioreaktor)

 • kemijske analize posameznih vrst živil

 • transport, skladiščenje, procesna tehnika, embalaža

 • živinorejske panoge

 • anatomija klavnih živali

 • Biologija

 • genetika

 • anatomija človeka

 • zakol

 • Praktični pouk

 • klavnice

 • predelava mesa

 • Tehnologija

  Praktični pouk

 • toplotna obdelava živil

 • hlajenje in zamrzovanje

 • proizvodnja izdelkov

 • bakteriologija mesa

 • Mikrobiologija

 • alimentarne toksikoinfekcije

 • mesni izdelki

 • Praktični pouk

  Dietetika in gastronomija

  Podjetništvo

  Analiza živil

 • proizvodnja izdelkov

 • senzorika živil

 • oblikovanje stroškov in lastne cene

 • kemijske analize kemijskih izdelkov

 • ribe, raki, mehkužci, školjke

 • Biologija

  Praktični pouk

 • živalski sistem

 • ribarnice, ribogojnice, določanje svežosti

 • vrste mleka, senzorične lastnosti, kemijska sestava

 • Dietetika in gastronomija

  Analiza živil

 • senzorika živil

 • določanje vsebnosti maščob in beljakovin

 • kakovostni razredi

 • Mikrobiologija

 • mikrobiologija živil

 • toplotna obdelava mleka

 • Tehnologija

 • postopki toplotne obdelave živil

 • fermentirano mleko

 • siri, maslo

 • Praktični pouk

 • izdelava izdelka

 • izdelava sira, masla