B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK ŽIVILSKI TEHNIK / PTI

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

3

105

2

70

175

Tuji jezik I

3

105

3

105

210

Umetnost

1

35

 

 

35

Matematika

2

70

3

105

175

Geografija

2

70

 

 

70

Fizika

2

70

 

 

70

Kemija

3

105

 

 

105

Biologija

2

70

2

70

140

Športna vzgoja

3

105

3

105

210

Skupaj A

21

735

13

455

1190

 

B - Strokovno-teoretični predmeti

Računalništvo

 

 

2

70

70

Tehnologija

5

175

5

175

350

Mikrobiologija

2

70

 

 

70

Analiza živil

 

 

4

140

140

Podjetništvo

 

 

2

70

70

Izbirni predmet*

 

 

2

70

70

Skupaj B

7

245

15

525

770

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

5

175

5

175

350

 

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Delovna praksa

 

72

 

 

72

 

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

96

 

 

96

 

Skupno število ur pouka (A+B+C)

33

1155

33

1155

2310

Število ur praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

247

 

175

422

Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

1251

 

1155

2406

Skupno število ur izobraževanja (A+B+C+Č+D)

 

1323

 

1155

2478

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

70

Število tednov praktičnega izobraževanja v delovnem procesu

 

2

 

 

2

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

 

3

Skupno število tednov izobraževanja

 

40

 

35

75

Pojasnilo k predmetniku:

* IZBIRNI PREDMETI

1. letnik

2. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

Organizacija in vodenje ali
Biotehnologija ali
Dietetika in gastronomija ali

 

 

2

70

70

Slovenščina ali Matematika ali Tuji jezik I

Skupaj

 

 

2

70

70

Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letno štev. ur
za
sodelavca na

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini

oddelek

skupino

1.

Fizika

učitelj

6

do 17

 

 

laborant     13 6
Kemija učitelj 11 do 17    

laborant

 

  19

11

Biologija

učitelj

12

do 17

 

 

laborant     12 12

Mikrobiologija

učitelj

35

do 17

 

 

laborant       35

Praktični pouk

učitelj

175

do 17

   
laborant       70

2.

Biologija

učitelj

12

do 17

 

 

laborant     12 12

Računalništvo

učitelj

52

do 17

 

 

Analiza živil

učitelj

105

do 17

 

 

laborant       70

Praktični pouk

učitelj 175 do 17    

laborant

 

 

  70

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine

 

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik I

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur fizike oziroma drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz kemije ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije oziroma drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur biologije oziroma drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Računalništvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike ali visokošolska izobrazba iz živilstva ali drugega strokovnega področja, ki vsebuje v dodiplomskem izobraževanju najmanj 150 ur računalništva

Tehnologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva

Mikrobiologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva ali mikrobiologije ali biologije ali biokemije ali veterinarstva

laborant

srednja strokovna izobrazba iz živilstva ali veterinarstva ali srednja izobrazba

Analiza živil

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva ali kemije

laborant

srednja strokovna izobrazba iz živilstva ali kemije

Podjetništvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali organizacije dela ali druga visokošolska izobrazba

Organizacija in vodenje

učitelj

visokošolska izobrazba iz organizacije dela, ekonomije, sociologije ali živilstva

Biotehnologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilske tehnologije, mikrobiologije ali biologije

Dietetika in gastronomija

učitelj

visokošolska izobrazba iz živilstva, gospodinjstva ali gostinstva

Praktični pouk

učitelj

visokošolska ali višja izobrazba iz živilstva

laborant

srednja strokovna izobrazba iz živilstva ali kemije