A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: ŽIVILSKI TEHNIK poklicno-tehniško izobraževanje

Naziv strokovne izobrazbe: živilski tehnik/živilska tehnica

Trajanje izobraževanja: dve leti

Posebni vpisni pogoji: končano triletno poklicno izobraževanje po programu živilec, mlekar, pek (ds), slaščičar-konditor (ds), mesar (ds), mlekar (ds), gostinska dela, kuhar (ds), natakar (ds), kmetovalka-gospodinja, oskrbnik ali enakovredni program po prejšnjih predpisih in zdravniško potrdilo, s katerim dijak dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu;

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program dijakom omogoča, da:

 • sistematično razširijo in poglobijo splošno izobrazbo pri vseh temeljnih splošnoizobraževalnih predmetih,
 • si pridobijo teoretično in praktično znanje, ki jim omogoča samostojno opravljanje dela,
 • si izpopolnijo znanje iz živilske kemije, prehrane, mikrobiologije, analize živil in higiene živil,
 • doplonijo svoje prejšnje strokovno znanje z znanjem o tehnologiji mesarstva, mlekarstva, pekarstva, mlinarstva, pivovarstva, vinarstva, testeninarstva, slaščičarstva, predelave sadja in vrtnin itd.,
 • si pridobijo sposobnosti za razumevanje in obvladovanja tehnoloških postopkov v živilstvu in njihovo uporabo v proizvodnji,
 • spoznajo temeljno strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku,
 • si pridobijo sposobnosti za sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju tehnoloških projektov,
 • si pridobijo sposobnosti vodenja manjših skupin,
 • obvladajo tehniča operativna dela v živilstvu,
 • si pridobijo sposobnosti za sodelovanje pri operativni pripravi, planiranju in normiranju proizvodnje,
 • pridobijo sposobnosti za kontrolo izdelkov, se usposobijo za delo v laboratorijih,
 • osvojijo metode in tehnike za zagotavljanje kakovosti,
 • obvladajo računalniško podprte sisteme zbiranja in obdelave podatkov,
 • sim pridobijo znanje iz varstva pri delu, požarnega varstva in varstva okolja,
 • spoznajo sanitarno tehnične predpise,
 • si pridobijo sposobnost za hitro prilagajanje razmeram pri delu in večje delovno mobilnost med delovnimi mesti,
 • si pridobijo sposobnost natančnega opazovanja, kritičnega ocenjevanja in hitrega odločanja,
 • si razvijajo ekološko zavest, gospodarnost in osebno odgovornost,
 • se usposobijo za samostojno komuniciranje, reševanje problemov in motiviranje.

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Računalništvo

  ustno, vaje

  Tehnologija

  ustno

  Mikrobiologija

  ustno, vaje

  Analiza živil

  ustno, vaje

  Podjetništvo

  ustno, pisni izdelek

  Organizacija in vodenje

  ustno

  Biotehnologija

  ustno

  Dietetika in gastronomija

  ustno

  Praktični pouk

  delavniški dnevnik in storitev ali izdelek in zagovor

  Vsebina (predmeti) poklicne mature

  Skupni del:

 • slovenščina,
 • tehnologija.

  Izbirni del

 • tuji jezik I ali matematika (po izbiri dijaka),
 • praktični del izpita in zagovor.