SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ADMINISTRATOR

IZPITNI KATALOG

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

POSLOVNA TEHNIKA

2. ZNANJA, KI SE PREVERJAJO NA ZAKLJUČNEM IZPITU

VSEBINE

ZNANJA

GOSPODARSTVO

 • pomen in naloge gospodarstva
 • faze gospodarskega procesa
 • delitev dela v gospodarstvu
 • gospodarske ureditve

Dijak razlikuje potrebe in razloži odnos med potrebami in dobrinami, razloži pomen gospodarstva, razlikuje faze gospodarskega procesa, opiše različne vrste delitve dela in razloži pomen delitve dela, primerja značilnosti in razloži prednosti in slabosti gospodarskih ureditev.

GOSPODARSKE ENOTE

 • obrat, podjetje in firma
 • nasprotja med posamičnimi in skupnimi gospodarskimi cilji
 • vrste podjetij
 • dejavniki poslovanja podjetja
 • področja dela v podjetj

Definira pojme obrat, podjetje in firma, razloži nasprotja med posamičnimi in skupnimi gospodarskimi cilji podjetja, zna razvrščati podjetja po različnih vidikih, opiše dejavnike poslovanja podjetja, opiše področja dela v podjetju.

OSEBA IN NJEN STATUS

 • fizična in pravna oseba
 • organizacijske oblike pravnih oseb
 • gospodarske družbe

Razloži pojma fizična in pravna oseba, razlikuje organizacijske oblike pravnih oseb, opiše zavode in javna podjetja, razlikuje kapitalske in osebne družbe, opiše posamezno gospodarsko družbo, opiše zavarovalnice in banke kot posebne oblike gospodarskih družb.

FIRMA IN PRAVO

 • firma, načela firmskega prava
 • register, načela registrskega prava
 • gospodarska in obrtna zbornica

Definira pojem firma, opiše načela firmskega prava, definira pojem register, opiše načela registrskega prava, opiše naloge gospodarske in obrtne zbornice.

ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE DRUŽBE

 • zastopanje, zastopnik in pooblaščenec
 • vrste zastopanja
 • pooblaščenec, prokurist in trgovski potnik

Definira pojme zastopanje, zastopnik in pooblaščenec, opiše vrste zastopanja, razlikuje med različnimi pooblaščenci, opiše prokurista in trgovskega potnika.

TRŽENJE

 • pomen trženja
 • postopek raziskave trga
 • prodajnopolitični instrumenti:
  • proizvod, cena, distribucija,
  • komuniciranje

Razloži značilnosti tržne naravnanosti podjetja, opiše postopek raziskave trga, razloži vpliv proizvoda na uspešnost prodaje, razloži dejavnike cenovne politike, razloži možnosti distribucije, opiše cilje propagande, izdela propagandni dopis.

ORGANIZACIJSKE OBLIKE TRŽIŠČA

Opiše organizacijske oblike tržišča.

TRGOVSKA PODJETJA

 • funkcije in vrste trgovskih podjetij
 • trgovska podjetja na debelo
 • trgovska podjetja na drobno
 • kazalci učinkovitosti poslovanja vpliv trgovine na okolje

Opiše trgovska podjetja na debelo in drobno, razloži dejavnike poslovanja, opiše kazalce učinkovitosti poslovanja.

TRGOVSKI POSREDNIKI

 • pomen in vrste trgovskih posrednikov
 • vrste in obseg trgovskega zastopanja
 • naloge komisionarja in komisijsko zastopanje naloge maklerjev

Opiše naloge trgovskih zastopnikov, opiše naloge komisionarjev in razloži potek komisijskega posla, opiše naloge maklerjev.

PRODAJNA POGODBA

 • pravne osnove prodajne pogodbe
 • vsebina prodajne pogodbe

Razlikuje pravne osnove prodajne pogodbe, opiše vsebino prodajne pogodbe.

SPORAZUMEVANJE PRI NABAVI IN PRODAJI

 • načini komuniciranja
 • poslovno dopisovanje na področju ponudbe in povpraševanja
 • povpraševanje in ponudba
 • naročilo, potrditev naročila in sklepnica
 • obveznosti prodajalca in kupca pri izpolnjevanju prodajne pogodbe
 • spremne listine pri izpolnjevanju pogodbe

Razloži načine komuniciranja in opiše prednosti in pomanjkljivosti vsakega, opiše zunanjo obliko poslovnega pisma, razloži ponudbo in vrste ponudb, razloži povpraševanje in vrste povpraševanj, razloži naročilo, potrditev naročila, opiše sestavne dele naročila ter opiše sklepnico, razloži pomen računa in opiše sestavne dele.

NEPRAVILNOSTI PRI IZPOLNITVI PRODAJNE POGODBE

 • nepravilnosti in vrste napak pri izpolnjevanju pogodbe po krivdi prodajalca
 • reklamacija in odgovor na rekamacijo
 • nepravilnosti pri izpolnjevanju pogodbe po krivdi kupca
 • način dopisovanja v primeru napak pri izpolnjevanju pogodbe

Razloži nepravilnosti in vrste napak, ki se pojavijo pri izpolnjevanju pogodbe s strani prodajalca, razloži v katerih primerih je reklamacija upravičena in razloži reklamacijo oziroma reklamacijski zapisnik, razloži nepravilnosti in vrste napak, ki se pojavijo pri izpolnjevanju pogodbe s strani kupca.

MATERIALNO POSLOVANJE

 • funkcija nabave
 • funkcija skladiščenja
 • skladiščenje materiala
 • funkcija prodaje

Našteje in na kratko opiše naloge nabavne službe, našteje in na kratko opiše naloge skladiščnega poslovanja, opiše značilnosti centraliziranega in decentraliziranega skladiščenja, opiše postopek uskladiščenja materiala, opiše načine prevzema blaga in prevzemnico materiala.

PROIZVODNO POSLOVANJE

 • značilnosti industrijskega podjetja
 • proizvodni dejavniki podjetja
 • izračun kazalcev učinkovitosti poslovanja podjetja

Opiše značilnosti industrijskega podjetja, našteje in opiše proizvodne dejavnike, našteje in razloži posamezne kazalce učinkovitosti poslovanja.

OBRTNO PODJETJE

 • posebnosti obrtnega načina delovanja
 • pomen obrti

Spozna značilnosti obrtnega podjetja, opiše poslovna področja v obrtnih podjetjih in primerja obrtno in industrijsko podjetje, razloži pomen obrti za narodnogospodarski razvoj dežele.

OSNOVE PLAČILNEGA PROMETA

 • gotovinsko plačevanje
 • polgotovinski in brezgotovinski plačilni promet
 • žiro omrežje ter obrazci v žiro prometu
 • pomen zavarovanja plačil

Opiše vrste gotovinskega plačevanja in opiše potek, opiše potek polgotovinskega in brezgotovinskega poslovanja, razloži pojem žiro omrežje in potek plačevanja v žiro prometu, navede načine zavarovanja plačil in opiše posamezne načine.

KADROVSKA FUNKCIJA V PODJETJU

 • naloge kadrovske funkcije
 • pomen zagotavljanja delovne sile
 • pomen povečanja storilnosti zaposlenih

Razloži pomen stalnega izobraževanja kadrov, opiše komunikacijo pri zasedbi delovnega mesta, pozna, kdaj lahko izgubimo delovno mesto, sklepa katere motivacijske metode so uspešnejše.

3. OKVIRNI SEZNAM GRADIV

4. OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA

Potekajo ustno.