SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ADMINISTRATOR

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

POSLOVNA TEHNIKA

2. ŠTEVILO UR PO POSAMEZNIH LETNIKIH IN OBLIKAH IZOBRAŽEVALNEGA DELA

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Skupaj

Teorija

Vaje skupaj

1.

105

70

35

2.

140

105

35

3.

68

33

35

Skupaj

313

208

105

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak:

4. OPERATIVNI CILJI

1. letnik

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

GOSPODARSTVO

Dijak:

 • s pozna pomen in naloge gospodarstva
 • s pozna faze gospodarskega procesa
 • s pozna delitev dela v gospodarstvu
 • spozna gospodarske ureditve

Dijak:

 • razlikuje potrebe in razloži odnos med potrebami in dobrinami
 • razloži pomen gospodarstva
 • razlikuje faze gospodarskega procesa
 • opiše različne vrste delitve dela in spozna pomen delitve dela
 • primerja značilnosti in razloži prednosti in slabosti gospodarskih ureditev

Dijak:

 • razvija varčnost in ekološko zavest
 

GOSPODARSKE ENOTE

Dijak:

 • spozna pojme obrat, podjetje in firma
 • spozna nasprotja med posamičnimi in skupnimi gospodarskimi cilji
 • spozna vrste podjetji
 • spozna dejavnike poslovanja podjetja
 • spozna področja dela v podjetju
 • razlikuje pojme obrat, podjetje in firma
 • razloži nasprotja med posamičnimi in skupnimi gospodarskimi cilji
 • se nauči razvrščati podjetja po različnih vidikih
 • opiše dejavnike poslovanja podjetja
 • opiše področja dela v podjetju
 • razvija strokovnost in poklicno identifikacijo
 

OSEBA IN NJEN STATUS

Dijak:

 • spozna pojma fizična in pravna oseba
 • spozna organizacijske oblike pravnih oseb
 • spozna gospodarske družbe
 • razloži pojma fizična in pravna oseba
 • razlikuje organizacijske oblike pravnih oseb, opiše zavode in javna podjetja
 • razlikuje kapitalske in osebne družbe, opiše posamezno gospodarsko družbo, spozna zavarovalnice in banke kot posebne oblike gospodarskih družb
 • razvija strokovnost

Predstavitev izbrane gospodarske družbe v obliki seminarske naloge

Vaja: fiktivna ustanovitev gospodarske družbe

 

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

FIRMA IN PRAVO

Dijak:

 • spozna pojem firma, razume načela firmskega prava
 • spozna pojem register, razume načela registrskega prava
 • spozna gospodarsko in obrtno zbornico

Dijak:

 • definira pojem firma, opiše načela firmskega prava
 • definira pojem register, opiše načela registrskega prava
 • opiše naloge gospodarske in obrtne zbornice

Dijak:

 • razvija natančnost in ustvarjalnost

Vaja: oblikovanje firme

Ogled sodnega registra

Ogled gospodarske ali obrtne

zbornice

ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE DRUŽBE

 • spozna pojme zastopanje, zastopnik in pooblaščenec
 • spozna vrste zastopanja
 • spozna pojme pooblaščenec, prokurist in trgovski potnik
 • definira pojme zastopanje,zastopnik in pooblaščenec
 • opiše vrste zastopanja
 • razlikuje med različnimi pooblaščenci, opiše prokurista in trgovskega potnika
 • razvija strokovnost in poklicno odgovornost
 • predstavitev izbrane podjetniške teme na osnovi strokovne literature v obliki seminarske naloge

 

2. letnik

INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

TRŽENJE

Dijak:

 • spozna pomen trženja
 • spozna postopek raziskave trga
 • spozna prodajnopolitične instrumente:
  • proizvod, cena, distribucija,
  • komuniciranje

Dijak:

 • razloži značilnosti tržne naravnanosti podjetja
 • opiše postopek raziskave trga
 • razloži vpliv proizvoda na uspešnost prodaje, dejavnike cenovne politike, možnosti distribucije, opiše cilje propagande, izdela propagandni dopis

Dijak:

 • razvija strokovnost in sposobnost komuniciranja

Vaja: izdelava propagandnega sporočila

ORGANIZACIJSKE OBLIKE TRŽIŠČA

 • opiše organizacijske oblike tržišča
 •  

  Ogled sejma

  TRGOVSKA PODJETJA

  Dijak:

  • spozna funkcije in vrste trgovskih podjetij
  • spozna trgovska podjetja na debelo
  • spozna trgovska podjetja na drobno
  • obvlada kazalce učinkovitosti poslovanja
  • razume vpliv trgovine na okolje
  • pozna funkcije in vrste trg. podjetij
  • spozna dejavnike poslovanja trgovine na debelo in drobno
  • se nauči področja poslovanja trgovine na debelo in drobno
  • spozna trženjske odločitve
  • spozna organizacijske oblike trgovine na drobno
  • predvidi smer razvoja trgovine na debelo in trgovine na drobno
  • izračuna posamezne kazalce učinkovitosti poslovanja
  • razvija varčnost in ekološko zavest

  Ogled trgovskega podjetja

   

   

   

   

   

   

  TRGOVSKI POSREDNIKI

  Dijak:

  • spozna pomen in vrste trgovskih posrednikov
  • spozna vrste in obseg trgovskega zastopanja
  • spozna naloge komisionarja in obvlada komisijsko zastopanje
  • spozna nalogo maklerjev
  • razlikuje posamezne trgovske posrednike
  • spozna vrste trgovskih zastopnikov
  • spozna obveznosti in pravice trgovskih zastopnikov
  • razlikuje trgovske zastopnike in trgovske potnike
  • spozna potek komisijskega poslovanja
  • spozna obveznosti in pravice komisionarja
  • spozna gospodarski pomen komisijskega poslovanja
  • spozna vrste maklerjev
  • razvija strokovnost
   

  PRODAJNA POGODBA

  Dijak:

  • spozna pravne osnove prodajne pogodbe
  • spozna vsebino prodajne pogodbe
  • razlikuje pravne osnove prodajne pogodbe
  • opiše vsebino prodajne pogodbe
  • razvija strokovnost, natančnost, poštenost in doslednost

  V: izdelava prodajne pogodbe


  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  SPORAZUMEVANJE PRI NABAVI IN PRODAJI

  Dijak:

  • pozna načine komuniciranja
  • pozna poslovno dopisovanje na področju ponudbe in povpraševanja
  • pozna povpraševanje in ponudbo
  • zna sestaviti naročilo in potrditev naročila ter pozna sklepnico
  • pozna obveznosti prodajalca in kupca pri izpolnjevanju prodajne pogodbe
  • pozna spremne listine pri izpolnjevanju pogodbe

  Dijak:

  • pozna ustno in pisno komuniciranje
  • razlikuje med oblikami poslovnega pisma
  • spozna vrste in načine povpraševanja ter ponudbe
  • pozna naročilo in potrditev naročila
  • izdela poslovna pisma z nabavnega in prodajnega področja
  • pozna račun, tovorni list ter ostalo dokumentacijo pri izpolnjevanju pogodbe

  Dijak:

  • razvija kreativnost, sposobnost komuniciranja in strokovnost

  Vaja: sestavljanje poslovnih dopisov,

  izpolnjevanje obrazcev, izdelava

  računa

  NEPRAVILNOSTI PRI IZPOLNITVI PRODAJNE POGODBE

  Dijak:

  • spozna nepravilnosti in vrste napak pri izpolnjevanju pogodbe po krivdi prodajalca
  • spozna reklamacijo in odgovor na reklamacijo
  • spozna nepravilnosti pri izpolnjevanju pogodbe po krivdi kupca
  • spozna način dopisovanja v primeru napak pri izpolnjevanju pogodbe
  • pozna vrste napak pri izpolnjevanju pogodbe s strani prodajalca
  • pozna reklamacijski zapisnik
  • pozna vrste napak s strani kupca
  • pozna sodni postopek v zvezi z zamujanjem plačila računa
  • pozna način dopisovanja pri zamudi s plačilom
  • razvija občutek za natančnost, zanesljivost, skrbnost

  Vaja: izdelava reklamacije

  3.letnik

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  MATERIALNO POSLOVANJE

  Dijak:

  • spozna funkcijo nabave
  • spozna funkcijo skladiščenja
  • spozna skladiščenje materiala
  • spozna funkcijo prodaje in prodajno poslovanje

  Dijak:

  • pozna postopek nabave
  • pozna nabavna načela in nabavne odločitve
  • pozna potek skladiščenja in pretoka materiala
  • razlikuje med centralnim in decentraliziranim skladiščenjem
  • izračuna kazalce v skladiščnem poslovanju
  • pozna skladiščno dokumentacijo
  • pozna postopek prodaje

  Dijak:

  • razvija natančnost in osebno odgovornost
   

  PROIZVODNO POSLOVANJE

  Dijak:

  • spozna značilnosti industrijskega podjetja
  • spozna proizvodne dejavnike podjetja
  • zna izračunati kazalce učinkovitosti poslovanja podjeja
  • pozna osnovne značilnosti industrijskega podjetja
  • pozna pomen človekove delovne sile in premoženja podjetja za uspešno poslovanje
  • razlikuje produktivnost, ekonomičnost in rentabilnost poslovanja podjetja
  • razvija strokovnost in delovno odgovornost

  Ogled industrijskega podjetja

  OBRTNO PODJETJE

  Dijak:

  • spozna posebnosti obrtnega načina delovanja
  • razume pomen obrti
  • pozna značilnosti obrtnega podjetja
  • opiše poslovna področja v obrtnih podjetjih in primerja obrtno in industrijsko podjetje
  • razloži pomen obrti za narodnogospodarski razvoj dežele
   

  Ogled obrtnega podjetja

  OSNOVE PLAČILNEGA PROMETA

  Dijak:

  • spozna gotovinsko plačevanje
  • spozna polgotovinski in brezgotovinski plačilni promet
  • spozna žiro omrežje ter obrazce v žiro prometu
  • spozna pomen zavarovanja plačil
  • opiše vrste in načine gotovinskega poslovanja
  • opiše potek polgotovinskega in brezgotovinskega plačevanja
  • pozna žiro omrežje in razlikuje obrazce v žiro prometu
  • pozna menico in ostale načine zavarovanja plačil
 • razvija natančnost, varčnost, skrbnost
 • Vaja: izpolnjevanje obrazcev žiro prometa in menice

   

   

   

   

   

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  KADROVSKA FUNKCIJA V PODJETJU

  Dijak:

  • spozna naloge kadrovske funkcije
  • razume pomen zagotavljanja delovne sile
  • razume pomen povečanja storilnosti zaposlenih
  • razloži pomen stalnega izobraževanja kadrov
  • opiše komunikacijo pri zasedbi delovnega mesta
  • pozna, kdaj lahko izgubimo delovno mesto
  • sklepa katere motivacijske metode so uspešnejše
  • razvija sposobnost komuniciranja

  Vaja: oblikovanje razpisa

  Igra: priprava na razgovor in potek razgovora

  5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV

  6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  Potekajo ustno.

  7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  ZNANJE

  POVEZAVA S PREDMETOM

  PREDMET

  ZNANJE

  Račun

  Matematika

  Verižni račun