SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ADMINISTRATOR

KATALOG ZNANJ

1. IME PREDMETA

RAČUNOVODSTVO

2. ŠTEVILO UR PO POSAMEZNIH LETNIKIH IN OBLIKAH IZOBRAŽEVALNEGA DELA

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

     

2.

105

 

105

3.

     

4.

     

skupaj

105

 

105

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V – vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitvah.

3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak:

4. OPERATIVNI CILJI PREDMETA

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

OSNOVE RAČUNOVODSTVA

Dijak

Dijak

 

Dijak:

 • spozna računovodske informacije
 • delitev dela v računovodstvu
 • uporabnike računovodskih informacij
 • vrste evidence in tehnike
 • dojame pomen računovodskih informacij
 • pozna računovodski informacijski sistem
 • ve, katere informacije potrebujejo posamezni uporabniki računovodskih informaci,
 • dojame potrebo po računovodskih evidencah
 • loči različne tehnike evidentiranja
 • razvija smisel za natančnost ekonomičnost, spoznava povezavo z ostalimi deli podjetja

  Vaje iz:

  • sestavljanja enostavne evidence

  SREDSTVA IN VIRI SREDSTEV

       

  Dijak:

  • spozna premoženje podjetja
  • spozna vire in vrste virov
 • loči različne vrste sredstev in virov
 • zna izračunati kapital in dolgove podjetja
 • zna izračunati strukturo sredstev in virov
 • pridobiva strokovnost, natančnost

  Vaje iz:

  • razvrščanja sredstev in virov sredstev
  • računanja strukture sredstev in virov

  KONTO

       

  Dijak:

  • spozna pojem in vrste kontov
  • osnovna pravila knjiženja na kontih stanja
  • metode popravljanja napak
 • zna opredeliti posamezen konto
 • zna razložiti na njem evidentirane spremembe in njegovo stanje
 • pridobiva strokovnost, natančnost, zanesljivost

  Vaje iz:

  • odpiranja kontov
  • knjiženja na konte
  • zapiranja kontov
  • popravljanja napak
 • spozna kontni načrt
 • spozna kontiranje
 • zna knjižiti in kontirati poslovne dogodke
 • obvlada različne metode popravljanja napak v računovodstvu
 • dojame povezanost bilance stanja s konti
 •  
  • sestavljanja začetne in končne bilance stanja

  STROŠKI

       

  Dijak:

  • spozna pojem potroška, stroška
  • spozna nabavne stroške in stroške poslovanja
  • spozna vrste stroškov poslovanja
  • spozna pomen stroškov za podjetje
 • loči med stroški nabave in stroški poslovanja
 • dojame pomen stroškov za poslovanje podjetja
 • jih zna knjižiti na stroškovne konte in konte stanja
 • zna knjižiti obračun stroškov po posameznih vrstah družb
 • razvija natančnost, ekonomičnost, smisel za varčnost

  Vaje iz:

  • knjiženja nabavnih stroškov
  • knjiženja stroškov poslovanja
  • obračuna stroškov po posameznih vrstah družb

  ODHODKI IN PRIHODKI

       

  Dijak:

  • spozna pojem odhodkov in prihodkov
  • spozna bilančne spremembe
  • spozna, kaj pomeni uspešnost poslovanja
  • spozna izkaz uspeha

  Dijak:

  • zna iz prihodkov in odhodkov ugotoviti uspešnost poslovanja podjetja
  • zna knjižiti odhodke, prihodke in poslovni izid na konte uspeha
  • zna izdelati izkaz uspeha podjetja
  • zna analizirati izkaz uspeha
  • iz bruto bilance zna izdelati izkaz stanja in izkaz uspeha

  Dijak:

  razvija smisel za natančnost, varčnost, skrbnost, strokovnost, za ekonomičnost, usvaja poklicno odgovornost

  Vaje iz:

  • knjiženja odhodkov
  • knjiženja prihodkov
  • ugotavljanja in knjiženja poslovnega izida
  • sestavljanja bruto bilance
  • sestavljanja izkaza uspeha
  • sestavljanja bilance stanja

  SINTETIČNI IN ANALITIČNI KONTI

       

  Dijak:

  • spozna pomen zbirnih in posameznih informacij
  • spozna povezavo med temi informacijami
 • zna uporabljati analitične konte
 • zna knjižiti spremembe na teh kontih
 • zna sestaviti pregled prometa analitičnih kontov
 • usvaja strokovnost, natančnost, ekonomičnost, odgovornost

  Vaje iz:

  • odpiranja analitičnih kontov
  • knjiženja sprememb na teh kontih
  • sestavljanja pregleda analitičnih kontov

  KNJIGOVODSKE LISTINE IN POSLOVNE KNJIGE

       

  Dijak:

  • spozna različne knjigovodske listine in poslovne knjige
 • zna knjižiti knjigovodske listine
 • zna na njihovi podlagi določiti poslovni dogodek
 • se usposobi za sestavljanje temeljnih knjigovodskih listin
 • loči različne poslovne knjige
 • razvija natančnost, odgovornost, spozna vlogo knjigovodskih listin

  Vaje iz:

  • sestavljanja knjigovodskih listin
  • kontiranja in knjiženja knjigovodskih listin

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  Sredstva in viri sredstev

  Bilanca stanja

  Gospodarsko poslovanje

  Dejavniki poslovanja podjetja