SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: ADMINISTRATOR

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

RETORIKA

2. ŠTEVILO UR PO POSAMEZNIH LETNIKIH IN OBLIKAH IZOBRAŽEVALNEGA DELA

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Skupaj

Teorija

Vaje skupaj

Vaje z delitvijo

3.

102

20

82

-

Skupaj

102

20

82

-


3. USMERJEVALNI CILJI PREDMETA

Dijak:

4. OPERATIVNI CILJI

3. letnik

VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

SOCIALIZACIJSKI CILJI

POSEBNOSTI V IZVEDBI

TEMELJI POSLOVNEGA KOMUNICIRANJA

Dijak:

 • spozna namen, pomen in cilje poslovne komunikacije

Dijak:

 • razloži pomen in cilje poslovne komunikacije kot pogoj za uspešnost poslovanja

Dijak:

 • razvija osebno odgovornost
 • krepi ustvarjalnost
 • se zave pomena tolerantnosti
 • Vaja: igranje vlog v preprostih komunikacijskih igrah

OBLIKE SPOROČANJA

Dijak:

 • spozna pojem besedno sporočanje
 • spozna pojem nebesedno sporočanje
 • spozna težave pri komuniciranju

 • razlikuje ustno in pisno komuniciranje
 • prepozna pomen govorice telesa, osebnega videza in urejenosti, zvoka, barv in drugih zaznavnih elementov
 • pozna težave, ki se pojavljajo pri prenosu informacij
 • sestavi načela uspešnega aktivnega poslušanja
 • razvija ustvarjalnost
 • razvija inovativnost
 • razvija sposobnost komuniciranja
 • razvija osebno odgovornost
 • Vaja: neverbalna komunikacija
 • Vaja: igranje vlog in razprava –pomen dotika v medsebojni komunikaciji

KOMUNIKACIJA V TEAMU IN V SKUPINI

Dijak:

 • spozna pojem in pomen ustvarjalnosti pri delu
 • spozna pomen timskega dela in dela v skupini
 • spozna strategije reševanja medosebnih konfliktov
 • zaveda se pomena ustvarjalnosti posameznika
 • naredi analizo blokad ustvarjalnosti in zna odpraviti blokade
 • naredi primerjavo med timskim, individualnim in skupinskim delom
 • analizira prednosti timskega dela pred individualnim
 • spozna tehnike ustvarjanja v skupini
 • primerja spodbudno in zadržano ozračje v komuniciranju
 • pozna nekatere konfliktne situacije v komunikaciji med člani skupine ali tima
 • pripravi predloge za reševanje konfliktnih situacij
 • uri obvladovanje neprijetnih situacij
 • razvija spretnost prilagajanja
 • razvija sposobnost vživljanja v vloge drugih ljudi
 • razvija tolerantnost
 • razvija osebno odgovornost
 • razvija in krepi sposobnost komuniciranja v skupini
 • razvija pripadnost
 • razvija inovativnost
 • krepi vse oblike komuniciranja
 • Vaja: igranje vlog – konkretni primeri reševanja konfliktne situacije

KOMUNIKACIJA V POSLOVNE NAMENE

Razgovor na delovnem mestu

Dijak:

 • spozna značilnosti razgovora
 • zna izpeljati prodajni razgovor
 • spozna temeljna pravila telefonskega komuniciranja
 • primerja in oceni težo govornega sporočanja, sprejemanja, poslušanja
 • zna opredeliti in analizirati sogovornika
 • sestavi in izpelje razgovor od uvoda do zaključka
 • uvidi svoje sposobnosti komuniciranja in načine za izboljšanje
 • razume nastanek konfliktnih situacij
 • prepozna učinkovite načine reševanja konfliktnih situacij
 • pripravi in izpelje telefonski razgovor

 • razvija osebno odgovornost
 • razvija delovno odgovornost
 • razvija strokovno odgovornost
 • razvija verbalne sposobnosti
 • se zave pomena poslušanja
 • krepi tolerantnost
 • razvija vztrajnost
 • razvija ekonomičnost
 • krepi skrbnost
 • krepi natančnost
 • razvija poštenost
 • razvija spretnost prilagajanja
 • razvija ustno in nebesedno komunikacijo
 • Vaja: predavanje zunanjega gosta, nato razprava
 • Vaja: test – kako dobro znam poslušati (nato še kritična analiza rezultatov in razprava)
 • Vaja: igranje vlog – poslovni razgovor (ter snemanje in nato analiza)
 • Vaja: razgovor s stranko (ocenjevanje uspešnosti reševanja konfliktne situacije)
 • Vaja: kako kupec vrednoti in ocenjuje izdelke pred izbiro
 • Vaja: primerjava lastnosti dijaka z lastnostmi dobrega prodajalca
 • Vaja: igranje vlog – prodajni razgovor (ter snemanje in analiza)
 • Vaja: igranje vlog: reševanje kupčeve reklamacije
 • Vaja: priprava na telefonski razgovor
 • Vaja: igranje vlog – telefonski razgovor

Nastopi in predstavitve

 • spozna faze priprave načrtovanja nastopa in predstavitve
 • spozna opremo in prostorske pogoje za izpeljavo nastopa oziroma predstavitve
 • obvlada temeljne veščine dobrega nastopa in predstavitve
 • pozna moteče dejavnike nastopa in predstavitve
 • obvlada izpeljavo učinkovitega nastopa in predstavitve
 • spozna pojem vizualizacija, prezentacija in moderacija
 • prepozna pomen retorike za učinkoviti nastop in predstavitev
 • izdela cilje, vsebino in opredeli udeležence
 • zna uporabiti sredstva za vizualizacijo
 • z urjenjem izboljša neposredni osebni nastop in poveča učinkovitost predstavljanja
 • pozna osnovne veščine dobre predstavitve in dejavnike, ki moteče vplivajo na izvajanje predstavitve
 • naredi analizo vzrokov za tremo in predloge ukrepov proti njej
 • razvija osebno odgovornost
 • razvija delovno odgovornost
 • razvija strokovno odgovornost
 • razvija govorne sposobnosti
 • razvija pisne oblike komunikacije
 • se zave pomena poslušanja
 • krepi tolerantnost
 • razvija vztrajnost
 • razvija ekonomičnost
 • krepi skrbnost
 • krepi natančnost
 • razvija sposobnosti in spretnosti prilagajanja komunikacije spremenjenim poslovnim situacijam
 • Vaja: priprava gradiva za govornika (vsak dijak za sebe) in pripomočkov za izvedbo
 • Vaja: tehnike sporočanja
 • Vaja: uporaba tehničnih sredstev za nastop in predstavitev
 • Vaja: igranje vlog – predstavitev storitve ali izdelka; nato ocenjevanje nastopajočih s strani poslušalcev in lastno ocenjevanje (test)

Pisno komuniciranje

 • spozna prednosti in slabosti pisnega komuniciranja
 • spozna načela pisnega sporočanja
 • spozna vrste pisnih sporočil
 • zna izdelati pisno sporočilo
 • spozna sodobne načine prenosa pisnih sporočil
 • spozna temeljne tehnike hitrega branja
 • razloži prednosti pisnega komuniciranja pred ustnim
 • definira vrste pisnih sporočil
 • pozna oblike pisnih sporočil
 • pozna običajne sestavine nekaterih pisnih korespondenčnih izdelkov
 • izdela konkretna pisna sporočila
 • izdela obrazce po elementih in pravilih za njihovo izpolnjevanje in sestavljanje
 • uporablja tehnična sredstva pri oblikovanju in izdelavi pisnih sporočil
 • izdela korespondenčne izdelke, jih pošilja in prejema (E-mail) prek računalnika
 • izdela seznam prednosti pošiljanja in sprejemanja pisnih sporočil prek telefaksa
 • seznani se s tehnikami hitrega branja
 • razvija pisne oblike komunikacije
 • razvija osebno odgovornost
 • razvija delovno odgovornost
 • razvija strokovno odgovornost
 • razvija ekonomičnost
 • krepi natančnost
 • razvija strokovnost
 • krepi čut za estetski videz pisnega sporočila
 • razvija bralne sposobnosti
 • krepi učinkovitost svojega dela
 • Vaja: prikaz različnih vzorcev poslovnih dopisov
 • Vaja: analiza in kritična ocena primera slabega poslovnega pisma ter odprava napak v njem; nato izdelava novega, dobrega primera poslovnega pisma
 • Vaja: izdelava krajšega poslovnega sporočila in medsebojna primerjava, popravki, predlogi za izboljšanje
 • Vaja: priprave poročil, predlogov
 • Vaja: sestava vprašanj za intervju
 • Vaja: pisanje posameznih poslovnih korespondenčnih izdelkov (ter njihova analiza in vrednotenje), npr. povpraševanje, ponudba, naročilo, potrditev naročila, pisna pogodba itd.
 • Vaja: pisanje sporočil z neugodno vsebino, npr. opomin, reklamacija
 • Vaja: pisanje pisnih sporočil za posebne priložnosti, npr. vabilo, opravičilo, voščilnice
 • Vaja: pisanje zapisnika med simuliranim sestankom
 • Vaja: prikaz različne vrste obrazcev v poslovne namene
 • Vaja: sestava obrazca z navodili za njihovo izpolnjevanje
 • Vaja: trening hitrega branja
 • Vaja: sprejemanje in pošiljanje elektronske pošte
 • Vaja: sprejemanje in oddajanje sporočil s faksimilno napravo
 • spozna poklicne in osebnostne lastnosti zaposlenih
 • opiše značajske in poklicnih poteze zaposlenih, ki vplivajo na uspešno delo, zlasti varovanje poslovnih podatkov in discipliniranost
 • razvija poklicno identiteto
 • razvija poklicno etiko
 • razvija odnos do poklicnih skrivnosti
 • zaveda se pomena kakovostne storitve
 • Vaja: izdelava plakatov (skupinsko delo) – po lastni presoji oblikujejo lik idealnega pisarniškega delavca
 • Ogled videokasete na temo profesionalnega pristopa do strank
 • spozna pravila vedenja in osnove ustnega komuniciranja v delovnem okolju
 • pozna vrednote dela in organizacijsko kulturo
 • nauči se voditi poslovni razgovor

 

 • razvija moralne vrednost
 • razvija medosebne odnose, spodbuja sodelovanje
 • krepi pripadnost delovni sredini
 • krepi sposobnost komuniciranja
 • Vaja: pisni izdelek – izdelava lastnega kodeksa na podlagi Kodeksa tajnic in poslovnih sekretarjev
 • Vaja: vodenje razgovora v dvojicah

5. OKVIRNI SEZNAM LITERATURE IN DRUGIH VIROV

6. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

Potekajo ustno.

7. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

Splošno: znanja tega predmeta se vsebinsko povezujejo z naslednjimi predmeti: Trženje, Slovenski jezik in književnost.

ZNANJE

POVEZAVA S PREDMETOM

PREDMET

ZNANJE

Kontaktna kultura

Trženje

Kultura organizacij

Osebna prodaja

Vrednotenje dosežkov trženja

Oblike sporočanja

Trženje

Trženjske raziskave (odprta in zaprta vprašanja)

Proces trženjskega komuniciranja

Komunikacija v timu in skupini

Trženje

Nakupno vedenje človeka

Poslovni sestanki

Nastopi in predstavitve

Trženje

Odnosi z javnostmi

Osebna prodaja

Poslovno komuniciranje

Slovenski jezik in književnost

Pravopis

Skladnja

Oblikoslovje

Sporočanje