SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KMETOVALKA GOSPODINJA (šs)

IZPITNI KATALOG

Sprejeto na 38.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 4. 2000

1. IME IZPITNE ENOTE

GOSPODINJSTVO

2. IZPITNI CILJI

Na izpitu ocenjujemo:

 • poznavanje oblik in značilnosti gospodinjstev ter organizacije dela,

 • poznavanje hranilnih snovi in razumevanje njihovega pomena za organizem,

 • razlikovanje živil glede na vsebnost hranil,

 • poznavanje postopkov obdelave živil,

 • poznavanje gospodinjskih strojev, aparatov ter pripomočkov za obdelavo in pripravo živil in njihove uporabe,

 • obvladovanje higiensko sanitarnih predpisov,

 • zanje o načrtovanju prehrane,

 • znanje potrošniške vzgoje,

 • obvladovanje temeljnih znanj za opravljanje turistične dejavnosti na kmetiji,

 • sposobnost racionalnega načrtovanja dela.

  3. ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO PRI ZAKLJUČNEM IZPITU

  Vsebine

  Znanja (cilji)

  Učna in delovna sredstva

   

  Kandidat

   

  Razvoj in oblike gospodinjstva

 • našteje osnovne oblike gospodinjstev,

 • opiše razvojne spremembe gospodinjstva,

 • razloži organizacijo dela v gospodinjstvu,

 •  

  Hranoslovje

 • našteje hranilne snovi,

 • opiše pomen beljakovin in beljakovinskih živil,

 • opiše maščobe in uporabnost maščobnih živil,

 • našteje ogljikove hidrate in opiše njihov pomen v prehrani,

 • našteje vitamini in mineralne snovi ter utemelji njihov pomen za človeški organizem,

 • pojasni pravilno vključevanje vitaminsko-mineralnih živil v prehrano ljudi,

 • utemelji pomen vode v prehrani,

 • pojasni pomen dišav in začimb v prehrani,

 • našteje alkaloidna poživila in razloži njihovo delovanje,

 • našteje brezalkoholne in alkoholne pijače in pojasni njihov pomen,

 •  

  Konzerviranje

 • pojasni pomen in načine konzerviranja,

 •  

  Tehnologija pripravljanja hrane

 • opiše mehansko obdelavo živil,

 • utemelji pomen termične obdelave živil,

 • razloži pomen dopolnitvenih postopkov obdelave živil,

 •  

  Gospodinjski aparati in stroji

 • našteje aparate in stroje za obdelavo živil,

 •  

  Posoda

 • našteje in primerja uporabnost kuhalne posode glede na material, obdelavo in obliko,

 • razdeli namizno posodo po namenu, materialih in obliki,

 • našteje vrste posode za čiščenje,

 •  

  Načrtovanje prehrane

 • utemelji pomen načrtovanja prehrane,

 • pojasni pomen in vrste normativov pri načrtovanju prehrane,

 • razloži vrste jedilnikov in njihovo sestavo,

 • pojasni potek sestavljanja jedilnika,

 •  

  Dietna prehrana

 • razloži posledice nepravilnega prehranjevanja,

 • utemelji pomen prehrane zdravih ljudi,

 • pojasni pomen in oblike alternativne prehrane,

 •  

  Potrošniška vzgoja

 • opiše načela nakupovanja,

 • razloži oblike nakupov,

 • pojasni načine oglaševanja,

 •  

  Turistična dejavnost na kmetiji

 • opiše pogoje za izvajanje turistične dejavnosti na kmetiji,

 • našteje zahteve za registracijo turistične dejavnosti na kmetiji,

 • našteje in primerja oblike turistične dejavnosti na kmetiji,

 • razloži delo s turisti na kmetiji (rezervacija, sprejem gostov, ponudba uslug, aktivnosti, …),

 • razloži pomen in vsebino kalkulacije za turistično dejavnost na kmetiji,

 •  

  Bonton in medčloveški odnosi

 • utemelji pomen primernega obnašanja v različnih sredinah,

 • opiše pravilno telefoniranje, nagovarjanje in komuniciranje z gostom,

 • pojasni nujnost dobrih odnosov med delovno silo za uspešno poslovanje,

 • utemelji smiselnost poznavanja bontona drugih narodov,

 •  

   

  4. OCENJEVANJE ZNANJA

  Zgradba izpitne enote:

 • ustni izpit.

  4.1. USTNI IZPIT

  Vprašanja na izpitnem listku

  Vprašanja so kompleksna ter morajo biti ustrezno razčlenjena in zajemajo tudi temeljne vsebine drugih strokovnih predmetov.

  Priprava in trajanje izpita

  Kandidat ima pravico, da se 20 minut pripravlja na ustni izpit. Ustni izpit traja največ 20 minut.

  5. DOVOLJENI PRIPOMOČKI

  Pri ustnem izpitu naj ima kandidat možnost odgovarjati ob ustreznih učnih in delovnih sredstvih, navedenih v tretjem stolpcu preglednice iz 3.točke tega izpitnega kataloga.

  6. LITERATURA IN DRUGI VIRI

  Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.