SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KMETOVALKA GOSPODINJA (šs)

IZPITNI KATALOG

Sprejeto na 38.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 4. 2000

1. IME IZPITNE ENOTE

PRAKTIČNI DEL ZAKLJUČNEGA IZPITA

2. IZPITNI CILJI

Na izpitu ocenjujemo:

 • stopnjo praktične usposobljenosti na poklicnem področju,

 • sposobnost povezovanja strokovnoteoretičnih in praktičnih znanj,

 • ustrezen pristop in izbiro postopkov pri opravljanju nalog,

 • poznavanje materialov in surovin ter njihove uporabe,

 • poznavanje in pravilno uporabo strojev, naprav, orodij in pripomočkov,

 • upoštevanje načel varstva pri delu in varovanja okolja,

 • racionalno rabo energije, materiala in časa.

  3. PRIPOROČILA ZA UPORABO

  Izpitna enota izdelek z zagovorom zajema samostojno izdelavo izdelka (enostavnega sklopa) oziroma opravljanja storitve, ki se oceni. Ocenjevanje temelji na doseženi povezanosti kandidatovih psihofizičnih, motoričnih in intelektualnih sposobnosti, kulture dela in delovnih izkušenj.

  Izbor izdelkov/storitev za izpitno enoto je možno izbirati iz predlaganega seznama oziroma iz razširjenega nabora na podobnem nivoju zahtevnosti. Navedeni izdelki/storitve služijo izpitnemu odboru kot vodilo o primernosti in tehnoloških zahtevah posamezne vrste izdelka/storitve, zato je možno za vmesni preizkus ali zaključni izpit uporabiti izdelavo drugega primerljivega izdelka/storitve. Vsi izdelki/storitve navedeni v tem katalogu so opisani informativno.

  Izpitne izdelke/storitve oziroma delovne preizkuse določi izpitni odbor. Priporočamo, da izpitni odbor izda sklep o vrstah izpitnih nalog, eventualni pripravi polizdelkov po predloženi dokumentaciji in drugih pogojih, ki jih mora izpolniti kandidat.

  Kandidat mora izpitni komisiji predložiti dnevnike praktičnega dela vseh let izobraževanja.

  4. ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO NA ZAKLJUČNEM IZPITU

  Pri praktičnem delu zaključnega izpita lahko ocenjujemo praktična znanja in spretnosti pridobljenih v procesu praktičnega izobraževanja z:

 • enim (1) individualnim izpitnim delom iz izbranega področja (kuhanje in strežba ali oblikovanje tekstilij in vzdrževanje prostorov ali rastlinska in živalska proizvodnja)

 • dokumentacijo, ki obsega tudi kalkulacijo cene,

 • ustnim zagovorom.

  Kandidat pripravi polizdelke po predloženi dokumentaciji pred izpitom v skladu s sklepom izpitnega odbora. Na izpitu opravi finalizacijo izpitnega dela. Poročilo oziroma dokumentacijo izdela pod nadzorom.

  4.1. SEZNAM IZDELKOV/STORITEV ZA PRAKTIČNI DEL ZAKLJUČNEGA IZPITA

  S seznamom izdelkov/storitev so opredeljena znanja in spretnosti, ki jih kandidat mora obvladati glede na cilje izobraževanja.

  IZDELEK ALI STORITEV

  OPIS IN DIMENZIJE

  TEHNOLOŠKE ZAHTEVE

   

  Kandidat

   

  KUHANJE IN STREŽBA

     

  Hladne začetne jedi

 • našteje hladne začetne jedi in jih zna pripraviti,

 • opiše serviranje hladnih začetnih jedi,

 • učna kuhinja in potrebna živila

 • Juhe

  Jušne zakuhe in vložki

 • opiše in pripravi različne juhe (čiste, goste in enolončnice),

 • našteje zakuhe in vložke, zna jih pripraviti,

 • učna kuhinja in potrebna živila

 • Pogrinjki

 • opiše enostavni pogrinjek in ga zna pripraviti,

 • opiše razširjeni pogrinjek in ga zna pripraviti,

 • jedilnica z ustreznim, inventarjem

 • Vrste testa

 • opiše in zna pripraviti žvrkljano testo in jedi,

 • opiše in zna pripraviti vlečeno testo in jedi,

 • opiše in zna pripraviti rezančevo testo in jedi,

 • opiše in zna pripraviti biskvitno testo in jedi,

 • opiše in zna pripraviti kvašeno testo in jedi,

 • učna kuhinja in potrebna živila

 • Mesne jedi

 • našteje jedi iz perutnine in osnovne zna pripraviti,

 • našteje jedi iz svinjine in osnovne zna pripraviti,

 • našteje jedi iz govedine in osnovne zna pripraviti,

 • učna kuhinja in potrebna živila

 • Priloge in prikuhe

 • opiše pripravo cmokov, žgancev in štrukljev,

 • opiše in zna pripravi zelenjavne priloge,

 • opiše priloge iz testa,

 • opiše ostale priloge: dušeni riž, praženi krompir, pire,

 • učna kuhinja in potrebna živila

 • Strežba pijač

 • opiše postopek strežba belega buteljčnega vina,

 • jedilnica

 • Solate

 • našteje surove solate in jih zna pripraviti,

 • našteje kuhane solate in jih zna pripraviti,

 • našteje mešane solate in jih zna pripraviti,

 • učna kuhinja in potrebna živila

 • Sladice

 • opiše postopek priprave različnih zavitkov,

 • opiše postopek priprave biskvitnega testa za rulado,

 • našteje sladice iz kvašenega testa,

 • našteje sladice iz žvrkljanega testa,

 • učna kuhinja in potrebna živila

 • Kruh in krušno pecivo

 • opiše postopek priprave domačega kruha in ga zna pripraviti,

 • opiše postopek izdelave kvašenih rogljičkov,

 • opiše postopek priprave žemelj,

 • učna kuhinja in potrebna živila

 • OBLIKOVANJE TEKSTILIJ IN VZDRŽEVANJE PROSTOROV

     

  Šivanje

 • izdela bluzo,

 • izdela hlače,

 • izdela krilo,

 • izdela predpasnik,

 • izdela posteljnino,

 • izdela dekorativni predmet,

 • šivalnica

 • Ročna dela

 • izdela vezenino,

 • šivalnica

 • Vzdrževanje perila

 • opere, posuši in zlika perilo,

 • vzdrževalnica

 • Vzdrževanje prostora

 • izbire ustrezna čistila in stroje in z njimi očisti kuhinjo ali sobo,

 • dijaški dom ali šolsko posestvo

 • RASTLINSKA IN ŽIVALSKA PROIZVODNJA

     

  Priprava grede in setev

 • prekoplje ali prelopata gredo,

 • pripravi gredo za setev,

 • seje izbrano vrtnino in upošteva način in globino setve,

 • zelenjavni vrt ali zaščiten prostor

 • vrtno orodje

 • seme

 • Priprava grede in sajenje

 • prekoplje ali prelopata gredo,

 • pripravi gredo za sajenje,

 • pravilno posadi sadiko in jo zalije,

 • zelenjavni vrt ali zaščiten prostor

 • vrtno orodje

 • sadike ali čebulice

 • Vegetativni način razmnoževanja

 • pripravi lončke ali sadilne plošče,

 • pripravi potaknjence, jih potakne in zalije,

 • substrat, matične rastline, lončki ali sadilne plošče

 • zalivalka, škarje

 • Oskrba okrasnih gred

 • okoplje in opleve okrasno gredo,

 • odstrani odcvetele cvetove,

 • zalije in dognoji,

 • okrasno gredo

 • vrtno orodje, tekoče gnojilo, zaboj

 • Oskrba vrtnin

 • okoplje in opleje vrtnine,

 • razredči in osipa vrtnine,

 • zalije in dognoji,

 • vrtno orodje, vedro, zalivalka

 • mineralno gnojilo

 • Oskrba paradižnika

 • okoplje in opleje paradižnik,

 • postavi oporo,

 • pincira in priveže,

 • vrtno orodje, opora in vrvica

 • mineralno gnojilo

 • Spravilo in priprava zelišč za sušenje

 • prepozna zelišče,

 • požanje zelišče,

 • pripravi zelišče za sušenje,

 • nož, škarje, košara, vrvica

 • Setev v setvene plošče

 • pripravi in napolni setvene plošče,

 • položi seme v setvene celice,

 • prekrije seme s setvenim substratom in zalije,

 • setveni substrat, setvene plošče

 • seme

 • Dnevna oskrba govedi

 • razloži pomen dnevne oskrbe goveda in dnevnega reda v hlevu,

 • očisti jasli, stojišča ali ležalne bokse, rešetke in krmilno mizo,

 • nakrmi in napoji živali,

 • hlev s čredo goveda

 • krma za govedo

 • vile, lopata, grablje, metla, samokolnica

 • Higiena hleva ter čiščenje in nega goveda

 • poskrbi za primerno svetlobo, temperaturo in zračenje v hlevu,

 • očisti hlev mrčesa in pajčevine,

 • poskrbi za redno razkuževanje in letno beljenje,

 • očisti žival in dojame pomen nege živali,

 • goveji hlev

 • metla, sredstva za uničevanje mrčesa, apno in pribor za beljenje

 • sredstva in pripomočki za čiščenje oken

 • pribor za čiščenje živali

 • Molža

 • pripravi molzni stroj in kravo na molžo,

 • prepozna spremembe na mleku in se nanje pravilno odzove,

 • ročno in strojno pomolze kravo,

 • oskrbi kravo po molži,

 • poskrbi za namolzeno mleko,

 • oskrbi molzni stroj po molži,

 • čreda krav molznic

 • molzni stroj, posoda za prve curke, posoda za razkuževanje seskov

 • topla voda, brisača

 • hladilnik mleka

 • Čiščenje in vzdrževanje molzne opreme

 • očisti molzni stroj in hladilnik,

 • ugotoviti, kdaj je treba menjati dotrajane gumijaste dele molzne opreme,

 • razložiti pomen higiene pri molži,

 • molzni stroj, hladilnik

 • čistilna sredstva za čiščenje molznega stroja, ščetke za čiščenje molzne opreme

 • komplet gumijastih delov molzne opreme

 • Prehrana plemenskih svinj

 • izbere ustrezno krmilo in količino krme za posamezno obdobje,

 • hlev

 • tehtnica

 • različna krmila

 • Priprava zrejališča za vselitev piščancev

  Valjenje jajc

 • pripravi vzrejališče: razkuževanje, nastiljanje, ogrevanje,

 • pravilno vložiti jajca v inkubator in zagotoviti pogoje za uspešno valjenje,

 • vzrejališče

 • razkužilo, nastilj, obodi

 • oprema za ročno napajanje in krmljenje

 • valilnik, jajca

 •  

  5. TRAJANJE IZPITA

  Praktični del zaključnega izpita traja do 8 ur ter zajema izdelavo izpitnih nalog, dokumentacije in ustni zagovor. Ustni zagovor traja največ 20 minut.

  6. OCENJEVANJE ZNANJA IN SPRETNOSTI

  Izpitni odbor pripravi kriterije za ocenjevanje tako, da za posamezne naloge upošteva naslednja razmerja:

  PODROČJE OCENJEVANJA

  DELEŽI cca
  enota z dokumentacijo

  1. priprava in izvedba naloge

  20 %

  2. strokovnost (kakovost)

  50 %

  3. dokumentacija (pri 1 nalogi)

  10 %

  4. ustni zagovor

  20 %

  SKUPAJ

  100 %


  6.1. DOLOČANJE SKUPNE OCENE

  Pri določanju skupne ocene praktičnega dela zaključnega izpita upoštevamo, da je delež:

 • vseh izpitnih del 100 %.

  Pri dogovoru o točkovnem vrednotenju izpitnih nalog se mora skupna točkovna vrednost pretvoriti v predpisano ocenjevalno lestvico, ki je petstopenjska in obsega ocene od odlično (5) do nezadostno (1).

  Priporočilo za pretvorbo števila točk v oceno:

  odlično (5)

  100 do 88 točk

   

  dosežek, ki nadpovprečno zadovoljuje postavljene zahteve,

  prav dobro (4)

  od 87 do 75 točk,

   

  dosežek, ki v celoti zadovoljuje postavljene zahteve,

  dobro (3)

  od 74 do 63 točk,

   

  dosežek, ki v splošnem zadovoljuje postavljene zahteve,

  zadostno (2)

  od 62 do 50 točk,

   

  dosežek, ki kaže na pomanjkljivosti, vendar še zadovoljuje postavljene zahteve,

  nezadostno (1)

  49 ali manj točk,

   

  dosežek, ki ne zadovoljuje postavljenih zahtev in kaže na pomanjkljivo temeljno znanje.

   

  7. DOVOLJENI PRIPOMOČKI

  Pri praktičnem delu zaključnega izpita so dovoljeni naslednji pripomočki:

 • stroji, orodja, naprave in pripomočki skladno z izpitnim gradivom.

  8. LITERATURA IN DRUGI VIRI

  Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.