SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KMETOVALKA GOSPODINJA (šs)

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 38.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 4. 2000

1. IME PREDMETA

GOSPODARSKO POSLOVANJE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

92

10

102

skupaj

92

10

102

* T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

 • spozna faze gospodarskega procesa in medsebojne učinke proizvodnje, razdelitve, menjave in potrošnje,

 • spozna značilnosti kmetijske proizvodnje,

 • zna opredeliti temeljne dejavnike v razvoju kmetijstva,

 • spozna prednosti zadružništva,

 • spozna razlike v razvoju kmetijstva v svetu,

 • usvoji osnovne tržne zakonitosti in posebnosti trženja s kmetijskih pridelkov,

 • zna analizirati gospodarjenje na kmetiji,

 • zna voditi knjigovodstvo, izdelati različne kalkulacije in obračune,

 • zna razložiti osnovne ekonomske kategorije (prihodek, dohodek, dobiček, strošek ipd.),

 • zna smotrno in varno gospodariti,

 • zna načrtovati , organizirati, usklajevati, izvajati in vrednotiti dejavnosti na šolskem posestvu in domačem gospodarstvu,

 • spozna vlogo kmetijske politike evropske unije v razvoju evropskega kmetijstva.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  POJEM, POMEN IN NALOGE GOSPODARSTVA

  Dijak

  Dijak

   

 • razume pojem, pomen in naloge gospodarstva

 • opiše pojma gospodarjenje in gospodarstvo,

 • razloži pomen gospodarjenja v razvoju človeške družbe,

 • spozna naloge gospodarstva, kot so zmanjšanje omejenosti dobrin, ustvarjanje nove vrednosti in dohodka ter pridobivanje dobička,

 • spozna vzroke za nastanek trga in tržnega sistema,

 • Razvija sposobnost opazovanja gospodarskega okolja.

  Razvija racionalni pristop k aktivnostim v procesu gospodarjenja.

   

  GOSPODARSKE IN NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI

   

   

   

 • razume delitev dela v družbi

 • zna opredeliti gospodarske in negospodarske dejavnosti

 • spozna podjetje kot temeljno gospodarsko celico

 • pozna različne načine povezovanja in združevanja v gospodarstvu

 • pozna vrednostne papirje

 • razloži vzroke za nastanek gospodarskih institucij,

 • razdeli dejavnosti po evropski standardni klasifikaciji,

 • definira panoge in skupine dejavnosti kmetijstva in ribištva,

 • spozna področja oziroma sektorje družbene dejavnosti,

 • razloži postopek za ustanavljanje podjetja,

 • razlikuje vrste podjetij,

 • prepozna oblike družabništva,

 • prepozna vrste vrednostnih papirjev,

 • Zave se svojega mesta/poklica v družbeni in gospodarski sferi.

  Ogled: podjetje.

  KMETIJSTVO IN NJEGOVE ZNAČILNOSTI

   

   

   

 • zna razčleniti kmetijsko in ribiško dejavnost

 • pozna značilnosti kmetijske proizvodnje

 • izdela shemo členitve dejavnosti kmetijstva in ribištva na panoge in skupine,

 • opiše specifične lastnosti kmetijstva,

 • razloži pozitivne in negativne vplive med naravo in kmetijstvom,

 • Zave se osebne, poklicne in delovne odgovornosti pri delu v naravi.

  Zave se pomena zdravega in škodljivosti onesnaženega okolja.

   

  KMETIJSTVO V SLOVENIJI

   

   

   

 • razume pomen kmetijstva v gospodarstvu

 • pozna kmetijska območja

 • razloži in oceni pomen kmetijstva v družbeno - gospodarskem razvoju Slovenije,

 • razloži pomen prehranske bilance v načrtovanju razvoja kmetijske proizvodnje,

 • nauči se pravil za določanje kmetijskih območij,

 • Zave se pomena kmetijstva za samooskrbo.

  Zave se medsebojne odvisnosti gospodarskih tokov in pomena kmetijstva za delovna mesta v industriji.

   

  ZADRUŽNIŠTVO IN UPRAVLJANJE ZADRUG

   

   

   

 • razume pomen in nastanek zadrug

 • zna upravljati in voditi zadrugo

 • pozna oblike povezovanja na področju zadružništva

 • analizira razmere, v katerih so nastale prve zadruge,

 • opiše zadružne vrednote in zadružna načela,

 • našteje organe upravljanja v zadrugi in definira njihove naloge in pristojnosti,

 • definira pomen in cilje poslovnega povezovanja kmetijskih zadrug,

 • razloži pomen povezovanja zadrug v zadružne zveze,

 • Razvija pravilen odnos do zadružništva kot temeljne poslovne organizacije kmetov.

  Zave se nujnosti povezovanja kmetov v zadruge.

  Ogled: zadruga.

  DRUŽBENI IN GOSPODARSKI DEJAVNIKI V RAZVOJU KMETIJSTVA

   

   

   

 • pozna skupine družbeno–gospodarskih dejavnikov, ki vplivajo na razvoj kmetijstva

 • opiše vpliv notranjih ali endogenih dejavnikov,

 • razloži vpliv zunanjih – eksogenih dejavnikov,

 • opiše agrarno reformo,

 • Zave se osebne in poklicne odgovornosti za tehnološki napredek kmetijske proizvodnje.

  Razvija inovativnost.

   

  KMETIJSKA SESTAVA

   

   

   

 • pozna lastninsko in posestno sestavo

 • prepozna različne oblike lastnine,

 • analizira socioekonomsko sestavo kmetij v Sloveniji,

 • Zave se navezanosti slovenskega kmeta na zemljo.

  Demonstracija: podatki v statističnem letopisu.

  KMETIJSTVO V SVETU

   

   

   

 • pozna naravne in družbeno-gospodarske razmere v svetovnem kmetijstvu

 • pozna organizacijo FAO in njeno delo

 • spozna naravne možnosti za kmetijsko proizvodnjo in družbeno – gospodarske razmere, ki vplivajo na način kmetovanja in zemljiško-posestne razmere,

 • primerja razvitost kmetijstva v razvitih in nerazvitih državah,

 • razloži usmeritve organizacije FAO v procesu reševanja problema lakote,

 • Zave se problema lakote.

  Zave se poklicne odgovornosti za odpravljanje lakote.

  Vaja: ponazoritev problema z reklamnim materialom organizacije fao.

  KMETIJSKI TRG

   

   

   

 • pozna blagovno proizvodnjo

 • razume splošni tržni zakonitosti: ponudbo in povpraševanje

 • razume organizacijo trženja kmetijskih pridelkov

 • razlikuje med naturalno in blagovno proizvodnjo,

 • razloži vpliv cene na ponudbo in povpraševanje po kmetijskih pridelkih in nariše grafe,,

 • definira in opredeli dejavnike, ki vplivajo na skupno povpraševanje po živežu,,

 • ponazori sistem trženja z grafikonom in definira sestavine trženja,

 • seznani se s posebnostmi ponudbe kmetijskih pridelkov in storitev,

 • ponazori različne oblike organizacije trženja z grafikoni,

 • Razvija ustvarjalnost in strokovnost.

   

  TRŽENJE

   

   

   

 • razume pomen raziskave trga

 • razume pomen in vlogo blagovne znamke

 • zna pridelek tržiti

 • pozna načine promocije pridelka

 • pozna načine za neposredne prodaje pridelka

 • seznani se z metodami za enostavno raziskavo trga,

 • prepozna ciljno skupino kupcev in konkurentov,

 • razloži vlogo pridelka v tržnem spletu,

 • opiše načine promocije pridelka in vlogo blagovne znamke,

 • predvidi dobre in slabe strani neposredne prodaje,

 • razloži in primerja načine neposredne prodaje,

 • Razvija čut za ustvarjalnost.

  Zave se pomena kmetijskih pridelkov.

  Razvija osebno odgovornost pri predstavitvi in prodaji.

  Zave se učinkovitosti pravilne izbire tržne poti.

  Zave se pomembnosti trženja za uspešno poslovanje.

  Vaja:

 • izdelava enostavne raziskave trga,

 • simulacija neposredne prodaje.

 • ZNAČILNOSTI PROIZVODNJE DOBRIN, NJIHOVE RAZDELITVE, MENJAVE IN PORABE

   

   

   

 • pozna gospodarski proces

 • pozna elemente proizvodnega procesa

 • pozna proizvodne dejavnike v kmetijstvu

 • pozna zemljiške kategorije

 • zna primerjati različna gospodarstva po velikosti

 • pozna osnovna in obratna sredstva

 • pozna stroške

 • prepozna in opiše faze gospodarskega procesa,

 • razlikuje med proizvodnjo, pridelavo in prirejo ter ponazori na primerih,

 • definira enostavno, zoženo in razširjeno reprodukcijo,

 • opiše posamezne prvine proizvodnega procesa: delo, delovna sredstva in predmete dela,

 • definira produkcijske faktorje v kmetijstvu: delo, tla in sredstva,

 • nauči se zemljiške kategorije,

 • izračuna velikost gospodarstva na osnovi ornih ekvivalentov,

 • primerja značilnosti osnovnih in obratnih sredstev,

 • razlikuje vrste stroškov,

 • izračuna stroške dela in amortizacijo,

 • razlikuje stalne in spremenljive stroške ter skupne stroške,

 • Razvija in krepi strokovnost.

  Zave se pomena spremljanja stroškov za uspešno gospodarjenje.

  Krepi občutek za varčnost in ustvarjalnost na osebnem in poklicnem področju.

   

  NAČRTOVANJE PROIZVODNJE

   

   

   

 • zna izdelati kalkulacijo

 • pozna vidike načrtovanja gospodarjenja in poslovanja

 • pozna različne načine izdelave poslovnega načrta

 • razlikuje vrste kalkulacij,

 • izračuna kalkulacije po različnih metodah,

 • razlikuje vidike družbenega načrtovanja,

 • opredeli vsebinske sklope načrtovanja v podjetjih in na kmetijah,

 • izdela poslovni načrt za kmetijo (modelna simulacija),

 • Zave se pomena natančnega beleženja finančnih tokov.

  Vaja:

 • izdelava kalkulacij,

 • izdelava poslovnega načrta.

 • ORGANIZACIJA DELA IN PROIZVODNJE

   

   

   

 • pozna namen in obvlada metode organizacije dela in proizvodnje

 • zna normirati delo

 • definira temeljno načelo organizacije dela,

 • opiše metode organizacije in uravnavanja dela,

 • nauči se metode in postopka normiranja dela ter vrste norm,

 • definira delovne procese v kmetijski proizvodnji in njih sestavine,

 • Razvija pravilen odnos do dela.

  Razvija natančnost, zanesljivost in ustvarjalnost pri delu.

   

  EKONOMIKA KMETIJE

   

   

   

 • zna voditi knjigovodstvo na kmetiji

 • zna ugotoviti uspešnost gospodarjenja na kmetiji

 • spozna vrste in načine vodenja knjigovodstva,

 • spozna ustrezne obrazce in načine beleženja podatkov,

 • izračunava uspešnost poslovanja kmetije s pomočjo treh osnovnih kazalcev: gospodarnostjo, storilnostjo in donosnostjo,

 • Zave se skrbnosti in varčnosti za uspešno gospodarjenje.

  Ogled: obrazci in dokumentacija za vodenje prihodkov in stroškov na kmetiji.

  VODENJE GOSPODINJSTVA NA KMETIJI

   

   

   

 • pozna prejemke in izdatke gospodinjstva

 • zna voditi gospodinjsko knjigovodstvo,

 • zna izdelati delovni načrt gospodinjstva v povezavi z delovnim načrtom na kmetiji

 • zna izdelati kalkulacije za potrebe gospodinjstva

 • definira vrste prejemkov in izdatkov gospodinjstva,

 • izdela načrt nakupov za posamezne mesece in za večje izdatke,

 • spozna obrazce za vodenje knjigovodstva v gospodinjstvu,

 • določi mesto in vlogo gospodinje v poslovnem načrtu kmetije,

 • definira delovne procese v gospodinjstvu,

 • spozna osnovna pravila za pripravo kalkulacij v gospodinjstvu,

 • Zave se pomembnosti gospodinjskih opravil.

  Zave se pomena skrbnega in natančnega vodenja gospodinjstva.

  Ogled: gospodinjstvo na turistični kmetiji.

  DRUŽBENO – GOSPODARSKO URAVNAVANJE IN USMERJANJE KMETIJSTVA

   

   

   

 • pozna temeljne značilnosti družbeno – gospodarskega sistema

 • razume vlogo kmetijske politike v družbeno – gospodarskem razvoju.

 • opiše vse tipe družbeno – gospodarskih sistemov in jih ponazori s primeri,

 • spozna sestavine, cilje in ukrepe kmetijske politike,

 • definira različne cene, ki so vgrajene v sistem in politiko cen kmetijskih pridelkov, regrese, premije in kompenzacije,

 • izdela investicijski program,

 • definira sestavine davčnega sistema,

 • spozna vrste davkov in prispevkov,

 • spozna sistem ukrepov kmetijsko – zemljiške politike,

 • spozna pomen in vlogo izobraževanja in znanosti v kmetijstvu,

 • Zave se svoje vloge proizvajalca ali porabnika v družbeno – gospodarskem sistemu in v kmetijski politiki določene družbe.

   

  KMETIJSKA POLITIKA EVROPSKE UNIJE

   

   

   

 • pozna namen, pomen in cilje združevanja evropskih držav v Evropsko unijo

 • opiše oblikovanje skupne kmetijske politike Evropske unije,

 • definira tržni red v Evropski uniji,

 • spozna učinke kmetijske politike Evropske unije,

 • Zave se pomena integracijskih procesov za odpravljanje socioekonomskih razlik v družbi.

  Ogled: reklamno gradivo evropske unije.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • značilnosti kmetijske proizvodnje

 • kmetijski trg

 • ekonomika kmetije

 • organizacija dela in proizvodnje

 • Rastlinska proizvodnja

  Osnove živinoreje

 • gospodarski pomen poljščin

 • gospodarski pomen živalskih proizvodov

 • pridelava za znanega kupca

 • prireja za znanega kupca

 • gospodarnost poljedelske proizvodnje

 • gospodarnost proizvodnje v živinoreji

 • organizacija dela in proizvodnje v poljedelstvu

 • organizacija dela in proizvodnje v živinoreji

 • prehranska bilanca

 • merila uspešnosti gospodarjenja

 • mera tržnosti

 • Gospodinjstvo

 • samooskrba

 • ekonomičnost v gospodinjstvu

 • pridelava in prireja za dom in prodajo