SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KMETOVALKA GOSPODINJA (šs)

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 38.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 4. 2000

1. IME PREDMETA

GOSPODINJSTVO

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

85

20

105

2.

60

10

70

3.

87

12

87

skupaj

232

45

277

* T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

 • usvoji teoretična znanja s področja gospodinjstva z namenom zadovoljiti osnovnim človekovim potrebam,

 • zna strokovno opraviti gospodinjska dela,

 • spozna pomen hranilnih snovi in energije za zdravje ljudi,

 • spozna hranilno in energetsko vrednost živil, predvsem domačih kmetijskih pridelkov,

 • zna izbrati primerna živila in sestaviti obrok glede na letni čas,

 • zna živila pravilno razvrstiti v dnevne obroke,

 • zna izbirati pravilen postopek mehanske in toplotne obdelave živil,

 • usvoji tehniko pravilnega načrtovanja prehrane za različne kategorije ljudi in različne priložnosti,

 • spozna varovalno prehrano,

 • usvoji temeljna znanja za opravljanje turistične dejavnosti na kmetiji,

 • usvoji zakonitosti dobre organizacije dela v gospodinjstvu,

 • spozna nujnost medčloveške pomoči, zlasti starejšim,

 • razvija veščino komuniciranja v delovnem okolju in doma,

 • spoznava kulturo obnašanja in prehranjevanja doma in drugod,

 • usvoji temeljna pravila lepega vedenja doma in v javnosti,

 • zna komunicirati z gostom in mu ustreči,

 • zna izdelati kalkulacije za potrebe gospodinjstva in turistične dejavnosti na kmetiji,

 • usvoji nakupovalna načela in oblike nakupov,

 • spozna nujnost po stalnem izobraževanju v gospodinjstvu.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  RAZVOJ IN OBLIKE GOSPODINJSTVA

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna značilnosti in posebnosti poklica

 • razume posebnosti in delovanje posameznih oblik gospodinjstva

 • zna organizirati delo v gospodinjstvu

 • zna preprečiti nezgode v gospodinjstvu

 • razume smisel in izvajanje samooskrbe

 • opiše področja gospodinjstva: razvoj in oblike, prehrano, potrošniško vzgojo, kulturno dediščino, turistično dejavnost na kmetiji, medgeneracijske odnose, …

 • razlikuje posebnosti v posameznih oblikah gospodinjstva, tj. samskem, družinskem, skupinskem,

 • spozna načine delovanja različnih oblik gospodinjstva in možnosti prehajanja iz ene oblike v drugo,

 • opiše organizacijo dela v gospodinjstvu,

 • nauči se voditi in načrtovati gospodinjsko delo,

 • nauči se varnostnih ukrepov pri delu v gospodinjstvu,

 • opiše osnovne ukrepe v primeru nesreče v gospodinjstvu,

 • razloži družbeni, socialni in ekonomski pomen samooskrbe,

 • nauči se pravil zagotavljanja in izvajanja samooskrbe,

 • Razvija čut pripadnosti do delovne skupine.

  Se zave poklicne odgovornosti.

  Osvaja veščino uspešne komunikacije.

  Razvija sposobnost opazovanja.

  Se zave pomena uspešnega delovanja gospodinjstva.

  Osvaja sposobnost preprečevanja nezgod.

  Se zave pomena samooskrbe.

  Ogled: prostori za izvajanje pouka, delovišča.

  Vaja: načrt dela v gospodinjstvu.

  Demonstracija: omarica za prvo pomoč.

  HRANOSLOVJE

   

   

   

 • razume osnovne pojme hranoslovja

 • pozna življenjsko potrebne snovi

 • razume proces prebave in presnove

 • razume pomen vode za organizem

 • razloži pojme: hrana, živilo, hranilne snovi,

 • obnovi in nadgradi znanje o prehrani;

 • razloži pomen vode, hranilnih snovi in energije za zdravje in počutje človeka,

 • opiše posledice nepravilne prehrane,

 • spozna naloge vode v organizmu,

 • razloži vlogo vode pri pripravi hrane,

 • Se zave posledic nepravilne prehrane.

  Se zave pomena pravilnega načina prehranjevanja.

  Razvija skrb za lastno zdravje in zdravje drugih.

   

 • razume pomen beljakovin za organizem

 • razume pomen beljakovin za organizem

 • pozna beljakovinska živila

 • razloži pomen beljakovin kot gradbene snovi organizma,

 • seznani se z negativnimi posledicami nepravilne oskrbe z beljakovinami,

 • razlikuje vrste beljakovin po izvoru in sestavi,

 • opiše beljakovinska živila (mleko, meso, jajca, ribe),

 • spozna vrste mleka in mlečnih izdelkov,

 • razlikuje vrste mesa, glede na njihovo hranilno vrednost, in mesne izdelke,

 • spozna hranilno vrednost ter pomen jajc in rib,

 • razloži vlogo maščob pri gradnji in oskrbi organizma z energijo,

 • Se zave pomena uživanja mlečnih izdelkov.

  Vaja:

 • dokazovanje lastnosti beljakovin (zakrknjenje, topnost),

 • dokazovanje lastnosti maščob.

 • razume pomen maščob za organizem

 • pozna maščobe in maščobna živila

 • spozna osnovne lastnosti trdih in tekočih maščob ter njihovo sestavo (masti in olja),

 • opiše maščobna živila rastlinskega in živalskega izvora (masti in olja),

 • nauči se pravilno izbrati in uporabiti maščobno živilo,

 • Usvoji načela pravilne porabe maščobnih živil.

  Razvija sposobnost opazovanja.

   

 • razume pomen ogljikovih hidratov za organizem

 • pozna ogljikove hidrate in ogljikohidratna živila

 • spozna osnovne lastnosti in sestavo ogljikovih hidratov,

 • razloži vlogo ogljikovih hidratov za oskrbo organizma z energijo,

 • opiše ogljikohidratna živila, tj. sladkorje, žita, moko, kruh in pecivo, rahljalna sredstva,

 • spozna dietetična živila, npr. sladkorne nadomestke in sladila,

 • opiše vrste žit in mlevskih izdelkov ter njihovo uporabnost v prehrani (kruh, testenine, peciva, rahljalna sredstva),

 • Osvaja zakonitosti pravilnega razvrščanja živil po kvaliteti.

  Se zave negativnih posledic prekomernega uživanja ogljikohidratnih živil.

  Se zave pomena kvalitetnega prehranjevanja.

  Ogled:

 • mlin in pekarna,

 • tržnica.

  Demonstracija: ocenjevanje kruha.

 • razume pomen vitaminov in mineralov za organizem

 • pozna vitaminsko-mineralna živila

 • razloži pomen vitaminov in mineralov za človekov organizem,

 • opiše najpomembnejše vitamine in minerale,

 • primerja in oceni vrste sadja in zelenjave,

 •    

 • pozna začimbe in dišave

 • pozna alkaloidna poživila

 • pozna alkoholne pijače

 • pozna brezalkoholna pijače

 • razloži pomen dišav in začimb in jih opiše,

 • razloži vpliv alkaloidov na organizem,

 • nauči se razvrstiti alkoholne pijače v posamezne skupine (pivo, vino, žgane alkoholne pijače),

 • razlikuje skupine brezalkoholnih pijač,

 • Usvoji skrivnosti pravilne uporabe dišav in začimb.

  Razvija sposobnost zmernega uživanja pijač.

   

  TEHNOLOGIJA PRIPRAVLJANJA HRANE

   

   

   

 • razume faze tehnološkega postopka priprave hrane

 • pozna mehansko obdelavo živil

 • pozna toplotno obdelavo živil

 • pozna dopolnilne kuharske postopke

 • opiše osnovne faze priprave hrane:, tj. shranjevanje, čiščenje, mehansko obdelavo, toplotno obdelavo in strežbo živil,

 • spozna osnovna priporočila obdelave živil,

 • nauči se postopkov mehanske obdelave živil: čiščenja, gnetenja, lupljenja, mletja, rezanja, …

 • opiše postopke toplotne obdelave: kuhanja, dušenja, pečenja, cvrtja, …

 • nauči se izbrati ustrezen postopek obdelave živil,

 • spozna dopolnilne kuharske postopke, kot so zgoščevanje jedi, blanširanje, …

 • nauči se pripraviti hrano za serviranje (flambiranje, dekoriranje, …),

 • Se zave pomena pravilne izbire postopka.

  Razvija natančnost in strokovnost, skrb za zdravje, smisel za estetiko.

  Osvaja spretnosti za racionalno uporabo živil.

  Se zave pomena zdrave prehrane.

  Se zave odgovornosti.

  Ogled:

 • skladišče živil,

 • slikovni material.

  Demonstracija: priprave hrane za serviranje (dekoriranje, flambiranje).

 •  

  2. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  KONZERVIRANJE

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna vzroke kvara živil

 • pozna načine konzerviranja

 • zna izbirati ustrezni način konzerviranja

 • razloži smisel/namen konzerviranja živil,

 • opiše fizikalne načine konzerviranja, tj. pasterizacijo, sterilizacijo, zamrzovanje, sušenje, …

 • opiše kemične načine konzerviranja, tj. uporabo kisa, sladkorja, soli, …

 • opiše biološki način konzerviranja,

 • izbere živilu ustrezen način konzerviranja,

 • Se zave pomena konzerviranja živil.

  Razvija sposobnost racionalne uporabe konzerviranih živil.

  Razvija odgovornost za natančno delo.

  Vaja: degustacija konzerviranih živil.

  GOSPODINJSKI APARATI IN STROJI

   

   

   

 • pozna vrste gospodinjskih aparatov in strojev za shranjevanje in obdelavo živil

 • zna uporabljati in vzdrževati gospodinjske aparate

 • nauči se pravilno izbrati med različnimi vrstami aparatov in strojev,

 • razloži uporabnost gospodinjskih aparatov in strojev,

 • nauči se vzdrževati gospodinjske aparate;

 • Razvija ekološko zavest, npr.: Uporablja manj hrupne stroje.

  Razvija strokovnost.

  Se zave pomena ekonomične uporabe strojev.

  Demonstracija: rokovanje z manjšimi gospodinjskimi aparati.

  POSODA

   

   

   

 • pozna različne vrste kuhalne posode

 • pozna vrste jedilne in servirne posode

 • primerja različne kuhalne in jedilne posode,

 • izbere ustrezno posodo za varčevanje z energijo, ohranjanje hranilne vrednosti živila in videza jedi, …

 • nauči se uporabljati ustrezno posodo za različne priložnosti: za vsak dan, za praznik, …

 • Razvija občutek za varčnost.

  Razvija smisel za estetiko.

  Se zave pomena pravilne izbire.

  Krepi osebno in poklicno odgovornost.

  Ogled: trgovina s posodo in gospodinjskimi aparati.

  NAČRTOVANJE PREHRANE

   

   

   

 • razume pomen načrtovanja prehrane

 • razume pomen pravilne prehrane za zdravje ljudi

 • zna sestavljati redne in izredne obroke

 • pozna najpogostejše oblike zastrupitve s hrano

 • nauči se načrtovati prehrano za različne potrebe in priložnosti, upoštevajoč starost, spol, poklic, zdravstveno stanje, veroizpoved, socialni položaj, …

 • pozna načela zdrave prehrane: dnevni obroki, energijska vrednost hrane, prehrambene navade, raznolikost, stroški hrane, …

 • nauči se izračunati hranilno in finančno vrednost jedi in obroka,

 • primerja in presoja vrednost jedi in obroka,

 • razloži potrebo različnih kategorij zdravih ljudi,

 • nauči se sestavljati jedilnik za različne potrebe in priložnosti po načelu zdrave prehrane,

 • spozna vzroke zastrupitve s hrano,

 • Razvija čut za natančnost.

  Osvaja sposobnost hitrega odločanja.

  Razvija skrb za lastno zdravje in zdravje drugih ljudi.

  Se zave odgovornosti pravilnega sestavljanja obrokov.

  Razvija spretnost za preprečevanje zastrupitve s hrano.

  Vaja:

 • izdelava jedilnega lista,

 • računanje hranilne vrednosti za posamezno jed, za dnevni obrok in celodnevno prehrano,

 • načrtovanje jedilnikov za potrebe turistične dejavnosti na kmetiji za 14 dni.

 • DIETNA PREHRANA

   

   

   

 • pozna posledice nepravilnega prehranjevanja

 • razume pomen pravilne prehrane zdravih ljudi

 • zna sestaviti dietne jedilnike

 • pozna alternativne oblike prehrane

 • posledice nepravilnega prehranjevanja: debelost, podhranjenost, slabokrvnost,

 • spozna najpogostejše diete,

 • opiše alternativne načine prehranjevanja,

 • Se zave pomena pravilnega prehranjevanja.

  Se zave pomena dietne prehrane.

  Razvija spoštovanje do drugačnih prehranjevalnih navad ljudi.

  Vaja:

 • analiza najpogostejših dietnih jedilnikov,

 • degustacija vegetarijanske hrane.

 •  

  3. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  POTROŠNIŠKA VZGOJA

  Dijak

  Dijak

   

 • obvlada nakupovalna načela

 • pozna oblike nakupov

 • razume pomen in namen oglaševanja

 • zna oceniti nabavne možnosti

 • pozna svetovalne potrošniške organizacije

 • spozna področja nakupovanja,

 • nauči se oceniti potrebe gospodinjstva,

 • razvrsti zadovoljevanje potreb po pomembnosti,

 • razlikuje oblike in vrste nakupov,

 • nauči se izdelati nakupovalni načrt: kratkotrajne potrošne dobrine/dolgotrajne potrošne dobrine,

 • primerja načine in vsebine oglaševanja,

 • oceni finančno zmogljivost za nakup,

 • primerja nakupovalne možnosti in ponudbo doma in v tujini,

 • spozna načine delovanja svetovalnih potrošniških organizacij,

 • nauči se ukrepati ob nepravilnosti pri nakupu,

 • Razvija občutek za pravilnost nakupa ob pravem času.

  Razvija občutek za skrbnost in varčnost pri nakupovanju.

  Se zave s pomena oglaševanja.

  Razvija pozitiven odnos do svetovalnih potrošniških organizacij.

  Vaja:

 • izdelava nakupovalnega načrta,

 • sestava reklame za domače pridelke (zelišča, čaji, …).

 • TURISTIČNA DEJAVNOST NA KMETIJI

   

   

   

 • pozna pogoje za registracijo turistične dejavnosti na kmetiji

 • obvlada postopke in opravila obratovanja

 • pozna oblike turistične dejavnosti na kmetiji

 • pozna prodajne zmogljivosti

 • zna urediti prostore za goste

 • zna ustreči gostu

 • pozna kalkulacije storitev

 • spozna zahteve in standarde za izvajanje turistične dejavnosti na kmetiji,

 • usposobi se delo pri obratovanju,

 • opiše oblike turistične dejavnosti,

 • izbere ustrezno obliko turistične dejavnosti: izletniško/stacionarno,

 • oceni prodajne zmogljivosti,

 • izbere ustrezno obliko promocije,

 • nauči se urediti prostor, upoštevajoč kulturno dediščino, estetiko in prednost naravnega materiala,

 • oceni zahtevnost gosta glede na prehrano, oskrbo, prostočasne aktivnosti, turistično svetovanje,

 • nauči se ustreči tudi zahtevnejšemu gostu,

 • dokaže nujnost izkušenj za delo z gostom,

 • nauči se izdelati kalkulacijo za prodane storitve,

 • Se zave potrebe po strokovnosti za izvajanje turistične dejavnosti na kmetiji.

  Razvija pravilen odnos do dela in občutek za potrebe in želje gostov.

  Osvaja odnos do strokovnih doktrin.

  Razvija sposobnost komuniciranja z gosti.

  Vaja:

 • obisk kmetije s turistično dejavnostjo,

 • izdelava hišnega reda,

 • predstavitev kmetije s turistično dejavnostjo.

  Ogled: reklamni material.

 • BONTON IN MEDČLOVEŠKI ODNOSI

   

   

   

 • obvlada lepo vedenje

 • razume odnose med generacijami

 • zna se vesti na delovnem mestu

 • obvlada pravila uspešno komuniciranje z gosti

 • razume pomen dobrih poslovnih odnosov s partnerji in sodelavci

 • pozna vedenjske navade gostov iz tujine

 • nauči se ustrezno vesti ob različnih priložnostih,

 • opiše omizno kulturo,

 • spozna pomen negovanja medgeneracijskih odnosov

 • spozna, da je ustrezno vedenje pomemben del poslovnega uspeha,

 • nauči se ustrezno komunicirati z gosti,

 • pojasni pomen ustrezne komunikacije za poslovno uspešnost,

 • nauči se ustno in pisno komunicirati,

 • usposobi se za delo v skupini,

 • nauči se rešiti reklamacijo in odpraviti neprijetno situacijo,

 • spozna, da so dobri odnosi s poslovnimi partnerji in med sodelavci ključnega pomena za uspešno poslovanje,

 • prepozna razlike v obnašanju in prehranjevalnih navadah drugih narodov,

 • Se zave pomena ustreznega obnašanja ob različnih priložnostih.

  Razvija spretnost uspešne komunikacije.

  Razvija sposobnost prilagajanja različnim okoliščinam.

  Se zave pomena tradicije in ohranjanja izvirnih/avtohtonih domačih praznikov.

  Osvaja bonton drugih narodov.

  Vaja:

 • igranje vlog (predstavljanje, telefoniranje, pozdravljanje, zahvala, povabilo v goste.),

 • sprejem gostov,

 • obnašanje pri kosilu.


 • 5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno

  Znanja tega predmeta se vsebinsko povezujejo z naslednjimi predmeti: kuhanje in strežba rastlinska proizvodnja, osnove živinoreje, gospodarsko poslovanje, računalništvo, matematika, praktični pouk.

  Konkretno

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  Živila:

 • beljakovinska

 • ogljikohidratna

 • maščobna

 • vitaminsko-mineralna

 • Praktični pouk

  Osnove živinoreje

  Rastlinska proizvodnja

 • živila

 • hranilne snovi

 • zelenjava in sadje

 • Konzerviranje živil

  Tehnologija pripravljanja hrane

  Varovalna prehrana

  Praktični pouk

 • načini konzerviranja

 • stroji za mehansko obdelavo in naprave za toplotno obdelavo

 • jedilniki varovalne prehrane

 • Kalkulacije

  Matematika

  Računalništvo

 • procenti račun

 • Nakupi

  Gospodarsko poslovanje

 • načini plačila

 • Pijače

  Rastlinska proizvodnja

  Praktični pouk

 • kultura uživanja pijač ter uporaba pijač pri pripravi jedi