SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KMETOVALKA GOSPODINJA (šs)

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 38.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 4. 2000

1. IME PREDMETA

OSNOVE ŽIVINOREJE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

80

25

105

2.

50

20

70

3.

   

 

skupaj

130

45

175

* T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

 • spozna živinorejo kot gospodarsko dejavnost,

 • zna varovati naravo,

 • spozna pomen živalskih proizvodov za človeka,

 • spozna najpomembnejše panoge živinoreje pri nas,

 • usvoji human odnos do domačih živali,

 • zna načrtovati in organizirati delo v živinoreji,

 • usvoji pravila ustrezne oskrbe domačih živali,

 • spozna dejavnike gospodarnosti v živinoreji in možnosti za prilagajanj tržnim razmeram,

 • spozna možnosti za uvajanje predelave domačih živalskih proizvodov,

 • zna pridobljeno znanje prenesti v prakso.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  UVOD V PREDMET

  Dijak

  Dijak

   

 • razume pomen živinoreje

 • pozna vrste domačih živali

 • pozna panoge in načine živinorejske proizvodnje

 • razume pomen selekcije v živinoreji

 • razloži pomen živinoreje za kmetijstvo in gospodarstvo,

 • razlikuje proizvodne kategorije najpomembnejših domačih živali,

 • razloži razvrstitev živali v pasemske skupine, pasme, rodov, linije, reje, ...

 • spozna posamezne panoge živinorejske proizvodnje,

 • razloži pomen etologije za živinorejo,

 • primerja in oceni intenzivno in ekološko ali živalim prilagojeno rejo/vzrejo domačih živali,

 • razlikuje naravno in umetno selekcijo,

 • razloži pomen rejskega cilja,

 • spozna pravila za izvajanja selekcije: označevanje živali, kontrola proizvodnje, vodenje evidence, ...

 • Zave se odvisnosti človeka od živalskih proizvodov.

  Razvija občutek osebne in poklicne odgovornosti za zdravje in počutje živali.

  Razvija občutek za okolju prijazno tehnologij.

  Zave se nujnosti za ohranitev biološke raznovrstnosti.

  Zave se nujnosti za ohranitev avtohtonih vrst in pasem živali.

  Ogledi:

 • fotografije in žive živali,

 • fotografije, filmi in objekti z različnimi načini vhlevitve domačih živali,

 • proizvodna evidenca v živinoreji,

 • rodovnik in potrdilo o poreklu živali.

 • OSNOVE PREHRANE DOMAČIH ŽIVALI

   

   

   

 • razume pomen in vlogo naravoslovja in njegov vpliv na razvoj kmetijstva in živinoreje

 • razume potrebo domačih živali po hranljivih snoveh

 • spozna skupine in značilnosti organskih hranljivih snovi: beljakovine, maščobe, ogljikove hidrate, vitamine,

 • spozna skupine in značilnosti anorganskih 'hranljiivih' snovi, tj. vodo, minerale, toksične minerale,

 • opiše katalizo in razloži pomen katalizatorjev v biokemičnih procesih,

 • razloži pH acido-bazično ravnovesje in amfoternost kemičnih spojin ter pomen v biokemičnih procesih,

 • razloži pomen vode za organizem,

 • opiše potrebe živali po vodi,

 • razloži vlogo hranljivih snovi v organizmu: gradbene, energijske in strukturne snovi,

 • razloži spreminjanje potreb živali po hranljivih snoveh (vzdrževanje, proizvodnja),

 • Zave se pomena razvoja bazičnih znanosti za razvoj kmetijstva.

  Zave se poklicne odgovornosti za pravilno uporabo kemikalij v živinoreji.

  Zave se posledic nepravilnega krmljenja živali.

  Razvija občutek poklicne odgovornosti za zdravje in počutje živali.

  Zave se vpliva prehrane živali na njegovo proizvodno sposobnost.

  Ogled:

 • kemijski laboratorij,

 • krmne table,

 • vzorci krmil.

  Vaja:

 • delovanje naravnih katalizatorjev,

 • merjenje pH-vrednosti vodnih raztopin,

 • izračunavanje krmih obrokov.

 • KRMILA

   

   

   

 • razume vrednotenje krmil

 • zna izbrati ustrezno krmilo za posamezno domačo žival

 • zna sestaviti osnovni krmni obrok za žival

 • razloži pomen najvažnejših ocen krmil: prebavljivost, energijska vrednost, beljakovinska vrednost,

 • primerja hranilne vrednosti posameznih krmil,

 • razlikuje vrste krmil: voluminozna, koncentrirana, stranski proizvodi, ...

 • spozna pravila za pripravo krmil: sveža in konzervirana.

 • razloži pravila za sestavljanja krmnih obrokov: sitost, nahranjenost, prebava.

 • nauči se sestavljati krmne obroke,

 •  

  Vaja: primerjava energijske vrednosti krmil s sežigom.

  GOVEDOREJA

   

   

   

 • razume pomen govedoreje

 • pozna pasme goveda

 • razume pravila za razmnoževanja goveda

 • pozna značilnosti proizvodnje mleka pri kravah

 • pozna pravila molže

 • razloži gospodarski pomen govedoreje,

 • opiše in primera pasme goveda pri nas,

 • opiše zgradbo in delovanje spolnih organov,

 • primerja umetno osemenjevanje in naravni pripust,

 • prepoznava znake pojatve pri kravah,

 • spozna potek brejosti in telitve,

 • opiše zgradbo in delovanje mlečne žleze,

 • opiše značilnosti laktacije pri kravah,

 • pojasni vplive na količino in kemično sestavo mleka,

 • nauči se pravilno postopati pri higienski molži,

 • Zave se navezanosti slovenskega kmeta na govedorejo.

  Razvija human odnos do živali.

  Krepi občutek osebne in poklicne odgovornosti za prirejo neoporečnih živalskih proizvodov.

  Zave se pomena delovne discipline pri proizvodnji mleka.

  Ogled:

 • pasme na fotografijah in živih živalih,

 • izobraževalni videofilmi.

 • MOLZNE NAPRAVE

   

   

   

 • pozna različne sisteme strojne molže

 • pozna sestavne dele molznega stroja

 • spozna sestavne dele in delovanje molznega stroja,

 • spozna naprave za čiščenje molznih enot in molznega stroja,

 • opiše pravila za rednega vzdrževanje molznega stroja in ostalih naprav,

 • spozna prednosti polavtomatske molzne enote za kvalitetnejšo molžo,

 • spozna opremo za hlajenje in transport mleka,

 • razlikuje sisteme molže: na stojišču, molzišča, ...

 • Zave se pomena varnosti pri delu.

  Osvaja natančnost pri delu z živalmi in pri čiščenju delovnega stroja.

  Razvija osebno odgovornost za kvaliteto mleka.

  Demonstracija: molža.

  PREDELAVA MLEKA

   

   

   

 • pozna možnosti za predelavo mleka v domače proizvode

 • seznani se s pravili domače predelave,

 • oceni možnosti za predelavo mleka v različne domače mlečne proizvode,

 •    

   

  2. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  GOVEDOREJA

  Dijak

  Dijak

   

 • razume pravila za prehrano goveda

 • pozna pravila za prehrano posamezne kategorije goveda

 • razume pomen pravilne oskrbe goveda

 • pozna načine vhlevitve goveda

 • opiše zgradbo in delovanje prebavil goveda,

 • razloži splošna pravila krmljenja goveda,

 • spozna pravila za krmljenja krav v različnih proizvodnih obdobjih: zgodnji, srednji in pozni laktaciji ter suhi dobi,

 • spozna pravila za vzrejeo telet pred odstavitvijo: mlezivo, mleko, krmila,

 • primerja vzreje telet: zgodnja in pozna odstavitev; sesanje in napajanje,

 • oceni prednosti ekstenzivne vzreje in slabosti intenzivne vzreje plemenskih telic,

 • primerja intenzivni in ekstenzivni način pitanja goveda,

 • opiše vplive na gospodarnost pitanja goveda,

 • razloži vpliv redne oskrbe goveda na proizvodnjo ter zdravje in počutje živali,

 • nauči se negovati govedo,

 • primerja načine vhlevitve goveda: privez, prosta reja, pašna reja, ...

 • spozna normative za ekološko ali živalim prilagojeno rejo,

 • Zave se delovne odgovornosti za zdravje in počutje živali.

  Zave se poklicne odgovornosti za preživetje mladičev.

  Zave se pomena delovne discipline pri oskrbi živali.

  Zave se pomena varnosti pri delu.

  Ogled:

 • izobraževalni videofilmi,

 • prehranskih normativi in krmne tabele,

 • fotografij različnih načinov vhlevitve.

 • PRAŠIČEREJA

   

   

   

 • razume pomen prašičereje

 • pozna pasme prašičev

 • razume pravila za razmnoževanje prašičev

 • razume pravila za prehrano prašičev

 • pozna pravila za prehrano posameznih kategorij prašičev

 • pozna možnosti za predelavo mesa v domače proizvode

 • razume pomen pravilne oskrbe prašičev

 • pozna načine vhlevitve prašičev

 • razloži gospodarski pomen prašičereje,

 • opiše sodobne pasme prašičev in križance pri nas,

 • opiše zgradbo in delovanje spolnih organov,

 • primerja umetno osemenjevanje in naravni pripust,

 • prepozna znake bukanja pri svinjah,

 • spozna potek brejosti in prasitve,

 • opiše značilnosti laktacije pri svinjah,

 • opiše zgradbo in delovanje prebavil pri prašičih,

 • razloži splošna pravila za krmljenje prašičev,

 • spozna pravila za krmljenje plemenskih svinj v različnih proizvodnih obdobjih: pripustu, nizki in visoki brejosti, laktaciji, odstavitvi,

 • spozna pravila za vzrejo pujskov pred odstavitvijo: mlezivo, mleko, krmila,

 • primeraja načine vzreje pujskov: zgodnja in pozna odstavitev,

 • spozna pravila za vzrejo plemenskih svinjk in merjascev,

 • Razvija human odnos do živali.

  Razvija občutek osebne in poklicne odgovornosti za prirejo neoporečnih živalskih proizvodov.

  Zave se delovne odgovornosti za zdravje in počutje živali.

  Zave se poklicne odgovornosti za preživetje mladičev.

  Zave se pomena delovne discipline pri oskrbi živali.

  Zave se pomena varnosti pri delu.

  Ogled:

 • pasme na fotografijah in živih živalih

 • izobraževalni videofilmi,

 • prehranski normativi in krmne tabele,

 • fotografije različnih načinov vhlevitve.

 •  

 • primerja intenzivni in ekstenzivni način pitanja prašičev,

 • opiše vplive na gospodarnost pitanja prašičev,

 • seznani se s pravili in pomenom domače predelave,

 • presoja možnosti za predelavo mesa v različne domače proizvode,

 • razloži vpliv redne oskrbe prašičev na proizvodnjo ter zdravje in počutje živali,

 • spozna pravila za ravnanja s prašiči,

 • primerja načine vhlevitve prašičev: intenzivno rejo, ekološka ali živalim prilagojeno reji,

 •  

  PERUTNINARSTVO

   

   

   

 • razume pomen perutninarstva

 • pozna pasme kokoši

 • razume biološke osnove prehrane perutnine

 • pozna načine vzreje piščancev

 • razume biološko osnovo proizvodnje jajc

 • pozna pravila za vzrejo kokoši

 • pozna možnosti za uporabo perutninskih proizvodov v predelavi domačih izdelkov

 • razloži gospodarski pomen perutninarstva,

 • opiše sodobne kokošje pasme in križance pri nas,

 • opiše zgradbo in delovanje prebavil pri perutnini,

 • razloži splošna pravila za krmljenje perutnine,

 • primerja načine vhlevitve piščancev in kokoši: intenzivno rejo, ekološko ali živalim prilagojeno rejo,

 • opiše postopek za pripravo objekta za vselitev enodnevnih piščancev,

 • spozna pravila za oskrbo piščancev: pitanje in zreja jarkic,

 • opiše proces in dejavnike tvorbe jajc,

 • opiše vplive na nesnost: svetloba, prehrana, ...

 • spozna tehnologjjo vzreje kokoši nesnic,

 • razlikuje med konzumnimi in valilimi jajci,

 • opiše postopek valjenja jajc,

 • opiše oskrbo izvaljenih piščancev,

 • seznani se s pravili in pomenom domače predelave,

 • oceni možnosti za uporabo jajc pri izdelavi različnih domačih pekarskih proizvodov,

 • Razvija human odnos do živali.

  Krepi občutek osebne in poklicne odgovornosti za prirejo neoporečnih živalskih proizvodov.

  Zave se delovne odgovornosti za zdravje in počutje živali.

  Zave se poklicne odgovornosti za preživetje mladičev.

  Zave se pomena delovne discipline pri oskrbi živali.

  Zave se pomena varnosti pri delu.

  Ogled:

 • pasme na fotografijah in žiive živali,

 • izobraževalni videofilmi,

 • valilnik.

 • DROBNICA

   

   

   

 • razume pomen reje drobnice

 • spozna pasme ovc in koz

 • spozna posebnosti v prehrani drobnice

 • pozna možnosti prodaje proizvodov drobnice na tržišču

 • razloži rejo drobnice kot dopolnitev ostalih panog živinoreje,

 • spozna pravilno oskrbo in rejo drobnice,

 • opiše možnosti prodaje proizvodov drobnice na trgu,

 • Zave se pomena reje drobnice v omejenih pridelovalnih pogoji.

  Ogled:

 • izobraževalni videofilm,

 • pasme na fotografijah in žive živali.

 • KONJEREJA

   

   

   

 • razume pomen konjereje

 • pozna pasme konj pri nas

 • opiše možnosti uporabe konj: za delo, šport in rekreacijo, turizem na kmetiji, …

 • opiše pasme konj pri nas in njihovo uporabnost,

 • Zave se pomena konj v razvoju civilizacije.

  Zave se nujnosti ohranjanja avtohtonih pasem živali.

  Zave se pomena varnosti pri delu.

  Ogled:

 • izobraževalni videofilmov,

 • pasme na fotografijah in žive živali.


 • 5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • voluminozna krmila

 • koncentrirana krmila

 • konzerviranje krme

 • Rastlinska proizvodnja

 • pridelava krmnih rastlin na njivah in travinju

 • proizvodnja in predelava mleka

 • proizvodja in predelava mesa

 • proizvodnja in predelava jajc

 • Gospodinjstvo

 • hranilna vrednost živil živalskega izvora

 • predelava mleka, mesa in jajc

 • splošna živinoreja: vrste krmil in njihova priprava

 • specialna živinoreja: govedoreja, prašičereja, perutninarstvo

 • Praktični pouk

 • splošna živinoreja: vrste krmil in njihova priprava

 • specialna živinoreja: govedoreja, prašičereja, perutninarstvo, ...

 • gospodarnost v živinoreji

 • Gospodarsko poslovanje

 • značilnosti kmetijskega gospodarstva

 • kmetijski trg

 • načrtovanje proizvodnje