SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KMETOVALKA GOSPODINJA (šs)

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 38.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 4. 2000

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 

280

280

2.

 

315

315

3.

 

442

442

skupaj

 

1037

1037

* T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

Vsebinska področja:

Letnik

Vsebinsko področje

T

V

Vsebinsko področje

T

V

Predmetno področje

T

V

1. letnik

Kuhanje in strežba

 

140

Oblikovanje tekstilij in vzdrževanje prostorov

 

105

Rastlinska proizvodnja

 

35

2. letnik

Kuhanje in strežba

 

105

Oblikovanje tekstilij in vzdrževanje prostorov

 

70

Rastlinska proizvodnja

 

70

 

Živalska proizvodnja

 

70

           

3. letnik

Kuhanje in strežba

 

136

Oblikovanje tekstilij in vzdrževanje prostorov

 

102

Rastlinska proizvodnja

 

102

 

Živalska proizvodnja

 

102

           

 

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

 • spozna področja gospodinjske prakse,

 • seznani se z osnovnimi tehničnimi in higienskimi zahtevami kuhinj,

 • usvoji osnovne zakonitosti priprave hrane in uporabe kuhinjskih aparatov in pripomočkov,

 • zna pripraviti osnovne jedi iz posameznih skupin in pri tem ohraniti biološko vrednost in prijeten videz živila ter upoštevati njihovo zaporedje v jedilniku,

 • pozna strežni inventar, pogrinjke, organizacijske oblike strežbe,

 • zna pravilno pripraviti mizo in streči,

 • upošteva higienske zahteve pri pripravi in strežbi jedi,

 • zna rokovati z industrijskimi in gospodinjskimi šivalnimi stroji, likalnimi napravami, pripomočki za krojenje in šivanje,

 • usvoji opravljanje enostavnejših faz dela v tekstilni industriji in obrti,

 • spozna postopke vezenja, kvačkanja in izdelave okrasnih predmetov in vezenine,

 • spozna postopke izdelave enostavnih oblačilnih predmetov,

 • usvoji pravila za pravilno nego in vzdrževanje tekstilij ter bivalnega okolja,

 • spozna pomen dobre organizacije dela za uspešno gospodarjenje na kmetiji,

 • usvoji praktična znanja in delovne navade, potrebne za opravljanje del v rastlinski in živalski proizvodnji,

 • spozna traktor kot osnovni delovni stroj v kmetijstvu, vrste kmetijske mehanizacije in osnovna pravila vzdrževanja,

 • spozna način varnega dela z različnimi orodji in delovnimi stroji,

 • zna pravilno pripraviti tla za setev in sajenje,

 • usvoji načine setve in vzgoje rastlin na prostem in v zaščitenem prostoru,

 • spozna tehnologije pridelovanja vrtnin, sadne vrste in vinsko trto, spravilo in skladiščenje le-teh,

 • zna urediti in vzdrževati vrt,

 • spozna proizvodni proces in specifičnost živinoreje,

 • spozna tehnologije reje posameznih vrst in kategorij domačih živali,

 • zna humano ravnati živaljo in upoštevati njene etološke potrebe,

 • spozna pomen živinoreje v prehrani in življenju človeka,

 • zna natančno, ekonomično in učinkovito delati,

 • spozna proizvodnjo, njene naravne možnosti in potrebe trga,

 • usvoji spretnosti za samostojno reševanje enostavnejših nalog,

 • zna varno delati,

 • razvija odnos do dela in do ljudi,

 • zna povezati in preplesti pridobljeno teoretično znanje s praktičnim delom.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. letnik - Kuhanje in strežba (140 ur)

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  UČNA KUHINJA IN JEDILNICA

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna učno kuhinjo, njene delovne prostore in jedilnico z ustreznim inventarjem

 • pozna kuhinjske stroje in naprave

 • primerja učno kuhinjo in jedilnico z domačo/gospodinjsko,

 • razlikuje čisti in nečisti del kuhinje,

 • nauči se uporabljati strežni inventar,

 • usposobi se za delo s kuhinjskimi stroji in napravami,

 • razvija ročne spretnosti v čisti in nečisti kuhinji,

 • Razvija natančnost pri delu s kuhinjskimi stroji in napravami.

  Vaja: urjenje v rezanju, natančnost pri oblikovanju, uporaba osnovnih kuhinjskih pripomočkov.

  HIGIENA V KUHINJI IN VARSTVO PRI DELU

   

   

   

 • pozna različne načine vrste čiščenja kuhinjskih prostorov

 • zna varno delati

 • pojasni pomen čiščenja za vzdrževanje higiene v kuhinjskih prostorih,

 • nauči se ravnati z različnimi čistilnimi sredstvi,

 • Zave se pomena čistoče.

  Razvija ekološko zavest ob uporabi okolju prijaznih čistilnih sredstev.

  Vaja: različne oblike čiščenja kuhinjskih prostorov.

  MEHANSKA OBDELAVA

   

   

   

 • razume uporabo različnih mehanskih obdelav pri pripravi hladnih in toplih jedi

 • zna oblikovati živila in jedi

 • zna izbrati pravilen mehanski postopek za obdelavo živila

 • nauči se mehanskih postopkov obdelave živil,

 • nauči se za natančno oblikovati jedi in živila,

 • uporabi ustrezen mehanski postopek obdelave za določeno živilo,

 • Razvija gospodaren odnos do ravnanja z živili.

  Razvija občutek za varčnost, vztrajnost, natančnost in estetiko.

  Razvija ročne spretnosti.

  Vaja: mehanska obdelava živil.

  TOPLOTNA OBDELAVA ŽIVIL

   

   

   

 • obvlada toplotne postopke obdelave živil

 • nauči se različnih načinov toplotne obdelave živil (kuhanje, pečenje, dušenje, praženje),

 • nauči se različnih postopkov pečenja,

 • nauči se različnih načinov dušenja,

 • nauči se različnih načinov praženja,

 • nauči se gospodarno porabiti živila pri toplotni obdelavi,

 • opiše varno delo s toplotnimi napravami,

 • Razvija natančnost pri toplotni obdelavi živil.

  Vaja: priprava jedi z različnimi načini toplotne obdelave.

  POGRINJKI IN STREŽNI INVENTAR

   

   

   

 • pozna strežni inventar

 • obvlada prtičkov

 • pozna različne vrste pogrinjkov

 • pozna različne organizacijske oblike strežbe

 • izbere ustrezen strežni inventar za pripravo različnih pogrinjkov,

 • razvija ročne spretnosti pri zlaganju prtičkov in ostalega strežnega perila,

 • razlikuje med vrstami pogrinjkov in jih zna ustrezno uporabiti za določen obrok,

 • izbere pravilno organizacijsko obliko strežbe,

 • Se zave namena različnega streženega inventarja.

  Usvaja ročne spretnosti pri pripravi pogrinjkov.

  Razvija vztrajnost, natančnost in smisel za estetiko.

  Vaja: priprava pogrinjka.

  OSNOVE PRIPRAVE TESTA

   

   

   

 • zna pripraviti različne vrste testa

 • zna uporabiti testo za pripravo različnih jedi

 • nauči se pripraviti različne vrste testa in jih ustrezno izbrati za pripravo določene jedi (rezančevo, vlečeno, žvrkljano, kvašeno in biskvitno testo),

 • nauči se pripraviti in uporabiti rezančevo testo,

 • nauči se pripraviti vlečeneno testo,

 • pripravi žvrkljano testo,

 • pripravi kvašeno testo,

 • izdela sladico iz biskvitnega testa,

 • izbere najustreznejšo vrsto testa za pripravo določene jedi,

 • izbere ustrezen način serviranja sladic in ostalih jedi iz testa,

 • Razvija občutek za natančnost in estetiko.

  Vaja:

  Priprava jedi iz različnih vrst testa,

  Serviranje jedi iz testa.

   

  1. LETNIK - Oblikovanje tekstilij in vzdrževanje prostorov (105 ur)

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  DELOVNO MESTO, DELOVNA SREDSTVA

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna šivalni pribor in pravila dela

 • spozna delovno mesto,

 • našteje in opiše šivalni pribor,

 • nauči se varno delati,

 • Razvija poklicno odgovornost.

  Zave se odgovornosti za varno delo.

   

  ROČNI VBODI

   

   

   

 • obvlada različne vrste vbodov

 • nauči se različnih vrst ročnih vbodov: prednji vbod, zadnja vboda, križni vbod, ometica, zančni vbod, gumbi,

 • določi uporabnost posameznega ročnega vboda,

 • opiše tehnike izdelave ročnih vbodov,

 • nauči se prišiti gumb,

 • Razvija natančnost in vztrajnost.

  Vaja: izdelava vajenic z ročnimi vbodi.

  GOSPODINJSKI ŠIVALNI STROJ

   

   

   

 • pozna šivalni stroj in njegove funkcije

 • nauči se uporabljati šivalni stroj,

 • prepozna posamezne strojne šive,

 • Razvija natančnost.

  Zave se pomena varčnosti.

  Vaja:

  Šivanje na papir in tkanino,

  Izdelava različnih strojnih šivov.

  KUHINJSKO PERILO

   

   

   

 • zna šivati serviet, brisačo, prt, vrečke

 • nauči se izračunati porabo tekstilij za izdelek,

 • usposobi se za robljenje tekstilij,

 • Razvija natančnost.

  Zave se pomena varčnosti.

  Vaja: robljenje.

  VZGLAVNIK

   

   

   

 • zna izdelati vzglavnik

 • nauči se krojiti in zašiti vzglavnik,

 • nauči se strojno izdelati gumbnico,

 • Razvija natančnost.

  Zave se pomena varčnosti.

  Vaja: strojna izdelava vzglavnika.

  PLETENJE

   

   

   

 • obvlada osnove ročnega pletenja

 • nauči se osnov pletenja,

 • prepozna pripomočke za pletenje,

 • razvija ročne spretnosti,

 • Razvija natančnost in vztrajnost.

  Vaja: pletenje enostavnega izdelka.

  KVAČKANJE

   

   

   

 • obvlada osnove kvačkanja

 • nauči se osnov kvačkanja,

 • razvija ročne spretnosti,

 • Razvija natančnost in vztrajnost.

  Vaja: kvačkanje enostavnega izdelka.

  VEZENJE

   

   

   

 • obvlada različne vbode

 • nauči se različnih vezilnih vbodov,

 • uporabi različne materiale in pripomočke za vezenje,

 • Razvija natančnost, vztrajnost in inovativnost.

  Vaja: vajenica ročnega vezenja.

  PRANJE PERILA

   

   

   

 • zna strojno in ročno prati

 • pozna pralni stroj in ga zna uporabljati

 • nauči se pravilnih postopkov pranja,

 • nauči se pravilno uporabljati pralna sredstva,

 • nauči se za prati z gospodinjskim pralnim strojem,

 • Zave se pomena varčnosti.

  Razvija ekološko zavest.

  Razvija zanesljiv in skrben odnos do dela.

  Vaja: pranje perila.

  SUŠENJE PERILA

   

   

   

 • pozna sušilni stroj

 • pozna načine sušenja

 • razlikuje načine sušenja,

 • nauči se smotrno uporabljati sušilni stroj,

 • izbere najprimernejši način sušenja,

 • Zave se pomena varčnosti.

  Razvija zanesljivost, skrbnost in ekološko zavest.

  Vaja: sušenje perila.

  LIKANJE

   

   

   

 • pozna likalnik in valjčni likalnik

 • zna likati ravne in oblikovane kose perila

 • spozna pomen likanja,

 • se nauči pravilno zaporedje likanja,

 • opravi likanje z gospodinjskim in valjčnim likalnikom,

 • spozna smotrno rabo likalnika,

 • Razvija natančnost, zanesljivost in skrbnost.

  Vaja: likanje perila.

  ZLAGANJE IN SHRANJEVANJE PERILA

   

   

   

 • zna zlagati in shranjevati perilo

 • nauči se zlagati perilo,

 • Razvija natančnost in skrbnost.

  Vaja: zlaganje perila.

  ČIŠČENJE

   

   

   

 • zna uporabljati gospodinjske aparate za čiščenje stanovanjskih prostorov

 • nauči se uporabljati gospodinjske aparate za čiščenje stanovanjskih površin,

 • spozna kombiniran sesalec za mokro in parno čiščenje in sesalec za suho in globinsko čiščenje,

 • Razvija natančnost, skrbnost in ekološko zavest.

  Vaja: čiščenje.

   

  1. LETNIK - Rastlinska proizvodnja (35 ur)

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  TRAKTOR

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna sodoben traktor in njegove glavne sklope

 • razume pomen vzdrževanja traktorja

 • razlikuje med vrstami traktorjev in jih opiše,

 • spozna prednosti enoosnega traktorja za delo na manjših površinah,

 • spozna sestavne dele transmisije in se jih nauči vzdrževati,

 • spozna traktorska kolesa,

 • spozna načine krmiljenja,

 • spozna hidravlično napravo traktorja,

 • opiše pomen sedeža in kabine za varno in zdravo vožnjo,

 • spozna različne zavorne sisteme,

 • razloži pomen vzdrževanja posameznih, sklopov za varno delo s traktorjem

 • nauči se vzdrževati akumulator,

 • Zave se nujnosti varčnega in varnega dela s traktorjem.

  Razvija občutek za natančnost.

  Razvija odnos do zdravega delovnega okolja.

  Zave se pomena vzdrževanja traktorja za varno delo.

  Ogled: traktor na šolskem posestvu.

  Prikaz: sklopi traktorja na traktorju v učilnici in na modelih.

  Vaja: priključevanje strojev k traktorju.

  TRAKTORSKE VOŽNJE

   

   

   

 • obvlada CPP

 • pozna zakon o varnosti cestnega prometa

 • zna voziti traktor

 • nauči se prometne znake in drugo signalizacijo v prometu,

 • spozna posebnosti v zakonu, ki veljajo za traktor,

 • nauči se voziti traktor,

 • Zave se pomena CPP za varno vožnjo.

  Usvaja spretnost upravljanja s traktorjem v prometu.

  Razvija pravilen odnos do drugih udeležencev v prometu.

  Vaja: 12 ur traktorskih voženj, individualno z inštruktorjem.

  OBDELAVA TAL

   

   

   

 • pozna osnovno obdelavo tal

 • zna pripraviti tla za neposredno setev in sajenje

 • našteje vrtno orodje,

 • nauči se lopatati,

 • nauči se pripraviti tla za neposredno setev in sajenje,

 • Razvija pozitiven odnos do zemlje.

  Razvija čut za natančnost.

   

  STROJI ZA OBDELAVO TAL

   

   

   

 • pozna vrste strojev za obdelavo tal

 • pozna sestavne dele pluga

 • zna orati s plugom krajnikom

 • zna upravljati enoosni traktor in motokultivator

 • zna zamenjati priključke na enoosnem traktorju

 • prepozna vrste strojev za obdelavo tal,

 • prepozna vrste plugov,

 • spozna nastavitev pluga krajnika,

 • našteje stroje za minimalno obdelavo tal,

 • spozna delo s prekopalnikom ali frezo,

 • razloži smisel čiščenja in konzerviranja strojev po uporabi,

 • Razvija skrben odnos za vzdrževanje strojev.

  Prikaz: različne vrste pluga in njegovih delov.

  Demonstracija: uporaba vrtnarskih strojev.

  Ogled:

  Strojev za obdelavo tal na šolskem posestvu,

  Vrtnarske mehanizacije na šolskem vrt.

  GNOJENJE

   

   

   

 • pozna organska gnojila

 • zna pripraviti kompostni kup

 • pozna mineralna gnojila

 • pozna stroje za gnojenje

 • razloži pomen organskih gnojil,

 • opiše izdelavo kompostnega kupa,

 • nauči se optimalno uporabljati mineralna gnojila,

 • razloži pomen pravilne nastavitve strojev za gnojenje,

 • Razvija ekološko zavest.

  Razvija delovno odgovornost.

  Vaja: izdelava kompostnega kupa.

  Prikaz: gnojenje s trosilnikom mineralnih gnojil.

   

  2. letnik - Kuhanje in strežba (105 ur)

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  ZAČETNE JEDI

  Dijak

  Dijak

   

 • zna pripraviti najosnovnejše hladne in tople začetne jedi

 • obvlada različne načine serviranja

 • zna vključiti začetno jed v jedilnik.

 • spozna različne skupine hladnih in toplih začetnih jedi in načine njihove priprave,

 • izvede različne načine serviranja (porcijsko, večporcijsko),

 • nauči se vključevati začetno jed v jedilnik,

 • Razvija občutek za skrbnost in ustvarjalnost pri pripravi začetnih jedi.

  Razvija občutek za natančnost in varčnost pri pripravi začetne jedi.

  Vaja: priprava in serviranje začetnih jedi.

  JUHE, JUŠNE ZAKUHE IN JUŠNI VLOŽKI

   

   

   

 • pozna različne vrste juh

 • zna pripraviti različne jušne zakuhe

 • zna pripraviti jušne vložke

 • pozna različne načine serviranja juhe

 • nauči se pripraviti različne vrste juh (čiste, goste, narodne in enolončnice) in je pri tem gospodaren,

 • razvija ročne spretnosti pri izdelavi jušnih zakuh in vložkov,

 • spozna načine serviranja juhe,

 • Razvija natančnost pri pripravi različnih vrst juhe.

  Zave se pomena pravilne izbire juhe glede na letni čas.

  Usvaja strokovnost pri izbiri in pripravi jušnih vložkov in zakuh.

  Vaja: priprava različnih vrst juh, jušnih zakuh in vložkov.

  MESNE JEDI

   

   

   

 • zna pripraviti mesne jedi

 • pozna osnovne kriterije za ugotavljanje kvalitete mesa

 • obvlada različne načine serviranja mesnih jedi

 • usposobi se za pripravo jedi iz različnih vrst mesa: svinjine, perutnine, govedine, teletine in rib,

 • opiše lastnosti svežega mesa,

 • nauči se pripraviti svinjino z različnimi termičnimi postopki,

 • razlikuje , vrste perutnine in izbere ustrezen termični postopek za njeno pripravo,

 • pripravi jedi iz različnih kosov govedine,

 • opredeli pomen teletine v prehrani in oceni kvaliteto jedi iz tovrstnega mesa,

 • primerja jedi iz različnih vrst rib,

 • razvija ročne spretnosti pri rezanju mesa

 • izvede različna serviranja mesnih jedi,

 • Razvija ekološko zavest pri izbiri in uporabi mesa slovenskega porekla.

  Usvaja natančnost in skrbnost pri pripravi mesnih jedi.

  Razvija poklicno odgovornost pri ravnanju z mesom.

  Vaja:

  Priprava različnih mesnih jedi,

  Serviranje mesnih jedi.

  KONZERVIRANJE

   

   

   

 • pozna različne načine konzerviranja

 • nauči se načinov konzerviranja in daje prednost fizikalnim in biološkim,

 • Razvija strokovnost pri konzerviranju živil.

  Vaja: konzerviranje razpoložljivih živil.

   

  2. LETNIK - Oblikovanje tekstilij in vzdrževanje prostorov (70 ur)

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  JEMANJE MER

  Dijak

  Dijak

   

 • zna vzeti mero

 • se nauči vzeti mero,

 • Razvija natančnost, zanesljivost.

  Vaja: jemanje mere.

  KROJENJE

   

   

   

 • pozna osnove krojenja

 • nauči se izrisati kroj,

 • pojasni krojne oznake,

 • nauči se osnov krojenja,

 • Razvija natančnost, zanesljivost in inovativnost.

  Vaja: krojenje predpasnika in krila.

  PREDPASNIK

   

   

   

 • zna izdelati predpasnik

 • nauči se izdelati predpasnik,

 • Razvija natančnost, vztrajnost.

  Vaja: izdelava predpasnika.

  ENOSTAVNO KRILO

   

   

   

 • pozna postopek za izdelavo krila

 • pozna stroj za opletanje

 • nauči se izdelati krilo,

 • spozna stroj za opletanje,

 • Razvija natančnost, strokovnost.

  Vaja: izdelava krila.

  VEZENJE

   

   

   

 • zna izdelati vezenino

 • nauči se vezilne vbode: verižni, križci, narodni vez,

 • Razvija natančnost, vztrajnost in inovativnost.

  Zave se pomena kulturne dediščine.

  Vaja: izdelava vezenine.

  ČIŠČENJE

   

   

   

 • zna očistiti stanovanjske prostore in različne materiale

 • nauči se uporabljati ustrezna čistilna sredstva in pripomočke,

 • spozna načine čiščenja,

 • obnovi znanje o smotrni rabi gospodinjskih aparatov,

 • Razvija natančnost in skrbnost.

  Vaja: čiščenje.

   

  2. LETNIK - Rastlinska proizvodnja (70 ur)

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  NAČRTOVANJE VRTA

  Dijak

  Dijak

   

 • razume pomen kolobarjenja

 • zna razdeliti vrt na poljine

 • razume pomen sosedstva vrtnin

 • nauči se pravilno razvrstiti vrtnine,

 • usposobi se za pravilno gnojenje z gnojem in pridelovanje vrtnine na pravi poljini,

 • nauči se izbrati pravilna sosedstva vrtnin,

 • Razvija občutek za doslednost pri uvrščanju vrtnin v kolobar.

   

  RAZMNOŽEVANJE RASTLIN

   

   

   

 • pozna vegetativni in generativni način razmnoževanja

 • našteje načine vegetativnega razmnoževanja (s potaknjenci, z živicami in delitvijo),

 • opiše seme in lastnosti semena,

 • Razvija čut za ekonomičnost.

  Razvija odgovornost do dela.

  Vaja: vegetativno razmnoževanja s potaknjenci.

  SETEV

   

   

   

 • pozna čas in način setve

 • pozna globino in gostoto setve

 • nauči se določiti optimalni čas setve za posamezne rastline,

 • nauči se sejati na različne načine,

 • razloži pomen pravilne izbire globine in gostote setve,

 • nauči se uporabljati ročno sejalnico,

 • Razvija čut za natančnost.

  Razvija čut za racionalno izkoriščanje prostora.

  Razvija pozitiven odnos do rastlin kot živih bitij.

  Vaja:  setev z ročno sejalnico.

  OSKRBA POSEVKA

   

   

   

 • zna oskrbeti posevek

 • pozna zelena dela

 • razume pomen opor

 • pozna načine namakanja in namakalne naprave

 • pozna najpomembnejše bolezni in škodljivce vrtnin in načine njihovega zatiranja

 • spoznajo stroje za oskrbo vrtnin

 • razloži pomen okopavanja, osipavanja in redčenja posevkov ter uničevanja plevelov,

 • razloži pomen prekrivanja tal,

 • opiše vršičkanje in pinciranje,

 • našteje vrste opor,

 • opiše načine namakanja in naštejejo namakalne naprave,

 • razlikuje najpomembnejše bolezni in škodljivce vrtnin,

 • nauči se kemično zatirati bolezni in škodljivce vrtnin in uporabljati nahrbtni škropilnik in pršilnik,

 • našteje stroje za medvrstno obdelavo okopavin in vrtnin,

 • Razvija pozitiven odnos do rastlin.

  Razvija čut za ekonomičnost.

  Razvija čut za natančnost.

  Vaja: oskrba posevka.

  Demonstracija: priprava škropilne tekočine in škropljenje.

  VZGOJA SADIK V ZAŠČITENIH PROSTORIH

   

   

   

 • zna vzgojiti sadike v zaščitenem prostoru

 • zna oskrbeti sadike v zaščitenih prostorih

 • zna pravilno posaditi sadike

 • nauči se sejati na setvenico in v setvene plošče,

 • opiše oskrbo sadik do presajanja na stalno mesto in utrjevati sadike,

 • nauči se kvalitetno vzgojiti sadiko,

 • pozna prednosti sadik s koreninsko grudo,

 • nauči se pravilno presaditi sadiko v lonček ali gredo.

 • Razvija natančnost in strokovnost.

  Razvija čut za vztrajnost in delovno odgovornost.

  Ogled: vrtnarija.

  Vaja:

  Presajanje sadik na stalno mesto.

  Setev semena vrtnin v setvene plošče.

  PRIDELOVANJE VRTNIN

   

   

   

 • pozna posamezne skupine vrtnin

 • obvlada tehnologijo pridelave najpogostejših vrtnin

 • prepozna vrtnine iz posamezne skupine,

 • nauči se pridelati izbrano vrtnino,

 • spozna uporabno vrednost vrtnin in njihov pomen v prehrani,

 • Razvija sposobnost opazovanja in razlikovanja različnih vrtnin.

  Razvija čut za doslednost in ekonomičnost pri pridelovanju vrtnin.

  Razvija pozitiven odnos do vrtnin.

  Zave se vloge vrtnin za zdravo prehrano ljudi.

   

  BIOVRTNARJENJE

   

   

   

 • pozna načine biovrtnarjenja

 • spozna prednosti biovrtnarjenja,

 • spozna možnosti trženja vrtnin,

 • spozna tehnologijo pridelave biovrtnin,

 • Zave se pomena zdrave hrane.

  Razvija ekološko zavest.

   

  SPRAVILO PRIDELKOV

   

   

   

 • pozna fiziološko in tehnološko zrelost, zna spraviti, skladiščiti in pripraviti pridelek za prodajo

 • nauči se določiti fiziološko in tehnološko zrelost,

 • nauči se spraviti in skladiščiti pridelek,

 • nauči se pripraviti vrtnine za prodajo,

 • Razvija čut za gospodarnost.

  Razvija kritičen odnos do pridelkov.

  Razvija občutek za gospodarnost.

  Ogled: hladilnica.

  Demonstracija: priprava pridelka za prodajo.

   

  2. LETNIK - Živalska proizvodnja (70 ur)

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  OSNOVE PREHRANE DOMAČIH ŽIVALI

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna krmila za domače živali

 • razume pomen konzerviranja krmil

 • prepozna voluminozna in koncentrirana krmila,

 • opiše tehnike priprave krmil za krmljenje:

 • rezanje, drobljenje, parjenje, ...

 • razloži uporabnost posameznih vrst krmil pri različnih vrstah domačih živali,

 • spozna postopke konzerviranja krmil: sušenje, siliranje,

 • Zave se poklicne odgovornosti za zagotavljanje ustrezne kakovosti krmil.

  Ogled:

  Vzorci krmil,

  Konzerviranje krmil.

  OSKRBA GOVEDI

   

   

   

 • pozna pasme goveda pri nas

 • obvlada dnevno oskrbo goveda

 • pozna značilnosti razmnoževanja pri kravi

 • pozna obnašanje bolne in zdrave živali

 • prepozna in primerja lastnosti posameznih pasem goveda,

 • razloži uporabnost posameznih pasem goveda,

 • nauči se dnevno oskrbeti govedo in oceniti higienske razmere v hlevu,

 • nauči se čistiti živali in negovati parklje,

 • razloži pomen zatiranja zajedalcev in mrčesa,

 • prepozna kravo, ki se goni in ugotovi ustrezni čas za pripust,

 • prepozna znake bližajoče se telitve,

 • pripravi pribor za oskrbo teleta po rojstvu,

 • prepozna značilnosti zdrave in bolne živali,

 • Razvija human odnos do živali.

  Zave se smisla ukrepov za zagotavljanje varnosti pri delu z živalmi.

  Razvija skrbnost in natančnost pri oskrbi govedi.

  Zave se poklicne odgovornosti za dobro počutje živali.

  Zave se osebne odgovornosti za preživetje mladičev.

  Vaja:

  Dnevna oskrba goveda,

  Priprava krme in krmljenje,

  Sodelovaje pri telitvi,

  Varstvo pri delu.

  Ogled:

  Obrezovanje parkljev,

  Zdrava in bolna žival v hlevu.

  PREHRANA GOVEDI

   

   

   

 • obvlada dnevno krmljenje krave, teleta, plemenske telice in pitanca

 • pozna računalniški program za krmljenje krav

 • izbere primerno krmo za posamezno kategorijo in proizvodno obdobje živali,

 • razloži pravila krmljenja: vrste krmil v obroku, SV in prežvekovanje, število obrokov, zaporedje krmil, prehode krmljenja ipd.

 • opazuje žival med krmljenjem in spozna značilnosti njenega obnašanja,

 • obnovi pravila sestavljanja krmnih obrokov,

 • spozna navodila za uporabo računalniškega programa,

 • spozna možnosti sestavljanja krmnih obrokov z računalniškim programom,

 • Razvija doslednosti in natančnost pri sestavljanju krmnega obroka in pri krmljenju.

  Zave se pomena kakovosti krme.

  Razvije zavest o potrebi neprestanega izpopolnjevanja prehrane domačih živali.

  Zave se posledic nepravilnega krmljenja.

  Vaja: priprava krme in krmljenje posameznih kategorij goveda.

  Demonstracija: programa z uporabo računalnika.

  PRIREJA MLEKA

   

   

   

 • pozna značilnosti vimena

 • pozna molzno opremo in naprave

 • zna molsti

 • pozna postopek vodenja evidence v zbiralnici mleka

 • razloži zgradbo in delovanje vimena,

 • prepozna in primerja lastnosti dobrega in slabega vimena,

 • nauči se pravilno očistiti in vzdrževati molzno opremo,

 • nauči se samostojno pripraviti kravo in molzno opremo za molžo,,

 • nauči se ročno in strojno molssti,

 • nauči se pridobivati higiensko neoporečno mleko,

 • zna pravilno oskrbeti mleko po molži,

 • usposobi se za sprejemi in oskrbo mleka v zbiralnici,

 • ponazori vodenje evidence v zbiralnici,

 • Zave se posledic nepravilne presoje vimena.

  Razvija čut za skrbnost pri pridobivanju mleka.

  Zave se poklicne odgovornosti za pridobivanje kvalitetnega mleka za prehrano.

  Zave se pomena natančnosti pri vodenju poslovnih evidenc.

  Vaja:

  Molža,

  Čiščenje molzne opreme.

  Ogled:

  Zbiralnica in mlekarna.

   

  3. letnik - Kuhanje in strežba (136 ur)

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  PRILOGE IN PRIKUHE K MESNIM JEDEM

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna različne vrste prilog in prikuh

 • zna uporabiti različne termične postopke

 • zna izbrati prilogo in prikuho k določeni mesni jedi

 • nauči se pripraviti različne priloge in prikuhe ter spozna njihove posebnosti

 • obnovi termično obdelavo živil,

 • izbere ustrezno prilogo in prikuho k določeni mesni jedi,

 • upošteva toplotno obdelavo, izbor živil in primeren način serviranja,

 • Razvija skrbnost pri pripravi prilog in prikuh.

  Razvija občutek za varčnost.

  Krepi ustvarjalnost pri sestavljanju prilog in prikuh z mesnimi jedmi.

  Vaje: priprava različnih prilog, prikuh in mesnih jedi.

  SOLATE IN PRELIVI

   

   

   

 • zna pripraviti različne vrste solat in solatnih prelivov

 • obvlada sestavo solat in usklajevanje s prelivi

 • zna pravilno očistiti solato in pri tem ohraniti njeno hranilno vrednost

 • nauči se pripraviti različne vrste solat in solatnih prelivov,

 • nauči se usklajevati solato z ostalimi jedmi,

 • izbere ustrezni način čiščenja in priprave solate,

 • Razvija natančnost, strokovnost in ustvarjalnost pri pripravi solat.

  Zave se pomena biološko pridelane hrane.

  Vaja: priprava različnih solat in prelivov.

  SLADICE

   

   

   

 • pozna vrste sladic glede na termično obdelavo in vrsto testa

 • zna servirati in postreči sladico

 • zna pripraviti drobno pecivo

 • nauči se pripraviti sladico glede na različno termično obdelavo in na vrsto testa,

 • razlikuje načine serviranja sladic in izbere primerno okrasitev,

 • nauči se pripraviti različne vrste drobnega peciva,

 • Razvija natančnost pri pripravi in strežbi jedi.

  Razvija ustvarjalnost pri dekoraciji jedi.

  Zave se učinka toplih in hladnih krožnikov pri serviranju sladic in ostalih jedi.

  Vaja: priprava različnih sladic in njihovo okraševanje.

  KRUH IN KRUŠNO PECIVO

   

   

   

 • zna izbrati moko za pripravo določene vrste testa

 • obvlada tehnološki postopek priprave kruha in krušnega peciva

 • razume pomen domačega kruha in krušnega peciva v ponudbi

 • razvija ročne spretnosti pri izdelavi različnih vrst kvašenega testa,

 • usposobi se za izdelavo kruha, krušnega peciva in peke le-tega,

 • izbere domači kruh in krušno pecivo za vsakodnevno prehrano,

 • oceni kakovost peke kruha in krušnega peciva,

 • Razvija natančnost pri izdelavi kruha in krušnih izdelkov.

  Razvija ustvarjalnost pri pripravi krušnega peciva za določene praznike.

  Vaja: priprava različnih vrst kruha in krušnega peciva.

  TURISTIČNA DEJAVNOST NA KMETIJI

   

   

   

 • zna celodnevno in tedensko oskrbeti gosta na kmetiji

 • zna kumunicirati z gostom

 • obvlada omizno kulturo

 • usposobi se za izdelavo celodnevne in tedenske oskrbe gosta in pri izboru jedi upošteva krajevne posebnosti,

 • nauči se komunicirati za uspešno vodenje domačega turizma,

 • nauči se omizne kulture,

 • Zave se pomena kumunikacije in omizne kulture.

  Vaja:

  Sestava in priprava jedilnika za vse redne dnevne obroke,

  Kumunikacija gost - gostitelj,

  Omizna kultura med kosilom.

  STREŽBA PIJAČ

   

   

   

 • obvlada strežbo odprtih, ustekleničenih in žganih pijač

 • zna izbrati ustrezno steklovino

 • pozna pripomočke za strokovno strežbo pijače

 • nauči se postreči odprto pijačo,

 • razlikuje načine strežbe različnih ustekleničenih pijač,

 • razlikuje vrste kozarcev, vrčev in drugih pripomočkov,

 • razvija ročne spretnosti pri strežbi pijač,

 • Razvija natančnost in strokovnost pri strežbi odprtih in ustekleničenih pijač.

  Zave se pomembnosti pravilne temperature pijač pri strežbi.

  Vaja: strežba različnih pijač.

   

  3. LETNIK - Oblikovanje tekstilij in vzdrževanje prostorov (102 uri)

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  ŠIVANJE PREPROSTIH MODELOV

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna postopek izdelave preprostih modelov

 • nauči se izdelati krilo,

 • nauči se izdelati preproste hlače na gumico,

 • Razvija natančnost, zanesljivost, inovativnost.

  Vaja:

  Izdelava krila,

  Izdelava preprostih hlač na gumico.

  VZDRŽEVANJE PERILA

   

   

   

 • zna pravilno vzdrževati perilo

 • obnovi postopke pranja, sušenja in likanja,

 • Krepi občutek za natančnost in skrbnost.

  Vaja: vzdrževanje perila.

  IZDELAVA DEKORATIVNIH PREDMETOV

   

   

   

 • zna izdelati različne dekorativne predmete

 • zna izdelati mehko igračo

 • razlikuje dekorativne predmete za krasitev stanovanja ob različnih praznikih,

 • spozna različne materiale in njihovo uporabo pri izdelavi dekorativnih predmetov,

 • nauči se izdelati mehko igračo,

 • Razvija natančnost, vztrajnost in inovativnost.

  Krepi občutek za gospodarnost in varčnost.

  Vaja:

  Izdelava različnih dekorativnih predmetov za različne priložnosti,

  Izdelava mehke igrače.

  VZDRŽEVANJE OBUTVE

   

   

   

 • zna čistiti obutev iz različnih materialov

 • uporabi ustrezno čistilno sredstva za posamezne materiale,

 • Razvija natančnost in občutek za varčnost.

  Vaja: čiščenje obutve.

  VEZENJE

   

   

   

 • zna izdelati vezenino

 • obnovi in znanje vezenja nadgradi z luknjičastim in gobelinskim vbodom,

 • Razvija natančnost, vztrajnost in inovativnost.

  Zave se pomena kulturne dediščine.

  Vaja: izdelava vezenine.

   

  3. LETNIK - Rastlinska proizvodnja (102 uri)

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  UREJANJE IN VZDRŽEVANJE VRTA

  Dijak

  Dijak

   

 • zna razporediti in urediti posamezne vrtne površine

 • zna oskrbeti vrt in okolico

 • nauči se oblikovati in pripraviti grede za sajenje,

 • nauči se saditi okrasne rastline,

 • nauči se urediti okrasne gredice in negovati zelenico,

 • Razvija čut za urejenost.

  Razvija čut za estetiko.

  Razvija čut za doslednost in natančnost.

  Vaja:

  Priprava grede za sajenje,

  Ureditev okrasne grede,

  Nega zelenice.

  PRIDELOVANJE ZELIŠČ

   

   

   

 • pozna pridelavo zelišč

 • spozna različne vrste zelišč in njihovo uporabo,

 • nauči se oskrbeti zelišča in jih pravilno pospraviti,

 • spozna načine sušenja,

 • Zave se vloge in učinka zdravilnih rastlin.

   

  OKRASNE ZELNATE RASTLINE

   

   

   

 • pozna skupine okrasnih zelnatih rastlin

 • zna vzgojiti in oskrbeti najpogostejše okrasne zelnate rastline

 • zna uporabiti okrasne rastline v različne namene

 • razlikuje enoletnice, dvoletnice, trajnice, čebulnice in gomoljnice ter sobne in balkonske rastline,

 • prepozna nekatere najpogostejše okrasne zelnate rastline iz posameznih skupin,

 • nauči se osnov vzgoje in oskrbe okrasnih zelnatih rastlin,

 • spozna uporabnost okrasnih zelnatih rastlin,

 • nauči se izdelati cvetlični aranžma iz svežega rezanega ali/in suhega cvetja,

 • Razvija sposobnost razlikovanja in opazovanja.

  Razvija čut za estetiko.

  Vaja: izdelava cvetličnega aranžmaja.

  SADJARSTVO

   

   

   

 • pozna sadne vrste

 • pozna vrste lesa

 • zna posaditi sadno drevo

 • spozna vzgojne oblike

 • zna spraviti sadje

 • pozna načine predelave sadja

 • razlikuje sadne vrste,

 • razlikuje rodni in nerodni les,

 • nauči se pravilno posaditi sadiko sadnega drevesa,

 • seznani se z različnimi gojitvenimi oblikami,

 • spozna načine določanja tehnološke zrelosti plodov,

 • nauči se pravilno obrati plodove,

 • spozna načine sortiranja po kvaliteti,

 • spozna načine sušenja plodov,

 • nauči se pripraviti sadni sok,

 • Razvija strokovnost in odgovornost pri delu.

  Razvija občutek za gospodarnost.

  Razvija doslednost in natančnost.

  Vaja:

  Sajenje sadnega drevja,

  Rez sadnega drevja.

  Ogled:

  Predelava sadja.

  VINOGRADNIŠTVO

   

   

   

 • pozna dele vinske trte

 • pozna vrste lesa

 • zna posaditi vinsko trto

 • spozna vzgojne oblike

 • zna oskrbeti vinsko trto

 • zna spraviti grozdje

 • poimenuje dele vinske trte,

 • razlikuje rodni in nerodni les,

 • nauči se pravilno posaditi vinsko trto

 • nauči se rezati šparonsko vzgojno obliko,

 • spozna zelena dela v vinogradu,

 • določi optimalni čas trgatve in opravi trgatev,

 • Razvija delovno in osebno odgovornost.

  Razvija natančnost.

  Vaja:

  Sajenje vinske trte,

  Rez vinske trte.

   

  3. LETNIK - Živalska proizvodnja (102 uri)

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  PREDELAVA MLEKA V DOMAČE IZDELKE

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna pravila in možnosti uporabe mleka v domači predelavi

 • spozna prednosti domačih izdelkov v turističnem gospodinjstvu,

 • razloži higienske ukrepe pri predelavi mleka,

 • spozna možnosti in načine predelave mlečnih izdelkov,

 • Zave se pomena higiene in natančnosti pri pridelavi živil.

  Razvija osebno odgovornost za zdravo življenje.

  Vaja:sodelovanje pri predelavi.

  Ogled: predelava domačih živil na kmetiji.

  RAZMNOŽEVANJE PRAŠIČEV

   

   

   

 • pozna pasme prašičev in križance

 • razume pomen pravilnega odnosa rejca do prašičev

 • pozna značilnosti razmnoževanja prašičev

 • zna oskrbeti pujske

 • prepozna in primerja pasme in križance prašičev ter njihovo uporabnost,

 • spozna vplive na ugodno počutje živali,

 • razloži pravila za zagotavljanje ukrepov za dobro počutje živali,

 • opiše načine ugotavljanja bukanja pri svinji,

 • prepozna znake bukanja pri svinji

 • usposobi se za spremljanje prasitve in oskrbo svinje ob porodu,

 • opazuje obnašanje pujskov pri sesanju,

 • nauči se oskrbeti pujske: ščipanje zob, repkov, označevanje, cepljenje,

 • Zave se vpliva humanega odnosa na mirno obnašanje živali.

  Zave se poklicne odgovornosti pri natančno opazovanje svinje.

  Razvija osebno odgovornost za preživetje mladičev.

  Vaja:

  Sodelovanje pri fiksiranju živali z nosno zanko pri veterinarskih posegih,

  Sodelovanje pri ugotavljanju bukanja in osemenjevanja,

  Sodelovanje pri prasitvi,

  Sodelovanje pri oskrbi pujskov.

  Ogled: pasma prašičev.

  PREHRANA PRAŠIČEV

   

   

   

 • obvlada dnevno krmljenje svinj, merjascev, pujskov, svinjk in pitancev

 • oceni primernost krme je za posamezne kategorije in proizvodno obdobje živali,

 • razloži pravila krmljenja: vrste krmil v obroku, število obrokov, zaporedje krmil, prehodi krmljenja,

 • opazuje živali med krmljenjem in spozna značilnosti njihovega obnašanja,

 • Razvija doslednost in natančnost pri sestavljanju krmnega obroka in pri krmljenju.

  Zave se pomena kakovosti krme.

  Razvija zavest o potrebi neprestanega spopolnjevanja prehrane domačih živali.

  Zave se posledic nepravilnega krmljenja.

  Vaja: dnevno krmljenje različnih kategorij prašičev.

  PROSTORI ZA VZREJO PRAŠIČEV

   

   

   

 • pozna zoohigijenske pogoje za vzrejo prašičev

 • razume pomen hlevske dokumentacije

 • razloži vpliv zoohigijene v hlevu na zdravje prašičev,

 • oceni mikroklimo v hlevu,

 • izvaja zatiranje mrčesa,

 • obnovi znanje vodenja evidence v živinoreji,

 • razloži hlevsko dokumentacijo,

 • Zave se poklicne odgovornosti za zdravje in počutje živali.

  Razvija ekološko zavest.

  Zave se pomena natančnosti pri vodenju poslovnih evidenc.

  Vaja: dnevna oskrba prašičev in hlevskega prostora.

  Ogled: hlevska dokumentacija v prašičereji.

  PREDELAVA MESA V DOMAČE IZDELKE

   

   

   

 • pozna pravila in možnosti uporabe svinjine v domači predelavi

 • spozna prednosti domačih izdelkov v turističnem gospodinjstvu,

 • razloži higienske ukrepe za izvajanje domačih kolin,

 • opiše pravila priprave in zorenje svinjine,

 • spozna možnosti in načine predelave svinjine,

 • Zave se pomena higiene pri pridelavi živil.

  Zave se pomena skrbnosti in natančnost pri predelavi.

  Razvija osebno odgovornost za zdravo življenje.

  Vaja: sodelovanje pri predelavi.

  Ogled: predelava domačih živil na kmetiji.

  OSKRBA IN KRMLJENJE PERUTNINE

   

   

   

 • pozna postopek priprave vzrejališča za piščance

 • zna dnevno oskrbeti jarkice, nesnice in brojlerje

 • razloži pravila priprave objekta za vselitev enodnevnih piščancev,

 • prepozna značilnosti za vzrejo sposobnih piščancev,

 • sodeluje pri vselitvi piščancev,

 • razloži pravila oskrbe piščancev,

 • izbere primerno krmo za posamezne kategorije,

 • Razvija doslednost in natančnost pri oskrbi in krmljenju.

  Zave se pomena kakovosti krme.

  Razvija zavest o potrebi stalnega izpopolnjevanja prehrane domačih živali.

  Zave se posledic nepravilnega krmljenja.

  Vaja: dnevna oskrba in krmljenje različnih kategorij perutnine.

  PROIZVODNJA JAJC

   

   

   

 • pozna zaporedje postopkov v proizvodnji jajc

 • pozna postopek umetnega valjenja jajc

 • razloži pravilno postopanje z jajci: pobiranje, sortiranje, priprava jajc za prodajo in valjenje,

 • presodi kakovost valilnih jajc in konzumnih jajc,

 • razloži delovanje valilnika,

 • opazuje proces valjenja,

 • nauči se oskrbeti izvaljene piščančke,

 • Zave se pomena doslednosti pri delu.

  Zave se osebne odgovornosti za preživetje izvaljenih piščančkov.

  Zave se nujnosti upoštevanja discipline.

  Vaja:

  Pobiranje, sortiranje ter priprava jajc za prodajo in valjenje.

  Oskrba izvaljenih piščančkov.

  PREDELAVA PROIZVODOV PERUTNINE V DOMAČE IZDELKE

   

   

   

 • pozna pravila in možnosti uporabe perutninskih proizvodov v domači predelavi

 • spozna prednosti domačih izdelkov v turističnem gospodinjstvu,

 • seznani se z načini klanja in pravili razkosavanja malih živali,

 • spozna uporabnost jajc v predelavi domačih pekarskih izdelkov,

 • Zave se pomena higiene pri pridelavi živil.

  Zave se pomena skrbnosti in natančnost pri predelavi.

  Razvija osebno odgovornost za zdravo življenje.

  Ogled: klavnice.

  KONJEREJA

   

   

   

 • pozna pasme konj pri nas

 • opiše uporabnost konj za potrebe turizma na kmetiji,

 • prepozna in primerja uporabnost posameznih pasem konj pri nas,

 • Zave se vloge konja v razvoju civilizacije.

  Zave se nujnosti ohranjanja avtohtonih pasem domačih živali.

  Ogled: pasme konj.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • s pregledom in ocenjevanjem delavniških dnevnikov ter

 • izdelkov oziroma storitev z zagovorom.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno

  Znanje tega predmeta se vsebinsko povezujejo z naslednjimi predmeti: gospodinjstvom, tekstiljami in urejanjem doma, rastlinsko proizvodnjo, osnovami živinoreje in gospodarskim poslovanjem.

  Konkretno

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  Kuhanje in strežba

   

   

 • higiena dela v kuhinji

 • Gospodinjstvo

  Tekstilje in urejanje doma

 • higiena živil

 • urejanje prostorov

 • mehanska obdelava živil

 • Gospodinjstvo

  Rastlinska proizvodnja

 • mehanska obdelava živil

 • zelenjava

 • toplotna obdelava živil

 • Gospodinjstvo

 • toplotna obdelava živil

 • pogrinjki

 • Tekstilje in urejanje doma

 • tkanina, perilo

 • osnove priprave testa

 • začetne jedi

 • konzerviranje

 • Gospodinjstvo

 • vrste testa

 • jedilnik

 • jedilni list

 • konzerviranje živil

 • mesne jedi

 • Osnove živinoreje

  Gospodinjstvo

 • deli mesa, kvaliteta mesa

 • strežba pijač

 • solate in prelivi

 • kruh

 • Rastlinska proizvodnja

 • vrste pijač

 • solatnice

 • žita

 • oblikovanje tekstilij in vzdrževanje doma

   

   

 • šivanje

 • kuhinjsko perilo

 • posteljnina

 • specijalni stroj za opletanje

 • gospodinjski aparati

 • pranje perila

 • sušenje

 • likanje

 • Tekstilje in urejanje doma

 • gibanje

 • tkanine za posteljno in kuhinjsko perilo

 • pranje

 • sušenje perila

 • likanje

 • čiščenje

 • Tekstilje in urejanje doma

 • vzdrževanje doma

 • predpasnik

 • jemanje mer

 • krojenje

 • enostavno krilo

 • enostavne hlače

 • vezenje

 • poslikava in tiskanje tekstilij

 • Tekstilje in urejanje doma

 • tkanine za lažja oblačila

 • oblikovanje oblačil

 • predenje

 • tiskanje

 • barvanje

 • rastlinska proizvodnja

   

   

 • obdelava tal

 • gnojenje

 • pridelovanje sadik

 • biovrtnarjenje

 • Rastlinska proizvodnja

 • obdelava in oskrba tal

 • stroj za obdelavo tal

 • prehrana rastlin

 • vzgoja v zaščitenem prostoru

 • vzgoja in oskrba sadik

 • namakalne naprave

 • biovrtnarjenje

 • setev

 • Rastlinska proizvodnja

  Osnove tehnike

 • seme in setev

 • stroj za setev

 • oskrba posevka

 • spravilo pridelkov

 • Rastlinska proizvodnja

  Gospodarsko poslovanje

 • varstvo rastlin

 • obdelovalne tehnike

 • ekonomičnost pridelovanja

 • spravilo in shranjevanje pridelkov

 • zelenjava v prehrani

 • konzerviranje

 • tehnološka zrelost in trgatev

 • obiranje in shranjevanje sadja

 • Rastlinska proizvodnja

  Gospodinjstvo

 • trgatev

 • sadje v prehrani

 • obiranje in shranjevanje sadja

 • sadje v prehrani

 • živalska proizvodnja

   

   

 • prehrana krav, prašičev in perutnine

 • Rastlinska proizvodnja

 • pridelovanje krme na travinju in njivi

 • krmila in konzerviranje

 • pasme in oskrba govedi

 • izvajanje molže

 • pasme in oskrba prašičev

 • oskrba perutnine in valjenje jajc

 • pasme konj

 • Osnove živinoreje

 • vrste krmil in priprava

 • pasme in goveda

 • pravila prehrane goveda

 • delovanje mlečne žleze

 • pravila izvajanja molže

 • pasme prašičev

 • pravila prehrane prašičev

 • pravila prehrane perutnine

 • pravila valjenja jajc

 • pomen konjereje

 • molža

 • vzdrževanje molznega stroja

 • oskrba mleka po molži

 • oskrba prašičev

 • oskrba nesnic, jarkic in brojlerjev

 • Osnove živinoreje

 • sestavni deli, delovanje in vzdrževanje molznega stroja

 • hladilne naprave

 • odstranjevanje gnoja

 • ventilatorji in avtomatski krmilniki

 • predelava mleka in mesa

 • Gospodinjstvo

 • hranljive snovi in hranilna vrednost živil živalskega izvora

 • postopki predelave domačih izdelkov