SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KMETOVALKA GOSPODINJA (šs)

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 38.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 4. 2000

1. IME PREDMETA

RAČUNALNIŠTVO

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

18

52

70

2.

   

 

3.

   

 

skupaj

18

52

70

* T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

 • spozna vlogo informatike in možnosti informacijskih sistemov,

 • spozna osnovne dele računalnika in funkcije le-teh ter osnovne karakteristične podatke sestavnih enot,

 • usvoji osnovne pojme v zvezi z informatiko in računalništvom,

 • spozna operacijski sistem in glavne zmožnosti programske opreme,

 • zna opraviti osnovna opravila v operacijskem sistemu,

 • zna uporabljati urejevalnik besedil,

 • spozna program za urejanje preglednic,

 • spozna možnost elektronske komunikacije v lokalnih in prostranih omrežjih in usvoji nekaj osnovnih tovrstnih opravil,

 • seznani se z možnostmi elektronske komunikacije v lokalnih in prostranih omrežjih ter zna nekaj osnovnih opravil,

 • spozna uporabo temeljnih programskih orodij za svoje strokovno področje in zna nekatera uporabiti,

 • spozna pojem intelektualne lastnine.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnost v izvedbi

  INFORMATIKA

  Dijak

  Dijak

   

 • razume pojem informatika, kodiranje in varovanje

 • razume pomen podatkov in različnih zapisov

 • obvlada enote in predpone za merjenje količin informacij

 • razloži pojem informatika

 • razloži podatek, način zapisa in kodiranja

 • osvoji temeljne informacije za razumevanje informacijske tehnologije

 • se nauči vsaj enega načina kodiranja

 • dokaže nujnost varovanja podatkov

 • razlikuje med zvezno in diskretno obliko zapisa podatkov

 • nauči se uporabljati enote in predpone za merjenje količine informacij

 • Se zave nujnosti pravilnega rokovanja/uporabe.

  Razvija delovno in osebno odgovornost do lastnine.

  Stalna demonstracija z uporabo računalnika in prezentacijske opreme.

  Vaje: samostojno delo v računalniški učilnici z računalniki v lokalnem omrežju in dostopom do svetovnega spleta.

  RAČUNALNIK, SESTAVNI DELI IN PERIFERNE ENOTE

   

   

 • razume uporabnost računalnika

 • pozna sestavne del in funkcije računalnika

 • razloži delitev in uporabo računalnikov

 • opiše sestavne dele računalnika in funkcije le-teh (centralno procesno enoto, notranji in zunanji pomnilnik, vhodne in izhodne enote)

 • razlikuje lokalno in medkrajevno računalniško omrežje

 • Se zave praktičnosti računalnika kot orodja za obdelavo podatkov.

   

  PROGRAMSKA OPREMA

   

   

   

 • pozna programsko opremo

 • razume pojem avtorske pravice

 • razlikuje vrste programske opreme

 • prepozna paket, jezik, program in operacijski sistem

 • spozna avtorske pravice v zvezi s programsko opremo

 • Se zave, da je programska oprema avtorsko delo.

   

  OPERACIJSKI SISTEM

   

   

   

 • pozna naloge operacijskega sistema

 • obvlada osnovno rokovanje z računalnikom

 • opiše naloge operacijskega sistema

 • se nauči osnovnih opravil z datotekami in mapami (ustvarjanje, shranjevanje, preimenovanje, kopiranje, brisanje, tiskanje)

 • Osvoji način dela z računalnikom.

  Se zave, da je za uresničitev najenostavnejšega ukaza potrebno programsko orodje.

  Demonstracija: uporaba računalnika in prezentacijske opreme.

  Vaja: samostojno delo v računalniški učilnici z računalniki v lokalnem omrežju z dostopom do svetovnega spleta.

  GRAFIČNI OPERACIJSKI SISTEM

   

   

   

 • razume funkcijo namizja

 • razloži namen in funkcijo namizja

 • nauči se kreirati mapo, ustvarjati, shranjevati, preimenovati, kopirati in brisati datoteko

 • sposoben je opraviti osnovna dela v lokalnem omrežju

 • Razvija natančnost in sistematičnost pri množici.

  Se zave pomena upravljanja s sodobnimi orodji za večjo učinkovitosti dela.

   

  POMOŽNA ORODJA V OPERACIJSKEM SISTEMU

   

   

 • obvlada uporabo pomožnih orodij

 • nauči se uporabljati pomožna orodja za preračun podatkov in grafično obdelovati slikovni material

 • sposoben je prenašati podatke med programi

 • Razvija inovativnost s pomočjo najrazličnejših pripomočkov in kombinacij.

   

  UREJEVALNIK TEKSTA

   

   

   

 • obvlada rokovanje z urejevalnikom teksta

 • samostojno vnaša in oblikuje enostavna besedila

 • se nauči označevati in številčiti

 • se nauči delati s tabulatorji

 • se nauči vstaviti in oblikovati tabelo

 • se nauči pregledati osnovne nastavitve strani in pripraviti datoteko za tiskanje

 • se nauči odpreti in shraniti datoteko

 • se nauči natisniti vsebino datoteke

 • se nauči v besedilo vstaviti različne objekte, npr. sliko, tabelo, drugo datoteko

 • Razvija inovativnost in občutek za estetiko pri oblikovanju dokumentov.

  Se zave pozitivnega učinka estetsko izdelanega gradiva.

  Razvija nove možnosti.

  Demonstracija: uporaba računalnika in dobre prezentacijske opreme.

  Vaja: samostojno delo v računalniški učilnici z računalniki v lokalnem omrežju z dostopom do svetovnega spleta.

  PREGLEDNICA

   

   

   

 • zna oblikovati preglednico

 • samostojno vnaša in oblikuje podatke v preglednici

 • je sposoben opraviti enostavne preračune

 • se nauči oblikovati tabelo

 • se nauči oblikovati graf

 • se nauči povezati urejevalnik teksta s preglednico

 •    

  MREŽNA VEZAVA RAČUNALNIKA, ELEKTRONSKA POŠTA IN SVETOVNI SPLET

   

   

 • zna uporabljati elektronsko pošto in informacije iz svetovnega spleta

 • razloži prednosti in slabosti elektronske pošte glede na druge oblike prenašanja podatkov

 • spozna način pristopa in organizacijo na svetovnem spletu

 • se nauči prenesti in shraniti podatke na svoj računalnik ter informacije uporabiti za svoje potrebe

 • Zave se nujnosti novih načinov komuniciranja.

  Razvija ustvarjalnost.

  Demonstracija: uporaba računalnika in dobre prezentacijske opreme.

  Vaje: samostojno delo v računalniški učilnici z računalniki v lokalnem omrežju z dostopom do svetovnega spleta.

  PROGRAMSKA ORODJA ZA KMETIJSTVO

   

   

   

 • pozna uporabo informatike in računalništva v kmetijski pridelavi,

 • zna uporabljati programska orodja.

 • spozna možnosti uporabe računalnika pri vodenju proizvodnih procesov

 • našteje možnosti uporabe programske opreme na svoji kmetiji, šolskem posestvu ali bližnjem obratu

 • Se zave nujnosti uporabe razpoložljive programske opreme.

  Izdelava seminarske naloge.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (vaje),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • informatika

 • Matematika

 • osnovne računske operacije

 • osnovne računske operacije, procentni račun

 • procentni račun, osnovne računske operacije

 • računalnik, sestavni deli in periferne enote

 • urejevalnik teksta

 • programska oprema

 • Kmetijski stroj

  Rastlinska proizvodnja

  Gospodarsko poslovanje

  Osnove živinoreje

 • elektronska regulacija na kmetijskih strojih

 • daljinsko upravljanje kmetijskih strojev

 • gnojilni načrt

 • vodenje knjigovodstva (kmetija)

 • krmni obroki