SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KMETOVALKA GOSPODINJA (šs)

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 38.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 4. 2000

1. IME PREDMETA

RASTLINSKA PROIZVODNJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

60

45

105

2.

55

15

70

3.

68

 

68

skupaj

183

60

243

* T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

 • spozna gospodarski pomen pridelovanja poljščin, zelenjave, sadja in grozdja,

 • usvoji osnovna znanja s področja podnebnih dejavnikov, tal in gnojenja,

 • spozna osnovne pogoje za pridelovanje poljščin, zelenjave, sadja in grozdja ter najprimernejše okrasne zelnate rastline za ureditev kmečkega doma,

 • spozna osnovne faze v pridelovanju poljščin, zelenjave, sadja in grozdja,

 • zna opisati posamezne poljščine, vrtnine, okrasne zelnate rastline, sadne rastline in vinsko trto,

 • usvoji tehnologijo pridelovanja izbranih kulturnih rastlin,

 • usvoji načine spravila in shranjevanja kmetijskih pridelkov,

 • spozna razvoj in pomen kmetijske mehanizacije v procesu kmetijske proizvodnje,

 • spozna traktor kot osnovni pogonski in delovni stroj v kmetijstvu,

 • spozna vrste in sestavne dele kmetijskih strojev,

 • seznani se s pravilnim vzdrževanjem kmetijske mehanizacije,

 • spozna učinek delovanja stroja na okolje,

 • spozna nevarnosti pri delu s stroji in napravami ter ukrepe za preprečevanje delovnih nezgod,

 • zna varčevati z energijo v kmetijstvu in gospodinjstvu,

 • usvoji občutek za estetsko urejanje okolice,

 • spozna pomen sadja in vina v prehrani,

 • spozna prednosti zdravega načina življenja in prehranjevanja,

 • zna varovati okolje.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  RASTLINSKA PROIZVODNJA

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna pojem rastlinske proizvodnje

 • seznani se s pomenom rastlinske proizvodnje: poljedelstvom, vrtnarstvom, sadjarstvom in vinogradništvom,

 • Razvija čut za odgovorno pridelavo hrane.

   

  EKOSISTEM

   

   

   

 • pozna nežive dejavnike okolja

 • pozna žive dejavnike okolja

 • pozna različne življenjske združbe

 • pozna pojem populacije

 • našteje žive in nežive dejavnike okolja in spozna odnose med njimi,

 • razlikuje ekosisteme glede na njihov nastanek in opišejo življenjske pogoje v njih,

 • opiše kroženje snovi pri intenzivni in ekološki pridelavi,

 • razloži pojme proizvajalec, potrošnik in razgrajevalec in z njimi pojasni vlogo rastlin v ekosistemih,

 • razlikuje pestrost združb pri intenzivni, integrirani in ekološki pridelavi,

 • Zave se odgovornega ravnanja do narave in ljudi.

  Zave se vloge človeka za ohranjanje biotske raznovrstnosti okolja.

  Vaja:

 • spoznavanje izbranega ekosistema (terensko delo),

 • opazovanje odnosov med živo in neživo naravo (terensko delo).

 • EKOLOGIJA

   

   

   

 • pozna osnovne ekološke pojme

 • razume kroženje snovi v naravi

 • razume vpliv rastlin na okolje

 • pozna povzročitelje in posledice onesnaževanja

 •  razloži osnovne ekološke pojme,

 • našteje in primerja najpogostejše vire onesnaževanja vode, zraka in tal,

 • seznani se z vplivom kmetijske proizvodnje na onesnaževanje okolja,

 • spozna sončno svetlobo kot enega najčistejših virov energije,

 • seznani se z možnostmi ohranjanja naravnih virov (uporaba čistejših goriv, čistilne naprave, …),

 • Zave se pomena zdravega in škodljivosti onesnaženega okolja.

  Zave se svoje vloge pri varstvu okolja.

  Seminarska naloga: povzročitelji onesnaževanja v okolju.

  PODNEBNI DEJAVNIKI

   

   

   

 • pozna podnebne dejavnike

 • pozna škodljive vplive okolja

 • pojasni vpliv svetlobe, toplote, vode in zraka na rast in razvoj rastlin,

 • seznani se z možnostmi uravnavanja in izkoriščanja podnebnih dejavnikov,

 • opazuje podnebne razmere svojega kraja,

 • seznani se s pojmi ozonska luknja, topla greda, kisli dež, …

 • Razvija odgovoren odnos do okolja.

  Usvaja sposobnost opazovanja.

  Vaja:

 • meteorološka postaja (terensko delo),

 • biološka analiza vode (terensko delo),

 • agrometeorološko poročilo.

 • ENERGIJA

   

   

   

 • pozna pomen in vire energije

 • pozna energijske vire

 • pozna zakone termodinamike

 • zna varčevati z energijo

 • razlikuje osnovne oblike energije (kinetično, potencialno, notranjo, kemijsko, jedrsko),

 • seznani se z viri energije (soncem, veterom, ...),

 • spozna prehajanje energija s telesa na telo,

 • seznani se z izgubo energije,

 • spozna smotrno porabo energijskih virov,

 • Zave se pomena obnovljivih energijskih virov.

  Razvija občutek za varčevanje z energijo.

  Vaja:

 • opazovanje pretvarjanja energije pri nihanju, padanju teles, kotaljenju po klancu pri posodi, ki je do vrha polna mivke in pri delno napolnjeni posodi,

 • odčitavanje električnega števca in beleženje porabe električne energije v določenem časovnem obdobju ter ugotavljanje možnosti za varčevanje z energijo (delo doma).

 • OSNOVE KMETIJSKE MEHANIZACIJE

   

   

   

 • pozna skupine kmetijskih strojev

 • pozna delovanje različnih motorjev

 • razume smisel vzdrževanja kmetijske mehanizacije za varno delo

 • razloži pojem kmetijska mehanizacija,

 • spozna vrste kmetijskih strojev,

 • seznani se z delovanjem različnih motorjev,

 • spozna različna tekoča goriva in njihovo uporabo,

 • pojasni pomen mazanja in konzerviranja strojev,

 • Zave se pomena tehničnega razvoja za intenzivno pridelavo hrane.

  Prikaz:

 • slikovni material in video posnetki stare kmetijske mehanizacije,

 • traktorski dizel motor,

 • delovanje motorja na modelu.

  Vaja: prepoznavanje delov strojev.

 • TRAKTOR

   

   

   

 • pozna delovanje sodobnega traktorja

 • našteje vrste traktorjev,

 • razloži delovanje traktorja,

 • se nauči osnov varnega dela s traktorjem,

 • Zave se koristnosti varčnega dela s traktorjem.

  Usvaja občutek za natančnost.

  Usvaja spretnosti za varno delo s traktorjem.

  Ogled traktorjev na šolskem posestvu.

  Prikaz: sklopi traktorja na traktorju v učilnici in na modelih.

  TLA

   

   

   

 • pozna nastanek tal

 • pozna fizikalne, kemične in biološke lastnosti tal

 • pozna strukturo in humus

 • spozna življenje in zadrževanje vode v tleh

 • spozna pedogenetske dejavnike in procese,

 • razloži sorpcijo in reakcijo tal,

 • definira pojma tla in prst,

 • definira godnost tal,

 • spoznaj posamezne lastnosti tal ter njihov vpliv na rast in razvoj rastlin,

 • se nauči izboljšati posamezno lastnost tal,

 • Zave se nujnosti za ohranjanje talnega ekosistema.

  Vaja:

 • določanje teksture, strukture in reakcije tal,

 • živi svet prsti (terensko delo).

 • OBDELAVA IN OSKRBA TAL

   

   

   

 • razume pomen obdelave

 • pozna stroje in orodja za obdelavo tal

 • pozna osnovno in dopolnilno obdelavo tal

 • zna oskrbeti rastline

 • pozna jesensko obdelavo

 • pozna spomladansko obdelavo in oskrbo

 • pozna poletno obdelavo in oskrbo

 • spozna prednosti obdelanih tal,

 • opiše ukrepe oskrbe posevkov,

 • razlikuje najvažnejša orodja in stroje za osnovno in dopolnilno obdelavo tal ,

 • opiše pomen pluga pri obdelavi tal in njegove sestavne dele,

 • razloži pomen minimalne obdelave tal,

 • razloži pomen strojev za dopolnilno obdelavo tal,

 • spozna pomen orodja za oskrbo rastlin (razbijanje skorje, okopavanje, redčenje rastlin, …),

 • Usvaja pozitiven odnos za ohranjanje rodovitnosti tal.

  Zave se odgovornosti za pravilno ravnanje s stroji.

  Ogled: obdelava tal in strojev za obdelavo tal.

  RASTLINE

   

   

   

 • pozna rastlinski sistem

 • pozna rastlinske organe

 • obnovi znanje razvojne teorije,

 • prepozna rastline istega rodu,

 • opiše zgradbo rastlinskih organov: korenine, steblo, list, cvet, plod, seme,

 • spozna funkcijo posameznih rastlinskih organov,

 • primerja potek fotosinteze in dihanja,

 • nariše metamorfoze rastlinskih organov,

 • razloži oprašitev in oploditev,

 • razlikuje plod in seme,

 • razlikuje plodove,

 • Usvaja sposobnost komuniciranja.

  Razvijajo natančnost za opazovanje.

  Krepi občutek za vztrajnost.

  Razvija ustvarjalnost.

  Vaja: rastlinski organi pod mikroskopom.

  Demonstracija: metamorfoze rastlinskih organov.

  SEME

   

   

   

 • razume načine razmnoževanja

 • pozna lastnosti semen

 • razlikuje generativno in vegetativno razmnoževanje,

 • spozna pomembnejše lastnosti semena,

 • razlikuje sorto in hibrid,

 • izračuna potrebno količino semena,

 •  

  Ogled:

 • trsnica,

 • dodelava semena.

  Vaja:

 • koreninjenje potaknjencev,

 • kalilni poizkus.

 • SETEV IN SADITEV

   

   

   

 • obvlada setev in saditev

 • pozna stroje za setev in saditev

 • oceni pravi čas in način setve oziroma sajenja,

 • določi pravilno globino setve in sajenja,

 • razlikuje med sejalniki za strnjeno in presledno setev,

 • spozna pomen pravilne nastavitve sejalnika,

 • spozna prednosti avtomatskih sadilnikov krompirja,

 • Zave se pomena ekonomične setve.

  Usvaja občutek za natančnost.

  Ogled: sejalniki.

  KOLOBAR

   

   

   

 • zna kolobariti

 • razlikuje biološke in gospodarske razloge za kolobarjenje,

 • spozna osnovna načela razvrščanja rastlin za doseganje optimalnih pridelkov,

 • Krepi osebno odgovornost.

  Vaja: izdelovanje kolobarja.

  PREHRANA RASTLIN

   

   

   

 • pozna rastlinska hranila

 • pozna organska gnojila

 • pozna mineralna gnojila

 • zna opraviti postopek analize tal

 • pozna stroje za gnojenje

 • spozna vlogo hranil pri rasti in razvoju rastlin,

 • prepozna znake pomanjkanja glavnih hranil,

 • razlikuje organska gnojila in jih zna uporabiti,

 • opiše pripravo komposta,

 • spozna prednosti organskih gnojil,

 • spozna najvažnejša mineralna gnojila in jih zna uporabiti,

 • utemelji nujnost analize tal,

 • spozna delovanje trosilnika hlevskega gnoja, cisterne za gnojevko in trosilnika mineralnih gnojil,

 • Razvija strokovnost.

  Usvaja sposobnost opazovanja.

  Zave se pomena vzdrževanja strojev.

  Razvija občutek za pravilno doziranje gnojil.

  Prikaz: rastlinski znaki pomanjkanja hranil.

  Ogled:

 • vodovarstveno območje,

 • stroji za gnojenje.

  Vaja: računanje gnojilnih odmerkov.

 • VARSTVO RASTLIN

   

   

   

 • pozna žive in nežive škodljive dejavnike okolja

 • pozna različne načine varstva rastlin

 • pozna vrste strojev za varstvo rastlin

 • pozna sestavne dele škropilnika

 • razume pomen namakanja

 • pozna vrste namakalnih sistemov

 • pozna sestavne dele namakalnega sistema

 • prepozna škodo živih in neživih škodljivih dejavnikov okolja,

 • prepozna znake bolezni in najpogostejše skupine škodljivcev,

 • spozna najbolj razširjene plevele in načine njihovega širjenja,

 • seznani se z osnovnimi kemičnimi in biološkimi sredstvi oziroma metodami za varstvo rastlin,

 • primerja načine varstva,

 • razlikuje med škropilniki in pršilniki,

 • spozna posledice nizkih temperatur za rast rastlin,

 • spozna načine varovanja rastlin pred mrazom in sušo,

 • spozna prednosti kapljičnega namakalnega sistema,

 • spozna delovanje namakalnih sistemov v rastlinjakih;

 • usvaja postopke/tehniko za varovanje okolja in lastno zdravje,

 • Zave se odgovornost do dela.

  Razvija natančnost.

  Prikaz:

 • plevela,

 • škodljivci,

 • znaki bolezni.

  Ogled:

 • namakalni sistemi,

 • kmetije z ekološkim, integriranim in intenzivnim načinom pridelovanja,

 • kapljično namakanje v rastlinjaku,

 • škropljenje.

  Vaje: izdelava herbarija plevelov.

 • PRIDELOVANJE POLJŠČIN

   

   

   

 • pozna žita

 • pozna oljnice

 • pozna alternativne poljščine

 • pozna stroje za spravilo poljščin

 • razlikuje vrste žit,

 • seznani se z agrotehniko pridelovanja pšenice in koruze,

 • opiše uporabo in predelavo žit,

 • prepozna najpomembnejše oljnice,

 • primerja postopke pridelovanja oljnic,

 • seznani se z agrotehniko pridelovanja buč,

 • prepozna najpomembnejše predivnice,

 • seznani se s pridelovanjem konoplje in lanu,

 • spozna postopke pridelovanja ajde in prosa,

 • Zave se potrebe za čim boljšo samooskrbo s poljščinami.

  Razvija strokovnost.

  Zave se bogastva in pestrosti rastlin.

  Razvija pozitiven odnos do zdrave hrane.

  Razvija natančnost.

  Zave se nujnosti za ohranjanje naravne dediščine.

  Zave se škodljivih učinkov konoplje.

  Ogled:

 • tehnološki postopki predelave žit, olja in bombaža,

 • kombajn.

  Vaje: pridobivanje olja (ekstrakcija, stiskanje).

 •  

  2. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  POMEN ZELENJADARSTVA

  Dijak

  Dijak

   

 • razume pomen zelenjadarstva v okviru kmetijske proizvodnje

 • razume pomen pravilne izbire lege zelenjavnega vrta

 • zna določiti velikost vrtne površine

 • zna urediti zelenjavni vrt

 • primerja zelenjadarstvo z ostalimi kmetijskimi panogami,

 • razlikuje pojme vrtnar, vrtičkar, vrt,

 • določi velikost vrta glede na število družinskih članov,

 • nariše pravilno urejen zelenjavni vrt,

 • Zave se prednosti doma pridelane hrane.

  Razvija občutek za natančnost in odgovornost pri urejanju vrtne površine.

  Vaja: izdelava načrta vrta.

  OBDELOVALNE TEHNIKE

   

   

   

 • pozna osnovne obdelovalne tehnike

 • pozna različne stroje za medvrstno obdelavo okopavin in vrtnin

 • razlikuje posamezne obdelovalne tehnike: okopavanje, osipavanje, beljenje, siljenje, redčenje, zalivanje, pinciranje in vršičkanje,

 • razloži pomen obdelovalnih tehnik za izboljšanje kakovosti in količine pridelka,

 • spozna pravilne načine nastavitve stroja,

 • spozna stroje za oskrbo vrtnin,

 • Razvija čut za natančnost in ekonomičnost pri pridelovanju zelenjave.

   

  NAČRTOVANJE PRIDELOVANJA

   

   

   

 • razume pomen kolobarja

 • zna razdeliti vrt na poljine

 • pozna vrste posevkov

 • razume pomen sosedstva vrtnin

 • nauči se uvrščati vrtnine v kolobar,

 • razloži pomen gnojenja v kolobarju,

 • izdela primer vrtnega kolobarja,

 • primerja različne posevke in dolžino njihove rastne dobe,

 • spozna pomen sosedstva vrtnin pri setvi mešanih posevkov,

 • Razvija čut za natančnost pri uvrščanju vrtnin v kolobar.

  Razvija čut za ekonomičnost, ko skuša vrtno površino čim bolj izkoristiti.

  Vaja: izdelava vrtnega kolobarja.

  BIOVRTNARJENJE

   

   

   

 • razume pomen biovrtnarjenja

 • primerja intenzivno in biovrtnarjenje,

 • spozna prednosti biovrtnarjenja,

 • Razvija občutek za zdrav način življenja.

   

  VZGOJA V ZAŠČITENEM PROSTORU

   

   

   

 • pozna pridelovanje v zaščitenih prostorih

 • razume pomen prekrivanja rastlin

 • razlikuje pridelovanje na prostem in v zaščitenem prostoru,

 • prepozna različne zaščitene prostore: tunel, zaprta greda, rastlinjak in plastenjak,

 • opiše materiale, ki jih uporabljamo za prekrivanje rastlin in postavitev zaščitnih prostorov,

 • razlikuje tipe zaprtih gred,

 • razlikuje rastlinjak in plastenjak,

 • opiše opremo rastlinjaka,

 • Krepi čut za natančnost pri delu v zaščitenih prostorih.

  Razvijajo inovativnost pri izdelavi zaščitenih prostorov v domačem vrtu.

  Razvija skrb za ekonomičnost pri gojenju vrtnin v zaščitenih prostorih.

  Ogled: različni tipi zaščitenih prostorov na vrtnariji.

  Prikaz: slikovni material.

  VZGOJA IN OSKRBA SADIK

   

   

   

 • razume pomen in prednosti vzgoje sadik pri nekaterih vrtninah

 • pozna različne načine vzgoje sadik

 • zna pravilno presaditi sadike

 • obvlada oskrbo sadik do presajanja na stalno mesto

 • razume pomen sadilnikov sadik v intenzivnem vrtnarstvu

 • primerja vzgojo vrtnin z direktno setvijo in iz sadik,

 • razlikuje vzgojo sadik v zaščitenih prostorih in na setvenicah na prostem,

 • prepozna sadike različnih vrtnin,

 • opiše oskrbo sadik v zaščitenih prostorih,

 • nauči se pravilno presajati sadike,

 • spozna prednosti uporabe sadilnikov,

 • Razvija sposobnost za natančno opazovanje.

  Krepijo odgovornost do dela pri oskrbi sadik.

  Razvija čut za natančnost pri setvi in presajanju sadik.

  Ogled: sadike zelenjadnic v vrtnariji.

  PRIDELOVANJE VRTNIN

   

   

   

 • pozna posamezne skupine vrtnin in osnove njihovega pridelovanja

 • obvlada uporabo posameznih vrtnin in možnost shranjevanja

 • prepozna in opiše vrtnine posameznih skupin,

 • nauči se osnov pridelovanja izbranih vrtnin,

 • opiše uporabo posameznih vrtnin v gospodinjstvu,

 • našteje možnosti shranjevanja posameznih vrtnin,

 • spozna zdravilne učinke nekaterih vrtnin,

 • izdela tabelo pridelovanja posameznih vrtnin (čas setve, čas presajanja in čas tehnološke zrelosti po mesecih),

 • Razvija sposobnost za opazovanje in razlikovanje rastlin.

  Razvija pravilen odnos do zdrave prehrane in se zave pomena zelenjave.

  Razvija čut za natančnost in ekonomičnost pri pridelovanju posameznih vrtnin.

  Ogled:

 • vrtnine v različnih fazah razvoja na vrtu in na vrtnariji,

 • semena vrtnin.

  Prikaz: slikovni material.

  Vaja: izdelava tabele pridelovanja vrtnin.

 • SPRAVILO IN SHRANJEVANJE PRIDELKOV

   

   

   

 • razume pomen kakovostnega pridelka

 • razume pojma tehnološka in fiziološka zrelost

 • zna pripraviti pridelek za trg

 • pozna strojne linije za pripravo pridelka za trg

 • pozna načine shranjevanja zelenjave

 • pozna primerne prostore za shranjevanje vrtnin

 • spozna načine, s katerimi zagotovimo kakovosten pridelek,

 • razlikuje med tehnološko in fiziološko zrelostjo,

 • opiše tehnološko zrelost posameznih vrtnin,

 • nauči se pripraviti posamezne vrtnine za prodajo,

 • opiše načine shranjevanja vrtnin,

 • primerja shranjevanju vrtnin namenjene prostore,

 • spozna vrtnine, ki jih je možno skladiščiti,

 • Razvija čut za natančnost pri določanju tehnološke zrelosti in spravilu pridelka.

  Razvija občutek za varčnost pri pripravi zelenjave za trg.

  Zave se potrebe po ekonomičnosti pri pripravi ozimnice.

  Ogled: vrtnine v tehnološki zrelosti.

  OKRASNE ZELNATE RASTLINE

   

   

   

 • pozna uporabnost okrasnih rastlin

 • pozna nekatere okrasne zelnate rastline

 • spozna uporabnost okrasnih zelnatih rastlin,

 • prepozna enoletnice, dvoletnice, trajnice, čebulnice in gomoljnice ter sobne in balkonske rastline,

 • prepozna najpogostejše predstavnike posameznih skupin okrasnih rastlin,

 • spozna osnove vzgoje in oskrbe okrasnih zelnatih rastlin,

 • Razvija sposobnost opazovanja in razlikovanja rastlin.

  Razvija čut za estetiko.

  Ogled: okrasne rastline.

  Prikaz: slikovni material.

  UREDITEV VRTA

   

   

   

 • razume pomen estetsko urejene okolice kmečke ali primestne hiše

 • zna ustrezno razporediti in urediti posamezne vrtne površine

 • pozna različne materiale za ureditev vrtnih površin

 • pojasni učinek estetsko urejene okolice kmečke ali primestne hiše,

 • razlikuje posamezne prvine vrta oziroma vrtne površine: zelenjavni vrt, sadni vrt, okrasni vrt, trato, …

 • nauči se urediti okrasne gredice in trato,

 • pozna vrtne kosilnice,

 • spozna različne materiale za ureditev ograj, tlakovanih površin, …

 • Zave se učinka estetsko oblikovanega vrta.

  Zave se značilnosti kraja in pokrajine in to upošteva pri urejanju vrtne površine.

  Prikaz: slikovni material.

   

  3. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  POMEN SADJA V PREHRANI

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna hranilne snovi v sadju in pomen sadja v prehrani

 • spozna pomen sadja za zdravo prehrano,

 • Razvija zavest za zdrav način življenja in prehranjevanja.

   

  DELITEV SADNIH RASTLIN

   

   

   

 • pozna sadni izbor

 • pozna delitev sadja po hranilni ali/in energetski vrednosti, po botanični zgradbi, po izvoru in habitusu

 • razlikuje sadne vrste in sorte, jih prepozna in poimenuje,

 • spozna energetsko in hranilno vrednost sadnih vrst,

 • Razvija sposobnost natančnega opazovanja.

  Vaja:

 • spoznavanje različnih sort,

 • priprava razstave sadja.

  Degustacija: sadje.

  Ogled: razstava sadja.

  Prikaz: slikovni material.

 • OSNOVE ORGANOGRAFIJE

   

   

   

 • pozna podzemne in nadzemne organe sadne rastline

 • prepozna posamezne dele sadnih rastlin,

 • Zave se pomena posameznih organov.

  Prikaz slikovnega materiala

  OSNOVE RAZMNOŽEVANJA SADNIH RASTLIN

   

   

   

 • pozna različne načine razmnoževanja sadnih rastlin

 • opiše osnovne načine razmnoževanja sadnih rastlin,

 • Zave se pomena pridelovanja sadik v skladu z veljavnimi predpisi.

  Prikaz: slikovni material.

  SAJENJE SADNIH RASTLIN

   

   

   

 • obvlada sajenje sadnih rastlin in primerno izbiro sadik

 • nauči se posaditi drevo,

 • razlikuje dobro sadiko od slabe,

 • Zave se pomena dobrih sadik in pravilnega sajenja.

  Prikaz: slikovni material.

  OSNOVE REZI

   

   

   

 • razume pomen rezi

 • spozna pomen in osnove rezi,

 • Zave se učinka natančnosti in strokovnosti pri delu.

  Prikaz: slikovni material.

  OBIRANJE IN SHRANJEVANJE SADJA

   

   

   

 • zna določiti primeren čas obiranja in pravilno obrati plodove

 • pozna različne vrste embalaže

 • razume razvrstitev sadja v posamezne kakovostne razrede in pozna standarde

 • pozna stroje za sortiranje, čiščenje, voščenje in pakiranje

 • pozna bolezni sadja v skladiščih

 • prepozna zrelost sadja in se nauči postopkov za določanje zrelosti plodov,

 • spozna načine in pripomočke za obiranje sadja,

 • spoznajo pravilnik o kakovosti sadja, vrtnin in gob,

 • razlikuje navadna skladišča od hladilnic,

 • spozna postopke priprave sadja za trg,

 • spozna možnosti za shranjevanje sadja v domačih razmerah,

 • prepozna fiziološke in glivične bolezni sadja v skladiščih,

 • Razvija odgovoren odnos do dela.

  Zave se pomena pravilnega obiranja sadja.

  Vaja: obiranje sadja.

  Ogled: hladilnica.

  PREDELAVA IN PONUDBA SADJA

   

   

   

 • pozna postopke predelave sadja

 • pozna stroje za predelavo sadja

 • pozna različno embalažo za konzervirano sadje

 • pozna različne proizvode iz sadja

 • spozna postopke predelave sadja,

 • spozna sušilnice, mline in stiskalnice,

 • opiše vrste embalaže za konzervirano sadje,

 • spozna možnosti za uporabo sadja pri pripravi različnih jedi,

 • nauči se pripraviti različne sadne proizvode,

 • Zave se prednosti doma konzerviranega sadja.

  Zave se pomena kontrole kakovosti in standardizacije proizvodov.

  Razvija občutek ustvarjalnosti, skrbnosti, natančnosti, varčnosti in ekonomičnosti.

  Degustacija: sadnih izdelkov.

  RAJONIZACIJA VINOGRADNIŠTVA

   

   

   

 • pozna vinorodne dežele in okoliše

 • spozna vinorodne dežele Slovenije,

 • prepozna glavne sorte svoje vinorodne dežele,

 • Zave se pomena okolja za gojenje vinske trte.

  Razvija občutek za natančnost in strokovnost.

  Vaja: spoznavanje različnih sort.

  Ogled: razstava grozdja ali vin.

  Prikaz: slikovni material.

  OSNOVE ORGANOGRAFIJE

   

   

   

 • pozna podzemne in nadzemne organe vinske trte

 • pozna sestavo grozda

 • prepozna posamezne dele vinske trte,

 • opiše zgradbo jagode,

 • Razvija sposobnost natančnega opazovanja.

  Zave se pomena posameznega organa.

  Prikaz: slikovni material.

  OSNOVE RAZMNOŽEVANJA VINSKE TRTE

   

   

   

 • pozna načine razmnoževanja vinske trte

 • spozna osnovne načine razmnoževanja vinske trte,

 • Zave se učinka pridelovanja sadik v skladu z veljavnimi predpisi.

  Ogled: trsnica.

  SAJENJE VINSKE TRTE

   

   

   

 • obvlada sajenje trte

 • nauči se posaditi trto,

 • Zave se učinka dobrih sadik in pravilnega sajenja.

  Prikaz: slikovni material.

  TRGATEV

   

   

   

 • zna določiti primeren čas za trgatev

 • pozna potek trgatve

 • spozna način za določanje časa trgatve,

 • opiše organizacijo in potek trgatve,

 • Zave se pomena pravega časa trgatve za kakovost vina.

  Vaja: trgatev.

  MOŠT IN VINO

   

   

   

 • razume postopek pridelave mošta in vina

 • pozna stroje za predelavo grozdja

 • spozna osnove predelave grozdja in nastanek vina,

 • spozna stiskalnice za grozdje in sode za vino,

 • spozna črpalke in filtrirne naprave,

 • spozna naprave za čiščenje, razkuževanje in polnjenje steklenic,

 • Zave se pomena strokovnosti.

  Ogled: vinska klet.

  GROZDJE IN VINO V PREHRANI

   

   

   

 • pozna hranilno vrednost grozdja

 • pozna pomen vina v prehrani

 • spozna sestavo grozdnega soka in vina,

 • razlikuje suha, polsuha, polsladka in sladka vina,

 • Razvija zavest za zdrav način življenja in kulturno uživanje vina.

   

  VINSKA ZAKONODAJA

   

   

   

 • pozna razvrstitev vin, kategorije za njihovo ocenjevanje in označevanje

 • razlikuje vrste vin,

 • spozna načela za razvrščanje vin po kakovosti,

 • razloži deklaracijo,

 • spozna omejitve pri prometu z vinom,

 • Zave se pomena vinske zakonodaje.

   

  SHRANJEVANJE VINA

   

   

   

 • pozna pogoje za shranjevanja vina

 • razume izraz vinoteka

 • spozna načine za shranjevanja vina,

 • razloži pojem vinoteka,

 • Razvija občutek za natančnost in ekonomičnost.

  Ogled: vinoteka.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno

  Znanje tega predmeta se vsebinsko povezujejo z naslednjimi predmeti: prakso rastlinske proizvodnje, gospodinjstvom, kuhanjem in strežbo, tekstilijami.

  Konkretno

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • prehrana rastlin

 • obdelava in oskrba tal

 • seme in setev

 • varstvo rastlin

 • Praksa rastlinske proizvodnje

 • gnojenje

 • obdelava tal

 • setev

 • razmnoževanje rastlin

 • oskrba posevka

 • pridelovanje poljščin

 • Gospodinjstvo

  Tekstilije in urejanje doma

  Praksa rastlinske proizvodnje

 • žitarice v prehrani

 • tekstilne surovine

 • oskrba posevka

 • spravilo pridelkov

 • obdelovalne tehnike

 • biovrtnarjenje

 • vzgoja v zaščitenem prostoru

 • vzgoja in oskrba sadik

 • Praksa rastlinske proizvodnje

 • oskrba posevka

 • ekološko pridelovanje vrtnin

 • setev

 • oskrba posevka

 • pridelovanje sadik in sajenje

 • spravilo in shranjevanje pridelkov

 • pridelovanje vrtnin

 • predelava in ponudba sadja

 • Gospodinjstvo

  Kuhanje in strežba

  Praksa rastlinske proizvodnje

 • konzerviranje

 • spravilo pridelkov

 • zelenjava v prehrani

 • setev

 • oskrba posevka

 • predelava sadja

 • okrasne zelnate rastline

 • stroji za obdelavo tal

 • stroji za varstvo rastlin

 • ureditev vrta

 • obiranje in shranjevanje sadja

 • delitev sadnih rastlin

 • trgatev

 • Praksa rastlinske proizvodnje

 • pridelovanje sadik in sajenje

 • obdelava tal

 • zaščita rastlin

 • urejanje in vzdrževanje vrta

 • obiranje in shranjevanje sadja

 • sadne vrste

 • tehnološka zrelost in trgatev

 • molzne naprave.

 • Osnove živinoreje

 • molža

 • pomen sadja v prehrani

 • grozdje in vino v prehrani

 • Gospodinjstvo

 • sadje v prehrani

 • alkoholne pijače