SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KMETOVALKA GOSPODINJA (šs)

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 38.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 4. 2000

1. IME PREDMETA

TEKSTILIJE IN UREJANJE DOMA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

62

8

70

2.

62

8

70

3.

60

10

68

skupaj

182

26

208

* T - teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

 • spozna surovine in postopke za izdelavo tekstilnih izdelkov,

 • zna uporabiti ustrezne tekstilije za določen izdelek in ga pravilno vzdrževati,

 • usvoji gospodaren nakup tekstilnih izdelkov,

 • zna izbirati ekološko sprejemljiva pralna in čistilna sredstva,

 • spozna vrste usnja, njegovo uporabo in nego,

 • spozna zakonitosti oblikovanja doma,

 • usvoji načine čiščenja prostorov in pozna kritične točke čiščenja,

 • spozna pomen ohranjanja naravne in kulturne dediščine: etnološki in ekološki,

 • spozna zgodovinski razvoj kmečke hiše na Slovenskem,

 • spozna funkcionalnost kmečke hiše glede na razporeditev prostorov,

 • usvoji ročne spretnosti, delovne navade, vztrajnost, natančnost, smisel za red in čistočo,

 • zna urediti in vzdrževati dom z vidika dobrega počutja, varovanja okolja in rabe energije,

 • spozna ekološko komunalno in urbano ureditev vasi oziroma naselja.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  UVOD

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna različne tekstilne izdelke

 • pozna nastanek različnih tekstilnih izdelkov

 • našteje osnovne skupine tekstilnih izdelkov,

 • spozna vlakna, preje, tkanine, pletenine in vlaknovine,

 • seznani se z nastankom preje, tkanine, pletenine in vlaknovine,

 • Razvija poklicno odgovornost.

  Osvaja sposobnost komuniciranja.

  Ogled: šolska šivalnica in tkalnica.

  RAZDELITEV TKANIN PO UPORABI

   

   

   

 • pozna vrste tkanin

 • pozna surovine za izdelavo tkanin

 • pozna tkanine za posamezne vrste oblačil

 • razlikuje tkanine za oblačila, za opremo in dekoracijo, za posebne namene,

 • prepozna uporabnost tkanin,

 • razlikuje naravna rastlinska vlakna (bombaž, lan, …),

 • razlikuje naravna živalska vlakna ( volna, svila, …),

 • našteje najpomembnejše tkanine za telesno perilo,

 • našteje najpomembnejše tkanine za lažja oblačila in njihove surovine (kemične in mikrovlakna),

 • našteje najpomembnejše tkanine za gornja oblačila in prepoznava osnovne vezave (preje in tkanine),

 • razlikuje tkanine za podloge ( atlas, saten, taft, žepovina),

 • Zave se pomena estetike oblačenja.

  Razvija strokovnost.

  Zave se prednosti naravnih materialov.

  Razvija čut za estetiko in natančnost.

  Razvija strokovnost.

  Prikaz:

 • zbirk tkanin,

 • predenje in tkanje,

 • gorilni preizkus naravnih in kemičnih vlaken.

  Ogled: tekstilna trgovina.

  Vaja: ugotavljanje vpojnosti naravnih rastlinskih materialov.

 • pozna značilne tkanine za posteljno in kuhinjsko perilo

 • opiše najustreznejše tkanine za posteljno in kuhinjsko perilo,

 •    

 • spozna ostale vrste tekstilij

 • spozna tkanine za dekoracijo, prosti čas, pozamente, čipke in preproge,

 •  

  Demonstracija: izbira dodatkov - vzorci.

  PLETENJE

   

   

   

 • pozna ročno in strojno pletenje

 • pozna vrste pletenin

 • prepozna vrsto pletiv,

 • razlikuje votkovne in snutkovne pletenine,

 • razlikuje pletenino in tkanino,

 • Razvija čut za natančnost in estetiko.

  Zave se prednosti naravnih materialov.

  Razvija čut za natančnost.

  Ogled: tovarna pletenin.

  USNJE IN KRZNO

   

   

   

 • pozna vrste usnja in usnjene izdelke

 • pozna vrste krzna

 • prepozna usnje glede na izvor/živalsko vrsto,

 • oceni usnje glede na uporabnost,

 • nauči se vzdrževati usnjene izdelke,

 • seznani se z vrstami krzna in njegovo uporabo,

 • nauči se vzdrževati krznene izdelke,

 • Krepi ekološko zavest.

  Vaja: prikaz vzorcev usnja.

   

  2. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  VZDRŽEVANJE IN NEGA TEKSTILA

  Dijak

  Dijak

   

 • zna shraniti in sortirati umazano perilo

 • razume oznake za vzdrževanje

 • pozna načine pranja

 • pozna pralna sredstva

 • zna sušiti peril

 • zna likati in shraniti zlikano perilo

 • pozna postopke kemičnega čiščenja

 • zna očistiti madeže

 • nauči se pravilno vzdrževati in negovati tekstilije,

 • opiše načine shranjevanja umazanega perila,

 • razloži oznake za vzdrževanje,

 • nauči se različnih načinov pranja,

 • prepozna naravna in sintetična pralna sredstva,

 • spozna sestavo sintetičnih pralnih sredstev in njihov vpliv na okolje,

 • prepozna sodoben način sušenja in njihovo prednost,

 • spozna različne likalne pripomočke in zahteve likanja,

 • nauči se pravilno hraniti zlikano perilo,

 • spozna kemično čiščenje,

 • opiše postopke čiščenja in izbiro sredstev za čiščenje madežev,

 • Razvija čut za higieno.

  Razvija čut za estetiko.

  Krepi ekološko zavest.

  Razvija občutek za natančnost pri delu.

  Ogled: kemična čistilnica in pralnica.

  DOM, VODA IN OKOLJE

   

   

   

 • pozna potrebe gospodinjstva po pitni vodi

 • zna ravnati z odpadnimi vodami v gospodinjstvu

 • zna varčevati z vodo, tudi v času pomanjkanja

 • nauči se gospodarno ravnati s pitno vodo,

 • razloži vpliv odpadnih vod iz gospodinjstva na okolje,

 • opiše varčevalne ukrepe v primeru pomanjkanja vode v gospodinjstvu,

 • Razvija ekološko zavest.

  Vaja: analiza pitne vode.

  DOM, ODPADKI IN OKOLJE

   

   

   

 • pozna vrste odpadkov v gospodinjstvu

 • zna sortirati odpadke

 • pozna načine za predelavo odpadkov

 • spozna ekobilanco

 • našteje vrste odpadkov v gospodinjstvu,

 • nauči se ločevati odpadke,

 • razloži vpliv odpadkov na okolje,

 • spozna možnosti predelave odpadkov,

 • definira vsebino ekobilance,

 • Razvija ekološko zavest.

  Vaja: sortiranje odpadkov.

  DOM, ENERGIJA IN OKOLJE

   

   

   

 • zna varčevati z energijo v gospodinjstvu

 • pozna obnovljive vire energije

 • nauči se gospodarno ravnati s hišnimi napravami za ogrevanje,

 • se nauči gospodarno ravnati z gospodinjskimi stroji in napravami,

 • spozna smotrnost obnovljivih virov energije,

 • Razvija občutek za varčnost.

  Ogled: kurilne naprave.

   

  3. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  ZGODOVINA OBLAČENJA

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna zgodovino oblačenja

 • razume optične korekcije

 • pozna barvne kombinacije

 • pozna tipe sodobnih oblačil

 • spozna zgodovino oblačenja,

 • razlikuje tipe postav in poišče možnosti za njihovo optično korekcijo,

 • nauči se usklajevati barve različnih tekstilij,

 • razlikuje tipe oblačil,

 • Razvije občutek za estetiko.

  Ogled: modna revija, videokaseta.

  OBLAČILNA TEHNOLOGIJA

   

   

   

 • pozna osnovne značilnosti dela v oblačilni industriji

 • seznani se s fazami krojenja, šivanja in likanja,

 • Razvija čut za natančno delo.

  Razvija pozitiven odnos do dela.

  Ogled: obrat oblačilne tehnologije.

  KULTURNA DEDIŠČINA

   

   

   

 • razume pomen kulturne dediščine

 • pozna tradicionalen način gradnje kmečke hiše

 • pozna navade in običaje domačega kraja

 • razume etnološki pomen ohranjanja tradicionalnih in starinskih predmetov

 • razloži pomen kulturne dediščine za nacionalno identiteto,

 • razlikuje osnovne tipe kmečkih hiš,

 • poveže običaje domačega kraja z vsakodnevnim življenjem,

 • sodeluje pri pripravi prireditev za ohranjanje starih običajev,

 • primerja vrednost in uporabnost tradicionalnih izdelkov domače obrti z industrijskimi izdelki,

 • Zave se pomena kulturne dediščine.

  Razvija občutek pripadnosti slovenski kulturi.

  Zave se smisla ohranjanja kulturne dediščine.

  Zave se pomena za oživljanje starih običajev.

  Ogled:

 • starejša kmečka hiša,

 • razstava izdelkov domače obrti.

 • OBLIKOVANJE DOMA

   

   

   

 • pozna razvoj kmečke hiše in njeno zunanjo in notranjo podobo

 • razume pomen urejenosti doma

 • razume pomen ljudskega stavbarstva

 • pozna razvoj in oblike stanovanjskih naselij

 • spozna osnovna načela opremljanja in oblikovanja tipične kmečke hiše,

 • nauči se urediti dom,

 • razloži pomen kulturne dediščine za nacionalno identiteto,

 • primerja značilnosti ljudskega stavbarstva z novogradnjami,

 • Razvija občutek pripadnosti slovenski kulturi.

  Krepi ekološko zavest.

  Ogled: slikovni material.

  STANOVANJSKI PROSTORI IN INSTALACIJE

   

   

   

 • pozna hišne instalacije

 • pozna ogrevalna naprave

 • razume pomen pravilne razporeditve stanovanjskih prostorov

 • razloži pomen osnovnih hišnih instalacij,

 • spozna ogrevalne naprave z vidika ekonomičnega ogrevanja,

 • izbere primerno razdelitev stanovanjskih prostorov glede na funkcionalnost,

 • opiše stanovanjske prostore na kmetiji,

 • nauči se razdeliti stanovanjske prostore, upoštevajoč strani neba,

 • Razvija strokovnost in varčnost.

  Ogled:

 • kurilne naprave,

 • diapozitivi.

 • OPREMLJANJE DOMA

   

   

   

 • pozna osnovne zahteve opremljanja doma

 • pozna stanovanjsko opremo

 • pozna dekorativne predmete za stanovanje

 • oceni primernost posameznih materialov,

 • prepozna ustreznost opreme za posamezne stanovanjske prostore: pohištva, sanitarne opreme,svetil in tekstilnih izdelkov v stanovanju,

 • nauči se izbrati ustrezne dekorativne predmete,

 • Razvija strokovnost in inovativnost.

  Vaja: načrt opremljanja stanovanjskih prostorov.

  Ogled: dekorativni predmeti.

  VZDRŽEVANJE DOMA

   

   

   

 • razume potrebo po vzdrževanju doma

 • pozna čistila glede na uporabnost

 • pozna sodobne čistilne stroje in pripomočke

 • utemelji potrebo po vzdrževanju doma,

 • dokaže nujnost čistoče,

 • razdeli čistila glede na namen uporabe,

 • opiše vpliv posameznih čistil na okolje,

 • usposobi se za različne načine čiščenja in uporabo sodobnih čistilnih strojev in naprav,

 • primerja in oceni sodobne čistilne stroje in pripomočke,

 • nauči se izbrati najprimernejši način čiščenja,

 • Razvija natančnost, ekološko zavest in osebno odgovornost.

  Prikaz: čistila.

  Demonstracija: čiščenja z večnamenskim čistilnim strojem.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno

  Znanje tega predmeta se vsebinsko povezuje z naslednjimi predmeti: rastlinska proizvodnja, praktični pouk.

  Konkretno

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • tekstilne surovine

 • dom, voda in okolje

 • dom, odpadki in okolje

 • Rastlinska proizvodnja

 • pridelovanje poljščin

 • podnebni dejavniki

 • priprava komposta

 • preje, tkanine in pletenine

 • vzdrževanje in nega tekstilij

 • kemično čiščenje

 • usnje in krzno

 • oblačilna tehnologija

 • dom, energija in okolje

 • vzdrževanje doma

 • Praktični pouk

 • vezenje

 • šivanje

 • pletenje, kvačkanje

 • pranje perila

 • sušenje

 • likanje

 • čiščenje

 • vzdrževanje obutve

 • krojenje

 • šivanje

 • kurilne naprave

 • čiščenje