B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK KMETOVALKA-GOSPODINJA / SPI

PREDMETI 1. letnik 2. letnik 3. letnik SKUPNO
št. ur
v programu
št. ur na št. ur na št. ur na
teden leto teden leto teden leto
A - Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina 3 105 3 105 3 102 312
Tuji jezik 2 70 2 70 2 68 208
Matematika 2 70 2 70 2 68 208
Umetnost 1 35         35
Družboslovje 3 105 3 105     210
Športna vzgoja 3 105 3 105 3 102 312
Skupaj A 14 490 13 455 10 340 1285
 
B - Strokovno-teoretični predmeti
Računalništvo     2 70     70
Gospodinjstvo 3 105 2 70 3 102 277
Tekstilije in urejanje doma 2 70 2 70 2 68 208
Rastlinska proizvodnja 3 105 2 70 2 68 243
Osnove živinoreje 3 105 2 70     175
Gospodarsko poslovanje         3 102 102
Skupaj B 11 385 10 350 10 340 1075
 
C - Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk 8 280 9 315 13 442 1037
 
Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu              
Delovna praksa   36   36     72
 
D - Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti   96   96   64 256
 
Skupno število ur pouka (A+B+C) 33 1155 32 1120 33 1122 3397
Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)   1251   1216   1186 3653
Skupno število (A+B+C+Č+D)   1287   1252   1186 3725
 
Število tednov pouka   35   35   34 104
Število tednov delovne prakse   1   1     2
Število tednov interesnih dejavnosti   3   3   2 8
Skupno število tednov izobraževanja   39   39   36 114

 

Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letno štev. ur za sodelavca na

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini

oddelek

skupino

1.

Gospodinjstvo

učitelj

10

do 17

   

Tekstilije in urejanje doma

učitelj

8

do 17

   

Rastlinska proizvodnja

učitelj

39

do 17

   
laborant     9 24

Osnove živinoreje

učitelj

22

do 17

   
laborant     5 12

Praktični pouk

učitelj

268

do 17

   
12 1**    

2.

Računalništvo

učitelj

52

do 17

   

Gospodinjstvo

učitelj

10

do 17

   

Tekstilije in urejanje doma

učitelj

8

do 17

   

Rastlinska proizvodnja

učitelj

10

do 17

   

Osnove živinoreje

učitelj

10

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

280

do 14

   
 

35

do 5***

   

3.

Gospodinjstvo

učitelj

10

do 17

   

Tekstilije in urejanje doma

učitelj

10

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

372

do 13

   

70

do 5***

   

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

** Vožnja motornega vozila

*** Delo v hlevu

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike ali kmetijstva

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba s področja umetnosti ali umetnostne zgodovine

Družboslovje

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije ali zgodovine ali geografije

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Računalništvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike ali visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali drugega strokovnega področja, najmanj 150 urami računalništva v dodiplomskem izobraževanju

Gospodinjstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz gospodinjstva

Tekstilije in urejanje doma

učitelj

visokošolska izobrazba iz tekstilstva ali gospodinjstva

Rastlinska proizvodnja

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva

laborant srednja ali srednja strokovna izobrazba iz kmetijstva

Osnove živinoreje

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali veterinarstva

laborant srednja ali srednja strokovna izobrazba iz kmetijstva

Gospodarsko poslovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali ekonomije

Praktični pouk:

   

- vsebine kuhanja in strežbe

učitelj

višja izobrazba iz gospodinjstva ali gostinstva ali srednja strokovna izobrazba iz gospodinjstva ali gostinstva

- vsebine oblikovanja tekstilij

učitelj

višja ali srednja strokovna izobrazba tekstilne konfekcije ali gospodinjstva

- praksa kmetijske pridelave in reje

učitelj

višja ali srednja strokovna izobrazba iz kmetijstva

za traktorsko vožnjo:
srednja izobrazba ali srednja ali višja strokovna izobrazba z opravljenim inštruktorskim izpitom