A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: KMETOVALKA-GOSPODINJA srednje poklicno izobraževanje

Naziv poklicne izobrazbe: kmetovalka gospodinja/kmetovalec gospodinjec

Trajanje izobraževanja: tri leta

Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu.

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program dijakom omogoča, da:

 • dopolnijo in poglobijo splošno izobrazbo,
 • se usposobijo za strokovno opravljanje dela v kmetijstvu in gospodinjstvu,
 • si pridobijo osnovno teoretično in praktično znanje iz živalske in rastlinske proizvodnje,
 • si pridobijo teoretično in praktično znanje iz gospodinjstva za zadovoljevanje osnovnih človekovih življenjskih potreb,
 • si pridobijo teoretična in praktična znanja iz dopolnilnih dejavnosti: kmečkega turizma, predelava domačih proizvodov, izdelava izdelkov domače obrti,
 • razvijajo sposobnost povezovanja strokovno-teoretičnega in praktičnega znanja ter njune uporabe pri delu,
 • si pridobijo temeljno znanje o organizaciji dela v kmetijstvu in gospodinjstvu,
 • se naučijo osnov računalništva,
 • si razvijajo čut za sosedsko pomoč in pomoč ostarelim,
 • se naučijo skrbeti za medgeneracijsko sožitje v družini,
 • spoznajo pomen ekološkega in etnološkega ohranjanja naravne in kulturne dediščine,
 • si razvijajo sposobnost komuniciranja in sodelovanja v delovnem okolju,
 • si razvijajo poklicne delovne navade in čut za osebno odgovornost ter varstvo pri delu.

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Računalništvo

  ustno, vaje

  Gospodinjstvo

  ustno

  Tekstilije in urejanje doma

  ustno

  Rastlinska proizvodnja

  ustno

  Osnove živinoreje

  ustno

  Gospodarsko poslovanje

  ustno

  Praktični pouk

  dnevnik praktičnega izobraževanja, izdelek oziroma storitev in zagovor

  Vsebina zaključnega izpita

  Teoretični del

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • ustni izpit iz gospodinjstva ali tekstilij in urejanja doma (po izbiri dijaka).

  Praktični del

 • izdelek oziroma storitev in zagovor.