SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA NA PODROČJU STROJNIŠTVA

Izobraževalni program: KLEPAR - KROVEC

IZPITNI KATALOG

Sprejeto na 64.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 21.3. 2003

1. Ime predmeta

PRAKTIČNI DEL ZAKLJUČNEGA IZPITA

2. Izpitni cilji

Na izpitu ocenjujemo:

 • stopnjo praktične usposobljenosti na poklicnem področju,
 • povezanost strokovno teoretičnih in praktičnih znanj,
 • ustrezen pristop in izbiro tehnoloških postopkov pri opravljanju nalog,
 • uporabo ustreznih merilnih in kontrolnih postopkov,
 • upoštevanje predpisov s področja varstva pri delu in varstva okolja,
 • racionalno rabo energije, materiala in časa.
 • 3. Priporočila za uporabo

  Izpitno nalogo je možno izbirati iz predlaganega seznama oziroma iz razširjenega nabora na podobnem nivoju zahtevnosti. Navedene izpitne naloge služijo izpitnemu odboru kot vodilo o primernosti in tehnoloških zahtevah posameznega izdelka/storitve, zato je možno za vmesni preizkus ali zaključni izpit uporabiti izdelavo drugega primerljivega izdelka/storitve. Vse izpitne naloge navedene v katalogu so opisane informativno.

  Izpitne naloge (izpitna dela, delovne preizkuse) določi izpitni odbor. Priporočamo, da izpitni odbor izda sklep kandidatu o vrstah in številu izpitnih nalog, eventualni pripravi polizdelkov (dovoljenih predpriprav) po predloženi dokumentaciji in drugih pogojih. Brez pisnega sklepa sme kandidat uporabiti le pripomočke dovoljene s tem katalogom.

  Specifičnost poklica zahteva tudi terensko delo, oziroma delo na objektih. Izpitne naloge zajemajo izdelavo izdelkov v delavnici ter montažo. Poklic zahteva velik poudarek na varnem delu. Kandidat opravi vsa dela sam, dovoljeno je samo pasivno sodelovanje mentorja.

  Zagovor je vezan predvsem na izdelek/storitev, pri tem preverimo celovitost funkcionalnih znanj, spretnosti, sposobnosti, poznavanje tehnologije dela in delovnih sredstev ter prepisov in ukrepov varstva pri delu, ki so tipične za poklic.

  Kandidat mora izpitni komisiji predložiti dnevnike praktičnega dela vseh let izobraževanja.

  Znanja ki so opredeljena v tem katalogu so razdeljena v dve osnovni skupini: izpitne naloge primerne za vmesni preskus ter za praktični del zaključnega izpita.

  4. Znanja in spretnosti, ki se preverjajo na vmesnem preizkusu

  Pri vmesnem preizkusu lahko preverjamo praktična znanja in spretnosti pridobljenih v procesu praktičnega izobraževanja z/s:

 • enim (1) individualnim izpitnim delom,
 • enim (1) enotnim izpitnim delom,
 • do dvema (2) delovnima preizkusoma.
 • Kandidat pripravi polizdelke (izvede dovoljene predpriprave) po predloženi dokumentaciji pred preizkusom v skladu s sklepom izpitnega odbora. Na vmesnem preizkusu opravi finalizacijo izpitnega dela.

  4.1. Trajanje vmesnega preizkusa

  Vmesni preizkus traja do 7 ur ter zajema izdelavo izpitnih nalog, tehnične dokumentacije in ustni zagovor. Za izpitno delo do 5 ur, za delovne preizkuse do 2 uri. Ustni zagovor traja največ 20 minut.

  4.2.   Seznam izdelkov/storitev primernih za vmesni preizkus

  Izdelek

  Opis in dimenzije

  Tehnološke zahteve

  Žlebni zaključek

  Klasični žlebni zaključek s privihom in vzorcem na stroju za robljenje.

  Zaključek s pomočjo šablone izrisati z ročnimi škarjami , izrezati in na robilnem stroju obdelati.

  Objemka odtočne cevi

  Dvodelna cevna objemka, spojena z vijačno zvezo.

  Določiti razvite dolžine, narediti izvrtine za vijačni spoj, privariti nosilni vijak objemke.

  Snegobran iz bakrene pločevine

  Bakreni snegobran upognjene izvedbe dimenzije 100 x 180 x 0,6.

  Snegobranu zarisati in izrezati njegovo obliko, ga ojačati s strojem za robljenje, upogniti in izvrtine za pritrditev.

  Enojno odtočno koleno

  Standardno odtočno koleno F 110.

  Šablonsko zarisati oba konca kolena, upogniti, narediti spoj in nato oba konca spojiti z lotanjem.

  1 m odtočne cevi - različnih premerov

  Odtočne cevi različnih premerov dolžine 1 m.

  Določiti razvito dolžino odtočne cevi F 110 in F 60, izdelati privihe za spoj, upogniti in na enem koncu nakrčiti.

  1 m žleba iz pločevine

  Žleb standard dolžine 1 m iz pločevine do 0,7 mm.

  Določi razvito dolžino pločevine in na upogibnem ročnem kleparskem stroju izdelati standardni žleb.

  Strešna obroba - zaključna

  2 m obrobe z nastavkom za leseno letev.

  Zarisati in odrezati razvito dolžino pločevine na 2 m ročnem kleparskem stroju, upogniti obrobe.

  Zidna zaključna obroba

  Zidna obroba širine 30 mm iz pločevine.

  Na objektu izmeriti zid, izračunati in zrezati iz pločevine razvito dolžino in pripraviti kose obrobe za montažo.

  Pločevinasta dimniška obroba

  Priprava dimniške obrobe za opečni dimnik – klasični.

  V delavnici izrezati, upogniti stranice dimniške obrobe za klasični dimnik, prilagojene nagibu in vrsti kritine.

  Prehod iz pravokotne v okroglo obliko.

  Cevni prehod iz okrogle v štirioglato obliko in obratno različnih dimenzij.

  S šablonami zarisati plašč, izrezati in upogniti ter spojiti z dvojnim zgibom.

  Detajl strehe pokrite z bobrovcem. Možnosti:

  · enojno kritje;

  · dvojno kritje;

  · kronsko kritje.

  Zasnova strehe z letvanjem in pripravo ter montažo kljuk.

  Na tesarsko pripravljenem modelu strehe uporabiti posamezne  elemente kritine ter kleparske polizdelke, jih z ustreznim orodjem oblikovati in obdelati.

  Detajl strehe pokrite z zareznikom. Možnosti:

  · enojni zareznik;

  · dvojni zareznik.

  Zasnova strehe z letvanjem in pripravo ter montažo kljuk

  Na tesarsko pripravljenem modelu strehe uporabiti posamezne  elemente kritine ter kleparske polizdelke, jih z ustreznim orodjem oblikovati in obdelati.

  Detajl strehe pokrite s korcem. Možnosti:

  · poletvana streha;

  · podeskana streha;

  · na betonski plošči.

  Zaključek strehe z detajlom globeli ter slemenom.

  Na tesarsko pripravljenem modelu strehe uporabiti posamezne  elemente kritine ter kleparske polizdelke, jih z ustreznim orodjem oblikovati in obdelati.

  Detajl strehe pokrite z betonsko kritino, Možnosti:

  · navadno kritje;

  · kritje s krajniki.

  Zasnova strehe z letvanjem in pripravo ter montažo kljuk

  Na tesarsko pripravljenem modelu strehe uporabiti posamezne  elemente kritine ter kleparske polizdelke, jih z ustreznim orodjem oblikovati in obdelati.

  Detajl strehe pokrite z vlaknato betonsko kritino. Možnosti:

  · valovita kritina;

  · ravna kritina.

  Zasnova strehe z letvanjem in pripravo ter montažo kljuk

  Na tesarsko pripravljenem modelu strehe uporabiti posamezne  elemente kritine ter kleparske polizdelke, jih z ustreznim orodjem oblikovati in obdelati.

  5. Znanja in spretnosti, ki se ocenjujejo na zaključnem izpitu

  Pri praktičnem delu zaključnega izpita lahko ocenjujemo praktična znanja in spretnosti pridobljenih v procesu praktičnega izobraževanja z/s:

 • enim (1) individualnim izpitnim delom,
 • (1) enotnim izpitnim delom ter do dveh (2) delovnih preizkusov,
 • tehnično dokumentacijo, ki obsega tehnično in tehnološko dokumentacijo ter kalkulacijo cene,
 • ustnim zagovorom.
 • Kandidat pripravi polizdelke (izvede dovoljene predpriprave) po predloženi dokumentaciji pred izpitom v skladu s sklepom izpitnega odbora. Na izpitu opravi finalizacijo izpitnega dela. Tehnično poročilo izdela pod nadzorom.

  5.1. Zeznam izdelkov/storitev za praktični del zaključnega izpita

  S seznamom izdelkov/storitev so opredeljena znanja in spretnosti, ki jih kandidat mora obvladati glede na cilje izobraževanja.

  Izdelek

  Opis in dimenzije

  Tehnološke zahteve

  Izdelava kotnega žleba z žlebno zaporo.

  Kotni žleb dimenzij 33 cm iz pločevine.

  Na izdelanem žlebu odrezati poševnine žleba, izdelati kotno ojačitev in zmontirati žlebno zaporo, spajati z lotanjem.

  Žlebni izpust – kotliček.

  Žlebni kotliček za polokrogli ali pravokotni žleb standardne izvedbe.

  Krojiti in izdelati iz različnih pločevin in spojiti z ustreznim žlebom.

  Zidna obroba.

  Zidna obroba s pokončnim robom in podometno letvijo.

  Obrobo krojiti in upogniti. Izdelati pritrdilno obrobo, kot nosilec za glavno obrobo pritrjena na podometno letev.

  Dimniška obroba.

  Dimniška obroba za dimnik pravokotne oblike.

  Pri pokriti strehi z bobrovcem je zgornja obroba v obliki globeli. Posneti dejanske izmere dimnika, krojiti in izdelati elemente obrobe in jih montiratii z zgibanjem.

  Okenska polica.

  Nadometna okenska polica raznih dimenzij na dejansko stanje okna in globine zidu.

  Posneti stanje na objektu, izračunati razvito dolžino, upoštevati pregibe, montirati na les in izdelati sidra.

  Strešno okno.

  Izdelava in montaža obrob strešnega okna ali line.

  Posneti stanje na objektu, izračunati razvito dolžino, upoštevati pregibe, montirati s kombinacijo zgibnih in lotanih spojev.

  Detajl strehe pokrite z bobrovcem. Možnosti:

  · enojno kritje;

  · dvojno kritje;

  · kronsko kritje.

  Zaključek strehe z detajlom globeli ter slemenom minimalne površine 5 m2.

  Na modelu strehe tesarsko pripraviti površino, vgraditi posamezne  elemente kritine ter kleparske polizdelke.

  Detajl strehe pokrite z zareznikom.

  Zaključek strehe z detajlom globeli ter slemenom minimalne površine 5 m2.

  Na modelu strehe tesarsko pripraviti površino, vgraditi posamezne  elemente kritine ter kleparske polizdelke.

  Detajl strehe pokrite s korcem. Možnosti:

  · poletvana streha;

  · podeskana streha;

  · na betonski plošči.

  Zaključek strehe z detajlom globeli ter slemenom minimalne površine 5 m2.

  Na modelu strehe tesarsko pripraviti površino, vgraditi posamezne  elemente kritine ter kleparske polizdelke.

  Detajl srehe pokrite z betonsko kritino. Možnosti:

  · navadno kritje;

  · kritje s krajniki.

  Zaključek strehe z detajlom globeli ter slemenom minimalne površine 5 m2.

  Na modelu strehe tesarsko pripraviti površino, vgraditi posamezne  elemente kritine ter kleparske polizdelke.

  Detajl strehe pokrite z vlaknasto betonsko kritino. Možnosti:

  · valovita kritina;

  · ravna kritina.

  Zaključek strehe z detajlom globeli ter slemenom minimalne površine 5 m2.

  Na modelu strehe tesarsko pripraviti površino, vgraditi posamezne  elemente kritine ter kleparske polizdelke.

  Detajl strehe pokrite s bitumensko kritino.

  Zaključek strehe z detajlom globeli ter slemenom minimalne površine 5 m2.

  Na modelu strehe tesarsko pripraviti površino, vgraditi posamezne  elemente kritine ter kleparske polizdelke.

  Detajl strehe pokrite s škriljem.

  Zaključek strehe z detajlom globeli ter slemenom minimalne površine 5 m2.

  Na modelu strehe tesarsko pripraviti površino, vgraditi posamezne  elemente kritine ter kleparske polizdelke.

  Detajl strehe pokrite s skodlami. Možnosti:

  · kritje z deskami;

  · kritje s slamo.

  Zaključek strehe s slemenom minimalne površine 5 m2.

  Na modelu strehe tesarsko pripraviti površino in vgraditi kritino.

  Detajl strehe pokrite s pločevino do 0,7 mm, z vertikalnimi in horizontalnimi spoji.

  Detajl strehe s kapom in slemenom, širine trakov do 700 mm minimalne površine 5 m2

  Na modelu strehe tesarsko pripravljene površine, izdelati kritino, pritrjeno s pomičnimi in nepomičnimi sidri.

  Detajl strehe pokrite z bitumensko kritino.

  Zaključek strehe z detajlom, preboja za zračnik ali dimnik.

  Na tesarsko pripravljenem modelu strehe vgraditi kritino in pločevinaste elemente.

  6. Trajanje izpita

  Praktični del zaključnega izpita traja do 14 ure ter zajema izdelavo izpitnih nalog, tehnične dokumentacije in ustni zagovor. Za izpitna dela do 10 ur, za delovne preizkuse do 4 ure. Ustni zagovor traja največ 20 minut.

  7. Ocenjevanje znanja in spretnosti

  Izpitni odbor pripravi kriterije za ocenjevanje tako, da za posamezne naloge upošteva naslednja razmerja:

  PODROČJE OCENJEVANJA

  DELEŽ

  1. priprava naloge

  20 - 30%

  2. strokovnost in izvedba (kakovost)

  40 - 60 %

  3. tehnična dokumentacija

  0 - 20 %

  4. ustni zagovor

  10 - 30 %

  SKUPAJ

  100 %

  7.1. Določanje skupne ocene

  Pri določanju skupne ocene praktičnega dela zaključnega izpita upoštevamo, da je delež:

 • vseh izpitnih del 80 % in
 • vseh delovnih preizkusov 20 %.
 • Pri dogovoru o točkovnem vrednotenju izpitnih nalog se mora skupna točkovna vrednost pretvoriti v predpisano ocenjevalno lestvico, ki je petstopenjska in obsega ocene od odlično (5) do nezadostno (1).

  Priporočilo za pretvorbo števila točk v oceno:

  odlično (5)

  od 88 do 100 točk

  dosežek, ki nadpovprečno zadovoljuje postavljene zahteve,

  prav dobro (4)

  od 75 do 87 točk,

  dosežek, ki v celoti zadovoljuje postavljene zahteve,

  dobro (3)

  od 63 do 74 točk,

  dosežek, ki v splošnem zadovoljuje postavljene zahteve,

  zadostno (2)

  od 50 do 62 točk,

  dosežek, ki kaže na pomanjkljivosti, vendar še zadovoljuje postavljene zahteve,

  nezadostno (1)

  49 ali manj točk,

  dosežek, ki ne zadovoljuje postavljenih zahtev in kaže na pomanjkljivo temeljno znanje.

  8. Dovoljeni pripomočki

 • Pri praktičnem delu zaključnega izpita so dovoljeni naslednji pripomočki:
 • stroji, orodja, naprave in pripomočki skladno z izpitnim gradivom,
 • priročniki, učbeniki, zbirke formul,
 • risalni pribor, tehnični kalkulator.
 • 9. Literatura in drugi viri

 • Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.