SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA NA PODROČJU STROJNIŠTVA

Izobraževalni program: KLEPAR-KROVEC

IZPITNI KATALOG

Sprejeto na 64.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 21.3. 2003.

1. Ime predmeta

TEHNOLOGIJA

2. Izpitni cilji

Na izpitu ocenjujemo:

 • poznavanje tehnoloških postopkov,
 • poznavanje lastnosti in uporabnosti materialov,
 • znanje uporabe tehnične in tehnološke dokumentacije,
 • sposobnost racionalnega načrtovanja del.
 • 3. ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO PRI ZAKLJUČNEM IZPITU

  Vsebine

  Znanja

  Učna in delovna sredstva

  GRADIVA

     

  · kovine in nekovine

  · definira specifične lastnosti;

  Izbira gradiv.

  · jeklo

  · pozna lastnosti;

  · razume in pojasni oznako po ISO;

  Standard.

  · barvne kovine

  · pozna lastnosti bakra, svinca, kositra in aluminija;

   

  · loti in talila

  · razvrsti lote po lastnostih, pozna vrste in vlogo talil;

   

  · plastične mase

  · definira lastnosti plastičnih mas in pojasniti oznako po standardu;

  Standard.

  · izolacijski materiali

  · razume vlogo izolacijskih materialov;

  · zna izračunati debelino izolacije;

   

  POLIZDELKI

     

  · pločevine

  · pozna pločevine po dimenzijah in lastnostih;

  Izbira pločevin.

  · površinska zaščita

  · razume namen zaščite in našteti postopke;

   

  SPAJANJE

     

  · spoji z deformacijo

  · pozna vrste spojev in orodja za izdelavo;

  · skicira osnovne vrste spojev;

   

  · kovičeni in vijačni spoji

  · definira izvedbo postopka in orodja;

  Standard.

  · lotanje

  · pozna lastnosti spoja in opisati postopek ter potrebno opremo;

  Standard.

  · varjenje

  · definira zvarne spoje in pozna postopke ter rezanja;

   

  · vrtanje in brušenje

  · opredeli postopka in pozna orodja in stroje;

  Slikovno gradivo, vzorci orodij.

  PREOBLIKOVANJE

  · pozna postopke upogibanja in rezanja s pripadajočimi orodji in stroji;

  Zbirka vzorcev.


  NAČRTOVANJE

  · pozna postopek risanja prirezov;

  · zna izračunati površino, volumen in maso;

   

  VARSTVO PRI DELU

  · pozna osnovne predpise varstva na gradbišču in pri delu;

   

  KALKULACIJE

  · pozna elemente potrebne za izračun stroškov;

   

  4. Ocenjevanje znanja

  Zgradba izpitne enote:

 • ustni izpit.
 • 4.1. USTNI IZPIT

  Vprašanja na izpitnem listku

  Vprašanja morajo biti kratka, jasna ter ustrezno razčlenjena. Vprašanja iz tehnologije so kompleksna in hkrati zajemajo tudi temeljne vsebine ostalih strokovno teoretičnih predmetov ter niso ločena po predmetih.

  Ocena

  Oceno ustnega izpita oblikuje izpitna komisija na predlog izpraševalca, ki jo posreduje izpitnemu odboru..

  5. Dovoljeni pripomočki

  Pri ustnem izpitu naj ima kandidat možnost odgovarjati ob ustreznih učnih in delovnih sredstvih, navedenih v tretjem stolpcu preglednice iz 3.točke tega izpitnega kataloga.

  6. Literatura in drugi viri

  Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.