SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA NA PODROČJU STROJNIŠTVA

Izobraževalni program: KLEPAR - KROVEC

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 64.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 21.3. 2003

1. Ime predmeta

PRAKTIČNI POUK

S predmetnimi področji: - strojna obdelava,

2. Število ur

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Skupaj (ur)

Teorija (ur)

Vaje (ur)

1.

198

 

198

2.

462

 

462

3.

224

 

224

Skupaj

884

 

884

3. Usmerjevalni cilji

Šola daje osnovna znanja za uporabo tehnoloških in tehniških operacij v praksi. Dijaki utrdijo in dopolnijo strokovnoteoretična znanja in pridobijo tista praktična znanja, spretnosti in veščine, ki so potrebna za poklic klepar - krovec. Dijaki pridobijo pozitiven odnos do novih tehnologij in vključevanja v kombinirane procese dela. Spoznajo vrsto delovnih procesov in operacij, razvijejo zdrav odnos ter pripadnost poklicu. Dijaki :

4. Operativni cilji

1. letnik

Vsebine in informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Priprava dela:

- spoznavanje delovnega mesta,

- zdravje in varnost pri delu,

- tehnična, tehnološka in delovna dokumentacija.

Dijaki spoznajo delovno mesto, orodja, stroje in naprave v učni delavnici. Znajo pojasniti in upoštevati ukrepe za varno delo. Seznanijo se z uporabo tehnične, tehnološke in delovne dokumentacije.

Razvijajo splošne osebnostne lastnosti, ki so pomembne za delo v poklicu.

 

Merjenje in kontrola:

     

- splošna navodila pri merjenju,

- vrednotenje meritev,

- uporabnost meritev,

- merjenje dolžin,

- merjenje kotov,

- kontrola meril.

Znajo meriti s pomičnimi in z vijačnimi merili, z merilnimi urami ter s komparatorji, kotniki in kotomeri in z nožastimi merili ter vodno tehtnico.

Znajo preveriti točnost merilnega orodja in ga pravilno vzdrževati.

 

Uporaba merilnih pripomočkov, kot so:

- pomič- na merila,

- mikrometri,

- merilne ure,

- merske kladice,

univerzalni kotomeri,

sinusna ravnila,

- libela.

Zarisovanje:

- delovna navodila in pravila pri zarisovanju,

- zarisovalno orodje,

- zarisovanje oblike in točkanje.

Znajo prenašati mere in obliko z risbe na pločevino, ki jo bodo obdelovali, ter pri tem pravilno uporabljati risalno orodje in pribor.

Razvijajo pozitiven odnos do delovnih sredstev in dokumentacije.

Vzporedni črtalniki, zarisovalne mize, zarisovalne igle,

točkala, žigosne številke.

Osnove odrezavanja:

- piljenje, žaganje, strganje,

- vrtanje, grezenje in povrtavanje,

- brušenje vijačnih svedrov,

- vrezovanje notranjih in zunanjih navojev

Znajo piliti različne oblike na profilih in pločevini, žagati ter strgati jeklene in medeninaste površine. Obvladajo postopke vrtanja, povrtavanja in grezenja ter izdelavo notranjih in zunanjih navojev. Ob vrtanju različnih materialov se naučijo tudi brušenja vijačnih svedrov.

Razvijajo občutek za natančnost, ustvarjalnost in vztrajnost pri delu.

Namizni in stebrni vrtalni stroj, vpenjalna primeža, komplet svedrov.

 

Vsebine in informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

POSEBNOSTI V IZVEDBI

Osnove preoblikovanja:

- značilnosti in postopki preoblikovanja,

- krivljenje in upogibanje pločevine.

Poznajo osnovne postopke preoblikovanja ter znajo kriviti in upogibati pločevino in žico v hladnem stanju.

   

Toplotna obdelava:

- značilnosti in postopki toplotne obdelave,

- žarjenje obdelovancev različnih materialov,

- kaljenje in popuščanje jekel,

- ugotavljanje trdote materialov.

Poznajo značilnosti in postopke toplotne obdelave,

žarjenje ter kaljenje in popuščanje obdelovancev iz različnih materialov.

Razvijajo občutek za natančnost in sposobnost za reševanje težav..

Uporaba peči za toplotno

obdelavo, pomožnih in kalilnih sredstev ter pribora.

Spajanje:

- značilnosti in postopki spajanja,

- priprava varjencev,

- uporovno varjenje,

- plamensko varjenje,

- električno obločno varjenje,

- posebni postopki spajanja (lepljenje,

lotanje…).

Poznajo različne postopke spajanja materialov in njihove značilnosti.

Obvladajo delovni postopek lotanja žice in pločevine.

Varijo plamensko in električno obločno ter čistijo zvare in analizirajo kvaliteto spoja.

Vadijo postopke lepljena, lotanja in spajanja umetnih mas.

Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, ekonomičnost in delovno disciplino.

Varilniki za varjenje

MAG, TIG, ERO.

Točkovno ter

plamensko varjenje in rezanje,

plazemski rezalnik, naprave za spajanje umetnih mas

Površinska zaščita:

- značilnosti in postopki površinske zaščite,

- priprava materiala za zaščito,

- zaščita z barvami in laki,

- zaščita s kemijsko prevleko.

Znajo pripraviti materiale za zaščito z zaščitnimi sredstvi. Naučijo se zaščititi kovinske strojne dele z mastmi in olji ter z barvami in laki. Spoznajo vrste zaščite s kemijsko prevleko.

Razvijajo sposobnosti reagiranja v različnih situacijah.

Uporaba kabine za barvanje.

Vzdrževanje in montaža:

- namen vzdrževanja,

- vzdrževanje orodja, strojev in naprav.

Spoznajo namen vzdrževanja in njegov vpliv na trajnost delovnih sredstev.

   

2. letnik

Vsebine in informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

Zarisovanje in konstruiranje plaščev kleparskih elementov.

Dijaki znajo zarisovati in krojiti plašče kleparskih teles.

Navajajo se na ekonomičen način dela.

Samostojno delo in konstruiranje pod nadzorom.

Krojenje in izraba materiala zahtevnejših izdelkov.

Upoštevajo racionalno izrabo materiala pri krojenju.

 

Individualno delo krojenja ob pomoči učitelja.

Ravno in krivuljno striženje z ročnimi škarjami različnih izvedb.

Naučijo se uporabljati najprimernejše škarje za določeno operacijo.

Navajajo se na samostojno in natančno delo.

Demonstracija in vaja striženja pod nadzorom.

Striženje pločevine in profilov na vzvodnih škarjah s kombiniranimi rezili

Spoznajo vzvodne škarje in njihovo večnamensko uporabo.

 

Samostojno delo in razrez profilov v dvojicah.

Nastavitev stroja in razrez pločevine na strojnih škarjah s paralelnimi in kolutnimi rezili.

Znajo nastaviti škarje za razrez različne pločevine injo razrezati.

 

Demonstracija in samostojno delo rezanja na kolutnih škarjah pod nadzorom.

Priprava in nastavitev upogibnih letev in prizem na stroju.

Spoznajo upogibni stroj, njegov pribor in nastavitev.

Navajajo se na pravilen način dela.

Demonstracija in samostojna nastavitev letev.

Upogibanje elementov zidnih, strešnih in drugih obrob.

Na že nastavljenem stroju uspejo upogibati elemente..

 

Demonstracija in individualno delo upogibanja.

Oblikovanje pločevinastih cevi s trnom.

Naučijo se ročnih spretnosti s kleparskim priborom.

 

Samostojno delo pod nadzorom.

Izdelava enojnih, dvojnih in večkratnih zgibov.

Naučijo se izdelovati različne zgibe pločevine.

Pridobivajo zavest in oblikujejo objektivno sliko svojega poklica.

Samostojno delo upogibanja večkratnih zgibov pod nadzorom.

Strojna izdelava pločevinastih cevi in žlebov.

Samostojno izdelujejo žlebove in odtočne cevi.

 

Demonstracija in samostojno delo upogibanja žlebov.

Izdelava rozet, žaluzij in zaključnih obrob.

Spoznajo postopek izdelave žaluzij in zaključnih obrob.

 

Demonstracija in samostojno delo kleparskih elementov pod nadzorom.

Nabiranje in sestava različnih kolen.

Znajo pravilno nabrati kleparsko koleno in ga sestaviti.

Navajajo se na pravilen način dela.

Samostojno delo montaže kolen pod nadzorom.

Strojno in ročno krčenje pločevine.

Znajo strojno nakrčiti in nabrati kleparske elemente.

 

Demonstracija in samostojno delo z nakrčenjem pod nadzorom.

Priprava in nastavitev stroja za robljenje.

Poznajo stroj in pripomočke za robljenje ter potek dela.

 

Samostojno delo robljenja pod nadzorom.

Izdelava nepropustnih spojev z zaupogibanjem.

Naučijo se izdelati nepropustne spoje z zaupogibanjem.

Pridobivajo in urijo ročne spretnosti.

Demonstracija in samostojno delo nepropustnih spojev pod nadzorom.

Strojno bočenje s stiskanjem ali z vlečenjem.

Strojno bočijo pločevino za razne konstrukcije.

Pridobivajo pozitiven odnos do dela.

Demonstracija in individualno delo bočenja pod nadzorom.

Glajenje prehodov, lokov stopnic in krožnih prehodov.

Spoznajo postopke glajenja pločevine na različnih elementih.

 

Samostojno delo glajenja pod nadzorom.

Izvedbe vijačnih spojev na kleparskih elementih iz tenkih pločevin.

Spajajo kleparske elemente z vijačnimi zvezami

Navajajo se na samostojno delo.

Demonstracija in delo z vijačnimi spoji pod nadzorom.

Priprava in izvedba kovičnih spojev s polnimi in z votlimi kovicami.

Znajo uporabljati kovice kot spojni element v kleparstvu.

 

Prikaz in delo v dvojicah pod nadzorom.

Spajanje pločevine z različnimi loti.

Naučijo se spajati pločevino z različnimi loti.

Navajajo se na natančnost in vztrajnost pri delu.

Demonstracija in delo z loti pod nadzorom.

Montaža kleparskih elementov na objektu.

Spoznajo vrste postopkov montaž na objektih.

 

Prikaz dela montaže, nato delo v dvojicah na objektu.

Plamensko varjenje tanjših pločevin v različnih legah.

Plamensko varjenje uporabijo v različnih legah.

Pridobivajo ročne spretnosti.

Samostojno varjenje pod nadzorom.

Elektrouporovno varjenje pločevin - točkovno in kolutno.

Spoznajo uporovno varjenje in njegovo uporabnost.

 

Demonstracija in varjenje na točkovnem stroju.

3. letnik

Vsebine in informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

Varjenje v zaščitnih plinih - MIG-, MAG- in TIG- postopek.

Dijaki se seznanijo z varilnimi aparati, zaščitnimi sredstvi in pripomočki. Nastavljajo varilne parametre in varijo.

Dobijo občutek potrebnosti postopka, varjenja in lepljenja ter se znajo ob danih nalogah zanj pravilno odločiti.

Demonstracija in samostojno delo varjenja pod nadzorom.

Varjenje elementov in termoplastičnih umetnih mas.

Spoznajo pomembnost varjenja termoplastičnih mas in obvladajo varjenje le-teh.

 

Prikaz dela in varjenje termoplastičnih mas v dvojicah.

Izdelava lepljenih, plastičnih mas in stekla.

Naučijo se lepljenja plastičnih mas, kovin in stekla.

 

Demonstracija in samostojno delo pri vajah lepljenja.

Montaža strešnih odprtin, lin, oken in zračnikov.

Z že narejenimi profili tesnijo strešna okna, line in zračnike.

Spoznajo nujnost priprave elementov v delavnici zaradi lažje montaže.

Samostojno delo montaže pod nadzorom.

Montaža dimniških in vetrnih obrob glede na vrsto kritin.

V delavnici pripravljene obrobe zmontirajo okrog dimnikov na strehi.

 

Ogled - odločitev, nato montaža dimniških in vetrnih obrob.

Izdelava in montaža lovilcev snega za različne kritine.

Obvladajo postopek izdelave in montaže različnih lovilcev snega.

 

Prikaz izdelave in montaže lovilcev snega, nato vaja.

Priprava elementov strešne konstrukcije.

Pripravijo strešno konstrukcijo za namestitev pločevinaste kritine.

Odpravijo morebitni strah pred višinskim delom.

Pregled in odločitev pred montažo strešne konstrukcije.

Zaprtje ploščatih oblik pločevinastih streh.

Kovinsko konstrukcijo znajo pokriti s pločevinastimi ploščami s privihom.

 

Prikaz montažnih del na strehi, nato nadaljevatnje montaže.

Izdelava in montaža različnih žlebov, zaključkov in odtočnih cevi.

Spoznajo različne oblike in načine izdelave žlebov, žlebnih zaključkov in odtočnih cevi.

Razširjajo področje splošnih praktičnih znanj in vključujejo nova spoznanja.

Samostojno montaža različnih žlebov pod nadzorom.

Izdelava in montaža enojnih, dvojnih kolen, kotličkov in lovilcev.

Naučijo se izdelati različna kolena, kotličke in lovilce vode.

 

Izdelava različnih kleparskih kolen, delo v dvojicah.

Priprava priključkov za antene in kabelske priključke.

Znajo pripraviti in zmontirati priključke anten ter različne kabelske priključke.

 

Demonstracija, nato individualna izdelava kabelskih priključkov.

Izdelava robnikov in spojnikov.

Seznanijo se z izdelavo robnikov in pripravo spojnikov.

Navajajo se na natančnost in doslednost pri delu.

Skupinsko in samostojno delo izdelave robnikov pod nadzorom.

Nameščanje montažnih odrov in drugih pripomočkov za varno delo.

Spoznajo potrebnost priprave na montažna dela, da bodo varna.

Pridobijo sposobnost ocenjevanja svojega dela.

Skupinsko nameščanje odrov pod nadzorom.

Izvedba protikorozijske zaščite kleparskih izdelkov in spojev.

Zaščitijo svoje kleparske izdelke.

 

Samostojno delo zaščite proti koroziji pod nadzorom.

5. Obvezne oblike preverjanja in ocenjevanja

V posameznem ocenjevalnem obdobju se preverja znanje in ocenjuje:

6. Povezanost z drugimi predmeti

Znanje

Povezava s predmetom

 

Predmet

Znanje

Ročna obdelava

Osnove strojništva

Tehnologija krovskih del

Tehnologija kleparskih del

Branje tehniških risb pri različnih kleparsko- krovskih delih

teoretične osnove o postopkih ročne obdelave

Strojna obdelava

Osnove strojništva

Tehnologija krovskih del

Tehnologija kleparskih del

Branje tehniških risb in uporaba strojeslovja pri različnih kleparsko- krovskih delih

teoretične osnove o postopkih strojne obdelave

Termično spajanje

Osnove strojništva

Tehnologija krovskih del

Tehnologija kleparskih del

Branje tehniških risb pri različnih kleparsko-krovskih delih

teoretične osnove o postopkih spajanja kovin

Montažna dela

Osnove strojništva

Tehnologija krovskih del

Tehnologija kleparskih del

Branje tehniških risb in uporaba osnovnih fizikalnih principov pri montaži kleparsko-krovskih sklopov

uporaba teorije o gradivih

Površinska zaščita, vzdrževanje

Osnove strojništva

Tehnologija krovskih del

Tehnologija kleparskih del

Branje tehnične dokumentacije in upoštevanje tehničnih standardov pri kleparsko-krovskih delih

uporaba teorije o gradivih