SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA NA PODROČJU STROJNIŠTVA

Izobraževalni program: KLEPAR - KROVEC

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 64.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 21.3. 2003

1. Ime predmeta

TEHNOLOGIJA KROVSKIH DEL

S predmetnimi področji:

2. Število ur

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Skupaj (ur)

Teorija (ur)

Vaje (ur)

1.

66

33

33

2.

99

50

49

3.

64

48

16

Skupaj

229

131

98

3. Usmerjevalni cilji

Predmet je osnova za razumevanje tehnologije treh predmetnih področij, razlaganje tehnične dokumentacije ter temelj za izvajanje praktičnega pouka. Pomaga izgrajevati tehniško kulturo, identifikacijo s poklicem, pozitiven odnos do novih tehnologij in navaja dijake na natančnost in zanesljivost pri reševanju problemov. Dijaki :

4. Operativni cilji

1. letnik

VSEBINE IN Informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

Razdelitev objektov visokogradnje

Dijaki prepoznavajo različne možnosti izgradnje streh.

   

Konstruktivni elementi zgradb

Razlikujejo nosilne ter nenosilne elemente zgradb.

   

Vrste streh, njihova funkcija ter njihovi sestavni deli

Znajo razlikovati sestavne dele streha, njihove vloge ter posebnosti.

Oblikujejo strokovnost ter natančnost opazovanja.

 

Razne strešne oblike, naklon strešin

Spoznavajo možnosti oblikovanja streh.

 

Uporaba slikovnega materiala.

Strešne izvedbe

Razumejo osnovne pogoje pri oblikovanju strešin:

 • kap oziroma smer naklona strešine glede na mejno linijo,
 • odvajanje vode z nadzidkov, stolpičev, dimnikov,
 • enakomerni naklon strešin ter velikost čopov,
 • požarni zidovi.

Razvijajo občutek za natančnost in estetiko, za odgovornost za opravljeno delo, odnos do strokovnih standardov, zavest o potrebi po kvaliteti.

 

Materiali za kritino, strešne konstrukcije ter obtežba

Prepoznajo materiale za kritino in ostrešje ter primerjajo vpliv posameznih obtežb na kritino in ostrešje:

 • lastna teža kritin,
 • lastna teža konstrukcije,
 • obtežba s snegom,
 • obtežba vetra.

Pridobivajo občutek za natančnost, ekonomičnost in varčnost.

Prikaz primerkov materialov posameznih kritin.

Osnove gradbene fizike:

     
 • toplotna prehodnost, upornost,
 • toplotne izgube,
 • toplotni mostovi,
 • kondenzacija vodne pare.

Znajo razlikovati :

 • izolacijske lastnosti gradbenih materialov,
 • parozaporne materiale,
 • paroizravnalne materiale.

Znajo določiti lego in zapovrstje materialov pri gradbenih detajlih streh.

Ugotovijo smiselnost izoliranja gradbenih objektov ter pridobivajo občuteh za varčnost pri uporabi energije za ogrevanje.

Demonstracija na modelu prereza strešne konstrukcije.

Vaja v enostavnem preračunu toplotne prehodnosti.

Sestavni deli lesenega ostrešja, njihova naloga in prerezi lesa

Znajo razlikovati in določiti vlogo elementov ostrešja:

 • poveznik, menjalnik,
 • steber, lege,
 • soha, ročice , vetrnica,
 • opora, podvlak– vzdolžni tram,
 • razpora, goltnik, žlotnik,
 • klešče, robnik,
 • škarnik, prisečniki.
   

Konstrukcije lesenih streh

Razlikujejo osnovne oblike ostrešij:

 • enokapnice,
 • dvokapnice,
 • mansardne strehe,
 • ravne strehe,
 • bazilikalna streha,
 • žagasta streha,
 • šotorasta in stolpna streha,
 • kupolasta streha,
 • lokasta streha,
 • dvoranske strehe.

Razvijajo občutek za opazovanje.

Uporaba slikovnega materiala.

Osnove lesnih zvez ter kovinskih veznih sredstev

Poznajo možnosti spajanja elementov ostrešja in kritin, razlikujejo uporabnost in vlogo različnih vrst lesnih zvez.

 

Demonstracija spajanja lesenih elementov s pomočjo učil.

Tehnologija pokrivanja streh s posameznimi kritinami:

     

1. BOBROVEC:

     

A) enojno kritje

B) dvojno kritje

C) kronsko kritje

     

sestavni elementi;

Spoznajo elemente kritine ter njihovo funkcijo.

Seznanijo se z načinom deskanja različnih delov strehe: znajo določiti vrsto materiala in veznih sredstev , usvojijo način oblikovanja, pritrjevanja, stikovanja ter vrstni red izdelave podeskanih površin.

Poglabljajo strokovnost ter spoznavajo nujnost upoštevanja varnosti.

Predstavitev kritine s pomočjo prospektnega materiala, projekcij, slikovnega materiala ali video posnetka.

TESARSKA DELA

     
 • deskanje:
 • strešina,
 • napušč,
 • žlota;
 • letvanje:
 • prva letev,
 • vmesne letve,
 • zadnja letev,
 • vzdolžne letve pri mansardni strehi;
 • vgradnja strešnih oken;
 • vgradnja izstopnih odprtin;
 • slemenska deska;
 • čelna deska;

Pridobijo znanja o vrstah, velikosti in kvaliteti letev, tolerancah dimenzij materiala in tolerancah pri letvanju strešnih površin. spoznajo pomen pravilnega rastra oziroma razporeditve letev ter njihovo funkcijo.

Spoznajo vlogo zračnega sloja.

Ugotovijo potrebnost pravilne izvedbe detajlov ob odprtinah na strehi.

Znajo pojmovati vlogo, način pritrditve slemenske deske kot nosilke slemenjakov ter čelne deske kot nosilke vetrne obrobe.

Zavedajo se nujnosti natančnosti, eksaktnosti pri delu ter varčnosti pri uporabi gradbenih materialov.

Spoznajo osebno odgovornost do kvalitete ter ekonomičnosti pri delu.

Vaje:

določanje razporeditve elementov podlage kritine glede na velikost in obliko strehe.

KLEPARSKA DELA

     
 • vetrne obrobe,
 • dimniške obrobe,
 • zidne obrobe,
 • propusti,
 • žlote,
 • snegobrani,
 • kljuke, žlebovi,
 • strelovod,
 • nastopne rešetke;

Znajo narisati pravilno obliko obrob ter razložiti način njihove pritrditve ter smiselnost oblikovanja.

Znajo narisati kleparske detajle ob propustih in žlotah, spoznajo smiselnost njihovega oblikovanja ter način pritrditve.

Spoznajo končne oblike kleparskih izdelkov, njihovo razporeditev oziroma pozicioniranje na strehi, vlogo ter pritrditev oziroma povezavo s strešno konstrukcijo in kritino.

 

Vaje:

preračun količine potrebnega materiala.

Vaja v delavnici po skupinah.

KROVSKA DELA

     
 • dolžina in širina površine kritja ter zarisovanje,
 • pričetek pokrivanja,
 • zaporedje polaganja na ravnih površinah,
 • oblikovanje grebenov,
 • oblikovanje žlot,
 • oblikovanje slemena,
 • oblikovanje ob propustih,
 • oblikovanje ob dimnikih,
 • oblikovanje ob strešnih oknih ter izhodnih odprtinah,
 • razporeditev zračnih elementov,
 • razporeditev svetlobnih elementov,
 • oblikovanje okroglin oziroma stožčaste strehe.

Poznajo strešnik bobrovec, njegove dimenzije, mehanske lastnosti, način oblikovanja ter pritrjevanja, dodatne izdelke: vzdolžna in prečna polovička, zračnik, svetlobni element, slemenjak.

Znajo izračunati odrezno dolžino špirovca oziroma določiti dolžino površine kritja glede na tri načine kritja.

Znajo opisati vrstni red in tehnologijo polaganja ravnih površin, ravnih zaključkov, poševnih zaključkov, kapi, slemena, grebena in žlote, stožčastih streh.

Znajo opisati postopek zarisovanja kontrolnih črt ter kontrole pri polaganju kritine.

 

Demonstracija, razlaga in utrjevanje tehnologije polaganja kritine, pritrdilnega materiala, dodatnih elementov ter potrebnih kleparskih izdelkov glede na njene specifičnosti na modelu strehe.

VRSTNI RED OPRAVIL ZA VSE TRI NAČINE POLAGANJA

Znajo razložiti zapovrstje tesarskih, kleparskih ter krovskih del.

Razumejo nujnost pravilnega zaporedja opravil ter spoznajo nujnost usklajevanja del.

Ekskurzija na gradbišče pri obrtnikih oziroma gradbenih podjetjih.

2. ZAREZNIK:

     
 • sestavni elementi;

Spoznajo elemente kritine ter njihovo funkcijo.

 

Predstavitev kritine s pomočjo prospektnega materiala, projekcij, slikovnega materiala ali video posnetka.

TESARSKA DELA

     
 • deskanje:
 • strešina,
 • napušč,
 • žlota;
 • letvanje:
 • prva letev,
 • vmesne letve,
 • zadnja letev,
 • vzdolžne letve pri mansardni strehi;
 • vgradnja strešnih oken;
 • vgradnja izstopnih odprtin;
 • slemenska deska;
 • čelna deska;

Utrdijo način deskanja različnih delov strehe: znajo določiti vrsto materiala in veznih sredstev, usvojijo način oblikovanja, pritrjevanja, stikovanja ter vrstni red izdelave podeskanih površin ter spoznajo razlike v izdelavi glede na kritino bobrovec.

Znajo določiti pravilen raster oziroma razporeditev letev ter razložiti njegov pomen.

Spoznajo pojem toplotne in hidroizolativnosti strehe.

Poglabljajo strokovnost ter spoznavajo nujnost upoštevanja varnosti.

Zavedajo se nujnosti natančnosti, eksaktnosti pri delu ter varčnosti pri uporabi gradbenih materialov.

Vaje: določanje razporeditve elementov podlage kritine glede na velikost in obliko strehe.

Vaja:preračun količine potrebnega materiala.

KLEPARSKA DELA

     
 • vetrne obrobe,
 • dimniške obrobe,
 • zidne obrobe,
 • propusti,
 • žlote,
 • snegobrani,
 • kljuke, žlebovi,
 • strelovod,
 • nastopne rešetke;

Ugotovijo razliko v pravilni izvedbi detajlov ob odprtinah na strehi.

Znajo pojmovati vlogo in način pritrditve slemenske deske kot nosilke slemenjakov ter čelne deske kot nosilke vetrne obrobe.

Znajo narisati pravilno obliko obrob ter razložiti način njihove pritrditve ter smiselnost oblikovanja.

Znajo narisati kleparske detajle ob propustih in žlotah, spoznajo smiselnost njihovega oblikovanja ter način pritrditve.

Spoznajo končne oblike kleparskih izdelkov, njihovo razporeditev oziroma pozicioniranje na strehi, vlogo ter pritrditev oziroma povezavo s strešno konstrukcijo in kritino.

 

Vaje v delavnici po skupinah:

demonstracija, razlaga in utrjevanje tehnologije polaganja kritine, pritrdilnega materiala, dodatnih elementov ter potrebnih kleparskih izdelkov glede na njene specifičnosti na modelu strehe.

KROVSKA DELA

     
 • dolžina in širina površine kritja ter zarisovanje,
 • pričetek pokrivanja,
 • zaporedje polaganja na ravnih površinah,
 • oblikovanje grebenov,
 • oblikovanje žlot,
 • oblikovanje slemena,
 • oblikovanje ob propustih,
 • oblikovanje ob dimnikih,
 • oblikovanje ob strešnih oknih ter izhodnih odprtinah,
 • razporeditev zračnih elementov,
 • razporeditev svetlobnih elementov,
 • oblikovanje okroglin oziroma stožčaste strehe;

Poznajo strešnik zareznik, njegove dimenzije, mehanske lastnosti, način oblikovanja ter pritrjevanja, dodatne izdelke: vzdolžna in prečna polovička, zračnik, svetlobni element, slemenjak.

Znajo izračunati odrezno dolžino špirovca oziroma določiti dolžino površine kritja glede na tri načine kritja.

Spoznajo osebno odgovornost do kvalitete ter ekonomičnosti pri delu.

 

VRSTNI RED OPRAVIL

Znajo opisati vrstni red in tehnologijo polaganja ravnih površin, ravnih zaključkov, poševnih zaključkov, kapi, slemena, grebena in žlote.

Znajo opisati postopek zarisovanja kontrolnih črt ter kontrole pri polaganju kritine.

Znajo razložiti zapovrstje tesarskih, kleparskih ter krovskih del.

Razumejo nujnost pravilnega zaporedja opravil ter spoznajo nujnost usklajevanja del.

Ekskurzija na gradbišče pri obrtnikih oziroma gradbenih podjetjih.

3. KOREC:

     
 • sestavni elementi;

Spoznajo elemente kritine ter njihovo funkcijo.

Poglabljajo strokovnost ter spoznavajo nujnost upoštevanja varnosti.

Predstavitev kritine s pomočjo prospektnega materiala, projekcij, slikovnega materiala ali video posnetka.

1) na letvani strehi

2) na podeskani strehi

3) na betonski plošči

     

TESARSKA DELA

     
 • deskanje:
 • strešina,
 • napušč,
 • žlota;
 • letvanje:
 • prva letev,
 • vmesne letve,
 • zadnja letev,
 • vzdolžne letve pri mansardni strehi;
 • vgradnja strešnih oken;
 • vgradnja izstopnih odprtin;
 • slemenska deska;
 • čelna deska;

Poznajo razlike v deskanju glede na druge kritine.

Znajo določiti pravilen raster oziroma razporeditev letev za to vrsto kritine ter razložiti njegov pomen.

Primerjajo toplotno in hidroizolativnost takšne konstrukcije strehe z ostalimi.

Ugotovijo razliko v pravilni izvedbi detajlov ob odprtinah na strehi.

Znajo pojmovati vlogo in način pritrditve slemenske deske kot nosilke slemenjakov ter čelne deske kot nosilke vetrne obrobe.

Zavedajo se nujnosti natančnosti, eksaktnosti pri delu ter varčnosti pri uporabi gradbenih materialov.

Vaje:

določanje razporeditve elementov podlage kritine glede na velikost in obliko strehe.

Vaje:

preračun količine potrebnega materiala.

KLEPARSKA DELA      
 • dimniške obrobe,
 • zidne obrobe,
 • propusti,
 • žlote,
 • snegobran,
 • kljuke, žlebovi,
 • strelovodi;

Znajo narisati pravilno obliko obrob ter razložiti način njihove pritrditve ter smiselnost oblikovanja.

Znajo narisati kleparske detajle ob propustih in žlotah, spoznajo smiselnost njihovega oblikovanja ter način pritrditve.

Spoznajo končne oblike kleparskih izdelkov, njihovo razporeditev oziroma pozicioniranje na strehi, vlogo ter pritrditev oziroma povezavo s strešno konstrukcijo in kritino.

   
KROVSKA DELA      
 • dolžina in širina površine kritja ter zarisovanje,
 • pričetek pokrivanja,
 • zaporedje polaganja na ravnih površinah,
 • oblikovanje grebenov,
 • oblikovanje žlot,
 • oblikovanje slemena,
 • oblikovanje ob propustih,
 • oblikovanje ob dimnikih,
 • oblikovanje ob izhodnih odprtinah;

Spoznajo strešnik korec, njegove dimenzije, mehanske lastnosti, način oblikovanja ter pritrjevanja:

 • z natikanjem,
 • z zabijanjem,
 • s cementno malto.

Znajo izračunati odrezno dolžino špirovca oziroma določiti dolžino površine kritja glede na tri načine kritja.

Znajo obrazložiti razlike v tehnologiji polaganja na podeskano, letvano streho ter betonsko ploščo.

 

Vaja v delavnici po skupinah:

demonstracija, razlaga in utrjevanje tehnologije polaganja kritine, pritrdilnega materiala, dodatnih elementov ter potrebnih kleparskih izdelkov glede na njene specifičnosti na modelu strehe.

VRSTNI RED OPRAVIL ZA VSE TRI NAČINE POLAGANJA

Razumejo nujnost pravilnega zapredja opravil ter spoznajo nujnost usklajevanja tesarskih, kleparskih ter krovskih del.

Spoznajo osebno odgovornost do kvalitete ter ekonomičnosti pri delu.

Ekskurzija na gradbišče pri obrtnikih oziroma gradbenih podjetjih.

2. letnik

Vsebine in Informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

4. BRAMAC:

     

1) navadno kritje

2) kritje s krajniki

     
 • sestavni elementi;

Dijaki spoznajo elemente kritine bramac ter njihovo funkcijo.

Dijaki poglabljajo strokovnost ter spoznavajo nujnost upoštevanja varnosti.

Predstavitev kritine s pomočjo prospektnega materiala, projekcij, slikovnega materiala ali video posnetka.

TESARSKA DELA      
 • deskanje:
 • napušč;
 • letvanje:
 • prva letev,
 • vmesne letve,
 • zadnja letev,
 • vzdolžne letve pri mansardni strehi;
 • vgradnja strešnih oken;
 • vgradnja izstopnih odprtin;
 • slemenska deska;
 • čelna deska;

Znajo določiti vrsto materiala, veznih sredstev ter prefabriciranih elementov, usvojijo način oblikovanja, pritrjevanja, stikovanja ter postopek izdelave podeskanih površin ter spoznajo razlike v izdelavi glede na ostale kritine.

Znajo določiti pravilen raster oziroma razporeditev letev ter razložiti njegov pomen.

Znajo prikazati in obrazložiti zapovrstje potrebnih materialov v smislu toplotne in hidroizolativnosti strehe.

Poznajo zapovrstje opravil pravilne izvedbe detajlov ob odprtinah na strehi.

Poznajo način pritrditve čelne deske kot nosilke vetrne obrobe (pri kritju s krajniki).

Zavedajo se nujnosti natančnosti, eksaktnosti pri delu ter varčnosti pri uporabi gradbenih materialov.

Vaje:

določanje razporeditve elementov podlage kritine glede na velikost in obliko strehe.

Vaje:

preračun količine potrebnega materiala.

KLEPARSKA DELA      
 • vetrne obrobe,
 • dimniške obrobe,
 • zidne obrobe,
 • propusti,
 • žlote,
 • snegobrani,
 • kljuke, žlebovi,
 • strelovod,
 • nastopne rešetke,
 • prefabricirani žlebovi;

Znajo narisati pravilno obliko obrob (pri navadnem kritju) ter razložiti način njihove pritrditve ter smiselnost oblikovanja.

Znajo narisati kleparske detajle oziroma prefabricirane elemente ob propustih in žlotah, spoznajo smiselnost njihovega oblikovanja ter način pritrditve.

Spoznajo končne oblike kleparskih in prefabriciranih izdelkov, njihovo razporeditev oziroma pozicioniranje na strehi, vlogo ter pritrditev oziroma povezavo s strešno konstrukcijo in kritino.

   
KROVSKA DELA      
 • dolžina in širina površine kritja ter zarisovanje,
 • pričetek pokrivanja,
 • zaporedje polaganja na ravnih površinah,
 • oblikovanje grebenov,
 • oblikovanje žlot,
 • oblikovanje slemena,
 • oblikovanje ob propustih,
 • oblikovanje ob dimnikih,
 • oblikovanje ob strešnih oknih ter izhodnih odprtinah,
 • razporeditev zračnih elementov,
 • razporeditev svetlobnih elementov;

Poznajo strešnik Bramac, njegove dimenzije, mehanske lastnosti, način oblikovanja ter pritrjevanja ter dodatne izdelke: zračnik, svetlobni element, slemenjak, pritrdilni material in ostale prefabricirane elemente.

Znajo izračunati odrezno dolžino špirovca oziroma določiti dolžino površine kritja glede na tri načine kritja.

Znajo opisati vrstni red in tehnologijo polaganja ravnih površin, ravnih zaključkov, poševnih zaključkov, kapi, slemena, grebena, žlote, strešnih oken, nastopnih rešetk.

Znajo opisati postopek zarisovanja kontrolnih črt ter kontrole pri polaganju kritine.

Spoznajo osebno odgovornost do kvalitete ter ekonomičnosti pri delu.

Vaje v delavnici po skupinah:

demonstracija, razlaga in utrjevanje tehnologije polaganja kritine, pritrdilnega materiala, dodatnih elementov ter potrebnih gotovih izdelkov glede na njene specifičnosti na modelu strehe.

vrstni red opravil obeh načinov pokrivanja

Znajo razložiti zapovrstje tesarskih, kleparskih ter krovskih del.

Razumejo nujnost pravilnega zaporedja opravil ter spoznajo nujnost usklajevanja del.

Ekskurzija na gradbišče pri obrtnikih oziroma gradbenih podjetjih.

5) SALONIT

     

A) VALOVITI SALONIT

B) RAVNI SALONIT

     

6) ETERNIT

7) DEKRA

8) VALOVITA STREŠNA LEPENKA

9) VALOVITA ARMIRANA PLASTIKA

     
 • sestavni elementi:

Spoznajo elemente kritin ter njihovo funkcijo.

   

TESARSKA DELA

     
 • deskanje:
 • strešina,
 • napušč,
 • žlota;
 • letvanje:
 • prva letev,
 • vmesne letve,
 • zadnja letev,
 • vzdolžne letve pri mansardni strehi;
 • vgradnja strešnih oken;
 • vgradnja izstopnih odprtin;
 • slemenska deska;
 • čelna deska;

Poznajo razlike v deskanju glede na druge kritine.

Znajo določiti pravilen raster oziroma razporeditev letev za to vrsto kritine ter razložiti njegov pomen.

Primerjajo toplotno in hidroizolativnost takšne konstrukcije strehe z ostalimi.

Ugotovijo razliko v pravilni izvedbi detajlov ob odprtinah na strehi.

Znajo pojmovati vlogo in način pritrditve slemenske deske kot nosilko slemenjakov ter čelne deske kot nosilko vetrne obrobe.

Poglabljajo strokovnost ter spoznavajo nujnost upoštevanja varnosti, zavedajo se nujnosti natančnosti, eksaktnosti pri delu ter varčnosti pri uporabi gradbenih materialov.

Predstavitev kritin s pomočjo prospektnega materiala, projekcij, slikovnega materiala ali video posnetka.

KLEPARSKA DELA

     
 • vetrne obrobe,
 • dimniške obrobe,
 • zidne obrobe,
 • propusti,
 • žlote,
 • snegobrani,
 • kljuke, žlebovi,
 • strelovod,
 • nastopne rešetke;

Znajo narisati pravilno obliko obrob ter razložiti način njihove pritrditve ter smiselnost oblikovanja.

Znajo narisati kleparske detajle ob propustih in žlotah, spoznajo smiselnost njihovega oblikovanja ter način pritrditve.

Spoznajo končne oblike kleparskih izdelkov, njihovo razporeditev oziroma pozicioniranje na strehi, vlogo ter pritrditev oziroma povezavo s strešno konstrukcijo in kritino.

Spoznajo osebno odgovornost do kvalitete ter ekonomičnosti pri delu.

Vaje:

določanje razporeditve elementov podlage kritine glede na velikost in obliko strehe.

KROVSKA DELA

     
 • dolžina in širina površine kritja ter zarisovanje,
 • pričetek pokrivanja,
 • zaporedje polaganja na ravnih površinah,
 • oblikovanje grebenov,
 • oblikovanje žlot,
 • oblikovanje slemena,
 • oblikovanje ob propustih,
 • oblikovanje ob dimnikih,
 • oblikovanje ob strešnih oknih ter izhodnih odprtinah,
 • razporeditev zračnih elementov,
 • razporeditev svetlobnih elementov,
 • oblikovanje okroglin oziroma stožčaste strehe;

Poznajo posamezne strešnike, njihove dimenzije, mehanske lastnosti, način oblikovanja ter pritrjevanja, dodatne izdelke: zračniki, svetlobni elementi, slemenjaki, ….

Znajo izračunati odrezno dolžino špirovca oziroma določiti dolžino površine kritja glede na tri načine kritja.

Znajo opisati vrstni red in tehnologijo polaganja ravnih površin, ravnih zaključkov, poševnih zaključkov, kapi, slemena, grebena in žlote, stožčastih streh in strešnih oken.

Znajo opisati postopek zarisovanja kontrolnih črt ter kontrole pri polaganju kritine.

 

Vaje:

preračun količine potrebnega materiala.

Vaja v delavnici po skupinah:

demonstracija, razlaga in utrjevanje tehnologije polaganja kritine, pritrdilnega materiala, dodatnih elementov ter potrebnih kleparskih izdelkov glede na njene specifičnosti na modelu strehe.

VRSTNI RED OPRAVIL ZA ZGORAJ OMENJENE KRITINE

Znajo razložiti zapovrstje tesarskih, kleparskih ter krovskih del.

Razumejo nujnost pravilnega zaporedja opravil ter spoznajo nujnost usklajevanja del.

Ekskurzija na gradbišče pri obrtnikih oziroma gradbenih podjetjih.

3. letnik

VSEBINE IN Informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

10) TEGOLA

11) SKRILJAVEC

12) SKODLE

13) DESKE

14) SLAMA

15) PLOČEVINE:

   

Predstavitev kritin s pomočjo prospektnega materiala, projekcij, slikovnega materiala ali video posnetka.

A) POCINKANA PLOČEVINA

B) ALU PLOČEVINA:

 • ravna,
 • trapezna.
     

C) BAKRENA PLOČEVINA

D) SVINEC

E) CINKOTIT

     

TESARSKA DELA

     
 • deskanje:
 • strešina,
 • napušč,
 • žlota;
 • vgradnja strešnih oken,
 • vgradnja izstopnih odprtin;

dijaki znajo določiti kvaliteto in dimenzije desk, veznih sredstev, usvojijo način oblikovanja, pritrjevanja, stikovanja ter postopek izdelave podeskanih površin ter spoznajo razlike v izdelavi glede na ostale kritine.

Znajo prikazati in obrazložiti zapovrstje potrebnih materialov v smislu toplotne in hidroizolativnosti strehe.

Poznajo zapovrstje opravil pravilne izvedbe detajlov ob odprtinah na strehi.

Dijaki poglabljajo strokovnost ter spoznavajo nujnost upoštevanja varnosti.

Zavedajo se nujnosti natančnosti, eksaktnosti pri delu ter varčnosti pri uporabi gradbenih materialov.

Vaje:

določanje razporeditve elementov podlage kritine glede na velikost in obliko strehe.

Vaje:

preračun količine potrebnega materiala.

KROVSKO KLEPARSKA DELA

     
 • stoječi in ležeči spoji,
 • propusti,
 • žlote,
 • snegobrani,
 • kljuke, žlebovi,
 • strelovod,
 • nastopne rešetke,
 • dolžina in širina površine kritja ter zarisovanje,
 • pričetek pokrivanja,
 • zaporedje polaganja na ravnih površinah,
 • oblikovanje grebenov,
 • oblikovanje žlot,
 • oblikovanje slemena,
 • oblikovanje ob propustih,
 • oblikovanje ob dimnikih,
 • oblikovanje ob strešnih oknih ter izhodnih odprtinah,
 • razporeditev zračnih elementov,
 • oblikovanje okroglin oziroma stožčaste strehe;

Znajo narisati kleparske detajle ob propustih in žlotah, spoznajo smiselnost njihovega oblikovanja ter način pritrditve.

Spoznajo končne oblike spajanja kosov pločevin, kleparskih izdelkov, njihovo razporeditev oziroma pozicioniranje na strehi, vlogo ter pritrditev oziroma povezavo s strešno konstrukcijo in kritino.

Poznajo mehanske lastnosti, način oblikovanja ter pritrjevanja posameznih pločevin.

Znajo opisati vrstni red in tehnologijo polaganja ravnih površin, ravnih zaključkov, poševnih zaključkov, kapi, slemena, grebena in žlote, stožčastih streh in strešnih oken.

Znajo opisati postopek zarisovanja kontrolnih črt ter kontrole pri polaganju pločevine.

Spoznajo osebno odgovornost do kvalitete ter ekonomičnosti pri delu.

Vaje v delavnici po skupinah:

demonstracija, razlaga in utrjevanje tehnologije polaganja kritine, pritrdilnega materiala, dodatnih elementov ter potrebnih kleparskih izdelkov glede na njene specifičnosti na modelu strehe.

VRSTNI RED OPRAVIL PRI KRITJU S PLOČEVINAMI

Znajo razložiti zapovrstje tesarskih in krovsko-kleparskih del.

Razumejo nujnost pravilnega zaporedja opravil ter spoznajo nujnost usklajevanja del.

Ekskurzija na gradbišče pri obrtnikih oziroma gradbenih podjetjih.

16/RAVNE STREHE:

     

BITUMENSKI TRAKOVI na leseni in betonski podlagi

     

TESARSKA DELA

     
 • deskanje:
 • strešina,
 • napušč,
 • žlot;
 • vgradnja strešnih oken;
 • vgradnja izstopnih odprtin;

Znajo določiti kvaliteto in dimenzije desk , veznih sredstev, osvojijo način oblikovanja, pritrjevanja, stikovanja ter postopek izdelave podeskanih površin ter spoznajo razlike v izdelavi glede na ostale kritine.

Znajo prikazati in obrazložiti zapovrstje potrebnih materialov v smislu toplotne in hidroizolativnosti strehe.

Poznajo zapovrstje opravil pravilne izvedbe detajlov ob odprtinah na strehi.

Poglabljajo strokovnost ter spoznavajo nujnost upoštevanja varnosti.

Zavedajo se nujnosti natančnosti, eksaktnosti pri delu ter varčnosti pri uporabi gradbenih materialov.

Predstavitev kritine s pomočjo prospektnega materiala, projekcijami, slikovnega materiala ali video posnetka.

Vaje:

določanje razporeditve elementov podlage kritine glede na velikost in obliko strehe.

Vaje:

preračun količine potrebnega materiala.

KLEPARSKA DELA

     
 • vetrne obrobe,
 • dimniške obrobe,
 • zidne obrobe,
 • propusti,
 • snegobrani,
 • izpusti, žlebovi,
 • strelovod;

Znajo narisati pravilno obliko obrob, propustov, iztokov, dilatacij in zaključkov ter razložiti način njihove pritrditve ter smiselnost oblikovanja.

Spoznajo končne oblike kleparskih izdelkov, njihovo razporeditev oziroma pozicioniranje na strehi, vlogo ter pritrditev oziroma povezavo s strešno konstrukcijo in pločevino.

Spoznajo osebno odgovornost do kvalitete ter ekonomičnosti pri delu.

Vaje v delavnici po skupinah:

demonstracija, razlaga in utrjevanje tehnologije polaganja kritine, pritrdilnega materiala, dodatnih elementov ter potrebnih kleparskih izdelkov glede na njene specifičnosti na modelu strehe.

IZOLATERSKA DELA

     
 • dolžina in širina površine kritja,
 • pričetek pokrivanja,
 • zaporedje polaganja na ravnih površinah,
 • oblikovanje ob propustih,
 • oblikovanje ob dimnikih,
 • oblikovanje ob izhodnih odprtinah,
 • oblikovanje ob dilatacijah;

Poznajo hidroizolacijske materiale: bitumen, katran, ibitol in bitumenske trakove.

Znajo opisati delovne postopke priprave površine s hladnimi premazi, izdelavo vročih premazov in varjenje bitumenskih trakov.

Znajo narisati zapovrstje slojev toplotno neizolirane in izolirane strehe ob detajlih propustov, dilatacij, odprtin, razlikah v nivojih in zaključkih.

   

VRSTNI RED OPRAVIL

Znajo razložiti zapovrstje tesarskih , kleparskih in izolaterskih del.

Razumejo nujnost pravilnega zaporedja opravil ter spozna nujnost usklajevanja del.

Ekskurzija na gradbišče pri obrtnikih oziroma gradbenih podjetjih.

5. Obvezne oblike preverjanja in ocenjevanja

Ustno preverjanje in ocenjevanje znanja ter sprotno ocenjevanje vaj.

6. Povezanost z drugimi predmeti

Znanje

Povezava s predmetom

 

Predmet

Znanje

Strešne konstrukcije

Osnove strojništva

Tehnologija kleparskih del

Praktični pouk

Risanje v projekcijah.

Kovinski elementi na strehah: žlebovi, odtočne cevi, snegobrani.

Teoretične osnove za praktično delo.

Materiali za kritine

Osnove strojništva

Tehnologija kleparskih del

Praktični pouk

Standardizacija,mehanske lastnosti materialov.

Obdelava in preoblikovanje gradiv.

Orodja in tehnologije za preoblikovanje gradiv.

Gradbena fizika

Osnove strojništva

Tehnologija kleparskih del

Praktični pouk

Preglednice in grafi, delo in energija.

Korozija – vzroki in zaščita.

Izolacijski materiali.

Tehnologija in zapovrstje spajanja polizdelkov ter materialov na strešni konstrukciji.

Tehnologija kritja odvajalnih kritin

Osnove strojništva

Tehnologija kleparskih del

Praktični pouk

Označevanje, merjenje, kovinska vezna sredstva.

Poznavanje in oblikovanje kovinskih elementov pri posameznih kritinah.

Zapovrstje in usklajenost izdelave elementov kritine in opravil na strehi.

Tehnologija kritja kompaktnih kritin

Osnove strojništva

Tehnologija kleparskih del

Praktični pouk

Označevanje, merjenje, kovinska vezna sredstva.

Poznavanje in funkcija elementov pločevinastih in ravnih streh.

Tehnologija izdelave detajlov pločevinastih in ravnih streh.