SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA NA PODROČJU STROJNIŠTVA

Izobraževalni program: KLEPAR - KROVEC

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 64.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 21.3. 2003

1. Ime predmeta

TEHNOLOGIJA

S predmetnimi področji

2. Število ur

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Skupaj (ur)

Teorija (ur)

Vaje (ur)

1.

132

100

32

2.

132

99

33

3.

48

32

16

Skupaj

312
231
81

3. Usmerjevalni cilji

Pri tem predmetu dijaki spoznajo in pridobijo teoretične osnove in poklicna znanja, ki so potrebna za usposobitev za konkretno delo. Spoznajo zakonitosti načrtovanja sklopov in naprav. Dijaki:

4. Operativni cilji

1. letnik

Vsebine in informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

ZGODOVINSKA PERSPEKTIVA

Dijaki se seznanijo z materiali, z njihovim nastankom in razvojem, uporabnostjo in povezanostjo z ostalimi netehničnimi strokami.

Dijaki razvijajo občutek za pomen posameznih gradiv.

 

KEMIJA:

     
 • utrdijo pojme: zgradba atoma, zgradba molekule, čista snov, zmes, element,
 • utrdijo poznavanje kemijskega procesa oksidacija – redukcija,
 • utrdijo znanje o kislinah, bazah in soleh ter navežejo pridobljeno znanje na stroko,
 • poznajo kemijske lastnosti tehnično važnih elementov (O, H2, N, S, C) in njihovih spojin, ki se pogosto pojavljajo v stroki,
 • seznanijo se z vplivom dušikovih in žveplovih oksidov na okolje.
 • Povezujejo utrjeno znanje iz osnovne šole z novo učno snovjo.Interpretirajo posledice dušikovih in žveplovih oksidov na okolje.

Uredijo in povežejo kemijske lastnosti tehnično važnih elementov v urejen sistem.

Navedejo osnovne značilnosti ogljika.

Opredelijo kisline in baze na osnovi pH-vrednosti njihovih vodnih raztopin.

Poznajo primere močnih/šibkih kislin in baz.

Poznajo kisline, baze in soli v vsakdanjem življenju.

Pridobivajo si sposobnost za reševanje tehnoloških problemov.

Navajajo se na samostojnost in samoiniciativnost pri delu.

Razvijajo pozitiven odnos do materialnih dobrin.

Navajajo se na uporabo različnih informacijskih virov.

Poznajo učinke kislih padavin na okolje in napore za preprečevanje onesnaženja s kislimi padavinami.

Razvijajo ekološko zavest.

Vaje:

s pomočjo kemičnih poskusov preverijo, kako vplivajo dušikovi in žveplovi oksidi na okolje.

KOVINE:

     
 • mehanske, fizikalne, kemijske in tehnološke lastnosti kovin in zlitin,

Razlikujejo mehanske, fizikalne, kemijske in tehnološke lastnosti kovin in zlitin.

Razlikujejo čiste kovine od amorfnih snovi.

Utrjujejo strokovnosti.

 
 • pridobivanje kovin,
 • pomen rud, reciklaže, ekologije,

Razumejo , da so rude surovina za kovine.

Razložijo recikliranje kovin.

   
 • železo in zlitine železa,
 • pridobivanje in delitev jekel in litin,

Definirajo osnovne lastnosti železa, razumejo pomen ogljika in ostalih legirnih elementov.

Razumejo pridobivanje jekel in litin ter primarno predelavo.

Poznajo razdelitev jekel in litin glede na njihovo uporabo.

   
 • osnovni normativi in standardi za označevanje jekel in litin,

Ob uporabi priročnika pojasnijo standardno oznako jekla ali litine.

   
 • aluminij in njegove zlitine,

Naštejejo lastnosti aluminija in njegovih zlitin.

Navedejo uporabnost aluminija in njegovih zlitin.

   
 • baker in njegove zlitine,

Naštejejo lastnosti bakra in njegovih zlitin.

Navedejo uporabnost bakra in njegovih zlitin.

   
 • mg, sn, pb, zn, cr, ni, w in njihove zlitine.

Naštejejo lastnosti in uporabnost magnezija, kositra, svinca, cinka, kroma, niklja, wolframa in njihovih zlitin.

   

DRUGA GRADIVA:

     
 • prahasta metalurgija,

Znajo opisati postopek sintranja, navesti značilnosti sintranih delov, karbidne trdnine, keramike.

Poznajo njihovo uporabnost.

   
 • usvojijo pojme (monomer, polimer, polimerizacija),
 • seznanijo se s strukturnimi značilnostmi

(termoplast, duroplast, elastomer) in najvažnejšimi polimeri,

 • poznajo nekatere fizikalne in kemične lastnosti polimerov,
 • seznanijo se s pomenom polimerov, njihovo reciklažo in trajnim odstranjevanjem,

Definirajo pojme monomer, polimer, polimerizacija.

Ločijo naravne in umetne polimere.

Ločijo različne umetne in naravne polimere glede na njihovo kemično sestavo, strukturne lastnosti in uporabo.

Poznajo varne postopke odstranjevanja polimerov.

Spoznajo pomen ločenega zbiranja polimerov.

Poznajo vplive polimerov na okolje in možnost ponovne uporabe.

Vaje:

izdelajo pojmovno mapo, v katero zajamejo umetne mase, ki jih uporabljajo v industriji.

Multimedijski pristop.

 • kompoziti,

Ločijo kompozite z vlakni, utrjene plastične snovi, platirano pločevino in kompozite s kovinami ali nekovinami.

   
 • maziva in goriva,

Znajo našteti in razvrstiti olja in maziva v razrede, prepoznajo njihovo zgradbo in jih v odvisnosti od zahtev in ob uporabi literature znajo izbirati.

Znajo pojasniti postopek pridobivanja goriv ter jih razvrstiti glede na njihove lastnosti.

Opredelijo pojem reaktant in produkt.

Znajo razložiti zakon o ohranitvi mase.

Opredelijo eksotermno in endotermno reakcijo.

Opredelijo pomen toplote kemijske reakcije na izbranih primerih, npr. sežig ogljikovodikov.

Poznajo probleme onesnaževanja okolja zaradi zgorevanja fosilnih goriv in napore za preprečevanje onesnaženja.

Vaje:

izbira olj in maziv iz kataloga.

 • nekovinski materiali (guma, steklo , les, izolacijski materiali, …).

Pojasnijo uporabnost in lastnosti nekovinskih materialov.

Znajo opisati postopke pridobivanja posameznih nekovinskih materialov.

   

PREIZKUŠANJE:

     
 • usvojijo znanja o namenu preizkušanja kovinskih gradiv,
 • usvojijo znanja o vrstah mehanskih preizkusov (natezni preizkus, žilavost),
 • o namenu merjenja trdote,
 • seznanijo se z neporušitvenimi metodami preizkušanja kovinskih gradiv,
 • tehnološki preizkusi.

Razložijo namen preizkušanja kovinskih gradiv.

Uredijo in povežejo v sistem mehanske in tehnološke preizkuse po kriterijih: vrste preizkusov, načini izvedbe, ....

Definirajo pojem trdote in opišejo postopke različnih načinov merjenja trdote.

Naštejejo in opišejo osnovne neporušitvene metode preizkušanja gradiv.

Spoznajo obnašanje materiala pri posameznih tehnoloških postopkih.

 

Vaje:

izvedba nateznega preizkusa na pločevini,

merjenje trdote po Rockwell, Brinell, Vickers.

izvedba magnetne in penetracijske metode preizkušanja gradiv.

KOROZIJA:

     
 • korozija in priprave kovin za zaščito pred korozijo in poškodbami.

Definirajo vzroke za pojav korozije.

Opišejo pripravo kovin za zaščito pred korozijo.

Poznajo možne načine zaščite pred korozijo.

Razvijajo občutek za propadanje kovin, zaznavanje škode, ki pri tem nastane. Poudarjanje ekološke zavesti.

 

OBDELOVALNA TEHNOLOGIJA:

     
 • osnovni pojmi o tehnologiji,
 • znajo definirati pojem tehnologija,
 • osnovni tehnološki postopki v strojništvu in njihove značilnosti,

Sposobni so definirati pojem tehnologija.

Razlikujejo različne tehnološke postopke: primarno oblikovanje, preoblikovanje, oplemenitenje, spajanje in odrezavanje.

Obvladajo osnovne značilnosti teh postopkov.

Razvijajo sposobnosti reševanja tehničnih in tehnoloških problemov.

 
 • primarno oblikovanje,

Znajo našteti in razvrstiti postopke.

Znajo opisati in navesti uporabnost postopkov primarnega oblikovanja pri izdelavi raznih elementov in delov konstrukcij v strojništvu.

Pridobivajo sposobnosti za reševanje tehnoloških problemov.

 
 • preoblikovanje,

Znajo našteti in razvrstiti postopke.

Znajo opisati in navesti uporabnost postopkov preoblikovanja pri izdelavi raznih elementov in delov konstrukcij v strojništvu.

Pridobivajo sposobnosti za reševanje tehnoloških problemov.

 
 • oplemenitenje,

Znajo našteti in razvrstiti postopke.

Znajo razložiti pomen in namen posameznega oplemenitenja in pomen pri izdelavi.

Pridobivajo sposobnosti za reševanje tehnoloških problemov.

 
 • spajanje,

Znajo našteti in razvrstiti postopke.

Znajo opisati in navesti uporabnost postopkov spajanja pri izdelavi raznih elementov in delov konstrukcij v strojništvu.

Pridobivajo sposobnosti za reševanje tehnoloških problemov.

 
 • odrezavanje.

Znajo opisati nastanek odrezka in gibanja orodja in obdelovanca pri posameznih postopkih odrezavanja.

 • Znajo našteti postopke ročnega in strojnega odrezavanja.Poznajo pomen hlajenja in mazanja pri odrezavanju. Znajo pojasniti osnovne kote na orodju v obliki klina.

Pridobivajo sposobnosti za reševanje tehnoloških problemov.

 

Varstvo zdravja pri delu:

     
 • pomen varnosti pri delu,

Znajo pojasniti pomen varstva pri delu.

Znajo opisati pravno ureditev področja varstva pri delu.

Znajo našteti pravice in dolžnosti s področja varstva pri delu.

Zavedajo se odgovornosti in znajo pojasniti ukrepe odgovornosti s področja varstva pri delu.

Znajo definirati pojme: delovna nesreča, poškodba pri delu in obolenje - poklicna bolezen.

Pridobivajo sposobnosti za reševanje problemov.

Razvijajo skrbnost in odgovornost.

Razvijajo sposobnost varnega in samostojnega ravnanja v delovnem procesu.

 

2. letnik

VSEBINE IN Informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

Preoblikovanje – teoretične osnove:

     
 • notranje napetosti pri preoblikovanju,
 • deformacije pri preoblikovanju,
 • veličine, ki vplivajo na proces preoblikovanja,
 • hladno in toplo preoblikovanje.

Znajo pojasniti dogajanja v materialu med procesom preoblikovanja.

Znajo pojasniti vpliv temperature, hitrosti deformacije in zgradbe kovine na proces preoblikovanja.

Razlikujejo hladno in toplo preoblikovanje.

Razumejo pojem elastične in plastične deformacije.

Razvijajo sposobnost strokovnega razmišljanja.

 

OBDELAVA PLOČEVINE:

     
 • razvrstitev pločevin, profilov, cevi in drugih polizdelkov,

V odvisnosti od zahtev znajo izbrati omenjene gradnike konstrukcij

   
 • priprava pločevin, profilov in cevi za razrez,

Poznajo različne možnosti razreza surovcev

   
 • rezanje - prirezovanje pločevin,

Znajo pojasniti dogajanja v materialu med procesom rezanja na škarjah.

Znajo izbrati parametre rezanja, zlasti zrak med rezili in vpliv na kvaliteto rezanja.

Znajo našteti in opisati različne izvedbe ročnih in strojnih škarij ter rezalnih strojev.

 

Vaje:

določanje parametrov rezanja.

 • teoretične osnove upogibanja pločevin, profilov in cevi,

Znajo pojasniti dogajanja v materialu med procesom upogibanja ter ob uporabi literature izbrati ustrezne parametre upogibanja in izračunati razvito dolžino pločevine.

Razvijajo sposobnost samostojnega odločanja.

Vaje:

določanje in računanje parametrov upogibanja.

 • zgibanje, robljenje in žlebljenje pločevin,

Znajo pojasniti tehnološke posebnosti postopkov zgibanja, robljenja in žlebljenja in njihovo uporabnost.

Znajo opisati orodja in naprave ter poznajo področja uporabe posameznih postopkov.

Navajajo se na samostojnost pri delu.

 
 • ročno in strojno krivljenje pločevin, profilov in cevi,

Znajo našteti postopke ročnega in strojnega krivljenja in poznajo posebnosti postopkov.

   
 • vroče in hladno ročno ravnanje pločevin, profilov in cevi,

Znajo pojasniti tehnološke posebnosti postopkov vročega in hladnega ravnanja.

   
 • strojno upogibanje pločevin, profilov in cevi,

Znajo našteti načine strojnega upogibanja pločevin, profilov in cevi.

Znajo opisati tehnološke posebnosti orodij za strojno upogibanje pločevin.

   
 • strojno ravnanje pločevin, profilov in cevi,

Znajo opisati postopek strojnega ravnanja pločevin, profilov in cevi.

   
 • stroji za preoblikovanje pločevin, profilov in cevi,

Znajo našteti izvedbe preoblikovalnih strojev.

Znajo opisati osnovne principe njihovega delovanja in značilnosti posameznih izvedb.

   
 • izdelava vijačnih zvez,

Znajo opredeliti tehnološki postopek vijačenja.

Znajo upoštevati osnovne splošno veljavne napotke, zlasti pri vijačenju pločevin profilov in cevi.

 

Vaje:

priprava tehnološke dokumentacije za izvedbo vijačne zveze.

 • izdelava kovičenih zvez,

Poznajo postopke, ustrezna orodja, naprave in stroje za kovičenje.

   

Vaje:

priprava tehnološke dokumentacije za izvedbo kovične zveze.

 • spajkanje,

Znajo opisati postopek spajkanja in ga primerjati z varjenjem.

Razlikujejo mehko in trdo spajkanje.

Znajo našteti opremo za mehko in trdo spajkanje ter opisati pripravo delov za spajkanje.

Poznajo način izbora spajk in talila.

 

Vaje:

izbira spajk v odvisnosti od zahtev.

 • lepljenje.

Znajo opisati postopek lepljenja in lastnosti lepljenih spojev.

Znajo navesti način priprave delov za lepljenje.

Znajo našteti različne vrste lepil in njihove lastnosti in ob uporabi literature znajo v odvisnosti od zahtev izbrati ustrezno lepilo.

 

Vaje:

izbira lepila v odvisnosti od zahtev.

Varjenje - osnovne značilnosti in razdelitev postopkov:

Znajo pojasniti dogajanja v materialu med procesom varjenja.

Znajo razdeliti postopke varjenja glede na vrsto energije.

   
 • plamensko varjenje,
 • rezanje,
 • ravnanje s pomočjo plamena,

Znajo opisati postopke ter za posamezne postopke izbrati ustrezne parametre in opremo.

Znajo našteti tehnološke posebnosti posameznih postopkov.

   
 • obločno varjenje,

Znajo pojasniti proces obločnega varjenja.

Znajo našteti in opisati naprave in opremo za obločno varjenje.

Ob uporabi literature znajo pojasniti oznako elektrode in za najenostavnejše primere izbrati ustrezno elektrodo.

Poznajo karakteristike posameznih vrst elektrod.

 

Vaje:

izbira in označevanje elektrod za obločno varjenje.

 • postopki varjenja v zaščitnih plinih,

Znajo našteti in opisati postopke varjenja v zaščitnih plinih.

Glede na posebnosti posameznih postopkov znajo izbrati ustrezni postopek in ustrezne parametre.

Znajo izbrati tehniko varjenja.

Razvijajo sposobnost strokovnega razmišljanja.

Vaje:

določanje in izbira postopka in parametrov varjenja v odvisnosti od zahtev.

 • postopki uporovnega varjenja,

Znajo definirati postopke in posebnosti uporovnega varjenja.

Ob uporabi literature znajo izbrati parametre točkovnega varjenja.

 

Vaje:

določanje parametrov točkovnega varjenja v odvisnosti od vrste in debeline pločevine.

 • plazemsko varjenje in rezanje,

Znajo opisati značilnosti in uporabnost postopka plazemskega varjenja in rezanja.

   
 • varjenje umetnih snovi.

Znajo razdeliti umetne snovi glede na varivost.

Znajo opisati tehnološko pripravo delov za varjenje in izbiro dodajnega materiala.

Znajo našteti postopke varjenja umetnih snovi.

Znajo izbrati pravilni postopek glede na vrsto umetne snovi.

 

Vaje:

izbira postopka varjenja in parametrov varjenja.

Tehnologija poklica:

     
 • tanka jeklena pločevina- pocinkana, bela in nerjaveča,
 • tanka pločevina- svinčena, bakrena, cinkova, titan-cinkova in aluminijeva,

Znajo opisati lastnosti tankih pločevin in njihovo sposobnost preoblikovanja.

   
 • globoko vlečenje,

Znajo pojasniti dogajanja v materialu med procesom globokega vlečenja.

Znajo izbrati ustrezne parametre globokega vlečenja.

Znajo našteti in opisati posebnosti posameznih izvedb orodij za globoko vlečenje.

Poznajo zahtevane lastnosti pločevine za globoko vlečenje.

 

Vaje:

parametri globokega vlečenja.

 • rezilna orodja,

Znajo pojasniti dogajanja v materialu med procesom rezanja z rezilnimi orodji.

Na osnovi zahtev znajo izbrati oziroma izračunati parametre rezanja

Znajo našteti in opisati posebnosti posameznih izvedb rezilnih orodij.

 

Vaje:

konstrukcije rezilnih orodij in njihove posebnosti - ogled orodij in katalogov.

 • zgibanje, robljenje in žlebljenje pločevin,
 • ojačitve pločevin z žico,

Znajo opisati postopke in načine izdelave.

Poznajo vrste zgibov za pločevinaste strehe in fasade.

 

Vaje:

narisati detalje spojev in izračunati površino.

 • žlebovi po obliki in pritrditvi,žlebne zapore, kljuke in montaža,

Znajo narisati kroj plašča.

Znajo pojasniti postopek izdelave in montaže.

Razvijajo sposobnost za reševanje tehničnih problemov.

Vaje:

risanje kroja in preračun materiala.

 • izdelava in montaža vertikalnih cevnih iztokov, žlebni izpusti, kolena, izogibni elementi in pritrdilne objemke,

Znajo narisati kroj posameznega elementa.

Znajo iz površine strehe izbrati velikosti elementov.

Poglabljajo strokovnost in se navajajo na natančnost

Vaje:

izračun dimenzij cevi.

 • obrobe po mestu, funkciji in mestu montaže.

Poznajo pomen in vrsto obrobe.

Poznajo postopek izdelave.

 

Vaje: risanje detajlov obrob.

3. letnik

VSEBINE IN Informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

Kakovost:

     
 • pojem kakovosti.

Razumejo, da je kakovost lastnost izdelka/storitve in zanjo odgovarja tisti, ki je delal.

Znajo definirati vidike kakovosti (izdelka/storitve, procesa, vodenja organizacije).

Sprejemajo filozofijo kakovosti kot strategijo uspeha.

Znajo uporabljati termine/strokovne izraze.

Vaje:

testiranje in ocenjevanje kakovosti izdelka.

Stroški:

     
 • izračun tehnoloških časov,

Znajo izračunati osnovne tehnološke čase za posamezne obdelovalne postopke.

Navajajo se na odgovoren odnos do dela in spoštovanje dogovorov.

Vaje:

izračun tehnološkega časa.

 • izračun stroškov, delovnih ur in materialnih stroškov,

Znajo grobo izračunati materialne stroške.

Znajo izračunati vrednost delovne ure.

 

Vaje:

izračun materialnih stroškov in delovnih ur.

 • osnove izračuna cene in oblikovanje cene.

Znajo na osnovi ustreznih podatkov izračunati in oblikovati ceno storitve ali izdelka.

 

Vaje:

izračun in oblikovanje cene.

Pravilen odnos do strank

Pripravijo se za pravilno vzpostavljanje kontakta in komuniciranje s strankami in znajo poiskati rešitev v konkretnih situacijah.

Pridobivajo samozavest in komunikativnost.

Vaje:

igra vlog: izvrševalec del – stranka.

Tehnologija poklica:

     
 • snegolovi in pohodni elementi strehe,

Znajo pojasniti namen in izvedbe.

Znajo pojasniti način pritrditve.

Razvijajo sposobnost tehničnega

 
 • strelovodi- elementi instalacije in predpisana gradiva,

Znajo izdelati specifikacijo po predlogi.

Razumejo pomen predpisov pri izbiri in montaži.

razmišljanja in reševanja problemov

Vaje:

delo s katalogi in specifikacija.

 • zračniki in strešne odprtine,

Poznajo vlogo in izvedbe elementov.

Znajo izbrati pravilno izvedbo.

v kleparsko-krovski dejavnosti.

Vaje:

delo s pomočjo katalogov.

 • elementi prezračevalnih naprav – kanali, prehodi, nosilci in pritrditev,

Znajo narisati kroj elementa.

Poznajo vlogo elementov instalacije.

Razvijajo zavest o pripadnosti poklicu

Vaje:

risanje krojev.

 • drobni kleparski izdelki in okrasni zaključki,

Znajo pojasniti postopek in opisati orodja, s pomočjo katerih lahko izdelujemo.

Znajo narisati kroj enostavnejših oblik.

Razvijajo pozitiven odnos do materialnih dobrin.

 
 • montaža na objektu.

Poznajo temeljne predpise za izvedbo delovnih in lovilnih odrov, zaščitnih mrež in lestev.

   

5. Obvezne oblike preverjanja in ocenjevanja

Ustno preverjanje in ocenjevanje znanja ter ocenjevanje vaj.

6. Povezanost z drugimi predmeti

Potrebno je predznanje iz matematike, osnov strojništva in strojeslovja. Močna je povezanost s praktičnim poukom, praktičnim izobraževanjem v delovnem procesu.