SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA NA PODROČJU STROJNIŠTVA

Izobraževalni program: OBLIKOVALEC KOVIN

IZPITNI KATALOG

Sprejeto na 64.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 21.3. 2003

1. Ime predmeta

PRAKTIČNI DEL ZAKLJUČNEGA IZPITA

2. Izpitni cilji

Na izpitu ocenjujemo:

3. Priporočila za uporabo

Izpitno nalogo je možno izbirati iz predlaganega seznama oziroma iz razširjenega nabora na podobnem nivoju zahtevnosti. Navedene izpitne naloge služijo izpitnemu odboru kot vodilo o primernosti in tehnoloških zahtevah posameznega izdelka/storitve, zato je možno za vmesni preizkus ali zaključni izpit uporabiti izdelavo drugega primerljivega izdelka/storitve. Vse izpitne naloge navedene v katalogu so opisane informativno.

Za pravilno razumevanje tehnoloških zahtev je potrebno upoštevati doseženo stopnjo znanja kandidata, zato naj izpitni odbor pri izbiri nalog upošteva:

Upoštevajo naj se navedeni tehnološki standardi. Uporaba CNC tehnologije za izdelavo izdelkov je primerna za opravljanje zaključnega izpita, vendar tudi v tem primeru za enostavne izdelke. Kandidat naj vse delovne operacije pri preizkusu izvede samostojno.

Izpitne naloge (izpitna dela, delovne preizkuse) določi izpitni odbor. Priporočamo, da izpitni odbor izda sklep kandidatu o vrstah in številu izpitnih nalog, eventualni pripravi polizdelkov (dovoljenih predpriprav) po predloženi dokumentaciji in drugih pogojih. Brez pisnega sklepa sme kandidat uporabiti le pripomočke dovoljene s tem katalogom.

Zagovor je vezan predvsem na izdelek/storitev, pri tem preverimo celovitost funkcionalnih znanj, spretnosti, sposobnosti, poznavanje tehnologije dela in delovnih sredstev ter prepisov in ukrepov varstva pri delu, ki so tipične za poklic.

Kandidat mora izpitni komisiji predložiti dnevnike praktičnega dela vseh let izobraževanja.

Znanja ki so opredeljena v tem katalogu so razdeljena v dve osnovni skupini: izpitne naloge primerne za vmesni preskus ter za praktični del zaključnega izpita.

4. Znanja in spretnosti, ki se preverjajo na vmesnem preizkusu

Pri vmesnem preizkusu lahko preverjamo praktična znanja in spretnosti pridobljenih v procesu praktičnega izobraževanja z/s:

 • enim (1) individualnim izpitnim delom,
 • enim (1) enotnim izpitnim delom,
 • z do dvema (2) delovnima preizkusoma.
 • Kandidat pripravi polizdelke (izvede dovoljene predpriprave) po predloženi dokumentaciji pred preizkusom v skladu s sklepom izpitnega odbora. Na vmesnem preizkusu opravi finalizacijo izpitnega dela.

  4.1. Trajanje vmesnega preizkusa

  Vmesni preizkus traja do 7 ur ter zajema izdelavo izpitnih nalog, tehnične dokumentacije in ustni zagovor. Za izpitno delo do 5 ur, za delovne preizkuse do 2 uri. Ustni zagovor traja največ 20 minut.

  4.2.   Seznam izdelkov/storitev primernih za vmesni preizkus

  IZDELEK oziroma STORITEV

  OPIS IN DIMENZIJE

  TEHNOLOŠKE ZAHTEVE

  Struženje osi

  • priprava materiala
  • izbira in vpenjanje orodja;
  • vpenjanje obdelovanca,
  • čelno struženje in središčenje,
  • obodno struženje,
  • pravilna izbira tehnoloških parametrov struženja;
  • doseganje toleriranih mer in predpisane kvalitete površine;
  • upoštevanje ukrepov varstva pri delu

  Struženje puše

  • priprava materiala
  • izbira in vpenjanje orodja;
  • vpenjanje obdelovanca,
  • čelno struženje, predvrtanje in vrtanje,
  • notranje struženje
  • pravilna izbira tehnoloških parametrov struženja;
  • doseganje toleriranih mer in predpisane kvalitete površine;
  • upoštevanje ukrepov varstva pri delu

  Rezkanje prizme

  • izbira in vpenjanje orodja;
  • vpenjanje obdelovanca,
  • rezkanje na mere,
  • vrtanje izvrtin,
  • ročno vrezovanje navoja,
  • pravilna izbira tehnoloških parametrov rezkanja in vrtanja;
  • doseganje toleriranih mer in predpisane kvalitete površine;
  • doseganje pravokotnosti navoja,
  • upoštevanje ukrepov varstva pri delu

  Rezkanje utora na gredi

  • izbira in vpenjanje orodja;
  • vpenjanje obdelovanca,
  • rezkanje utora za moznik,
  • pravilna izbira tehnoloških parametrov rezkanja;
  • doseganje toleriranih mer in predpisane kvalitete površine;
  • upoštevanje ukrepov varstva pri delu

  Brušenje plošče

  • priprava stroja za delo,
  • vpenjanje obdelovanca,
  • ploščo zbrusiti na določeno mero na ploskovnem brusilnem stroju
  • pravilna izbira tehnoloških parametrov brušenja;
  • točnost mer in ustrezna kvaliteta hrapavosti površine;

  Brušenje osi

  • priprava stroja za delo,
  • vpenjanje obdelovanca,
  • brušenje osi na dano mero,
  • pravilna izbira tehnoloških parametrov brušenja;
  • točnost mer in ustrezna kvaliteta hrapavosti površine;

  Brušenje vijačnega svedra

  • pripraviti brusilni stroj za delo,
  • pravilno naostriti vijačni sveder na stebrnem brusilnem stroju,
  • kontrola pravilnosti kotov in rezalnih robov,
  • upoštevanje ukrepov varstva pri delu

  Izdelava in vnos programa v CNC stroj

  • dijak izdela enostavni program in ga ročno vnese v krmilnik;
  • izvede simulacijo vnesenega programa.
  • Kontrolira vrednosti tehnoloških parametrov po dokumentaciji,

  Prednastavitev in umerjanje orodja

  • Dijak po orodnem listu prednastavi in umeri orodja;
  • Doslednost pri delu,

  Izdelava enostavnega izdelka na CNC stroju

  • priprava stroja za delo,
  • vpenjanje obdelovanca,
  • izvedba obdelave po vnesenem programu,
  • pravilna izbira tehnoloških parametrov;
  • upoštevanje tehničnih karakteristik stroja,
  • upoštevanje ukrepov za varno delo,

  5. Znanja in spretnosti, ki se ocenjujejo na zaključnem izpitu

  Pri praktičnem delu zaključnega izpita lahko ocenjujemo praktična znanja in spretnosti pridobljenih v procesu praktičnega izobraževanja z/s:

 • enim (1) individualnim izpitnim delom,(1) enotnim izpitnim delom ter do dveh (2) delovnih preizkusov,
 • tehnično dokumentacijo, ki obsega tehnično in tehnološko dokumentacijo ter kalkulacijo cene,
 • ustnim zagovorom.
 • Kandidat pripravi polizdelke (izvede dovoljene predpriprave) po predloženi dokumentaciji pred izpitom v skladu s sklepom izpitnega odbora. Na izpitu opravi finalizacijo izpitnega dela. Tehnično poročilo izdela pod nadzorom.

  5.1. Zeznam izdelkov/storitev za praktični del zaključnega izpita

  S seznamom izdelkov/storitev so opredeljena znanja in spretnosti, ki jih kandidat mora obvladati glede na cilje izobraževanja.

  IZDELEK oziroma STORITEV

  OPIS IN DIMENZIJE

  TEHNOLOŠKE ZAHTEVE

  Izdelava gredi z navojem, konusom in tečaji

  • Priprava materiala in vpetje obdelov.
  • Čelno poravnavanje in sredinjenje
  • grobo struženje po načrtu,
  • struženje konusa
  • struženje toleriranih tečajev,
  • struženje navoja,
  • izbira pravilnega zaporedja operacij;
  • doseganje ustrezne točnosti prileganja;
  • kvaliteta opravljenega dela;
  • upoštevanje navodil in zahtev varstva pri delu;

  Izdelava strojnega dela na frezalnem stroju

  • priprava frez. stroja za delo,
  • frezanje pravokotne prizme,
  • frezanje žlebov in utorov,
  • frezanje nagibov,
  • vrtanje lukenj, povrtavanje in grezenje,
  • izbira pravilnega zaporedja tehnoloških operacij izdelave;
  • pravilna izbira orodja in tehnoloških parametrov;
  • kvaliteta opravljenega dela;
  • upoštevanje navodil in zahtev varstva pri delu;

  Brušenje elementa rezilnega orodja

  • priprava brusilnega stroja za delo,
  • brušenje zunanjih površin na ploskovnem brusilnem stroju,
  • čelno brušenje v kotnost in na mere,
  • brušenje oblik ali profilov,
  • izbira pravilnega zaporedja operacij;
  • izbira ustreznega orodja,
  • pravilna izbira tehnoloških parametrov;
  • ustrezna točnost izdelka;
  • ustrezna kvaliteta površine,
  • upoštevanje navodil in zahtev varstva pri delu,

  Ostrenje čelno valjastega rezkarja

  • priprava stroja za delo,
  • ostrenje valjastih rezil,
  • ostrenje čelnih rezil,
  • izbira ustreznega orodja,
  • pravilna izbira tehnoloških parametrov;
  • ustrezna geometrija in točnost izdelka;
  • ustrezna kvaliteta površine,
  • upoštevanje navodil in zahtev varstva pri delu,

  Izdelava enostavnega izdelka na CNC stroju

  • priprava stroja za delo,
  • prednastavitev in odmera orodij,
  • izdelava in vpis CNC programa,
  • testiranje programa,
  • izvedba obdelave na stroju,

  • izbira ustreznega orodja,
  • pravilna izbira tehnoloških parametrov;
  • kvaliteta opravljenega dela;
  • upoštevanje navodil in zahtev varstva pri delu;

  6. Trajanje izpita

  Praktični del zaključnega izpita traja do 14 ur ter zajema izdelavo izpitnih nalog, tehnične dokumentacije in ustni zagovor. Za izpitna dela do 10 ur, za delovne preizkuse do 4 ure. Ustni zagovor traja največ 20 minut.

  7. Ocenjevanje znanja in spretnosti

  Izpitni odbor pripravi kriterije za ocenjevanje tako, da za posamezne naloge upošteva naslednja razmerja:

  PODROČJE OCENJEVANJA

  DELEŽ

  1. priprava naloge

  20 - 30%

  2. strokovnost in izvedba (kakovost)

  40 - 60 %

  3. tehnična dokumentacija

  0 - 20 %

  4. ustni zagovor

  10 - 30 %

  SKUPAJ

  100 %

  7.1. Določanje skupne ocene

  Pri določanju skupne ocene praktičnega dela zaključnega izpita upoštevamo, da je delež:

 • vseh izpitnih del 80 % in
 • vseh delovnih preizkusov 20 %.
 • Pri dogovoru o točkovnem vrednotenju izpitnih nalog se mora skupna točkovna vrednost pretvoriti v predpisano ocenjevalno lestvico, ki je petstopenjska in obsega ocene od odlično (5) do nezadostno (1).

  Priporočilo za pretvorbo števila točk v oceno:

  odlično (5)

  od 88 do 100 točk

  dosežek, ki nadpovprečno zadovoljuje postavljene zahteve,

  prav dobro (4)

  od 75 do 87 točk,

  dosežek, ki v celoti zadovoljuje postavljene zahteve,

  dobro (3)

  od 63 do 74 točk,

  dosežek, ki v splošnem zadovoljuje postavljene zahteve,

  zadostno (2)

  od 50 do 62 točk,

  dosežek, ki kaže na pomanjkljivosti, vendar še zadovoljuje postavljene zahteve,

  nezadostno (1)

  49 ali manj točk,

  dosežek, ki ne zadovoljuje postavljenih zahtev in kaže na pomanjkljivo temeljno znanje.

  8. Dovoljeni pripomočki

  Pri praktičnem delu zaključnega izpita so dovoljeni naslednji pripomočki:

 • stroji, orodja, naprave in pripomočki skladno z izpitnim gradivom,
 • priročniki, učbeniki, zbirke formul,
 • risalni pribor, tehnični kalkulator.
 • 9. Literatura in drugi viri

  Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.