SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA NA PODROČJU STROJNIŠTVA

Izobraževalni program: OBLIKOVALEC KOVIN

IZPITNI KATALOG

Sprejeto na 64.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 21.3. 2003

1. Ime predmeta

TEHNOLOGIJA

2. Izpitni cilji

Na izpitu ocenjujemo:

3. ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO PRI ZAKLJUČNEM IZPITU

Vsebine

Znanja (cilji)

Učna in delovna sredstva

Zgradba gradiv:

 • lastnosti gradiv,
 • kristalna zgradba kovin,
 • struktura polimernih gradiv.

Dijak pozna značilne mehanske in tehnološke lastnosti gradiv za potrebe strojništva.

Pozna kristalno zgradbo in njen vpliv na lastnosti gradiva.

Pozna strukturne oblike polimerov.

 • vzorci izhodnih surovin
 • vzorci končnih gradiv
 • slike struktur

Pridobivanje in uporaba kovinskih gradiv:

 • pridobivanje grodlja in jekla,
 • predelava grodljev v jekla in litine,
 • neželezne kovine in zlitine.

Pozna in pojasni proces izdelave jekla od železove rude do izdelka.

Pozna lastnosti in rabo železovih zlitin.

Pozna značilne lastnosti in uporabo neželeznih kovin in zlitin, ki se uporabljajo v strojništvu.

 • vzorci različnih gradiv
 • orodja, deli naprav in strojev

Pridobivanje in uporaba nekovinskih gradiv:

 • plastične mase,
 • goriva in maziva,
 • keramični material.

Pozna značilne lastnosti, uporabo in način pridobivanja nekovinskih gradiv v strojništvu.

Pozna glavne lastnosti termoplastov in duroplastov.

 • vzorci nekovinskih gradiv
 • vzorci izhodnih surovin

Preizkusi gradiv:

 • trdnostni preizkusi,
 • tehnološki preizkusi,
 • preizkusi trdote.

Pozna trdnostne preizkuse in vrednoti njihove rezultate.

Pozna najvažnejše tehnološke preizkuse.

Pozna postopek preizkušanja trdote po HRc, HB, HV.

- aparat za merjenje trdote po HRc

 • naprava za natezni preizkus
 • Eriksonov preizkus za globoko vlečenje

Obdelovalne tehnologije:

 • litje,
 • sintranje,
 • odrezavanje,
 • varjenje in lotanje,
 • toplotna obdelava,
 • antikorozijska obdelava.

Razlikuje med postopki in pozna značilnosti litja v pesek, kokilnega litja in litja pod tlakom.

Pozna lastnosti in uporabo sintranih gradiv.

Pozna značilnosti postopkov ročnega in strojnega odrezavanja.

Pozna značilnosti in uporabnost postopkov varjenja in lotanja.

Pozna postopke toplotnih obdelav.

Pozna najpomembnejše postopke površinske zaščite.

- modeli, odlitki, kokile

 • sintrani izdelki
 • ročna in strojna rezilna orodja
 • varjeni in lotani izdelki
 • vzorci gradiv različne trdote
 • merilnik trdote
 • vzorci z različnimi prevlekami

Zdravje in varnost pri delu:

 • zakonska ureditev področja varnosti,
 • varnostni ukrepi pri delu,
 • osebna zaščitna sredstva.

Pozna kriterije za ocenitev zdravega in varnega delovnega mesta.

Pozna vzroke za najpogostejše poškodbe pri delu.

Pozna pravice in dolžnosti, ki jih ima kot delavec v zvezi z varnostjo pri delu.

-osnovna zaščitna sredstva

-ogled izobraževalnega filma

Osnove odrezavanja

Pozna in razume dogajanje pri odrezavanju.

Pozna raznolikost postopkov odrezavanja in njihovo uporabnost. Zna razložiti teorijo nastanka odrezka in pozna pojav toplote in pojav sile.

-video posnetki procesov odrezavja

Geometrijska oblika orodja

Pozna geometrijo rezalnega klina, pomen in odvisnost kotov, glede na pogoje obdelave in vplive njihovih velikosti na proces odrezavanja. Pozna odvisnost kotov rezalnega klina glede na lastnosti gradiva obdelovanca.

- stružni noži

Režim dela (v, n, f, a)

Pozna definicije nastavitvenih parametrov, njihovo pogojenost in način določanja. Pozna definicije in enote nastavitvenih parametrov in pogojenost z grobo in fino obdelavo. Zna izračunati rezalno hitrost pri znanem premeru in vrtilni hitrosti.

- katalogi rezalnih orodij

Sile pri odrezavanju (struženje):

 • komponente sile,
 • vplivi na silo in moč motorja.

Pozna pojav sile pri odrezavanju, odvisnost velikosti teh sil in njihovo spreminjanje med procesom , način določanja njihove velikosti in vpliv na proces. Pozna vzroke za nastanek sil in njihov vpliv na natančnost obdelave.

 

Toplotne razmere pri odrezavanju

Pozna pojav toplote pri odrezavanju, odvisnost njene velikosti , in njene vplive na proces.

Pozna pomen hlajenja in mazanja za natančnost in gospodarnost postopkov odrezavanja. Pozna vplive toplote na obdelovanec, proces in orodje.

Pozna hladilna in mazalna sredstva in načine dovajanja na mesto rezanja.

 

Gradiva orodij

(OJ, HJ, KT, OT, UCON, diamant)

Prepozna posamezne rezalne materiale, njihove lastnosti, uporabnost.

Primerja lastnosti idealnega in realnih rezalnih gradiv.

Prepozna orodje iz teh gradiv.

- različna rezalna orodja iz različnih gradiv

Obraba in obstojnost orodja

Vrste odrezkov in varnost

Pozna pomen obrabe za proces obdelave, njegovo natančnost in gospodarnost.

Prepozna tipične vrste obrab in vzroke za njihov nastanek.

Pozna oblike odrezkov in pomen istih za varno delo.

- vzorci orodij z značilnimi obrabami

Struženje:

 • proces, vrste stružnic,
 • oblike nožev in rezalnih ploščic,
 • struženje konusov in navojev.

Pozna zgradbo delovanje in uporabnost univerzalne in drugih stružnic.

Pozna vrste in uporabnost strugarskih orodij.

Pozna postopke pri struženju navojev in konusov .

-vzorci standardnih oblik stružnih orodij

-vpenjalne naprave za obdelovance

Žaganje:

 • stroji in orodja.

Pozna vrste orodij strojev, uporabnost postopka, nevarnosti pri žaganju in pravila za varno delo.

Pozna postopek žaganja in spremljajoče pojave, oblike orodij in izbiro orodja glede na presek in gradivo obdelovanca.

-vzorci orodij za žaganje

Vrtanje, grezenje, povrtanje

Pozna postopke, orodja , spremljajoče pojave in njihovo uporabnost.

Pozna postopek določanja obdelovalnih parametrov kot tudi same parametre.

Pozna uporabnost vrtalnih strojev.

Pozna in znajo izbrati orodje.

Zna določiti vrtilno in podajno hitrost iz tabele.

Pozna preproste in precizne vrtalne stroje, njihovo delovanje in uporabnost.

-vzorci orodij za vrtanje, grezenje in povrtavanje

Frezanje:

 • postopek,
 • orodja,
 • stroji.

Pozna postopek, orodje stroje in njihove lastnosti in uporabnost.

Pozna zgradbo , delovanje in uporabnost vpenjalnih naprav za orodje in obdelovance na FS.

Pozna zgradbo delilnika in razume direktno in indirektno deljenje.

-vzorci orodij za frezanje

Brušenje

Pozna orodje, postopek in stroje, njihove značilnosti in uporabnost.

-vzorci brusov različnih oblik iz raznih brusnih gradiv

CNC tehnologija

Pozna zgradbo, principe delovanja računalniško krmiljenih strojeve prednosti pred klasičnimi stroji.

Pozna načini programiranja in naprave za avtomatizacijo procesa.

-učilnica z didaktičnimi stroji

Postopki fine obdelave

Zna opisati postopke honanja, lepanja, superfiniš in njihovo uporabnost

-vzorci orodij in izdelkov za honanje

Direktni energijski postopki obdelave

Zna opisati postopke in njihovo uporabnost.

-vzorci razrezov z različnimi energijskimi postopki

Vzdrževanje

Pozna pomen in načine vzdrževanja, vzroke za trošenje delovnih sredstev.

-dokumentacija o vzdrževanju opreme in strojev

Obdelovalni pripomočki:

 • elementi za pozicioniranje in oporo,
 • elementi za pritrjanje in vpenjanje,
 • izvedbe priprav.

Pozna vlogo in vrste obdelovalnih pripomočkov, ki jih uporabljamo na obdelovalnih strojih.

Skicira enostavno pripravo za pritrjanje in pozicioniranje obdelovancev.

-različni pripomočki za pozicioniranje in vpenjanje obdelovancev pri obdelavi

Organizacija in ekonomika:

 • vloga in pomen organizacije dela,
 • organiziranost poslovnega procesa,
 • stroški poslovnega procesa,
 • osnovne zakonitosti, ki zagotavljajo kakovost.

Pozna vlogo in pomen organizacije dela na področju orodjarske dejavnosti.

Pozna elemente, ki vplivajo na stroške poslovnega procesa.

Pozna pogoje za kakovostno delo.

Pozna zakonitosti, ki zagotavljajo kakovost.

 

4. Ocenjevanje znanja

Zgradba izpitne enote:

Vprašanja na izpitnem listku

Na izpitnem listku so tri vprašanja, ki zajemajo ključna strokovna znanja in morajo biti sestavljena strokovno, kratko in jasno, da so kandidatu razumljiva ter so lahko razčlenjena z ustreznimi podvprašanji.

5. Dovoljeni pripomočki

Pri ustnem izpitu naj ima kandidat možnost odgovarjati ob ustreznih učnih in delovnih sredstvih, navedenih v tretjem stolpcu preglednice (3. točka predstavljenega izpitnega kataloga).

6. Literatura in drugi viri

Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.