SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA NA PODROČJU STROJNIŠTVA

Izobraževalni program: OBLIKOVALEC KOVIN

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 64.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 21.3. 2003

1. Ime predmeta

PRAKTIČNI POUK

S predmetnimi področji:

2. Število ur

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Skupaj (ur)

Teorija (ur)

Vaje (ur)

1.

198

 

198

2.

462

 

462

3.

224

 

224

Skupaj

884

 

884

3. Usmerjevalni cilji

Pouk je organiziran po delavniškem principu z upoštevanjem predvidenega števila ur za predstavitev in osnovno spoznavanje posameznih učnih vsebin. Uporabnost postopkov se prepleta pri vseh vsebinah in v vseh letnikih. V pouk so v večji meri vključeni diferenciacijski prijemi. Naloga in cilj praktičnega pouka sta, da se skupaj s praktičnim izobraževanjem v delovnem procesu dijaka usposobi za samostojno reševanje praktično-tehničnih problemov. Dijaki :

4. Operativni cilji

1. letnik

Vsebine in informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Izvedba

Priprava dela:

     
 • spoznavanje delovnega mesta,
 • zdravje in varnost pri delu,
 • tehnična, tehnološka in delovna, dokumentacija.

Dijaki spoznajo delovno mesto, orodja, stroje in naprave v učni delavnici. Znajo pojasniti in upoštevati ukrepe za varno delo. Se seznanijo z uporabo tehnične, tehnološke in delovne dokumentacije.

Dijaki razvijajo splošne osebnostne lastnosti, ki so pomembne za delo v poklicu.

Ogled delavnic in spoznavanje delovnih mest.

Ogled različnih vrst tehnično tehnološke dokumentacije.

Merjenje in kontrola:

     
 • splošna navodila pri merjenju,
 • vrednotenje meritev,
 • uporabnost meritev,
 • merjenje dolžin,
 • merjenje kotov,
 • kontrola meril.

Znajo meriti s pomičnimi in vijačnimi merili, z merilnimi urami in komparatorji, kotniki in kotomeri ter nožastimi merili in vodno tehtnico.

Znajo preveriti točnost merilnega orodja in ga pravilno vzdrževati.

Razvijajo odnos do merilnega orodja, natančnost in vestnost pri rokovanju z njim.

Uporaba merilnih pripomočkov:

 • pomična merila,
 • mikrometri,
 • merilne ure,
 • merske kladice,
 1. univerzalni kotomeri,
 2. sinusna ravnila, libela.

Zarisovanje:

     
 • delovna navodila in pravila pri zarisovanju,
 • zarisovalno orodje,
 • zarisovanje oblike in točkanje.

Znajo prenašati mere in obliko z risbe na pločevino, ki jo bodo obdelovali, ter pri tem pravilno uporabljati risalno orodje in pribor.

Razvijajo pozitiven odnos do delovnih sredstev in dokumentacije.

Vzporedni črtalniki, zarisovalne mize; zarisovalne igle,

točkala, žigosne št..

Osnove odrezavanja:

     
 • piljenje, žaganje, strganje,
 • vrtanje, grezenje in povrtavanje,
 • brušenje vijačnih svedrov,
 • vrezovanje notranjih in zunanjih navojev.

Znajo piliti različne oblike na profilih in pločevini, žagati ter strgati jeklene in medeninaste površine.

Obvladajo postopke vrtanja, povrtavanja in grezenja ter izdelavo notranjih in zunanjih navojev. Ob vrtanju različnih materialov se naučijo tudi brušenja vijačnih svedrov.

Razvijajo občutek za natančnost, ustvarjalnost in vztrajnost pri delu.

Namizni in steberni vrtalni stroj, vpenjalna primeža, komplet svedrov;

Osnove preoblikovanja:

     
 • značilnosti in postopki preoblikovanja,
 • krivljenje in upogibanje pločevine.

Poznajo osnovne postopke preoblikovanja ter znajo kriviti in upogibati pločevino in žico v hladnem stanju.

Navajajo se na uporabo različnih ročnih orodij in priprav.

Ročno orodje in različni pripomočki za preoblikovanje.

Toplotna obdelava:

     
 • značilnosti in postopki toplotne obdelave,
 • žarjenje obdelovancev različnih materialov,
 • kaljenje in popuščanje jekel,
 • ugotavljanje trdote materialov.

Poznajo značilnosti in postopke toplotne obdelave,

poznajo žarjenje ter kaljenje in popuščanje obdelovancev iz različnih materialov.

Razvijajo občutek za natančnost in sposobnost za reševanje problemov.

Uporaba peči za toplotno

obdelavo, pomožnih in kalilnih sredstev ter pribora.

Spajanje:

     
 • značilnosti in postopki spajanja,
 • priprava varjencev,
 • uporovno varjenje,
 • plamensko varjenje,
 • električno obločno varjenje,
 • posebni postopki spajanja (lepljenje,
 • lotanje, …).

Poznajo različne postopke spajanja materialov in njihove značilnosti.

Obvladajo delovni postopek lotanja žice in pločevine.

Varijo plamensko in električno obločno ter čistijo zvare in analizirajo kvaliteto spoja.

Vadijo postopke lepljena, lotanja, spajanja umetnih mas.

Razvijajo natančnost, ustvarjalnost, ekonomičnost in delovno disciplino.

Varilniki za varjenje

MAG, TIG, ERO.

Točkovno varjenje,

plamensko varjenje in rezanje,

plazma rezalnik, naprave za spajanje umetnih mas

Površinska zaščita:

     
 • značilnosti in postopki površinske zaščite,
 • priprava materiala za zaščito,
 • zaščita z barvami in laki,
 • zaščita s kemijsko prevleko.

Znajo pripraviti materiale za zaščito z zaščitnimi sredstvi. Naučijo se zaščititi kovinske strojne dele z mastmi in olji ter z barvami in laki. Spoznajo vrste zaščite s kemijsko prevleko.

Razvijajo sposobnosti reagiranja v različnih situacijah.

Uporaba kabine za barvanje.

Vzdrževanje in montaža:

     
 • namen vzdrževanja,
 • vzdrževanje orodja, strojev in naprav.

Spoznajo namen vzdrževanja in njegov vpliv na trajnost delovnih sredstev.

Navajajo se na sprotno vzdrževanje orodij in opreme,

Razvijajo občutek odgovornosti za delovna sredstva.

Pregled in ureditev strojev in delovnih mest

Čiščenje in mazanje delovnih naprav.

2. letnik

vsebine in informativni cilji

formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

odrezovanje osnove:

     
 • ponovitev snovi iz prvega letnika,
 • nastanek odrezka,
 • koti rezalnega orodja.

Ponovijo in utrdijo znanja o odrezovanju, ki jih pridobijo v 1. letniku;

Spoznavajo pomen zakonitosti odrezavanja.

Vaje:

merjenje kotov na rezalnem orodju.

razrez materiala:

     
 • strojno žaganje,
 • strojni razrez pločevin in profilov.

Seznanijo se z delovnimi mesti.

Upoštevajo varnostne predpise.

Navajajo se na natančnost pri delu.

Upoštevajo delovna navodila.

Spoznavajo pomen natančnosti in doslednosti pri delu.

Razvijajo pravilen odnos do ekologije.

Vaje:

priprava delovnega mesta,

rokovanje in zagon strojev.

struženje:

     
 • izbira hitrosti,
 • izbira pomikov,
 • vpenjanje orodja,
 • vpenjanje obdelovanca,
 • struženje enostavnih izdelkov po del. dokumentaciji,
 • vzdrževanje obdelovalnega stroja.

Seznanijo se z delovnim mestom.

Spoznajo in razlikujejo različne stružne nože, spoznajo dele stružnice in so jo sposobni zagnati.

Znajo upravljati s strojem,

sposobni so vpenjanja orodja in obdelovanca ter

samostojno izdelajo enostavni izdelek na stružnici.

Predvidijo pomen vzdrževanja in čiščenja stroja ter

upoštevajo varnostne predpise.

Navajajo se na natančnost pri delu.

Upoštevajo delovna navodila.

Spoznavajo pomen natančnosti in doslednosti pri delu.

Razvijajo pravilen odnos do ekologije.

Vaje:

priprava delovnega mesta,

rokovanje in zagon stružnice,

vzdrževanje stružnic,

plano struženje,

vzdolžno struženje,

notranje in zunanje struženje,

vrtanje na stružnici,

rezanje navojev na stružnici,

struženje v lineti,

struženje v plani plošči.

rezkanje:

     
 • osnove rezkanja - istosmerno, protismerno,
 • vpenjanje orodja,
 • vpenjanje obdelovanca,
 • frezanje enostavnih oblik,
 • vzdrževanje obdelovalnega stroja.

Seznanijo se z delovnim mestom.

Spoznajo in razlikujejo različna frezala.

Seznanijo se z rezkalnim strojem in njegovimi deli ter so

sposobni upravljati s strojem.

Sposobni so vpenjati orodje in obdelovanec.

Znajo uporabljati delilnik ter

samostojno izdelajo izdelek na frezalnem stroju.

Predvidijo pomen vzdrževanja in čiščenja stroja ter

upoštevajo varnostne predpise.

Navajajo se na natančnost pri delu.

Upoštevajo delovna navodila.

Spoznavajo pomena natančnosti in doslednosti pri delu.

Razvijajo pravilen odnos do ekologije.

Vaje:

zagon stroja – vklapljanje, izklapljanje,

vpenjanje orodja in obdelovancev,

izbira rezalnih hitrosti in pomikov,

vzdrževanje stroja,

čelno – valjčno rezkanje ravnih površin,

rezkanje utorov.

brušenje:

     
 • namen brušenja,
 • izbira hitrosti,
 • izbira pomikov,
 • vpenjanje orodja,
 • vpenjanje obdelovanca,
 • brušenje izdelkov različnih oblik,
 • vzdrževanje obdelovalnega stroja,
 • nevarnosti pri delu.

Seznanijo se z delovnim mestom.

Spoznajo lastnosti brusilnih strojev in njihovih delov.

Spoznajo in razlikujejo različne bruse ter

upravljajo s strojem.

Sposobni so vpenjanja orodja in obdelovanca ter

samostojno obdelajo izdelek na brusilnem stroju.

Ocenjujejo kvaliteto obdelanih površin z brušenjem.

Predvidijo pomen vzdrževanja in čiščenja stroja ter

upoštevajo varnostne predpise.

Razvijajo občutek za natančnost, ustvarjalnost in vztrajnost pri delu.

Razvijajo občutek za kvaliteto površin in odnos do izdelkov.

Vaje:

upravljanje in zagon brusilnega stroja,

vpenjanje brusilnega koluta,

vpenjanje obdelovancev,

centriranje brusilnega koluta,

poravnavanje in profiliranje brusnih kolutov,

brušenje na vodoravnem brusilnem strojem,

okroglo brušenje.

vrtanje, povrtavanje in grezenje:

     
 • vrste obdelovalnih strojev,
 • ostrenje svedrov,
 • nastavitev vrtilnih hitrosti,
 • vrtanje, grezenje, povrtavanje lukenj,
 • nevarnosti pri delu.

Pozna različne vrtalne stroje in njihovo delovanje.

Znajo ostriti svedre in

nastaviti ustrezno vrtalno hitrost.

Poznajo nevarnosti pri delu z vrtalnim strojem ter

obvladajo zaščito in ukrepe (prva pomoč) ob morebitnih nesrečah pri delu z vrtalnim strojem.

Privzgojimo jim čut za opravljeno delo ter odgovoren odnos do delovnih sredstev.

Vaje:

pravilna uporaba vrtalnega orodja.

Elektroerozivna obdelava:

     
 • vaje priprave obdelovanca,
 • vaje rezanja z erozijskim strojem,
 • vaje izdelave elektrode za izžiganje,
 • vaje izžiganja gravure.

Poznajo uporabnost erozijskih postopkov.

Znajo nastaviti tehnološke parametre in izvesti postopek zahtevane tehnološke operacije.

Razvijajo občutek za natančnost, ustvarjalnost in vztrajnost pri delu.

Vaje:

CNC erozijski rezalnik,

stroj za potopno erozijo.

Cnc stroji:

     
 • vaje vpenjanja in prednastavljanja orodij,
 • vaje vpenjanja obdelovancev,
 • vaje izdelave programa,
 • praktične vaje na proizvodni cnc stružnici,
 • praktične vaje na proizvodnem cnc frezalnem stroju.

Poznajo prednosti cnc strojev.

Znajo brati in napisati manj zahteven program ter izdelati izdelek z uporabo cnc proizvodnega stroja.

Razvijajo pozitiven odnos do delovnih sredstev in dokumentacije.

Uporaba kompleta didaktične opreme za izvajanje pouka CNC tehnologije.

Produkcijska stroja:

 • CNC frezalni stroj,
 • CNC stružnica.

Posebni postopki odrezavanja:

     
 • posnemanje, ultrazvok, laserska obdelava, vodni curek.

Spoznajo uporabo in značilnosti posebnih postopkov odrezavanja.

Navajajo se na realno delovno okolje.

Ekskurzije in ogledi proizvodnih procesov.

CNC obdelovalni stroji:

     
 • vrste pogonov pri CNC strojih,
 • nastavljanje hitrosti na CNC obdelovalnem stroju,
 • pomožne naprave na obdelovalnih strojih.

Spoznajo funkcijo krmilne enote in osnove njenega delovanja,.

Spoznajo posebnosti mehanskega dela in njegovih sestavnih delov.

Poznajo specifične dele mehanske enote.

Zavedajo se zanesljivosti kvalitete pri izdelavi izdelka na CNC stroju.

Vaje:

vklop, pregled in upravljanja CNC obdelovalnega stroja.

Prednastavljanje orodij:

     
 • določanje in izbira orodja s pomočjo katalogov proizvajalcev orodij,
 • vpenjanje orodij in izbira vpenjalnega pribora,
 • priprava orodnega lista,
 • prednastavljanje oziroma odmera orodja.

-Naučijo se uporabljati kataloge proizvajalcev orodij.

Spoznajo prednastavljanje in umerjanje orodja po orodnem listu.

Razvijajo smisel za natančnost in doslednost pri rokovanju z drago opremo.

Zavedajo se prednosti prednastavljanja orodij.

Vaje:

vpenjanje in sestava vpenjalnih elementov orodja,

prednastavljanje orodja in priprava CNC stroja za delo.

Vpis in testiranje CNC programov:

     
 • ročno vpisovanje CNC programa,
 • prenašanje programa iz računalnika na stroj,
 • testiranje in korekture programa na stroju,
 • testna izdelava izdelka na CNC stroju.

Poznajo upravljanje krmilnika stroja.

Poznajo možnosti vnosa CNC programov in

protokol računalniškega prenosa.

Znajo izvesti lažje poskusne obdelave izdelkov.

Zavedajo se posledic morebitnih napak ali celo poškodb na CNC stroju.

Razumejo logiko delovanja krmilnikov in CNC strojev.

Vaje:

določitev koordinatnih izhodišč,

umeritev oziroma kontrolira orodja,

izdelava izdelka,

vnos morebitnih popravkov v program,

arhiviranje popravljenih programov.

3. letnik

Vsebine in informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

VZDRŽEVANJE IN MAZANJE OBDELOVALNIH STROJEV:

     
 • pomen vzdrževanja in vzdrževalni ciklusi,
 • pomen mazanja in mazalni ciklusi,
 • periodični pregled strojev, preventivno vzdrževanje.

Spoznajo kinematiko obdelovalnih strojev.

Razumejo pomen mazanja in preventivnega vzdrževanja ter

znajo pregledati in podmazati posamezne sklope.

Upoštevajo delovna navodila.

Razvijajo pravilen odnos do ekologije.

Različni deli orodij in priprav.

HLAJENJE IN MAZANJE:

     
 • pomen hlajenja in mazanja pri strojni obdelavi,
 • vrste hladilnih sredstev in načini mešanja,
 • vrste mazalnih sredstev,
 • ekološki vidiki uporabe hladilno mazalnih sredstev.

Spoznajo pomen hlajenja in mazanja ter pomen mešanja hladilnega sredstva in izbire

mazalnega sredstva.

Znajo ravnati z odpadki in jih pravilno skladiščiti in zbirati.

Navajajo se na pravilno ravnanje s hladilno mazalnimi sredstvi.

Razvijajo pravilen odnos do varovanja okolja.

Različne vrste hladilnih in mazalnih sredstev in pripomočkov in naprav za mazanje.

KOMPLEKSNO ZASTAVLJEN POUK:

     
 • priprava tehnologije in izdelava izdelkov in elementov sklopov po tehnološki dokumentaciji,
 • pristop k individualni ali serijski proizvodnji,
 • sodelovanje v delovnem procesu.

Znajo izbrati optimalen tehnološki pristop za kvalitetno izdelavo izdelka.

Spoznajo proces priprave dela in njegov vpliv na ekonomiko proizvodnje.

Privzgajajo si občutek za varno delo in uporabo osebnih zaščitnih sredstev.

Razvijajo občutek za ekonomičnost in timsko delo.

Različni tehnološki postopki, obdelovalni stroji, orodja in delovni pripomočki.

Struženje:

     
 • vpenjanje orodij in obdelovancev ter struženje zahtevnih oblik iz različnih materialov.

Znajo pripraviti obdelovanec, stroj in izbrati

ustrezno orodje glede na zahtevo.

Znajo izdelati različne zunanje in notranje navoje ter različne zunanje in notranje konuse.

Znajo izdelati različne profilne oblike.

Upoštevajo predpise o varnem delu.

Razvijajo sposobnost za natančno in varno delo na strojih

Pridobivajo občutek za vrtilno in rezalno hitrost ter obremenitve strojev.

Razumejo pomen pravilne izbire režimov dela.

Vaje:

priprava stružnice in orodja za delo,

uporaba planskih plošč, stročnic, mehkih čeljusti,…

Rezkanje:

     
 • obodno in čelno rezkanje zahtevnih oblik, delo z delilnimi napravami,
 • priprava strojev in izbira ustreznega orodja,
 • postopki za izdelavo zobnikov,
 • merjenje in kontrola zahtevnih oblik .

Spoznajo zahtevnejše načine rezkanja.

Znajo določiti režime dela, izbrati ustrezno orodje ter pripraviti rezkalne stroje in delilne naprave za varno delo.

Znajo izbrati in uporabiti ustrezne merilne pripomočke za kontrolo izdelkov.

Razvijajo občutek za natančno in varno delo.

Osvojijo osnovne zakonitosti varnega dela.

Spoznavajo merilna orodja in pripomočke.

Vaje:

priprava stroja, orodja in vpenjalnih pripomočkov,

rezkanje različnih oblik in izdelave zobnikov,

uporaba meril za ozobja, izvrtine, medosne razdalje, nagibe, hrapavosti površine.

Brušenje:

     
 • ploskovno brušenje, zunanje in notranje okroglo brušenje, planetno brušenje, profilno brušenje, ostrenje rezilnega orodja.
 • posebni postopki brušenja (superfiniš, honanje, lepanje, poliranje).

Spoznajo postopke brušenja.

Znajo izbrati ustrezen režim dela in razumejo pomembnost pravilne izbire orodja.

Znajo izvesti zahtevne operacije brušenja.

Spoznajo in znajo izvesti posebne postopke fine obdelave.

Razvijejo občutek za natančnost.

Razvijejo občutek za varno delo.

Razumejo ekonomski vidik stopnje kvalitete površin in toleranc.

Vaje:

priprava stroja, brusnega orodja in vpenjalnih pripomočkov,

brušenje različnih zahtevnih oblik.

OPERATIVNO DELO NA CNC STROJIH:

     
 • ročno vpisovanje CNC programa,
 • prenašanje programa iz računalnika na stroj,
 • testiranje in korekture programa na stroju,
 • testna izdelava izdelkov na CNC stroju.

Naučijo se upravljati s krmilnikom stroja.

Poznajo možnosti vnosa CNC programov in

protokol računalniškega prenosa.

Znajo samostojno izvesti lažje obdelave izdelkov.

Razumejo logiko delovanja krmilnikov in CNC strojev.

Zavedajo se posledic morebitnih napak ali celo poškodb na CNC stroju.

Vaje:

določitev koordinatnih izhodišč,

umeritev oziroma kontrolira orodja,

izdelava izdeleka,

vnos morebitnih popravkov v program,

arhiviranje popravljenih programov.

KOMPLEKSNO ZASTAVLJEN POUK:

     
 • priprava tehnologije in izdelava izdelkov in elementov sklopov po tehnološki dokumentaciji,
 • pristop k individualni ali serijski proizvodnji,
 • sodelovanje v delovnem procesu.

Znajo izbrati optimalen tehnološki pristop za kvalitetno izdelavo izdelka.

Spoznajo proces priprave dela in njegov vpliv na ekonomiko proizvodnje.

Pridobivajo občutek za varno delo in uporabo osebnih zaščitnih sredstev.

Razvijajo občutek za ekonomičnost in timsko delo.

Vaje:

v povezavi z drugimi poklici rešujejo kompleksne proizvodne naloge.

5. Obvezne oblike preverjanja in ocenjevanja

V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje s pregledom in ocenjevanjem:

6. Povezanost z drugimi predmeti

Praktični pouk se navezuje na strokovno-teoretične predmete, pri katerih dijaki pridobijo teoretične osnove in jih nadgradijo s praktičnimi znanji. Delovne izkušnje, ki so potrebne za varno in uspešno delo, dobi v šoli in pri delodajalcu.

Znanje

Povezava s predmetom

Predmet

Znanje

Gradiva

Osnove strojništva

Tehnologija

Gradiva posameznih strojnih elementov.

Mater. v elektrotehniki in strojegradnji.

Tehnološke lastnosti gradiv.

Obdelovalne tehnologije

Osnove strojništva

Tehnologija

Fizika, mehanika.

Obdelovalne tehnologije.

Osnovni obdelovalni postopki.

Zdravje in varstvo pri delu

Osnove strojništva

Tehnologija

Fizika, mehanika.

Varnostni ukrepi pri delu.

Ekonomika in organizacija dela

Osnove strojništva

Tehnologija

Informatika, CAD.

Organizacija dela in kvaliteta proizvodov.