SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA NA PODROČJU STROJNIŠTVA

Izobraževalni program: OBLIKOVALEC KOVIN

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 64.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 21.3. 2003

1. Ime predmeta

TEHNOLOGIJA

S predmetnimi področji:

2. Število ur

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Skupaj (ur)

Teorija (ur)

Vaje (ur)

1.

132

116

16

2.

231

198

33

3.

48

33

15

Skupaj

411

347

64

3. Usmerjevalni cilji

Predmet predstavlja rdečo nit ostalim strokovnim predmetom in temelji na praktično-uporabnem znanju, podprtem s poznavanjem posameznih teoretskih osnov. Dijaki:

Operativni cilji

1. letnik

Vsebine in informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

ZGODOVINSKA PERSPEKTIVA

Dijaki se seznanijo z materiali, z njihovim nastankom in razvojem, uporabnostjo in povezanostjo z ostalimi netehničnimi strokami.

Dijaki razvijajo občutek za pomen posameznih gradiv.

 

KEMIJA:

     
 • utrdijo pojme: zgradba atoma, zgradba molekule, čista snov, zmes, element,
 • utrdijo poznavanje kemijskega procesa oksidacija – redukcija,
 • utrdijo znanje o kislinah, bazah in soleh ter navežejo pridobljeno znanje na stroko,
 • poznajo kemijske lastnosti tehnično pomembnih elementov (O, H2, N, S, C) in njihovih spojin, ki se pojavljajo pogosto v stroki,
 • seznanijo se z vplivom dušikovih in žveplovih oksidov na okolje.

Povezujejo utrjeno znanje iz osnovne šole z novo učno snovjo.

Interpretirajo posledice dušikovih in žveplovih oksidov na okolje.

Uredijo in povežejo kemijske lastnosti tehnično pomembnih elementov v urejen sistem.

Navedejo osnovne značilnosti ogljika.

Opredelijo kisline in baze na osnovi pH-vrednosti njihovih vodnih raztopin.

Poznajo primere močnih/šibkih kislin in baz.

Poznajo kisline, baze in soli v vsakdanjem življenju.

Pridobivajo sposobnost za reševanje tehnoloških problemov.

Navajajo se na samostojnost in samoiniciativnost pri delu.

Razvijajo pozitiven odnos do materialnih dobrin.

Navajajo se na uporabo različnih informacijskih virov.

Poznajo učinke kislih padavin na okolje in napore za preprečevanje onesnaženja s kislimi padavinami.

Razvijajo ekološko zavest.

Vaje:

s pomočjo kemičnih poskusov preverijo, kako vplivajo dušikovi in žveplovi oksidi na okolje.

KOVINE:

     
 • mehanske, fizikalne, kemijske in tehnološke lastnosti kovin in zlitin,

Razlikujejo mehanske, fizikalne, kemijske in tehnološke lastnosti kovin in zlitin.

Razlikujejo čiste kovine od amorfnih snovi.

Utrjevanje strokovnosti.

 
 • pridobivanje kovin,
 • pomen rud, reciklaže, ekologija,

Razumejo , da so rude surovina za kovine.

Razložijo recikliranje kovin.

   
 • železo in zlitine železa,
 • pridobivanje in delitev jekel in litin,

Definirajo osnovne lastnosti železa, razumejo pomen ogljika in ostalih legirnih elementov.

Razumejo pridobivanje jekel in litin ter primarno predelavo.

Poznajo razdelitev jekel in litin glede na njihovo uporabo.

   
 • seznanijo se z osnovnimi normativi in standardi za označevanje jekel in litin,

Ob uporabi priročnika pojasnijo standardno oznako jekla ali litine.

   
 • Aluminij in njegove zlitine,

Naštejejo lastnosti aluminija in njegovih zlitin.

Navedejo uporabnost aluminija in njegovih zlitin.

   
 • baker in njegove zlitine,

Naštejejo lastnosti bakra in njegovih zlitin.

Navedejo uporabnost bakra in njegovih zlitin.

   
 • mg, sn, pb, zn, cr, ni, w in njihove zlitine.

Poznajo lastnosti in uporabnost magnezija, kositra, svinca, cinka, kroma, niklja, wolframa in njihovih zlitin.

   

DRUGA GRADIVA:

     
 • prahasta metalurgija,

Znajo opisati postopek sintranja, navesti značilnosti sintranih delov , karbidne trdine, keramike.

Poznajo njihovo uporabnost.

   
 • osvojijo pojme (monomer, polimer, polimerizacija),
 • seznanijo se z strukturami značilnosti
 • (termoplast, duroplast, elastomer) in najvažnejšimi polimeri,
 • poznajo nekatere fizikalne in kemične lastnosti polimerov,
 • seznanijo se s pomenom polimerov, njihovo reciklaža in trajnim odstranjevanjem,

Poznajo pojme monomer, polimer, polimerizacija.

Ločijo naravne in umetne polimere.

Ločijo različne umetne in naravne polimere, glede na njihovo kemično sestavo, strukturne lastnosti in uporabo.

Poznajo varne postopke odstranjevanja polimerov.

Poznajo pomen ločenega zbiranja polimerov.

Poznajo vplive polimerov na okolje in možnost ponovne uporabe.

Vaje:

izdelajo pojmovno mapo, v katero zajamejo umetne mase, ki jih uporabljajo v industriji,

multimedijski pristop.

 • kompoziti,

Ločijo kompozite z vlakni, utrjene plastične snovi, platirano pločevino in kompozite s kovinami ali nekovinami.

   
 • maziva in goriva,

Znajo našteti in razvrstiti olja in maziva v razrede, prepoznajo njihovo zgradbo in jih v odvisnosti od zahtev in ob uporabi literature znajo izbirati.

Znajo pojasniti postopek pridobivanja goriv ter jih razvrstiti glede na njihove lastnosti.

Opredelijo pojem reaktant in produkt.

Znajo razložiti zakon o ohranitvi mase.

Opredelijo eksotermno in endotermno reakcijo.

Opredelijo pomen toplote kemijske reakcije na izbranih primerih, npr. sežig ogljikovodikov.

Poznajo probleme onesnaževanja okolja zaradi zgorevanja fosilnih goriv in nekatere napore za preprečevanje onesnaženja.

Vaje:

Izbira olj in maziv iz kataloga.

 • nekovinski materiali (guma, steklo , les, izolicijski materiali…).

Poznajo lastnosti gume in uporabnost v industriji.

Znajo opisati postopek pridobivanja stekla ter našteti in opisati steklo.

   

2. letnik

Vsebine in informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

Pregled tehnologij in osnovni pojmi

Poznajo pojem obdelovalne tehnike in delitev po principu in uporabnosti obdelave.

Poznajo osnovne principe v mehanski tehnologiji in izrazoslovje.

   
 • OSNOVE ODREZAVANJA:
  teorija nastanka odrezka, načini in uporabnost odrezavanja,

Poznajo in razumejo dogajanje pri odrezavanju,.

Poznajo raznolikost postopkov odrezavanja in njihovo uporabnost.

Znajo razložiti teorijo nastanka odrezka in poznajo pojav toplote in pojav sile.

Zavedajo se možnega škodljivega vpliva dela na njihovo zdravje.

 
 • geometrijska oblika orodja,

Poznajo geometrijo rezalnega klina, pomen in odvisnost kotov, glede na pogoje obdelave. in vplive njihovih velikosti na proces odrezavanja.

Poznajo odvisnost kotov rezalnega klina glede na lastnosti gradiva obdelovanca

 
 1. Skiciranje geometrije rezilnih orodij.
 • parametri obdelave (v, n, f, a, T, L),

Poznajo definicije nastavitvenih parametrov, njihovo pogojenost in način določanja. Poznajo definicije in enote nastavitvenih parametrov in pogojenost z grobo in fino obdelavo. Znajo izračunati rezalno hitrost pri znanem premeru in vrtilni frekvenci in obrnjeno.

Poznajo definicijo in pomen obstojnosti orodja.

Razvijajo strokovnost in sposobnost za reševanje problemov.

 1. Izračun vrtilne frekvence pri odrezavanju
 • sile pri odrezavanju (struženje),
 • glavna rezalna sila in moč motorja,

Poznajo vzroke za nastanek sil in njihov vpliv na natančnost obdelave.

Poznajo pojav sile pri odrezavanju, odvisnost velikosti teh sil in njihovo spreminjanje med procesom.

Poznajo način določanja njihove velikosti in vpliv na proces.

Razvijejo občutek za velikost sile pri odrezovanju.

 
 • toplotne razmere pri odrezavanju,
 • hlajenje in mazanje,
Poznajo pojav toplote pri odrezavanju, odvisnost njene velikosti , in njene vplive na proces.

Poznajo pomen hlajenja in mazanja za natančnost in gospodarnost postopkov odrezavanja. Poznajo vplive toplote na obdelovanec, proces in orodje.

Poznajo hladilna in mazalna sredstva in načine dovajanja na mesto rezanja in način priprave.

Razvijajo zavest o pravilnemu odnosu do okolja, v katerem posameznik živi in deluje, ga varuje in ohranja.

 1. Izračun koncentracije raztopine hladilne tekočine.
 • materiali orodij (OJ, HJ, KT, OT, UCON, diamant),

Prepoznavajo posamezne rezalne materiale, njihove lastnosti in uporabnost.

Poznajo lastnosti idealnega rezalnega materiala.

Poznajo hitrorezno jeklo, KT, rezalne keramike, njihove lastnosti, uporabnost in prepoznavajo orodja iz teh gradiv.

Znajo primerjati lastnosti idealnega in realnih rezalnih materialov.

Razvijajo zavest o gospodarnem odnosu do orodja in tehnologije.

 1. Izračun vrtilnih frekvenc pri različnih rezalnih materialih.
 • obraba in obstojnost orodja,
 • vrste odrezkov.

Poznajo pomen obrabe za proces obdelave, njegovo natančnost in gospodarnost.

Poznajo tipične vrste obrab in vzroke za njihov nastanek

Poznajo oblike odrezkov in pomen istih za varno delo.

Razvijajo zavest o strokovni odgovornosti in zahtevah dela.

 

POGONI IN KINEMATIKA OBDELOVALNIH STROJEV:

 • tipi pogonov in regulacija vrtilnih hitrosti: stopenjsko (žagasti diagram), brezstopenjsko, koračno,
 • zobniški menjalnik , prestava in regulacija.
 • torni prenosniki, tipi, prestava, regulacija, lastnosti,
 • hidravlični pogoni in regulacija,
  enosmerni in koračni motor.

Poznajo električne in hidropnevmatske pogone. Poznajo načine regulacije hitrosti na obdelovalnih strojih in razumejo zakonitosti prenosa gibanj in regulacijo hitrosti.

Poznajo zobniške menjalnike in znajo razložiti princip delovanja.

Poznajo torne prenosnike in znajo razložiti princip delovanja.

Poznajo hidravlične pogone njihovo zgradbo, delovanje in način regulacije.

Poznajo razliko med enosmernim in koračnim motorjem ter njihovo uporabnost. Razlikujejo stopenjsko in brez stopenjsko regulacijo in poznajo posamezne tipe pogonov.

Poznajo posamezne tipe gonil, zgradbo, regulacijo njihove lastnosti .

Poznajo prestavo zobniških in jermenskih gonil.

Poznajo uporabnost vijaka kot prenosnika gibanj.

Poznajo sestavine hidravličnega pogona in princip regulacije gibanj, ki jih ti zagotovijo.

Oblikujejo osnovne občutke razumevanja tehnike.

 1. Izračuni prestav in vrtilnih frekvenc.

ELEMENTI OBDELOVALNIH STROJEV:

 • obdelovalni stroj (namen in zgradba),
 • ogrodja in vodila,
 • pogon (klasični in CNC stroji),
 • podajalna predležja (klasični in CNC stroji),
 • vretena, sani.

Poznajo funkcijo zgradbo in vrste obdelovalnih strojev.
Poznajo tipične sestavne dele, sklope njihovo zgradbo, delovanje in njihove želene lastnosti.

Poznajo tipe in nalogo ogrodnih delov.

Poznajo nalogo vodil, posamezne tipe in njihove dejanske in zaželene lastnosti.

Razvijajo tehnično razmišljanje.

 

STRUŽENJE:

 • proces, univerzalna stružnica, njeni deli in vrste del na njej,
 • druge vrste stružnic,
 • oblike nožev in rezalnih ploščic,
 • struženje konusov, struženje navojev.

Poznajo zgradbo, delovanje in uporabnost univerzalne in drugih stružnic.

Poznajo vrste in uporabnost strugarskih orodij.

Poznajo zgradbo in uporabnost univerzalne stružnice in tudi vrste in uporabnost drugih stružnic.

Poznajo načine struženja konusov.

Razvijajo občutek za vrsto orodij potrebnih za kvalitetno struženje.

 1. Izračun kotov nastavitve suporta
 2. Določanje postopka struženja in parametrov nastavitve stroja

SKOBLJANJE IN PEHANJE:

 • vrste strojev,
 • razlika skobljanje - pehanje,
 • orodja.

Poznajo vrste strojev in njihovo zgradbo ter uporabnost postopkov.

Poznajo razmere, dogajanje in posebnosti pri skobljanju in pehanju. Poznajo uporabnost postopka.

Poznajo vrste posameznih skobeljnih in pehalnih strojev, jih prepoznajo na skici in znajo razložiti dogajanje pri delu na stroju.

Razvijejo občutek za uporabo vrste postopka skobljanje ali pehanje.

 

POSNEMANJE:

 • načini posnemanja in orodja,
 • parametri obdelave in vrste strojev.

Poznajo dogajanje pri posnemanju, uporabnost postopka, stroje in orodje.

Poznajo uporabnost postopka, obliko, gradivo orodja ter način vodenja orodja.

Razvijejo sposobnost ocene uporabe orodja za serijo.

 

STROJNO ŽAGANJE:

 • namen, stroji in orodja.

Poznajo vrste orodij strojev, nevarnosti pri delu in uporabnost postopka v proizvodnji,

Poznajo dogajanje pri žaganju in spremljajoče pojave. Poznajo oblike orodij in izbiro orodja glede na presek in gradivo obdelovanca.

   

VRTANJE, GREZENJE, POVRTAVANJE:

 • definicija in uporabnost vrste orodij, napake,
 • določanje parametrov obdelave,
 • vrtalni stroji in uporabnost.

Poznajo postopek vrtanja, orodje in spremljajoče pojave.

Poznajo postopek določanja obdelovalnih parametrov kot tudi same parametre.

Poznajo vrste in uporabnost vrtalnih strojev.

Poznajo in znajo izbrati vijačni sveder za vrtanje.

Znajo določiti vrtilno in podajno hitrost iz tabele.

Poznajo orodja za grezenje in njegovo uporabnost.

Poznajo obliko orodja za povrtavanja, uporabnost postopka.

Poznajo preproste in precizne vrtalne stroje in njihovo rabo.

Razvijejo občutek za kvaliteto opravljenega dela.

 1. Določanje vrtilne frekvence in podajne hitrosti orodja.
 2. Določanje obstojnosti svedra.

FREZANJE:

 • uporabnost postopka in vrste orodij,
 • deli univerzalnega frezalnega stroja in vrste del na njem,
 • delo z delilnikom,
 • druge vrste frezalnih strojev.

Poznajo postopek frezanja, orodje stroje in njihovo uporabnost.

Poznajo obodno in čelno frezanje uporabnost. teh načinov in osnovne oblike primernih frezal.

Poznajo delilnik kot mehanizem in vpenjalno napravo.

Poznajo zgradbo , delovanje in uporabnost vpenjalnih naprav za orodje in obdelovance na FS.

Poznajo zgradbo delovanje in uporabnost univerzalnega frezalnega stroja.

Poznajo zgradbo delilnika in razumejo direktno in indirektno deljenje.

Razvijajo strokovnost in natančnost in druge lastnosti vezane na poklicne zahteve.

 1. Izračun nastavitev delilnika pri deljenju.
 2. Izbira orodja za frezanje in določitev poti orodja.
 3. Določanje postopka frezanja in parametrov nastavitve stroja.

BRUŠENJE:

 • orodja za brušenje,
 • oznaka brusilnega koluta,
 • vrste strojev in brušenja,
 • izbira delovnih pogojev pri brušenju (Vc, a, Vf),

Poznajo postopek, orodje, njegovo sestavo, obliko in uporabnost postopka.

Poznajo značilnosti brusa in vpliv njegovih lastnosti na dogajanja pri obdelavi. Poznajo oblike brusov in postopek montaže in preskusa. Poznajo osnovne načine brušenja in njihovo uporabnost.

Razvijajo občutek za natančnost.

 1. Izbira brusa – kakovosti in oblike.
 • vpenjanje, ravnanje, ostrenje in profiliranje brusov,
 • napake pri brušenju.

Poznajo postopek montaže in preskusa brusov in vplive napak v tem postopku na natančnost obdelave.

Poznajo napake pri brušenju in njihove posledice na kvaliteto brušenega izdelka Poznajo načine in orodje za ostrenje in profiliranje brusov.

Poznajo tipične napake pri brušenju, vzroke za nastanek.in način preprečevanja.

 
 1. Vaje pri praktičnem pouku - menjava brusa.

RAČUNALNIŠKO VODENI OBDELOVALNI STROJI:

 • sestava in način delovanja,
 • načini programiranja.

Seznanijo s principi delovanja računalniško krmiljenih strojev in njihovih sklopov. Pri tem poznajo tudi okvirno način programiranja in krmiljenja.

 
 1. Vaje oblikovanja programa za struženje in frezanje.

HONANJE:

 • orodja za honanje,
 • izbira delovnih pogojev pri honanju.

Poznajo postopek, orodje, dogajanje in uporabnost postopka.

Prepoznajo s tem postopkom obdelano površino in poznajo možnosti in področja uporabe.

   

SUPERFINIŠ

Spoznajo postopek, orodje, dogajanje in uporabnost tega.

Prepoznajo s tem postopkom obdelano površino in poznajo možnosti in področja uporabe.

   

LEPANJE:

 • postopek, orodje, namen uporabe in uporabnost postopka,
 • izbira orodja in delovnih pogojev.

Spoznajo postopek, orodje, natančnost in uporabnost in razširjenost uporabe.

Poznajo proces, njegovo natančnost in uporabnost.

   

ELEKTROEROZIJA:

 • vrste elektroerozivne obdelave,
 • orodja in princip obdelave z elektroerozijo.

Spoznajo osnovne principe postopka in njihovih vplivov na obdelovanec.

Poznajo uporabnost postopka v strojništvu. Poznajo osnovne principe, uporabnost in možne napake.

Zavedajo se možnega škodljivega vpliva dela na njihovo zdravje in okolje.

 

OBDELAVA Z ŽARKI:

 • laserski, elektronski žarki.

Poznajo osnovne principe postopka in njegovo uporabnost. Poznajo uporabnost postopka in osnovni princip.

   

ELEKTROKEMIČNA OBDELAVA:

 • elektrokemični postopki.

Poznajo osnovne principe postopka in njegovo uporabnost. Poznajo uporabnost postopka in osnovni princip.

   

ULTRAZVOČNA OBDELAVA:

 • vrste ultrazvočnih obdelav.

Poznajo osnove postopka, potek in njegovo uporabnost Znajo opisati postopek in poznajo njegovo uporabnost.

   

LIČENJE:

 • peskanje, ščetkanje, poliranje, bobnanje.

Poznajo postopke ličenja, namen ličenja in uporabnost. posameznih postopkov. Poznajo postopke bobnanja, ščetkanja, peskanja in razmaščevanja ter osnovni namen uporabe.

Zavedajo se možnega škodljivega vpliva dela na njihovo zdravje in okolje.

 

VZDRŽEVANJE:

 • pomen in načini vzdrževanja,

Poznajo vzroke za trošenje delovnih sredstev in načine vzdrževanja kvalitetnega stanja delovnih sredstev Poznajo vzroke za obrabo delovnih sredstev ter sistematično in intervencijsko vzdrževanje.

 
 1. Demonstracija kontrole natančnosti stružnice.
 • sistemiziranje znanj tehnologije odrezavanja.

Poznajo pomen zaokroženosti učne snovi v drugem letniku in znajo izbrati potrebne postopke in orodje za izdelavo preprostega strojnega dela .

 
 1. Izberi potrebne postopke in orodje za vaje Izbiranje spoznanih postopkov sistemiziranje učne snovi izdelavo preprostega dela na skici.

3. letnik

Vsebine in informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

Posebnosti v izvedbi

OBDELOVALNI PRIPOMOČKI:

 • elementi za pozicioniranje in oporo,
 • elementi za pritrjanje in vpenjanje,
 • izvedbe priprav za pritrjanje obdelovancev (vrtalne, frezalne, stružne, brusilne, varilne in sestavljive vpenjalne priprave),
 • vpenjala za orodje.

Poznajo vlogo in vrste obdelovalnih pripomočkov, ki jih uporabljamo na obdelovalnih strojih. Poznajo najpogosteje uporabljene elemente za pozicioniranje in oporo ter pritrjanje in vpenjanje obdelovancev. Znajo konstruirati enostavne priprave za pritrjanje obdelovancev pri različnih obdelovalnih postopkih.

Razvijajo sposobnosti reagiranja v različnih situacijah indivudualnega in skupinskega dela.

Vaje:

prepoznavanje različnih obdelovalnih pripomočkov in njihovih konstrukcijskih značilnosti.

STRUŽENJE:

 • oblika ter geometrija strugarskih nožev, materiali iz katerih so izdelani in njihove lastnosti,
 • stopnica za oblikovanje odrezkov,
 • obraba vzroki in tipi obrabe orodij, ukrepi za zmanjševanje začetne obrabe,
 • ostrenje strugarskih nožev,
 • težji pogoji obdelave pri struženju, prekinjen rez, dolgi obdelovanci,odvajanje toplote pri struženju,
 • izdelava navojev in izračun menjalnih zobnikov.

Ponovijo znanja o strugarskih nožih in njihovi geometriji.

Spoznajo obrabo orodij in vrste obrab. Ob tem spoznajo tudi načine ostrenja orodij in načine zmanjševanja začetne obrabe.

Prepoznajo vse tipe obrab, vzroke za nastanek in njihove učinke na proces

Za struženje navojev se naučijo obvladovati potrebne izračune menjalnika. Poznajo izračuna časa izdelave pri struženju vključno z oblikovanjem tehnološkega postopka .

Znajo določiti nastavitve stružnice z uporabo tabel in mrežnega diagrama, pri čemer morajo minimalno znati izbrati rezalno in vrtilno hitrost.

Razvijajo ekonomični razmišljanja pri določanju postopka obdelave.

Vaje

določanje tehnološkega postopka in parametrov struženja in čas izdelave

uporaba tabel in diagrama za Vc,Vf,n, a

Vaje

tehnološki čas, tehnična norma

FREZANJE:

 • načini frezanja in omejitve,
 • vrste, materiali, izbira in oblike orodij,
 • geometrija rezil frezala, obraba in ostrenje,
 • določanje parametrov frezanja
 • ( vc, fz, zf, n, vf),
 • tehnološki čas pri frezanju,
 • univerzalni delilnik (namen, opis in načini deljenja),
 • deljenje na delilni mizi,
 • izdelava vijačnic.

Usvojijo nova znanja s področja frezanja in utrdijo predhodna.

Obvladajo postopek določanja rezalnih parametrov pri frezanju, izvajanja potrebnih preračunov pri izdelavi zobnikov in vijačnic na univerzalnem delilniku in delilni mizi. Znanja utrdijo s teoretskimi vajami.

Minimalno poznajo uporabnost istosmernega in protismernega frezanja ter določanje nastavitvenih parametrov stroja.

Razvijajo ekonomičnost razmišljanja pri določanju postopka obdelave.

Vaje:

določanje postopka, parametrov in časa frezanja,

določanje nastavitev delilnika za direktno in indirektno deljenje.

BRUŠENJE:

 • označevanje brusov,
 • obraba in ostrenje brusa,
 • izbira brusa,
 • določanje parametrov brušenja,
 • tehnološki čas pri brušenju.

Spoznajo način označevanja brusov, brusne materiale in veziva brusov. Ob tem pa se naučijo osnov za izbiranje brusov in razumejo pomen sprememb posameznih parametrov brusa .

Razvijajo ekonomični razmišljanja pri določanju postopka obdelave.

Vaje:

izbira brusa za obdelavo.

IZDELAVA OZOBIJ, NAČINI, UPORABNOST IN ZNAČILNOSTI POSTOPKOV:

 • z litjem, s preoblikovanjem, s stiskanjem iz umetnih mas in z odrezavanjem.

FREZANJE:

 • oblikovno delilni način
 • kotalni način (s pehanjem, s frezanjem),
 • celovit način ( s posnemanjem),
 • radialni in tangencialni način izdelave polževih zobnikov.

BRUŠENJE OZOBIJ:

 • oblikovno in oblikovno delilno; opis namen, stroji.

STRGANJE OZOBIJ

LEPANJE OZOBIJ

VTEKANJE OZOBIJ

 • Učenci spoznajo možne načine izdelave zobnikov z različnimi postopki oblikovalne tehnike in uporabnost teh postopkov
 • Učenci spoznajo postopke izdelave cilindričnih in stožčastih zobnikov z ravnimi in poševnimi zobmi. Pri tem spoznajo tudi obdelovalne stroje za izdelavo ozobij, vsak postopek in stroj pa se nauče prepoznavati in opisati.
 • Minimalno morajo poznati uporabnost postopkov za izdelavo ozobja glede na vrsto - obliko zobnikov in ozobij.

Prepoznavajo gospodarnost uporabe posameznih postopkov.

 

ORGANIZACIJA IN EKONOMIKA:

     
 • organizacija in ekonomika dela,
 • vloga in pomen organizacije dela,
 • organiziranost poslovnega procesa,
 • stroški poslovnega procesa,
 • osnovne zakonitosti zagotavljanja kakovosti.

Poznajo vlogo in pomen organizacije dela na področju orodjarstva. Znajo ovrednotiti stroške poslovnega procesa.

Razvijajo inovativnost, ustvarjalno mišljenje in spretnost logičnega reševanja problemov.

Razvijajo občutek za ekonomičnost dela in odgovornost pri odločitvah.

Vaje:

izdelava kalkulacije za izdelavo preprostega izdelka.

5. Okvirni seznam literature in drugih virov

6. Obvezne oblike preverjanja in ocenjevanja

Ustno preverjanje in ocenjevanje znanja ter sprotno ocenjevanje vaj.

7. Povezanost z drugimi predmeti

Znanje

Povezava s predmetom

Predmet

Znanje

Gradiva

Osnove strojništva

Praktični pouk

Gradiva posameznih strojnih elementov.

Mater. v elektrotehniki in strojegradnji.

Tehnološke lastnosti gradiv.

Obdelovalne tehnologije

Osnove strojništva

Praktični pouk

Fizika, mehanika.

Obdelovalne tehnologije.

Osnovni obdelovalni postopki.

Zdravje in varstvo pri delu

Osnove strojništva

Praktični pouk

Fizika, mehanika.

Varnostni ukrepi pri delu.

Ekonomika in organizacija dela

Osnove strojništva

Praktični pouk

Informatika, CAD.

Organizacija dela in kvaliteta proizvodov.