SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA NA PODROČJU STROJNIŠTVA

Izobraževalni program: ORODJAR

IZPITNI KATALOG

Sprejeto na 64.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 21.3. 2003

1. Ime predmeta

PRAKTIČNI DEL ZAKLJUČNEGA IZPITA

2. Izpitni cilji

Na izpitu ocenjujemo:

3. Priporočila za uporabo

Izpitna enota izdelek z zagovorom vključuje samostojno izdelavo izdelka (enostavnega sklopa) oziroma opravljanja storitve, ki se oceni. Ocenjevanje temelji na doseženi povezanosti kandidatovih psihofizičnih, motoričnih in intelektualnih sposobnosti, kulture dela in delovnih izkušenj.

Izbor izdelkov/storitev za izpitno enoto je možno izbirati s predlaganega seznama oziroma iz razširjenega nabora na podobnem nivoju zahtevnosti. Navedeni izdelki/storitve služijo izpitnemu odboru kot vodilo o primernosti in tehnoloških zahtevah posamezne vrste izdelka/storitve, zato je možno za vmesni preizkus ali zaključni izpit uporabiti izdelavo drugega primerljivega izdelka/storitve. Vsi izdelki/storitve, navedeni v tem katalogu, so opisani informativno.

Izpitne izdelke/storitve oziroma delovne preizkuse določi izpitni odbor. Priporočamo, da izpitni odbor izda sklep o vrstah izpitnih nalog, morebitni pripravi polizdelkov po predloženi dokumentaciji in drugih pogojih, ki jih mora izpolniti kandidat.

Za pravilno razumevanje tehnoloških zahtev je potrebno upoštevati doseženo stopnjo znanja kandidata, zato naj izpitni odbor pri izbiri nalog upošteva:

Zagovor je vezan predvsem na izdelek/storitev in naj bo sestavljen iz:

Kandidat mora izpitni komisiji predložiti dnevnike praktičnega dela vseh let izobraževanja.

Znanja, opredeljena v tem katalogu, so razdeljena v dve osnovni skupini: izdelki/storitve, primerni za vmesni preizkus znanja, in izdelki/storitve, primerni za zaključni izpit.

Upoštevajo naj se navedeni tehnološki standardi. Pri izdelavi elementov orodij in delovnih pripomočkov je priporočljiva čim širša uporaba tehnoloških postopkov. Izdelki zaključnega izpita naj bodo sestavljeni iz več sestavnih delov, sestavljenih v funkcionalno celoto. Uporaba CNC tehnologije in obdelave z energetskimi postopki je primerna samo pri zaključnem izpitu, vendar tudi v tem primeru le kot pomožni postopek pri izdelavi sestavnega elementa celotnega izdelka. Kandidat naj vse delovne operacije pri preizkusu izvede samostojno.

4. Znanja in spretnosti, ki se preverjajo na vmesnem preizkusu

Pri vmesnem preizkusu lahko preverjamo praktična znanja in spretnosti pridobljenih v procesu praktičnega izobraževanja z/s:

 • enim (1) individualnim izpitnim delom, če se preizkus izvaja v obratovalnici oziroma
 • enim (1) enotnim izpitnim delom, če se preizkus izvaja v izpitnem centru,
 • in/ali dvema (2) delovnima preizkusoma.
 • Kandidat pripravi polizdelke (izvede dovoljene predpriprave) po predloženi dokumentaciji pred preizkusom v skladu s sklepom izpitnega odbora. Na vmesnem preizkusu opravi finalizacijo izpitnega dela.

  4.1. Trajanje vmesnega preizkusa

  Vmesni preizkus traja do 7 ur ter zajema izdelavo izpitnih nalog, tehnične dokumentacije in ustni zagovor. Za izpitno delo do 5 ur, za delovne preizkuse do 2 uri.

  4.2. Seznam izdelkov/storitev primernih za vmesni preizkus

  IZDELEK oziroma STORITEV

  OPIS IN DIMENZIJE

  TEHNOLOŠKE ZAHTEVE

 • struženje čepa rezilnega orodja

  • izbira in vpenjanje orodja
  • vpenjanje obdel., obodno struženje
  • struženje konusa
  • struženje navoja
  • mere čepa: f 36 x 85 mm
  • pravilna izbira tehnoloških parametrov struženja
  • doseganje toleriranih mer in predpisane kvalitete površine

  izdelava pozicioniranih lukenj

  • vrtanje s prenosom pozicij ali v sestavu
  • ročno povrtavanje lukenj H7
  • montaža
  • mere : 30 x 50 x 200 mm
  • pravilna izbira zaporedja operacij
  • doseganje zahtevane točnosti pozicioniranja

  izdelava križnega prilega

  • izdelava matričnega in patričnega dela prilega s kombinacijo strojne in ročne obdelave
  • mere:10 x 80 x 80; 50 x 50 x 30
  • matrični in patrični element mora biti prilegan v vseh položajih s predpisano zračnostjo

  izdelava vodilnega elementa T oblike

  • izdelava elementov po dokumentaciji
  • prilagajanje elementov
  • prilagoditev elementov mora ustrezati predpisanim zračnostim
  • kontrola kvalitete opravljenega dela

  montaža in preizkušanje rezilnega orodja

  • montaža sestavnih delov orodja
  • vpenjanje orodja na stroj in preizkus
  • ugotavljanje kvalitete
  • pravilna izbira zaporedja in izvedba operacij
  • pravilna ocena kvalitete rezilnih elementov orodja

  izdelava elementa obdelovalnega pripomočka (ročica vzvoda, ekscenter, pozic. plošča …)

  • izdelava izdelka po dokumentaciji s postopki strojne in ročne obdelave
  • pravilna izbira postopkov obdelave
  • pravilna izbira tehnoloških parametrov
  • kvaliteta opravljenega dela

  5. Znanja in spretnosti, ki se ocenjujejo na zaključnem izpitu

  Pri praktičnem delu zaključnega izpita lahko ocenjujemo praktična znanja in spretnosti pridobljenih v procesu praktičnega izobraževanja z:

 • enim (1) individualnim izpitnim delom, če se izpit izvaja v obratovalnici oziroma enim (1) enotnim izpitnim delom ter dveh (2) delovnih preizkusov, če se izpit izvaja v izpitnem centru,
 • tehnično dokumentacijo, ki obsega tehnično in tehnološko dokumentacijo ter kalkulacijo cene,
 • ustnim zagovorom.
 • Kandidat pripravi polizdelke (izvede dovoljene predpriprave) po predloženi dokumentaciji pred izpitom v skladu s sklepom izpitnega odbora. Na izpitu opravi finalizacijo izpitnega dela. Tehnično poročilo izdela pod nadzorom.

  5.1. Zeznam izdelkov/storitev za praktični del zaključnega izpita

  S seznamom izdelkov/storitev so opredeljena znanja in spretnosti, ki jih kandidat mora obvladati glede na cilje izobraževanja.

  IZDELEK oziroma STORITEV

  OPIS IN DIMENZIJE

  TEHNOLOŠKE ZAHTEVE

 • izdelava elementa rezilnega orodja ( pestič, matrica ali vodilna plošča)
  • izdelava elementa po delovni risbi
  • grobo prileganje elementa
  • toplotna obdelava rezilnih elementov
  • fino prileganje elementov
  • montaža in preizkus orodja

  • (enostopenjsko rezalno orodje)

  • izbira pravilnega zaporedja operacij
  • doseganje mehanskih lastnosti elementov
  • doseganje ustrezne točnosti prileganja
  • kvaliteta opravljenega dela
  • upoštevanje navodil in zahtev varstva pri delu

   
 • izdelava elementa orodja za brizganje plastičnih mas (jedro, izmetač…)
  • izdelava posameznih elementov po dokumentaciji
  • montaža elementa v orodje
  • preizkus funkcionalnosti
  • izbira pravilnega zaporedja tehnoloških operacij izdelave
  • pravilna izbira tehnoloških parametrov
  • kvaliteta opravljenega dela
  • upoštevanje navodil in zahtev varstva pri delu

     
 • izdelava elementa obdelovalnega pripomočka
  • izdelava sestavnega elementa po dokumentaciji
  • prileganje in vgradnja elementa
  • preizkus funkcionalnosti pripomočka
  • končna dodelava

  • izbira pravilnega zaporedja operacij
  • pravilna izbira tehnoloških parametrov
  • ustrezna funkcionalnost izdelka
  • upoštevanje navodil in zahtev varstva pri delu

     
 • pregled in popravilo orodja
  • ugotavljanje pomanjkljivosti
  • demontaža orodja
  • popravilo elementa orodja
  • montaža in preizkus
  • ugotavljanje rezultatov popravila

  • pravilna ugotovitev napak
  • pravilna določitev zaporedja opravil
  • izbira zaporedja operacij
  • pravilno vpetje v stroj in nastavitev parametrov
  • upoštevanje navodil in zahtev varstva pri delu

  6. Trajanje izpita

  Praktični del zaključnega izpita traja do 14 ur ter zajema izdelavo izpitnih nalog, tehnične dokumentacije in ustni zagovor. Za izpitna dela do 12 ur, za delovne preizkuse do 2 ure.

  7. Ocenjevanje znanja in spretnosti

  Izpitni odbor pripravi kriterije za ocenjevanje tako, da za posamezne naloge upošteva naslednja razmerja:

  PODROČJE OCENJEVANJA

  DELEŽ

  1. priprava naloge

  20 - 30%

  2. strokovnost in izvedba (kakovost)

  40 - 60 %

  3. tehnična dokumentacija

  0 - 20 %

  4. ustni zagovor

  10 - 30 %

  SKUPAJ

  100 %

  7.1. Določanje skupne ocene

  Pri določanju skupne ocene praktičnega dela zaključnega izpita upoštevamo, da je delež:

 • vseh izpitnih del najmanj 80 % in
 • vseh delovnih preizkusov največ 20 %.
 • Pri dogovoru o točkovnem vrednotenju izpitnih nalog se mora skupna točkovna vrednost pretvoriti v predpisano ocenjevalno lestvico, ki je petstopenjska in obsega ocene od odlično (5) do nezadostno (1).

  Priporočilo za pretvorbo števila točk v oceno:

  odlično (5)

  od 88 do 100 točk

  dosežek, ki nadpovprečno zadovoljuje postavljene zahteve,

  prav dobro (4)

  od 75 do 87 točk,

  dosežek, ki v celoti zadovoljuje postavljene zahteve,

  dobro (3)

  od 63 do 74 točk,

  dosežek, ki v splošnem zadovoljuje postavljene zahteve,

  zadostno (2)

  od 50 do 62 točk,

  dosežek, ki kaže na pomanjkljivosti, vendar še zadovoljuje postavljene zahteve,

  nezadostno (1)

  49 ali manj točk,

  dosežek, ki ne zadovoljuje postavljenih zahtev in kaže na pomanjkljivo temeljno znanje.

  8. Dovoljeni pripomočki

  Pri praktičnem delu zaključnega izpita so dovoljeni naslednji pripomočki:

 • stroji, orodja, naprave in pripomočki skladno z izpitnim gradivom,
 • priročniki, učbeniki,
 • risalni pribor, tehnični kalkulator.
 • 9. Literatura in drugi viri

  Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.