SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

MODEL SKUPNEGA IZVAJANJA NA PODROČJU STROJNIŠTVA

Izobraževalni program: ORODJAR

IZPITNI KATALOG

Sprejeto na 64.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 21.3. 2003

1. Ime predmeta

TEHNOLOGIJA

2. Izpitni cilji

Na izpitu ocenjujemo:

3. ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO PRI ZAKLJUČNEM IZPITU

Vsebine

Znanja (cilji)

Učna in delovna sredstva

Zgradba materialov

Kandidat

 

· lastnosti materialov

· kristalna zgradba kovin

· struktura polimernih materialov

· našteje značilne mehanske in tehnološke lastnosti materialov za potrebe strojništva;

· opredeli kristalno zgradbo in strukturo zlitin;

· opredeli strukturne oblike polimerov;

· vzorci izhodnih surovin;

· vzorci končnih materialov;

· slike struktur;

Pridobivanje in uporaba kovinskih materialov

   

· pridobivanje grodlja in jekla

· predelava grodljev v jekla in litine

· neželezne kovine in zlitine

· okvirno pojasni proces izdelave jekla od železove rude do izdelka;

· opredeli lastnosti in uporabnost železovih zlitin;

· našteje značilne lastnosti in uporabo neželeznih kovin in zlitin, ki se uporabljajo v orodjarstvu;

· vzorci različnih gradiv

· orodja, deli naprav in strojev;

Pridobivanje in uporaba nekovinskih materialov

   

· plastične mase

· goriva in maziva

· keramični material

· našteje značilne lastnosti, uporabo in način pridobivanja nekovinskih materialov, ki se uporabljajo v orodjarstvu;

· našteje glavne lastnosti termoplastov in duroplastov;

· vzorci nekovinskih materialov;

· vzorci izhodnih surovin;

Preizkusi materialov

   

· trdnostni preizkusi

· tehnološki preizkusi

· preizkusi trdote

· opredeli trdnostne preizkuse in vrednoti njihove rezultate;

· opredeli najvažnejše tehnološke preizkuse,

· opiše postopek preizkušanja trdote po HRc;

· aparat za merjenje trdote po HRc;

· naprava za natezni preizkus;

· Eriksonov preizkus za globoko vlečenje;

· obrazec s priporočili zahtevanega sistema CAMPUS;

Obdelovalne tehnologije

   

· litje

· sintranje

· odrezavanje

· varjenje in lotanje

· toplotna obdelava

· antikorozijska obdelava

· razlikuje med postopki in opiše značilnosti litja v pesek, kokilnega litja in litja pod tlakom;

· opredeli lastnosti in uporabo sintranih gradiv,

· opredeli značilnosti postopkov ročnega in strojnega odrezavanja;

· opiše tehnološke značilnosti posameznih postopkov varjenja in lotanja;

· opiše tehnološke značilnosti in vrste toplotnih obdelav;

· opiše najpomembnejše postopke površinske zaščite;

· modeli, odlitki, kokile;

· različni sintrani izdelki;

· rezilna orodja za ročno in strojno odrezavanje;

· varjeni in lotani izdelki;

· vzorci materialov različne trdote;

· naprava za merjenje trdote;

· vzorci z različnimi prevlekami;

Zdravje in varnost pri delu

   

· zakonska ureditev področja varnosti

· varnostni ukrepi pri delu

· osebna zaščitna sredstva

· našteje kriterije za ocenitev zdravega in varnega delovnega mesta;

· opredeli vzroke za najpogostejše poškodbe pri delu;

· našteje pravice in dolžnosti, ki jih ima kot delavec v zvezi z varnostjo pri delu;

· osnovna zaščitna sredstva;

· ogled izobraževalnega filma;

Značilnosti in razvoj orodij za množinsko proizvodnjo

   

· tehnično-tehnološki razvoj orodij za množinsko proizvodnjo

· opredeli značilnosti, vrste in uporabnost orodij za množinsko proizvodnjo;

· različna orodja za množinsko proizvodnjo in izdelki;

Orodja za rezanje

   

· postopki rezanja

· osnove rezanja

· zrak med rezili in sile pri rezanju

· razporeditev izrezov in omejevanje podajanja

· vodenje orodja

· konstruk. izvedbe rezilnih orodij

· konstruiranje orodja

· opredeli posamezne postopke rezanja s posebnimi rezilnimi orodji;

· našteje konstrukcijske elemente orodja in opredeli njihovo funkcijo;

· določi optimalno zračnost in izračuna velikost sil, potrebnih za rezanje;

· opredeli načela pri razporeditvi izrezov in pomen racionalne izrabe materiala;

· opiše načine, značilnosti in lastnosti posameznih načinov vodenja orodja;

· opredeli različne konstrukcijske izvedbe rezilnih orodij;

· opiše postopek montaže orodja na stroj;

· različni tipi in konstrukcije rezilnih orodij;

Orodja za upogibanje

   

· osnovni pojmi plastičnega preoblikov.

· osnove upogibanja

· vrste upogibnih orodij

· razloži pojem deformacije, napetosti pri preoblikovanju in spremembo trdote;

· opiše sestavne elemente upogibnih orodij, njihov namen in medsebojno povezanost;

· izračuna potrebne sile za upogibanje in razvito obliko upognjenih obdelovancev,

· opredeli različne vrste upogibnih orodij;

· pozna vrste in lastnosti materialov, iz katerih je izdelano orodje;

· različni tipi in konstrukcije upogibnih orodij,

Orodja za vlečenje

   

· postopki vlečenja

· osnove globokega vlečenja

· vrste vlečnih orodij

· opredeli posamezne postopke vlečenja in njihove tehnološke značilnosti;

· pojasni pojem vlečnega razmerja in zna določiti potrebno število stopenj vlečenja;

· opredeli konstrukc. značilnosti orodja in dejavnike, ki vplivajo na kvaliteto izdelka;

· različni tipi in konstrukcije vlečnih orodij;

Kombinirana orodja

   

· značilnosti kombiniranih orodij

· tipične vrste kombiniranih orodij

· načrtovanje izdelave izdelka

· opredeli značilnosti in ekonomičnost kombiniranih orodij ter princip delovanja;

· našteje konstrukcijske izvedbe in značilnosti kombiniranih orodij;

· opredeli uporabnost posamezne tehnologije glede na obliko in število izdelkov;

· različni tipi kombiniranih orodij;

Orodja za hladno stiskanje

   

· postopki hladnega stiskanja

· vrste orodij za hladno stiskanje

· opredeli značilnosti, postopke, tehnologijo in vrste orodij hladnega stiskanja;

· različni tipi in konstrukcije orodij za hladno stiskanje;

Orodja za kovanje

   

· postopki kovanja

· utopna orodja

· opredeli značilnosti plastičnega preoblik. v vročem stanju in konstrukcijske značilnosti orodij za utopno kovanje;

· različne izvedbe kovaških utopov;

Orodja za brizganje plastičnih mas

   

· osnovne značilnosti materiala

· predelava plastike

· orodja za brizganje plastičnih mas

· opredeli lastnosti in uporabnost plastičnih mas;

· opiše faze delovanja stroja za brizganje plastičnih mas;

·  opiše sestavne dele orodij, njihov namen, potrebne parametre in medsebojno povezanost;

· opredeli različne sisteme orodij – kokil, njihovo uporabnost in konstr. značilnosti

· prepozna možne napake in načine odpravljanja napak pri brizganju;

· našteje vrste in lastnosti materialov za izdelavo orodij in njihovo obdelovalnost;

· različni tipi in konstrukcije orodij za brizganje plastičnih mas;

· vzorci za določanje kakovostnega orodja plastičnih mas;

· naprave, pripomočki, strojni deli,

· učni listi, tabele;

Obdelovalni pripomočki

   

· elementi za pozicioniranje in oporo

· elementi za pritrjanje in vpenjanje

· izvedbe priprav

· opredeli vlogo in vrste obdelovalnih pripomočkov, ki jih uporabljamo na obdelovalnih strojih;

· skicira enostavno pripravo za pritrjanje in pozicioniranje obdelovancev;

· različni pripomočki za pozicioniranje in vpenjanje obdelovancev med obdelavo;

Organizacija in ekonomika

   

· vloga in pomen organizacije dela

· organiziranost poslovnega procesa

· stroški poslovnega procesa

· osnovne zakonitosti, ki zagotavljajo kakovost

· opredeli vlogo in pomen organizacije dela na področju orodjarske dejavnosti;

· našteje elemente, ki vplivajo na stroške poslovnega procesa;

· našteje pogoje za kakovostno delo;

· opredeli zakonitosti, ki zagotavljajo kakovost;

· grafični prikazi organizacije dela;

4. Ocenjevanje znanja

Zgradba izpitne enote:

 • ustni izpit.
 • 4.1. USTNI IZPIT

  Vprašanja na izpitnem listku

  Vprašanja so kompleksna ter morajo biti ustrezno razčlenjena in zajemajo tudi temeljne vsebine drugih strokovnih predmetov.

  5. Dovoljeni pripomočki

  Pri ustnem izpitu naj ima kandidat možnost odgovarjati ob ustreznih učnih in delovnih sredstvih, navedenih v tretjem stolpcu preglednice iz 3.točke tega izpitnega kataloga.

  6. Literatura in drugi viri

  Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.