SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: STEKLAR

IZPITNI KATALOG

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 17. 12. 2002

1. NAZIV IZPITNE ENOTE

TEHNOLOGIJA

2. IZPITNI CILJI

Na izpitu ocenjujemo:

3. ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO PRI ZAKLJUČNEM IZPITU

Vsebine

Znanje

Učna in delovna sredstva

 

Kandidat

 

Tehnična dokumentacija

Računa površine, izkoristek pri rezanju, teže stekla, kalo.

Čita tehnične načrte, delavniške in sestavne risbe.

Pripravi skico, risbo, šablone za reliefno rezanje.

Kalkulator

Risalni pribor

Osnove varstva pri delu

   

 

Razloži pomen varstva pri delu, opiše nezgodne nevarnosti.

Navede poklicna obolenja in poškodbe.

Prikaže uporabo zaščitnih sredstev.

 

Vrste stekla

Prepozna kaljeno in lepljeno steklo in zna opisati razliko.

Definira lastnosti izolacijskega stekla.

Opiše lastnosti optičnega in kristalnega stekla.

Pojasni oblike steklenih vlaken in namen uporabe.

 

Lastnosti stekla

Razloži zgradbo amorfne steklene mase.

Definira gostoto, trdoto, razteznostni koeficient stekla, lomni količnik z enačbami in vrednostmi.

Našteje in opiše laboratorijske metode za ugotavljanje lastnosti stekla.

 

Uporabnost stekla

Pozna uporabnost stekla glede na:

  • vrste izdelkov,
  • področja uporabe.
 

Plemenitenje stekla

Opiše postopke plemenitenja (brušenje, slikanje, graviranje, itd) stekla.

 

Oblikovanje stekla

Opiše načine oblikovanja steklenih izdelkov.

Našteje vrste in lastnosti steklenih izdelkov po namenu uporabe.

Opiše vpliv viskoznosti in površinske napetosti na možnost toplotne obdelave.

Razloži toplo obdelovanje steklene mase: stiskanje (ročno, strojno), pihanje (ročno, strojno), valjanje, vlačenje in hlajenje, kaljenje in upogibanje stekel.

Opiše kalupe za strojno in ročno oblikovanje steklene mase.

 

Delovni materiali

Pozna les, kovine in umetne mase, ki se uporabljajo v steklarstvu, njihove lastnosti in uporabnost.

Opiše izolacijske materiale in tesnila glede na njihove kemijske in fizikalne lastnosti (npr.: toplotna, zvočna in svetlobna prevodnost, odpornost na vlago in temperaturo, itd).

 

Brušenje ravnega stekla

Razloži teoretične osnove reliefnega brušenja, brušenja utorov, ravnih in zaobljenih robov, ravnih in oblikovnih fazet.

 

Vrtanje v steklo

Opiše vrtalne stroje in svedre, načine vrtanja in posebnosti, ki jih je potrebno upoštevati pri vrtanju.

 

Kaljenje in upogibanje stekla

Opiše delovne postopke kaljenja in upogibanja stekla.

Definira površinske in notranje napetosti stekla. Definira pojme, kot so prožnost, trdota in trdnost in pomen poznavanja teh vrednosti za opis kvalitete stekla.

 

Peskanje in tiskanje stekla

Opiše peskanje in tiskanje na steklo.

Opiše vsa orodja in pripomočke za tiskanje oziroma peskanje na steklo.

 

Steklarski rezalni in brusilni stroji ter orodja

Opiše vsa orodja za ročno in strojno rezanje stekla.

Opiše orodja za zasteklevanje.

Opiše orodja za obdelavo lesa, kovin in umetnih mas.

Našteje dele diamantne žage.

Opiše stroje za brušenje fazet in robov.

Opiše stroje za brušenje desenov in graviranje. Razloži osnovne lastnosti in vrste brusnih plošč.

Zna izbrati ustrezne brusilne pripomočke.

Razloži način ostrenja.

 

Steklarski polirni stroji in orodja

Opiše delovne postopke poliranja stekla.

Opiše rokovanje s polirnim strojem in potrebne faze vzdrževanja.

Opiše merila in merilne naprave za kontrolo poliranja.

 

Peči

Nariše in razloži diagram taljenja stekla v tunelski peči.

Opiše delovanje sestavne štirilončne peči.

Opiše plinsko kadno peč.

Opiše tunelsko peč.

Opiše statično peč.

Razloži kontrolo hlajenja s polaroskopom.

 

 

4. OCENJEVANJE ZNANJA

Zgradba izpitne enote:

4.1 USTNI IZPIT

Vprašanja na izpitnem listku

Priprava in trajanje izpita

Kandidat ima pravico, da se 20 minut pripravlja na ustni izpit. Ustni izpit traja največ 20 minut.

Ocena

Oceno ustnega izpita predlaga izpraševalec, oblikuje jo izpitna komisija in jo posreduje izpitnemu odboru.

5. DOVOLJENI PRIPOMOČKI

Pri ustnem izpitu naj ima kandidat možnost odgovarjati ob ustreznih učnih in delovnih sredstvih, navedenih v tretjem stolpcu preglednice iz 3.točke tega izpitnega kataloga.

6. LITERATURA IN DRUGI VIRI

Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.