SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: STEKLAR

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 62. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 17. 12. 2002

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK

2. ŠTEVILO UR

Število ur po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela:

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

34

374

408

2.

28

252

280

3.

26

260

286

skupaj

88

886

974

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo

** V – vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijaki:

4. OPERATIVNI CILJI

Informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

medpredmetne povezave

1. Osnovna obdelava stekla.      
Dijak:
 • pozna stroje in orodja v brusilnici in jih zna uporabljati
 • obvlada osnovna opravila (čiščenje, označevanje stekla, transport)
 • zna brusiti osnovne prvine
 • pozna poškodbe pri delu, zaščito pred njimi ter osnovno prvo pomoč
 • razume pravni vidik neupoštevanja zakonskih zahtev
 
Dijak:
 • spozna brusilne stroje, brusne plošče, orodja za vzdrževanje brusilnih strojev, orodja in pripomočke za čiščenje stekla, orodja in pripomočke za označevanje stekla
 • pravilno ročno in strojno transportira steklo
 • zna očistiti steklo
 • pravilno označuje steklene izdelke
 • pravilno pripravi brusilni stroj za brušenje
 • brusi osnovne prvine ( kroglice, zrna, polzrna, črte, liste, plitke zareze)
 • zbrusi enostavne vzorce iz osnovnih prvin (po vzorcu ali skici)
 • pri delu uporablja zaščitna sredstva in upošteva predpise o varnem delu z napravami pod električno napetostjo

Dijak:

 • pozna nevarnosti nastanka poškodb na delovnem mestu in se zna pred njimi zaščititi
 • razvija sposobnost prenašanja teoretičnih znanj v prakso
 • razvija sposobnost za delo v kolektivu
 • razvija poklicno odgovornost
 • razvija ekološko zavest
 • gradiva (steklo, abraziva)
 • umetnost z oblikovanjem (risanje)
 • tehnologija (steklarski brusilni stroji in orodja, transport)
 • zdravstvena vzgoja
 • varnost pri delu

2. Osnove zastekljevanja.

     
 • pozna opremo steklarske delavnice
 • pozna opremo delovnega mesta
 • obvlada rezanje ravnega stekla
 • zna preračunati površino in težo stekla
 • obvlada enostavno zastekljevanje
 • reže ravna stekla različnih oblik po merah in po šabloni
 • zamenja razbito okensko steklo z novim
 • zna uporabljati in kvalitetno vzdrževati vsa orodja in pripomočke
 • pri delu uporablja predpisana zaščitna sredstva
 • primerno poskrbi za odpadno steklo
 • razvija varčnost in odgovornost pri delu
 • pridobiva občutek za varno delo s stroji in napravami
 • razvija strokovnost in zanesljivost pri delu
 • gradiva (lastnosti ravnega stekla, rezalna in brusilna sredstva)
 • strokovno računstvo (merjenje v prostoru)
 • tehnologija (transport, rezalna orodja in stroji, delavniška risba)

3. Osnove slikanja.

     
 • pozna orodja in pripomočke za slikanje na steklo
 • pozna zaščitne ukrepe za delo s kemikalijami
 • obvlada slikanje osnovnih potez
 • obvlada postopek čiščenja stekla, vzdrževanja orodij in pripomočkov
 • pripravi steklo, orodja in pripomočke za slikanje
 • pripravi barvo
 • naslika elemente iz osnovnih potez in jih poveže v motiv (na steklu in keramiki)
 • označi višino
 • scentrira izdelek
 • matira različno široke pasove
 • slika zunanje in notranje vodoravne črte na različnih mestih
 • izdela pripomoček iz gobe, površino naslika z gobico, jo posuši in izpraska vzorec
 • pridobi občutek za delo s steklom
 • razvije ekološko zavest
 • razvije občutek za temeljne elemente slikanja
 • razvije sposobnost za delo v kolektivu
 • umetnost z oblikovanjem (osnove risanja, slikanje)
 • tehnologija (strokovno risanje)
 • gradiva (barve za slikanje, topila)

4. Dodelava ravnega stekla.

     
 • zna izdelati različne fasete
 • pozna postopek izdelovanja ogledal
 • ročno izdela enostavno faseto
 • pripravi stroj in strojno izdeluje različne fasete
 • zaključi rob steklene mize
 • izdela ogledalo
 • pridobiva smisel za pravilno uporabo različnih materialov
 • se usposobi za presojo kakovosti izdelkov
 • tehnologija (osnovne zakonitosti delovanja strojev)
 • gradiva (abraziva, redoks reakcije, kemikalije za izdelavo ogledala)

5. Toplotna obdelava – osnove fuzije.

     
 • pozna postopek fuzije na steklo
 • zna oblikovati različne motive z raznobarvnimi stekli ali barvami
 • zna temperaturno obdelati steklo v žgalni peči
 • odreže steklo po merah tako, da je najmanj kala
 • po načrtu sestavi vzorec iz steklenih koščkov ali steklarskih barv na podlago
 • pripravi peč, določi temperaturo in čas žganja
 • izdelek pravilno namesti v peč
 • kontrolira kakovost dela in odpravlja morebitne napake
 • razvija tolerantnost in odgovornost do dela
 • razvija pravilen odnos do sodelavcev
 • razvija samozaupanje
 • gradiva (toplotne lastnosti stekla)
 • umetnost z oblikovanjem (slikanje, plastika)
 • tehnologija (peči, toplotna obdelava stekla)

6. Upogibanje in kaljenje stekla.

     
 • obvlada tehniko upogibanja stekla
 • pozna postopek kaljenja stekla
   
 • izdela kalup za upogibanje stekla
 • pripravi steklo za upogibanje in izbere primeren temperaturni režim v peči
 • izvede upogibanje stekla v namenskih pečeh
 • pripravi steklo za kaljenje
 • opiše postopek kaljenja stekla in določi temperaturni režim kaljenja
 • uporablja predpisana zaščitna sredstva
 • razvija ekološko zavest
 • razvija odgovornost za kakovostno opravljeno delo
 • tehnologija (tehnološki postopki obdelave stekla, peči za upogibanje stekla, peči za kaljenje stekla)
 • gradiva (lastnosti stekla, vrste stekla)
7. Direktni in indirektni tisk.      
 • razlikuje tehnike dela
 • pozna postopek priprave za
 • določi tehniko slikanja
 • pripravi ustrezne barve, orodja in pripomočke glede na izbrani tehnološki postopek
 • kombinira zahtevnejše elemente
 • prekriva napake stekla
 • se zave osebne odgovornosti za izgled izdelka,
 • razvije občutek za opazovanje in primerjanje
 • umetnost z oblikovanjem (risanje slikanje)

 

8. Slikanje s peresi.      
 • s peresnikom zna ročno slikati enostavne in zahtevnejše elemente
 • zna preslikati motiv
 • pripravi barvo
 • izriše in oriše figure, predmete in druge oblike
 • naslika motive v povečani ali zmanjšani velikosti
 • prepozna tehniko in stil pisav
 • napiše posvetilo
 • razvije občutek za peresnik
 • razvije občutek za debelino, dolžino in sklenjenost črt
 • usvoji strokovnost in zanesljivost
 • umetnost z oblikovanjem (risanje slikanje)
 •  

9. Peskanje enostavnih vzorcev.

     
 • zna pripraviti dokumentacijo in peskati enostavne vzorce na votlo in ravno steklo
 • načrtuje svoje delo
 • izdela osnutek za peskanje
 • nariše vzorec z računalnikom
 • izdela šablono, pripravi steklen izdelek
 • pripravi izdelek za peskanje
 • izreže vzorec na foliji
 • pripravi stroj za peskanje in ga primerno vzdržuje
 • peska različne elemente in enostavne vzorce na steklo
 • peskano površino zaščiti z zaščitnim premazom
 • kontrolira svoje delo in odpravlja morebitne napake
 • razvija inovativnost pri delu
 • oceni svoje znanje in zmožnosti
 • razvija ekološko zavest
 • razvija čut za odgovorno delo s stroji in napravami
 • pri delu uporablja zaščitna sredstva
 • gradiva (abraziva, oplemenitenje stekla)
 • umetnost z oblikovanjem (risanje)

10. Osnove graviranja.

     
 • obvlada osnove graviranja na steklo
 • zna izdelati osnutek in proizvodno skico za graviranje na ravno steklo
 • zna gravirati osnovne elemente z ročnim gravirnim strojem
 • zna pisati na steklo
 • zna mehanično polirati brušene elemente
 • izdela osnutek in proizvodno skico za graviranje
 • gravira enostavne elemente z ročnim gravirnim strojem
 • zna prilagajati vzorce različnim oblikam in velikostim steklenih izdelkov
 • kontrolira svoje delo in morebitne napake
 • pridobiva delovno samozavest in zanesljivost
 • umetnost z oblikovanjem (risanje)
 • gradiva (oplemenitenje stekla, abrazivna, brusilna in polirna sredstva)
 • tehnologija (stroji za graviranje)
 • umetnost z oblikovanjem

11. Brušenje zahtevnejših elementov.

     
 • zna brusiti koničaste elemente
 • zna karirati enostavne elemente
 • obvlada brušenje krogel, enostavnih in vlečenih oliv
 • zna mehanično polirati steklo
 • bere in izdela tehnično dokumentacijo
 • pripravi brusilni stroj in brusno ploščo za brušenje
 • izvede brušenje ravnih in zavitih zarez, v točki sekanih ali stikajočih se zvezd, kvadratnih, romboidnih ali briljantnih mrež
 • brusi karirane romboidne, briljantne mreže, mreže na osem delov, zvezde na osem delov, zaključke, krogle ali olive
 • izvede postopek mehaničnega poliranja
 • brusi zaokrožene ali konus izreze na pepelnikih
 • brusi posamezne elemente različnih oblik in velikosti na steklene izdelke
 • sestavi motiv iz različnih elementov po vzorcu ali skici in ga zbrusi
 • odpravlja napake, ki so nastale pri izdelavi ali brušenju izdelka
 • razvija odgovornost in pravilen odnos do delovnih nalog
 • načrtuje svojo dejavnost
 • pridobiva strokovna znanja in zanesljivost
 • sprejema odgovornost za načrtovane naloge
 • z uporabo zaščitnih sredstev pri brušenju zagotavlja varne pogoje dela
 • tehnologija (oplemenitenje stekla, steklarski brusilni stroji in orodja)
 • umetnost z oblikovanjem (risanje)

12. Tehnike dekoriranja.

     
 • pozna ročne in strojne tehnike slikanja
 • zna toplotno obdelati slikane izdelke v namenskih pečeh
 • pripravi posamezne barve iz različnih palet
 • naslika enostavne motive
 • spozna in izvede tehniko dela sitotiska
 • nalepi in obriše odlepne slike
 • obrizga izdelek
 • toplotno obdela slikane izdelke v namenskih pečeh
 • analizira temperaturne režime
 • razvije občutek za delo z različnimi tehnikami
 • razvije sposobnost za ravnaje z žgalnimi pečmi
 • se zave delovne odgovornosti
 • umetnost z oblikovanjem (slikanje in risanje)
 • gradiva (barve, keramika)
 • tehnologija (peči, ognjevzdržni materiali)

13. Osnove izdelovanja vitražev.

     
 • zna izdelati enostaven vitraž v klasični tehniki
 • zna izdelati vitraž v TIFANY tehniki
 • razume in razloži barvni krog in njegov pomen
 • iz različnih virov poišče idejno zasnovo za izdelavo vitraža
 • reže, brusi, sestavlja in spajka koščke stekla po načrtu v celoto
 • reže, brusi in sestavlja koščke stekla v svinčeve okvirje
 • razvija inovativnost in čut za estetiko
 • razvija sposobnost komuniciranja
 • razvija občutek za kreativnost
 • razvija samoiniciativnost pri delu
 • umetnost z risanjem (slikanje, uporabna umetnost)
 • gradiva (vrste stekla, lastnosti kovinskih elementov)
 • tehnologija (spajkanje)
14. Izračun stroškov.      
 • zna izračunati tehnološke čase v steklarski dejavnosti
 • razume izračun stroškov, delovnih ur in materialnih stroškov v steklarski dejavnosti
 • pozna osnove oblikovanja cene v steklarski dejavnosti
 • ima pravilen odnos do strank
 • zna izračunati osnovne tehnološke čase v steklarski dejavnosti ob uporabi ustreznih tabel
 • zna grobo izračunati materialne stroške
 • zna izračunati delovne ure, porabljene za izdelavo določenega izdelka
 • zna na osnovi ustreznih podatkov izračunati in oblikovati ceno storitve
 • navaja se na odgovoren odnos do dela in spoštovanje dogovorov
 • pridobiva samozavest in komunikativnost
 
 

IZBIRNO PODROČJE: BRUŠENJE

Informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

medpredmetne povezave

15. Osnovna dodelava stekla.      
 • zna rezati steklene kape
 • zna grobo in fino brusiti zgornje robove
 • zna posnemati zunanje in notranje robove
 • zna mehanično polirati zgornje robove
 • obvlada postopek zataljevanja zgornjih robov
 • pripravi ali uporablja tehnično dokumentacijo (tehnična risba, delavniški dnevnik)
 • pripravi stroje za zaključevanje zgornjih robov in jih zna primerno vzdrževati
 • reže in žaga steklene kape na steklenih izdelkih enostavnih oblik po vzorcu ali skici
 • grobo in fino brusi zgornje robove na debelostenskih izdelkih
 • posnema zunanje in notranje robove na steklenih izdelkih
 • mehanično polira zgornje robove na steklenih izdelkih
 • izvede postopek zataljevanja zgornjih robov
 • uporablja zaščitna sredstva
 • razvija sposobnost za sodelovanje v kolektivu
 • razvija občutek za ekonomičnost in zanesljivost
 • gradiva (mehanske lastnosti stekla)
 • tehnologija ( steklarski rezalni stroji in orodja, tehnična dokumentacija)

16. Brušenje enostavnih vzorcev.

     
 • zna narisati tehnično risbo
 • zna vzorec prilagoditi obliki steklenega izdelka
 • obvlada brušenje enostavnih vzorcev
 • nariše tehnično risbo
 • pravilno označi steklen izdelek
 • brusi enostavne vzorce po risbi ali kateri drugi tehnični dokumentaciji
 • samostojno nariše in zbrusi enostavni vzorec na poljubno obliko steklenega izdelka
 • razvija sposobnost prenašanje teoretičnih znanj na konkretno delo
 • razvija občutek za kreativnost in inovativnost
 • umetnost z oblikovanjem (risanje)
 • tehnologija (strokovno risanje, tehnična dokumentacija, oplemenitenje stekla, steklarski brusilni stroji in orodja)

17. Kemijsko poliranje in senčenje.

     
 • razume postopek kemijskega poliranja
 • pozna različne vrste in zrnatosti brusnih sredstev ter vpliv na senčenje elementov
 • razloži postopek kemijskega poliranja stekla
 • pripravi steklo za kemijsko poliranje
 • odpravlja napake, ki so nastale pri kemijskem poliranju
 • razloži postopek nevtralizacije kislinskih hlapov in odpadne kisline
 • ponovi mehanično poliranje in brušenje z brusnimi trakovi
 • z brusnimi sredstvi različnih granulacij ustvarja sence na elementih
 • razvija ekološko zavest
 • razvija občutek za varno delo z kemikalijami
 • razvija delovno odgovornost
 • gradiva (oplemenitenje stekla, steklo in njegove lastnosti, sestava stekla, onesnaževanja okolja)
 • tehnologija (oplemenitenje stekla, steklarski polirni stroji in orodja)

18. Vribavanje zamaškov.

     
 • zna obdelati zamašek in ga vribati v steklenico
 • razloži delovanje stroja za vribavanje in lastnosti posameznih orodij in pripomočkov za vribavanje zamaškov v steklenice
 • žaga zamaške na določeno dolžino
 • obrusi zamašek
 • vriba vrat steklenice
 • mehanično polira vrat steklenice
 • mehanično polira zamašek
 • pri delu uporablja zaščitna sredstva
 • razvija občutek za natančnost pri delu
 • gradiva (abrazivi )
 • tehnologija (steklarski stroji in orodja)

19. Zaključevanje zgornjih robov na debelostenskih izdelkih.

     
 • zna zaključiti različne robove na debelostenskih izdelkih
 • zna brusiti izreze na debelostenskih izdelkih
 • brusi zunanji rob
 • brusi notranji rob
 • brusi zaokrožen rob
 • brusi izrez na debelostenskih izdelkih
 • vrsto roba ali izreza prilagaja obliki izdelka in brušenemu vzorcu
 • zna uporabljati tehnično dokumentacijo
 • pravilno uporablja zaščitna sredstva
 • razvija občutek za varčno ravnanje s stroji in napravami
 • razvija ekološko zavest
 • umetnost z oblikovanjem (risanje)
 • tehnologija (steklarski brusilni stroji in orodja)

20. Brušenje zahtevnih elementov.

     
 • zna brusiti najzahtevnejše elemente in jih povezovati v različne vzorce
 • iz osnovnih prvin sestavlja najzahtevnejše sestavljene prvine
 • brusi različne, najzahtevnejše elemente (likovno sekane zvezde, karirane zvezde, mreže na osem, dvanajst, šestnajst delov, briljant mreže, ostro zavite zareze…)
 • loči klasične vzorce od modernih
 • razvija občutek za inovativnost in samostojnost pri delu
 • pridobiva delovno samozavest in zanesljivost
 • oceni svoje znanje in zmožnosti
 • umetnost z oblikovanjem (risanje)
 • gradiva (oplemenitenje stekla, abrazivna, brusilna in polirna sredstva)
 • tehnologija (oplemenitenje stekla, tehnična dokumentacija, strokovno risanje)

21. Brušenje zahtevnejših vzorcev.

     
 • zna sestaviti in narisati tehnično risbo
 • zna brusiti zahtevnejše vzorce
 • izvede postopek brušenja od ideje do končnega izdelka
 • iz skice nariše tehnično risbo in jo opremi z vsemi tehničnimi podatki
 • samostojno brusi najzahtevnejše elemente v različnih vzorcih
 • izdela kalkulacijo storitve
 • sprejema odgovornost za načrtovane naloge
 • razvija ustvarjalnost
 • gradiva (oplemenitenje stekla, lastnosti stekla)
 • umetnost z oblikovanjem (risanje)
 • tehnologija (strokovno risanje, tehnična dokumentacija, steklarski brusilni stroji in orodja)

22. Sestavljanje najzahtevnejših prvin.

     
 • zna sestavljati različne elemente v nove vzorce
 • brusi različne elemente v skupini na določen vzorec
 • poleg kvalitete posveča pozornost tudi hitrosti
 • uporablja zaščitna sredstva
 • samostojno upravlja z brusilnimi stroji in brusnimi sredstvi
 • razvija občutek za kreativnost in inovativnost
 • tehnologija (strokovno risanje, tehnična dokumentacija, steklarski brusilni stroji in orodja)
 • umetnost z oblikovanjem (risanje)

23. Brušenje unikatnih izdelkov.

     
 • samostojno izdela izdelek (od ideje do izvedbe)
 • najzahtevnejše elemente združuje v nove vzorce
 • samostojno nariše vzorec
 • vzorec prilagodi obliki in velikosti steklenega izdelka tako, da bo z brušenjem odstranil napake, ki so nastale pri pihanju
 • samostojno brusi vzorec na steklo
 • opiše razliko med brušenjem klasičnih in unikatnih vzorcev
 • se zave svoje vloge v verigi proizvodnje stekla
 • umetnost z oblikovanjem (risanje)
 • tehnologija (strokovno risanje, tehnična dokumentacija, brusilni stroji in orodja, polirni stroji in orodja)

Projektno delo.

     
 • samostojno izpelje projekt od zamisli do izdelka in ga primerno predstavi
 • izbere temo projekta
 • pripravi načrt dela
 • izdela končni izdelek
 • oceni stroške izdelave
 • zna promovirati svoje ideje in delo
 • razvija sposobnosti organiziranja in načrtovanja dela od zamisli do izvedbe
 • razvija ustvarjalnost
 • razvija sposobnost komuniciranja
 • pridobiva znanja in spretnosti za predstavitev
 • vsi predmeti programa

IZBIRNO PODROČJE: SLIKANJE NA STEKLO IN KERAMIKO

Informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

medpredmetne povezave

24. Slikanje s čopiči.      
 • zna slikati zahtevnejše elemente
 • zna prerisati in preslikati motiv
 • razume in zna narisati tehnično risbo
 • pripravi barvo
 • ploskovno, linijsko naslika zahtevnejše elemente in jih poveže v motive
 • elemente poveča ali zmanjša glede na velikost in obliko izdelka
 • upošteva temeljne oblike
 • barva motive
 • napiše posvetilo
 • kombinira zahtevnejše elemente
 • prekriva napake stekla
 • razvije občutek za slikanje z različno oblikovanimi čopiči
 • usvoji občutek za zahtevnost, dolžino, širino, ploskovnost in ukrivljenost potez
 • razvija skrbnost
 • razvija kolektivno pripadnost
 • umetnost z oblikovanjem (stilistika in oblikovanje)

25. Slikanje po skici.

     
 • zna brati skico
 • razbere vrsto motiva
 • določi tehniko slikanja
 • pripravi ustrezne barve, orodja in pripomočke
 • naslika motiv po skici
 • primerja in analizira motiv s skico
 • se zave osebne odgovornosti za izgled izdelka
 • razvije občutek za opazovanje in primerjanje
 • tehnologija (tehnična dokumentacija)
 • umetnost z oblikovanjem (risanje, slikanje)
26. Odlepno slikanje.      
 • pozna postopek priprave za lepljenje
 • obvlada lepljenje odlepnih slik
 • spozna izdelavo odlepnih slik
 • ročno izdela odlepno sliko
 • pripravi pripomočke za lepljenje
 • odmoči odlepno sliko
 • namesti in obriše odlepno sliko
 • opiše izdelavo odlepnih slik
 • razvije občutek za odgovorno ravnanje z odlepnimi slikami
 • razvije občutek za produktivnost, enakost, varčnost
 • računalništvo (specialna programska oprema)
27. Slikanje svetlobnih teles.      
 • pozna slikanje in dekoriranje na tovrstno steklo
 • izbere motiv
 • pripravi barve
 • določi razmerje elementov
 • prilagodi motiv obliki svetlobnega telesa
 • naslika motiv v kombinirani tehniki
 • razvije občutek za slikanje raznolikih oblik
 • razvije občutek za povečanje in zmanjšanje motiva
 • razvija vztrajnost
 • umetnost z oblikovanjem (risanje, slikanje)
28. Sikanje na keramiko.      
 • spozna podglazurno in nadglazurno slikanje na keramiko
 • izbere motiv
 • pripravi barve
 • izdela šablono
 • naslika nadglazurni motiv
 • naslika podglazurni motiv
 • izdela glazurno zaščito preko slikanega motiva
 • razvije občutek za slikanje na od stekla drugačen material
 • gradiva (peči za keramiko)
 • umetnost z oblikovanjem (risanje slikanje)
 • tehnologija (barve za keramiko)

29. Slikanje ornamentov.

     
 • zna slikati ornamente s čopičem
 • zna slikati ornamente s peresom in v kombinaciji s čopičem
 • izbere ornamentni motiv
 • motiv poenostavi
 • oceni velikost motiva
 • nariše elemente in izdela šablono
 • presodi kombinacijo ornamenta z drugimi elementi in tehnikami slikanja
 • upošteva skladnost barv
 • pripravi barvo
 • naslika izbrani ornament
 • razvije občutek za ritem, barvno harmonijo in natančnost
 • razvije občutek za stilizacijo in podobnost motivov na izdelkih
 • razvije komunikacijo s stranko
 • umetnost z oblikovanjem (stilistika in oblikovanje)
30. Slikanje reliefov.      
 • zna slikati relief s čopičem
 • izbere reliefni motiv
 • pripravi barvo
 • izdela šablono
 • pripravi podlago motiva
 • po šabloni naslika večplastni reliefni vzorec
 • relief pozlati ali posrebri
 • opiše razliko med reliefnim in ornamentnim slikanjem
 • razvije občutek za ritem in reliefnost motivov
 • razvije komunikacijo s stranko
 • umetnost z oblikovanjem (plastika)
31. Senčenje.      
 • pozna enodimenzionalno in trodimenzionalno senčenje
 • določi motive za senčenje
 • pripravi barve
 • pripravi podlago motiva
 • osenči motiv
 • upošteva svetlobo in senco
 • razvije občutek za dimenzionalnost motivov
 • umetnost z oblikovanjem (risanje – svetloba in senca)
32. Slikanje na ravno steklo.      
 • pozna šablonsko slikanje
 • zna kombinirati različne tehnike
 • izbere motiv
 • pripravi orodja in pripomočke za slikanje na ravno steklo
 • izriše risbo ročno ali računalniško
 • oceni velikost motiva
 • motiv prilagodi steklu
 • izdela šablone
 • izdela in izreže zaščito
 • motiv naslika in kombinira z različnimi tehnikami slikanja
 • upošteva kompozicijo elementov motiva
 • izdela vitraž v slikani tehniki
 • toplotno obdela ravno površino
 • razvije občutek za slikanje na ravne površine
 • razvije občutek za kompozicijo elementov
 • gradiva (lastnosti in sestava ravnega stekla, organske in anorganske barve)
 • umetnost z oblikovanjem (risanje)
 • informatika (programska oprema)
33. Unikatno slikanje.      
 • zna unikatno naslikati izdelek
 • svetuje stranki
 • skicira motiv
 • barvno in tehnično uskladi motiv z obliko izdelka
 • upošteva estetski izgled izdelka
 • naslika izbrani motiv
 • opiše razliko med klasičnim in unikatnim načinom slikanja
 • razvije ustvarjalnost, inovativnost, komunikacijo s stranko
 • umetnost z oblikovanjem (risanje, slikanje)
Projektno delo.      
 • samostojno izpelje projekt od zamisli do izdelka in ga primerno predstavi
 • izbere temo projekta
 • pripravi načrt dela
 • izdela končni izdelek
 • oceni stroške izdelave
 • zna promovirati svoje ideje in delo
 • razvija sposobnosti organiziranja in načrtovanja dela od zamisli do izvedbe
 • razvija ustvarjalnost
 • razvija sposobnost komuniciranja
 • pridobiva znanja in spretnosti za predstavitev
 • vsi predmeti programa

IZBIRNO PODROČJE: STAVBNO STEKLARSTVO

Informativni cilji

Formativni cilji

Socializacijski cilji

medpredmetne povezave

34. Zastekljevanje.

     
 • zna dimenzionirati
 • zna brati tehnično dokumentacijo
 • zna pripraviti delovni načrt za zastekljevanje
 • zna zastekljevati z raznimi vrstami stekla
 • pozna vrste okvirjev, tesnil
 • obvlada postopek rezanja stekla
 • nariše tehnično risbo in pripravi delovni načrt
 • preračuna porabo in ceno stekla ter dela
 • klasično zastekli okensko steklo
 • zastekljuje z različnimi stekli v različne vrste in velikosti okvirjev
 • izbere primerne izolacijske materiale in tesnila glede na njihove fizikalne in kemijske lastnosti (toplotna, zvočna in svetlobna prevodnost, odpornost na vlago, temperaturo…)
 • izdela toplotno in zvočno izolacijsko steklo
 • razvija varčnost
 • razvija sposobnost komuniciranja s strankami
 • razvija ustvarjalnost in zanesljivost pri delu
 • gradiva (vrste in lastnosti ravnega stekla, lepila, tesnila,tesnilni elementi, les)
 • strokovno računstvo (merjenje v prostoru)

35. Uokvirjanje slik.

     
 • zna pripraviti vsa orodja in pripomočke za uokvirjanje
 • zna kontaktirati s stranko in ji svetovati
 • obvlada različne tehnike uokvirjanja slik in gobelinov

  

 • izdela okvir za sliko
 • uokviri sliko
 • kontrolira svoje delo
 • postaja toleranten do drugače mislečih
 • razvija inovativnost
 • razvija ekološko zavest
 • pridobiva sposobnost komuniciranja s strankami
 • umetnost z oblikovanjem
 • gradiva (les, tesnila, lepila, plastične mase)

36. Izdelava ogledal.

     
 • zna pravilno pripraviti steklo za izdelovanje ogledal
 • pozna kemikalije za izdelovanje ogledal
 • zna dodelati in montirati ogledalo
 • pripravi tehnično dokumentacijo
 • odreže in obrusi stekleno ploščo
 • pripravi stekleno ploščo za izdelovanje ogledala
 • izdela ogledalo
 • ogledalo pritrdi na steno
 • razvija natančnost in zanesljivost pri delu
 • razvija poklicno odgovornost
 • tehnologija (tehnološki postopki obdelovanja stekla)
 • gradiva (oplemenitenje stekla, elektroliti, kisline, baze, soli PH vrednost)

37. Izdelava fuzijskega stekla.

     
 • zna odrezati steklo po merah tako, da je najmanj kala
 • zna oblikovati različne motive z raznobarvnimi stekli ali barvami
 • zna temperaturno obdelati steklo v žgalni peči
 • pripravi tehnično dokumentacijo
 • pripravi orodja in pripomočke za izdelovanje fuzije
 • razreže koščke stekla tako, da je čim manj odpadka
 • pravilno dodaja barve ali barvna stekla na podlago
 • pripravi peč, določi temperaturo in čas žganja in pravilno namesti izdelek vanjo
 • kontrolira kvaliteto dela in odpravlja morebitne napake
 • razvija ustvarjalnost
 • razvija ekološko zavest
 • razvija sposobnost komuniciranja s strankami
 • pridobiva občutek za osebno odgovornost do strank
 • umetnost z oblikovanjem (risanje)
 • tehnologija (žgalne in hladilne peči, tehnična dokumentacija, toplota, tehnološki postopki obdelovanja stekla)

38. Vrtanje.

     
 • zna ravnati z vrtalnimi stroji in svedri za vrtanje
 • zna označiti mesta za vrtanje
 • zna vrtati z vrtalnimi stroji
 • označi mesta za vrtanje glede na tehnično dokumentacijo
 • pripravi vrtalni stroj in izbere primerne svedre
 • napravi izvrtine v steklo
 • obrusi robove in spolira izvrtine
 • kontrolira kvaliteto svojega dela
 • razvija skrbnost
 • razvija natančnost pri delu
 • razvija delovno odgovornost
 • gradiva (oplemenitenje stekla, abraziva)
 • tehnologija (steklarski vrtalni stroji in orodja, tehnična dokumentacija)

39. Izdelava elementov notranje opreme

     
 • zna komunicirati s stranko in ji svetovati
 • zna izdelati in brati tehnično dokumentacijo za izdelavo elementov notranje opreme
 • obvlada tehnike izdelave različnih elementov notranje opreme

 

 

 • komunicira s stranko in ji skuša svetovati
 • izdela tehnično dokumentacijo z izračunom porabe materiala
 • izdeluje različne elemente notranje opreme (steklena vratca z vgradnjo okovja, odprto ali zaprto vitrino, akvarij, stekleno mizo, pregradne stene…)
 • pravilno izbira pomožne materiale (tesnila, lepila, razna okovja, zaščitne premaze…)
 • pridobiva občutek za natančnost
 • razvija osebno odgovornost
 • razvija vztrajnost pri delu
 • umetnost z oblikovanjem (risanje)
 • gradiva (tesnila, lepila, les)
 • tehnologija (steklarski stroji in orodja, tehnična dokumentacija, strokovno risanje)

40. Zastekljevanje elementov notranje opreme.

     
 • zna pripraviti načrt za zastekljevanje elementov notranje opreme
 • zna namestiti steklo v okvir
 • zna izbrati in vgraditi primerno okovje za vrata
 • namešča razna vodila, okovja zapirala, ključavnice…
 • namešča steklene elemente v različne okvire
 • pri delu uporablja različne stroje za obdelavo lesa, plastičnih mas…
 • razvija strokovnost
 • razvija ekološko zavest
 • razvija inovativnost
 • pridobiva sposobnost komuniciranja
 • tehnologija (tehnična dokumentacija)
 • strokovno računstvo (merjenje v prostoru)

41. Peskanje in jedkanje.

     
 • zna peskati na različnih globinah in z različnimi granulacijami peska
 • zna uporabljati zaščitna sredstva
 • pozna postopek jedkanja stekla

 

 

 

 • nariše vzorec za peskanje
 • izdela šablono za peskanje
 • pripravi stroj za peskanje
 • vzorec peska na različnih globinah
 • izdelek očisti in premaže z zaščitnim slojem
 • izvede postopek jedkanja stekla
 • razvija ekološko zavest
 • razvija ustvarjalnost in inovativnost
 • pridobiva sposobnost komuniciranja
 • umetnost z oblikovanjem (risanje)
 • gradiva (abraziva, raztopine in priprava raztopin, kisline)
 • tehnologija (strokovno risanje, tehnična dokumentacija, oplemenitenje stekla)

42. Graviranje.

     
 • zna izdelati osnutek in proizvodno skico za graviranje na ravno steklo
 • zna gravirati osnovne elementi z ročnim gravirnim strojem
 • zna pisati na steklo
 • zna mehanično polirati brušene elemente
 • izdela osnutek in proizvodno skico za graviranje
 • gravira enostavne elemente z ročnim gravirnim strojem
 • gravira začetnice imen in piše posvetila na steklo
 • mehanično polira različne elemente
 • pri delu uporablja različne brusilne stroje, brusna sredstva in ostale pripomočke
 • kontrolira svoje delo in samostojno odpravi morebitne napake
 • razvija poklicno odgovornost
 • pridobiva ustvarjalnost
 • razvija skrbnost
 • razvija vztrajnost
 • razvija inovativnost pri delu
 • umetnost z oblikovanjem (risanje, kaligrafija)
 • tehnologija (strokovno risanje, tehnična dokumentacija, oplemenitenje stekla, steklarski brusilni stroji in orodja)

43. Izdelava steklenih konstrukcij.

     
 • zna preračunati nosilnost in določiti potrebno debelino stekla
 • zna montirati nosilne profile
 • zna izdelati posamezne elemente in jih sestaviti v končni izdelek
 • zna iudelati zimske vrtove po načrtu
 • nariše načrt steklene konstrukcije
 • preračuna porabo in ceno posameznih delov konstrukcije
 • izdela posamezne dele konstrukcije
 • namesti posamezne vezne dele kostrukcije
 • sestavi dele konstrukcije v celoto
 • razvija delovno odgovornost
 • razvija ekološko zavest
 • pridobiva sposobnost komuniciranja
 • razvija inovativnost
 • gradiva (kovine- korozija, lepila, plastične mase)
 • tehnologija (strokovno risanje, tehnična dokumentacija)

44. Izdelava vitražev.

     
 • zna skupaj s stranko izbrati motiv
 • pozna postopek izdelovanja vitraža v klasični in TIFANY tehniki
 • zna namestiti vitraž v okvir
 • skupaj s stranko izbere motiv
 • nareže koščke stekla
 • obrusi koščke stekla
 • sestavi steklene koščke v klasični ali TIFANY tehniki
 • končni izdelek očisti in vstavi v okvir
 • razvija sposobnost komuniciranja
 • postaja zanesljiv pri delu
 • razvija natančnost
 • razvija ustvarjalnost
 • umetnost z oblikovanjem (splošen pomen umetnosti, slikanje, uporabna umetnost, stilistika in oblikovanje)

Projektno delo.

     
 • samostojno izpelje projekt od zamisli do izdelka in ga primerno predstavi
 • izbere temo projekta
 • pripravi načrt dela
 • izdela končni izdelek
 • oceni stroške izdelave
 • zna promovirati svoje ideje in delo
 • razvija sposobnosti organiziranja in načrtovanja dela od zamisli do izvedbe
 • razvija ustvarjalnost
 • razvija sposobnost komuniciranja
 • pridobiva znanja in spretnosti za predstavitev
 • vsi predmeti programa


5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje ustno.

Ocenjujejo se tudi izdelki in dnevnik praktičnega dela.

6. DIDAKTIČNO METODIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO

Katalog znanj tega predmeta je zasnovan tako, da dijakom omogoča seznanjanje z novimi vsebinami in praktično usposobitev za izvedbo konkretnih nalog v neposrednem delovnem okolju in hkrati omogoča povezovanje vsebin, pridobljenih pri drugih predmetih v celoto.

Praktično izobraževanje je sestavljeno iz praktičnega pouka v šoli in praktičnega izobraževanja v neposrednem delovnem procesu. Zamišljeno je fleksibilno in obsega obvezne in izbirne modulne enote.

Praktični pouk v šoli je prvi dve leti vsebinsko enak za vse dijake in obsega v vsakem letniku po 4 obvezne modulne enote v različni dolžini trajanja. Te vsebinsko obsegajo znanja za vse poklice, ki jih program vključuje. V tretjem letniku so obvezne modulne enote usmerjene na ožje poklicno področje. V vseh modulnih enotah je obvezna vključenost vsebin varstva pri delu, varstva okolja in zagotavljanja kakovosti.

Pri praktičnem izobraževanju v neposrednem delovnem procesu dijaki iz izbirne liste modulnih enot izbirajo glede na njihov interes in specifično dejavnost posameznih podjetij, kjer to izobraževanje poteka. S smiselnimi kombinacijami je tudi podjetjem omogočeno, da v času izobraževanja ponudijo dijakom različno strukturirano strokovno znanje in nadgradnjo znanj za temeljno poklicno usposobljenost. Izbirne modulne enote imajo tudi to prednost, da se lahko v izobraževanje integrirajo nova področja in nove tehnologije, glede na razvojne usmeritve.

Pri snovanju letnega načrta sodelujejo učitelji vseh treh ožjih specialnih poklicnih področij in tudi kasneje pri uresničevanju posameznih vsebin.

Pri načrtovanju in realizaciji projektnih tednov sodelujejo vsi učitelji. Pri izvedbi vspodbujajo kreativno reševanje problemov, komunikacijo, sodelovanje in timsko delo. S problemsko zasnovanim delom dijaki spoznavajo drugačne metode in tehnike dela, razvijajo sposobnost iskanja idej in podjetnega načina razmišljanja. Z uporabo različnih informacij in sodobne informacijske opreme samostojno ali v timu preverjajo svoja znanja in sposobnosti, s predstavitvami svojega dela in dosežkov pa se učijo argumentirane strokovne komunikacije. Predlagane teme za projektni teden so obvezujoče za izvajalce vseh predmetov.